IPTPP1/443-597/14-7/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w ...... działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 07 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) i w dniu17 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • terminu do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę od wykonawcy po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych),
 • terminu do obniżenia VAT należnego w związku z wystawieniem przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT oraz
 • momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanej dotacji.

Wniosek uzupełniono w dniu 10 listopada 2014 r. o: sformułowanie pytań, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. Natomiast w dniu 17 listopada 2014 r. uzupełniono wniosek o uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej obejmujących: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi sanitarne i pokrewne, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej oraz usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta.

W celu zwiększenia ilości osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej Spółka przystąpiła do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... pod nazwą „...”. Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa... poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji. Kwota wsparcia wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami programu koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto o ile właścicielowi podłączanej nieruchomości nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

W Spółce została przyjęta następująca procedura udzielania dotacji na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego:

 1. Osoba zainteresowana budową podłączenia kanalizacyjnego zgłasza chęć przystąpienia do programu o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ......, budowy podłączenia kanalizacyjnego w siedzibie Spółki, poprzez wypełnienie odpowiednich dokumentów.
 2. Spółka dokonuje wstępnej oceny możliwości przystąpienia do projektu i określa szacunkową wartość przedsięwzięcia.
 3. Po pozytywnej weryfikacji zostaje podpisana umowa dotycząca dofinansowania i budowy podłączenia.
 4. Nabór wniosków będzie trwał, co najmniej do chwili zebrania minimalnej liczby osób niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 5. Spółka wykonuje kosztorys szacunkowy (wg średnich wolnorynkowych cen usług i materiałów) każdego podłączenia oddzielnie, uwzględniając podział kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z zasadami programu. Do kosztorysowania będą uwzględniane ceny brutto.
 6. Spółka po zamknięciu listy osób chętnych do przystąpienia do programu, składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... o przyznanie dotacji.
 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji WFOŚiGW w ...... o udzieleniu dotacji, Spółka przeprowadza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Postępowanie będzie przeprowadzone dla każdego podłączenia osobno - jako składniki całości zamówienia.
 8. Po wyłonieniu wykonawcy, Spółka dokonuje aktualizacji kosztorysów wykonania podłączeń kanalizacyjnych, biorąc pod uwagę kwotę z rozstrzygnięcia przetargowego. Zaktualizowane kosztorysy będą stanowiły podstawę do określenia wielkości dofinansowania.
 9. Po dokonaniu aktualizacji kosztów Spółka przystępuje do realizacji zadania.
 10. Po wykonaniu wszystkich podłączeń objętych umową zawartą z wykonawcą zadania, zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy na rzecz Spółki za całość zadania, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania.
 11. Z chwilą otrzymania przez Spółkę dotacji, Spółka wystawi fakturę korygującą do pierwotnie wystawionej na rzecz właściciela nieruchomości faktury VAT, dokonując korekty, o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji.

Wypłata dotacji przez WFOŚiGW w ...... nastąpi po przedłożeniu przez Spółkę faktury otrzymanej od wykonawcy zadania oraz faktur wystawionych przez Spółkę na rzecz właścicieli podłączanych nieruchomości, kserokopii protokołów odbioru technicznego wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz zestawienia umów na odbiór ścieków komunalnych.

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją będzie przebiegać w następujący sposób:

 1. Otrzymanie faktury wystawionej przez wykonawcę na rzecz Spółki za całość zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - odliczenie wykazanego w fakturze VAT naliczonego w miesiącu, w którym powstał u wystawcy faktury obowiązek podatkowy (tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niż 30 dni od wykonania usługi), ale nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury.
 2. Wystawienie na podstawie faktury otrzymanej od wykonawcy, faktur na rzecz właścicieli nieruchomości w wysokości 100% kosztów wykonania - odprowadzenie wykazanego w wystawionych przez Spółkę fakturach VAT należnego w miesiącu wystawienia faktur, nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi.
 3. Wystawienie przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji - obniżenie VAT należnego o kwotę wynikającą z faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej w celu odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji - odprowadzenie VAT należnego w miesiącu otrzymania dotacji. Z uwagi na to, że otrzymana dotacja będzie stanowić kwotę brutto 50% poniesionych przez Spółkę kosztów, podatek należny zostanie obliczony tzw. Metodą „W stu”.

