IPTPP1/443-218/13-3/MW | Interpretacja indywidualna

Spółka ma prawo umieszczać na swoich fakturach sprzedażowych i paragonach skróconą nazwę firmy oraz przyjmować faktury zakupowe i odliczać z nich VAT naliczony, bez konieczności wystawiania not korygujących, jeżeli na tych fakturach wystawcy wpisali skróconą nazwę firmy, o ile faktury te dokumentują zakupy mające związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi oraz nie zachodzą przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.
IPTPP1/443-218/13-3/MWinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania nazwy skróconej Spółki na fakturach sprzedażowych i zakupowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających skróconą nazwę Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania nazwy skróconej Spółki na fakturach sprzedażowych i zakupowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających skróconą nazwę Spółki.

Wniosek został uzupełniony w dniu 29 maja 2013r. o skorelowanie danych w poz. 72 i 73 wniosku ORD-IN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pełna nazwa firmy brzmi Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „...” Spółka Jawna. Na zgłoszeniu identyfikacji NIP-2 do Urzędu Skarbowego, jak również na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R Spółka podawała nazwę skróconą PPHU „...” Sp. J.

Od 1 stycznia 2013 r. przepisy dotyczące faktur zostały częściowo zmienione w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług Dz. U. Nr 68, poz. 360 i późniejsze zmiany w Dz. U. z 2012 roku, poz. 1428. Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku na fakturze powinny się znaleźć m. in. – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Pomimo iż nie ma już zapisu, że na fakturach powinna być nazwa lub nazwa skrócona, Spółka nadal stosuje skróconą nazwę PPHU „...” Sp. J. na wystawianych przez siebie fakturach, paragonach dokumentujących sprzedaż, jak również przyjmuje faktury zakupowe dokumentujące rzeczywiste transakcje handlowe, które są podstawą do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, na których wpisana jest nazwa skrócona PPHU „...” Sp. J. nie wystawiając not korygujących do skróconej nazwy Firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo umieszczać na swoich fakturach sprzedażowych, paragonach skróconą nazwę PPHU „...” Sp. J. oraz przyjmować faktury zakupowe i odliczać z nich VAT naliczony, bez konieczności wystawiania not korygujących jeżeli na tych fakturach wystawcy wpisali skróconą nazwę spółki PPHU „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy: ponieważ na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT - R oraz na Zgłoszeniu Identyfikacyjnym NIP 2 złożonych we właściwym Urzędzie Skarbowym dla Spółki, Spółka poinformowała organy podatkowe, że używa również skróconej nazwy PPHU „...” Sp. J. ma więc prawo wystawiać faktury, paragony dokumentujące sprzedaż na których umieszczona jest nazwa skrócona Spółki PPHU „...” Sp. J. Ma również prawo przyjmować od swoich dostawców oraz traktować jako prawidłowo wystawione faktury potwierdzające rzeczywiste transakcje handlowe na których została umieszczona skrócona nazwa PPHU „...” Sp. J. jednocześnie stanowią one podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, bez potrzeby wystawiania przez Spółkę not korygujących do zastosowanej nazwy skróconej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, w tym zakres i rodzaj danych zawartych w fakturze, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.).

Od dnia 1 stycznia 2013 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), przepis § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymał następujące brzmienie: „faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”.

Jednocześnie jak wynika z dodanego do § 2 ww. rozporządzenia pkt 7 – przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi albo wystawcy faktury.

Znowelizowany § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stanowi implementację art. 226 pkt 5 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym bez uszczerbku dla przepisów szczególnych przewidzianych w niniejszej dyrektywie, faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, do celów VAT, zawierają wyłącznie następujące dane: (...) pełną nazwę (nazwisko) i adres podatnika oraz nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (...).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.).

Regulacje zawarte w § 1 ww. rozporządzenia określają wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W części B1 tego zgłoszenia – „Dane identyfikacyjne”, w poz. 11 należy podać nazwę pełną, natomiast w poz. 12 nazwę skróconą podatnika.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jednakże z przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy nie wynika, że występuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług zawiera skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy.

Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka stosuje skróconą nazwę firmy na wystawianych przez siebie fakturach, paragonach dokumentujących sprzedaż, jak również przyjmuje faktury zakupowe dokumentujące rzeczywiste transakcje handlowe, które są podstawą do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, na których wpisana jest nazwa skrócona firmy nie wystawiając not korygujących do skróconej nazwy firmy. Na zgłoszeniu identyfikacji NIP-2 do Urzędu Skarbowego, jak również na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R Spółka podawała nazwę skróconą firmy.

Zaznaczyć należy, że dane dotyczące podatnika, znajdujące się na wystawianych przez niego i na niego fakturach VAT/paragonach, m.in. pełna lub skrócona nazwa firmy, winny być znane organom podatkowym, czyli muszą być zgodne z danymi podatnika, podanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy zarówno nazwa skrócona, jak i pełna nazwa Spółki zostały wykazane w zgłoszeniu rejestracyjnym/identyfikacyjnym, to wystawione przez Spółkę oraz jej kontrahentów faktury zawierające nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są prawidłowe.

Pomimo, iż regulacje unijne w przedmiotowym zakresie mówią o „pełnej nazwie”, to jednakże z uwagi na sposób sformalizowania dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem w polskich przepisach podatkowych, zasadne jest twierdzenie, iż tak określona nazwa skrócona podana w zgłoszeniu identyfikacyjnym identyfikuje podatnika posługującego się nią w fakturze na równi jak nazwa pełna.

W przypadku, gdy otrzymane faktury zakupu zawierają dane Wnioskodawcy umożliwiające jego identyfikację, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku, jeżeli zakupy te mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W związku z powyższym faktury te stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający.

Reasumując, Spółka ma prawo umieszczać na swoich fakturach sprzedażowych i paragonach skróconą nazwę firmy oraz przyjmować faktury zakupowe i odliczać z nich VAT naliczony, bez konieczności wystawiania not korygujących, jeżeli na tych fakturach wystawcy wpisali skróconą nazwę firmy, o ile faktury te dokumentują zakupy mające związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi oraz nie zachodzą przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.