IPPP3/4512-789/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek dokumentowania fakturą VAT świadczonych usług
IPPP3/4512-789/15-4/JŻinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. podatek od towarów i usług
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 3 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone dnia 5 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokumentowania fakturą VAT świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokumentowania fakturą VAT świadczonych usług. Wniosek został uzupełniony w dniu 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 3 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 5 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”), będzie świadczyła na rzecz przedsiębiorców spoza UE (dalej: „Przedsiębiorcy”) usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży oferowanych przez nich produktów. Produkty będą sprzedawane na całym świecie. Przedsiębiorcy spoza UE oferujący np. „wtyczki” do Word Pressa będą prowadzili strony internetowe za pośrednictwem których będą oferowali ww. produkty. Wnioskodawca będzie zajmował się promowaniem ww. stron internetowych Przedsiębiorców, będzie szukał klientów pragnących nabyć oferowane produkty, etc. Jeżeli kupujący będą nabywali wtyczki poprzez strony internetowe, to kwota należna tytułem ceny - za pośrednictwem PayPala - będzie przekazywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zgodnie z umową pośrednictwa Wnioskodawca będzie pobierał z kwoty należnej każdemu z Przedsiębiorców swoją prowizję w stałej, z góry ustalonej (w umowie) kwocie, a resztę będzie przekazywał na rachunek bankowy każdego z Przedsiębiorców.

Przed pobraniem ww. kwoty, tytułem prowizji, Wnioskodawca wystawi każdemu z Przedsiębiorców fakturę VAT za świadczone przez siebie usługi.

W uzupełnieniu wniosku poinformowano, że udział Wnioskodawcy w transakcji będzie polegał jedynie na promowaniu stron internetowych (należących wyłącznie do Przedsiębiorców), przyjmowaniu wpłat za towary na swój rachunek bankowy, a następnie po potrąceniu prowizji Wnioskodawca będzie przekazywał te wpłaty na rachunek bankowy każdego z Przedsiębiorców.

Wnioskodawca na żadnym etapie sprzedaży towarów na rzecz nabywców nie stanie się ich właścicielem – nie będzie posiadał prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W ogóle nie wejdzie w ich posiadanie. Właścicielem każdego z towarów będzie każdy z Przedsiębiorców, który będzie przenosił własność swojego towaru na nabywcę, po tym jak Wnioskodawca otrzyma zapłatę kwoty należnej tytułem ceny za każdy z towarów.

Na żadnym etapie sprzedaży towarów na rzecz nabywców Wnioskodawca nie będzie przenosił prawa do rozporzadzania towarami, jak właściciel, na rzecz nabywców. Będzie to czynił wyłącznie każdy z Przedsiębiorców na rzecz swoich nabywców.

Wnioskodawcę z nabywcami towarów nie będzie łączył jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy.

Wnioskodawca zajmuje się usługami pośrednictwa dla Przedsiębiorców spoza UE. Przedmiotem świadczonych usług pośrednictwa jest pomoc w sprzedaży towarów oferowanych przez każdego z Przedsiębiorców. Wnioskodawca chciałby rozliczać się z każdym z Przedsiębiorców co miesiąc, ale np. w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) dzięki jego działaniom Przedsiębiorca może sprzedać kilkanaście swoich produktów. W takim przypadku, Wnioskodawca musiałby do każdej transakcji wystawić Przedsiębiorcy fakturę dotyczącą jego usług pośrednictwa. Jeżeli Wnioskodawca z każdym z Przedsiębiorców uzgodni, że będzie się rozliczał co miesiąc, to w ocenie Wnioskodawcy zasadnym i zgodnym z prawem jest wystawianie jednej faktury za cały miesiąc do której załącznikiem będzie zestawienie ilości transakcji, które miały miejsce dzięki działaniu Wnioskodawcy. Z ww. przepisu (tj. art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) nie wynika czy powyższa interpretacja Wnioskodawcy jest słuszna. Obecne brzmienie ww. przepisu pozostawia wątpliwości interpretacyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku na wezwanie tut. Organu):

Czy na gruncie obowiązującego art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT do każdej transakcji, czy też może wystawiać każdemu z Przedsiębiorców fakturę, za dany miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego załączając do niej zestawienie obejmujące liczbę sprzedanych „wtyczek”...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku na wezwanie tut. Organu):

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli dzięki jego pośrednictwu Przedsiębiorca sprzeda w przeciągu miesiąca np. 40 sztuk „wtyczek”, to nie ma potrzeby, aby po sprzedaży każdej pojedynczej „wtyczki” Wnioskodawca wystawiał Przedsiębiorcy fakturę uwzględniającą jego prowizję. Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę na koniec miesiąca uwzględniającą ilość wszystkich sprzedanych „wtyczek” w danym miesiącu (np. ww. 40 sztuk) i ustaloną w umowie prowizję.

Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę każdemu z Przedsiębiorców na koniec miesiąca załączając do niej zestawienie (np. w EXCELu) obejmujące ilość transakcji sprzedaży w danym miesiącu. Bądź też może wystawić jedną fakturę za dany miesiąc, która będzie uwzględniała wszystkie transakcje w tym miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Z treści opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz przedsiębiorców spoza UE usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży oferowanych przez nich produktów. Produkty będą sprzedawane na całym świecie. Przedsiębiorcy spoza UE oferujący np. „wtyczki” do Word Pressa będą prowadzili strony internetowe za pośrednictwem których będą oferowali ww. produkty. Wnioskodawca będzie zajmował się promowaniem ww. stron internetowych Przedsiębiorców, będzie szukał klientów pragnących nabyć oferowane produkty, etc. Jeżeli kupujący będą nabywali wtyczki poprzez strony internetowe, to kwota należna tytułem ceny - za pośrednictwem PayPala - będzie przekazywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zgodnie z umową pośrednictwa Wnioskodawca będzie pobierał z kwoty należnej każdemu z Przedsiębiorców swoją prowizję w stałej, z góry ustalonej (w umowie) kwocie, a resztę będzie przekazywał na rachunek bankowy każdego z Przedsiębiorców. Przed pobraniem ww. kwoty, tytułem prowizji, Wnioskodawca wystawi każdemu z Przedsiębiorców fakturę VAT za świadczone przez siebie usługi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy na gruncie obowiązującego art. 106b ust. 1 ustawy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT do każdej transakcji, czy też może wystawiać każdemu z Przedsiębiorców fakturę, za dany miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego załączając do niej zestawienie obejmujące liczbę sprzedanych „wtyczek”.

Na mocy art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106a pkt 2 ustawy przepisy rozdziału 1 działu XI „Dokumentacje” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednakże faktury – zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy – nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, udział Wnioskodawcy będzie polegał jedynie na promowaniu stron internetowych (należących wyłącznie do Przedsiębiorców), przyjmowaniu wpłat za towary na swój rachunek bankowy, a następnie po potrąceniu prowizji Wnioskodawca będzie przekazywał te wpłaty na rachunek bankowy każdego z Przedsiębiorców. Wnioskodawca na żadnym etapie sprzedaży towarów na rzecz nabywców nie stanie się ich właścicielem – nie będzie posiadał prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W ogóle nie wejdzie w ich posiadanie. Właścicielem każdego z towarów będzie każdy z Przedsiębiorców, który będzie przenosił własność swojego towaru na nabywcę, po tym jak Wnioskodawca otrzyma zapłatę kwoty należnej tytułem ceny za każdy z towarów. Na żadnym etapie sprzedaży towarów na rzecz nabywców Wnioskodawca nie będzie przenosił prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz nabywców. Będzie to czynił wyłącznie każdy z Przedsiębiorców na rzecz swoich nabywców. Wnioskodawcę z nabywcami towarów nie będzie łączył jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 106i ust. 1 ustawy, podatnik ma czas na wygenerowanie faktury do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę. Przepis ten obejmuje zatem także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu kalendarzowym.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca wybierze powyższy sposób dokumentowania świadczonych usług, to nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury VAT po każdej transakcji sprzedaży „wtyczki”. W konsekwencji, Wnioskodawca dokumentując świadczone usługi, może na koniec miesiąca kalendarzowego wystawić jedną fakturę każdemu z Przedsiębiorców uwzględnającą prowizję Wnioskodawcy załączając do niej zestawienie obejmujące liczbę sprzedanych „wtyczek”.

Ponadto, w przypadku, gdy ewidencje ilości sprzedanych produktów są prowadzone w arkuszu kalkulacyjnym Excel i występują wyłącznie jako narzędzia ewidencyjne pomocne do sporządzenia i wystawienia faktury VAT dokumentującej usługi pośrednictwa, mogą być wewnętrznie przez Wnioskodawcę stosowane mimo, że przepisy z zakresu podatku od towarów i usług takiego obowiązku nie nakładają. Tym samym, Wnioskodawca może raz w miesiącu wystawić fakturę za świadczone usługi z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy i załączyć do niej ewidencję sprzedanych produktów.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.