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem umowy zawartej między Spółką a wykonawcą usług podłączeń kanalizacyjnych są „roboty budowlano-montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Miasta ...... w ramach Programu Priorytetowego „...”. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 maja 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania I etapu prac w ilości 50 sztuk podłączeń do dnia 30 listopada 2014 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury z załącznikiem stanowiącym wyszczególnienie kosztów na poszczególne nieruchomości.

Otrzymana dotacja nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczone przez Spółkę usługi budowy kanalizacji sanitarnej. Z dotacji zostaną sfinansowane faktury wystawione dla Spółki przez wykonawcę robót budowlano-montażowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych każdego podłączenia nie więcej niż 3000 zł. Dotacja dotyczyć będzie konkretnej usługi i spowoduje obniżenie jej ceny. Jest ona zatem przyznawana jako dopłata do ceny usługi i poprzez sfinansowanie ceny sprzedaży ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Przyznana dotacja przeznaczona będzie wyłącznie na pokrycie kosztów działalności w związku z realizacją zadania.

Usługi podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będą wykonywane na rzecz osób niebędących podatnikami podatku VAT. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Usługi będą więc przyjmowane częściowo (w 2 etapach), a dla każdego etapu określona jest zapłata.

Przyłącza, o których mowa we wniosku, będą przyłączami których realizacja w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Wnioskodawca będzie zawierał umowy z osobami zainteresowanymi na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Po zakończeniu prac budowlanych i podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach przedsięwzięcia stanowi własność właściciela nieruchomości i będzie użytkowane nieodpłatnie na podstawie prawa własności. Spółka jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości licząc od strony kanału ulicznego.

Po wykonaniu podłączeń w ramach każdego z etapów zadania zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy (zarejestrowanego podatnika podatku VAT) na rzecz Spółki, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości (osobom niebędącym podatnika podatku VAT) indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania. Z chwilą otrzymania dotacji Spółka wystawi na rzecz właścicieli nieruchomości faktury korygujące do pierwotnie wystawionych faktur VAT, dokonując korekty o wartość wynikającą z otrzymanej dotacji.

Wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą służyły do wykonywania przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Usługi wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego sklasyfikowane są w dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług „Roboty budowlane specjalistyczne” pod symbolem 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających”.

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadania podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją będzie przebiegać w następujący sposób:

 1. Otrzymanie faktur wystawionych przez wykonawcę na rzecz spółki po zakończeniu każdego z dwóch etapów zadania podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – odliczenie wykazanego w fakturze VAT naliczonego w miesiącu, w którym powstał u wystawcy faktury obowiązek podatkowy (tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niż 30 dni od wykonania usługi), ale nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Spółkę faktury.
 2. Wystawienie na podstawie faktur otrzymanych od wykonawcy po zakończeniu każdego z dwóch etapów robót, faktur na rzecz właścicieli nieruchomości w wysokości 100% kosztów wykonania - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Sprzedaż będzie podlegać ewidencji w kasie fiskalnej, ale Spółka zgodnie z przyjętymi procedurami będzie odprowadzać podatek VAT na podstawie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT. Spółka zmieniła stanowisko w zakresie rozliczania VAT od przedmiotowych faktur opisane we wniosku o interpretację z dnia 19 sierpnia 2014r.
 3. Wystawienie przez Spółkę faktur korygujących do pierwotnie wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości faktur VAT, poprzez dokonanie korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji - obniżenie VAT należnego o kwotę wynikającą z faktur korygujących w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej w celu odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji - odprowadzenie VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano dotację. Z uwagi na to, że otrzymana dotacja będzie stanowić kwotę brutto 50% poniesionych przez spółkę kosztów, podatek należny zostanie obliczony, tzw. metodą "w stu".
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Spółka prawidłowo ustaliła terminy odliczania podatku VAT naliczonego oraz odprowadzania podatku VAT należnego w związku z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz otrzymaną na ten cel dotacją, tj. odprowadzenie VAT należnego wykazanego w fakturach wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych) po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu robót w wysokości 100% kosztów wykonania – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), usługi wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego sklasyfikowane są w dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług „Roboty budowlane specjalistyczne” pod symbolem 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających”. Wobec powyższego dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT należy zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą podłączeń na rzecz właścicieli nieruchomości, udokumentowaną fakturami wystawionymi przez Spółkę osobą niebędącym podatnikami VAT oraz paragonami fiskalnymi, powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, czyli z chwilą wykonania usługi.

Usługę uznaje się za wykonaną:

 • w dniu zakończenia budowy i odbioru wszystkich podłączeń w ramach pierwszego etapu oraz
 • w dniu zakończenia budowy i odbioru wszystkich podłączeń w ramach drugiego etapu.

We wniosku o interpretację z dnia 19 sierpnia 2014 r. Spółka błędnie założyła, że obowiązek podatkowy wynikające ze sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości powstaje na zasadach określonych w art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy. O stosowaniu zasad ogólnych przesądza brak obowiązku wystawienia faktur VAT na rzecz osób niebędących podatnikami podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.). Zgodnie z tym artykułem, w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie.

Celem tzw. „refakturowania” jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot dokonujący odsprzedaży usług na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot dokonujący odsprzedaży usług danej usługi nie wykonał. „Refaktura” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych.

Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a).

Na podstawie art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ze wskazanego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej obejmujących: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi sanitarne i pokrewne, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, wytwarzanie przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej oraz usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. W celu zwiększenia ilości osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej Spółka przystąpiła do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... pod nazwą „...”. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem umowy zawartej między Spółka a wykonawcą usług podłączeń kanalizacyjnych są „roboty budowlano-montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Miasta w ramach Programu Priorytetowego „...”. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 maja 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania I etapu prac w ilości 50 sztuk podłączeń do dnia 30 listopada 2014 r. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego etapu. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego z etapów zadania, w wysokości stanowiącej sumę kwot przypisanych dla wykonanych podłączeń zgodnie z ofertą cenową oraz po wykonaniu i odbiorze wszystkich podłączeń w liczbie przewidzianej dla każdego etapu. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury z załącznikiem stanowiącym wyszczególnienie kosztów na poszczególne nieruchomości. Przyłącza, o których mowa we wniosku, będą przyłączami których realizacja w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Wnioskodawca będzie zawierał umowy z osobami zainteresowanymi na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu prac budowlanych i podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach przedsięwzięcia stanowi własność właściciela nieruchomości i będzie użytkowane nieodpłatnie na podstawie prawa własności. Spółka jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości licząc od strony kanału ulicznego. Po wykonaniu podłączeń w ramach każdego z etapów zadania zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy (zarejestrowanego podatnika podatku VAT) na rzecz Spółki, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości (osobom niebędącym podatnika podatku VAT) indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania.

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano montażowych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi lub- jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej sytuacji faktury na żądanie tych podmiotów lub dokonanie zapłaty po wykonaniu usługi pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie ma przy tym decydującego znaczenia dla ustalenia momentu wykonania tych usług odbiór wszystkich podłączeń czy moment sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego.

Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie robót budowlanych, co do zasady, powinny być określone w umowie łączącej strony.

Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano – montażowych ma istotne znaczenie dla ustalenia momentu obowiązku podatkowego z tytułu tych usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT.

O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano – montażowych, będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług. W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – po zakończeniu prac budowlanych i podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach przedsięwzięcia stanowi własność właściciela nieruchomości i będzie użytkowane nieodpłatnie na podstawie prawa własności. Po wykonaniu podłączeń w ramach każdego z etapów zadania zostanie wystawiona faktura ze strony wykonawcy (zarejestrowanego podatnika podatku VAT) na rzecz Spółki, z wyszczególnieniem kwot dotyczących każdego podłączenia. Na jej podstawie Spółka wystawi właścicielom nieruchomości (osobom niebędącym podatnika podatku VAT) indywidualne faktury w wysokości 100% kosztów wykonania.

W związku z tym jako moment wykonania usługi należy przyjąć dzień, w którym zostaną wykonane wszelkie ciążące na wykonawcy robót obowiązki wynikające z umowy. Tak więc w rozpatrywanej sprawie będzie to dzień faktycznego wykonania robót związanych z wykonaniem przyłączy. Przy czym okoliczności odbioru tych robót nie mają wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, iż usługę uznaje się za wykonaną w dniu zakończenia budowy i odbioru wszystkich podłączeń, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakończenia pierwszego i drugiego etapu robót z faktur wystawionych na rzecz właścicieli nieruchomości (osób fizycznych). Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.