IPPP3/4512-548/16-4/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie przechowywania w postaci papierowej faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak przechowywanych faktur elektronicznych
IPPP3/4512-548/16-4/RDinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. prawo do odliczenia
 3. przechowywanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2016 r. (data wpływu 28 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania w postaci papierowej faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak przechowywanych faktur elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania w postaci papierowej faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak przechowywanych faktur elektronicznych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r., złożonym w dniu 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

M jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną dla celów VAT oraz posiadającą siedzibę w Polsce. Spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu X. sprzedającego głównie samochody marki M.. Oprócz sprzedaży samochodów działalność Spółki obejmuje również sprzedaż usług związanych ze sprzedażą samochodów i sprzedaż części samochodowych.

Obecnie wszystkie faktury swoich kontrahentów, otrzymywane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, Spółka przyjmuje i archiwizuje w formie papierowej. Ze względu na oczekiwania kontrahentów, w przyszłości zamierza przyjmować je elektronicznie w wersji pdf za pomocą elektronicznej poczty (poprzez e-maile).

Faktury w formacie pdf byłyby w M. drukowane, ewidencjonowane i w formie papierowej przechowywane.

Wersję papierową dla M. warunkuje obecny stan archiwizowania faktur (brak możliwości elektronicznego archiwizowania).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że B. Sp. z o.o zaakceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, jeśli otrzyma potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska przedstawionego we wniosku o interpretację.

Faktury zarchiwizowane do formy papierowej będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność tych faktur od momentu otrzymania do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur zostanie zapewniona przede wszystkim poprzez kontrole biznesowe, które polegają na sprawdzeniu powiązania faktur z ich przedmiotem tj. dostawą usług i towarów. Sprawdzenie następuje poprzez akceptacje faktur na podstawie zamówień, weryfikacji dokumentów logistycznych, protokołów odbioru przedmiotu fakturowania i wszelkich dokumentów poprzedzających transakcje m.in. takich jak oferty.

Ponadto dla faktur przesyłanych w pdf B. Sp. z o.o. zamierza ustalić uzgodnioną z dostawcą drogę przesyłania faktur oraz zapewnić stałe miejsce wysyłania, odbioru i archiwizowania faktur przez upoważnione osoby.

B Sp. z o.o. nie będzie ingerowała w treść faktur, aczkolwiek będzie oczekiwała od wystawcy faktury zapewnienia zgodności zapisu o przedmiocie fakturowania ze stanem faktycznym.

Każdorazowo będzie sprawdzana tożsamość kontrahenta przede wszystkim poprzez identyfikację miejsca wysyłki i osoby wysyłającej.

B Sp. z o.o. zawsze sprawdza i będzie sprawdzała czy na fakturze widnieje ten sam podmiot, z którym została zawarta umowa na dostawę.

B Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku VAT

Zakup towarów i usług udokumentowany fakturami otrzymywanymi w formie elektronicznej i przechowywanych w formie papierowej będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Transakcje udokumentowane fakturami podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione z opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przechowywanie w postaci papierowej faktur elektronicznych, otrzymywanych w formacie pdf pocztą elektroniczną będzie zgodnie z art. 112 i art. 112a Ustawy o VAT?
 2. Czy VAT naliczony w fakturach otrzymanych i przechowywanych jak w pkt 1, a dotyczący zakupu towarów i usług dotyczących czynności opodatkowanych Spółka będzie mogła rozliczać zgodnie z art. 86 Ustawy o VAT tj. czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę VAT podatku naliczonego z faktur otrzymywanych elektronicznie i drukowanych do archiwizowania?
 3. Czy termin określony w ust. 10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1) będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Przechowywanie w postaci papierowej faktur elektronicznych, otrzymywanych w formacie pdf pocztą elektroniczną będzie zgodnie z art. 112 i art. 112a Ustawy o VAT.
 2. Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę VAT podatku naliczonego z faktur otrzymywanych elektronicznie i drukowanych do archiwizowania zgodnie z art. 86 Ustawy o VAT.
 3. Zdaniem Spółki data otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf będzie decydowała o terminie, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1).
 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki

Możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej wynika z przepisów Ustawy o VAT, które w art. 2 pkt 31 i 32 ją definiują. Forma papierowa faktury powstanie z wydruku faktury z formatu pdf przesłanego pocztą elektroniczną z ustalonego przez Spółkę adresu wystawcy faktury i na ustalony adres odbiorcy w Spółce.

Zgodnie z art. 106m Ustawy o VAT Spółka zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.

Autentyczność pochodzenia będzie wynikała z upoważnienia Spółki dla wystawcy faktury na przesyłanie faktur w formacie pdf pocztą elektroniczną zgodnie z art. 106n Ustawy o VAT z jednoczesnym wskazaniem adresu dla wysyłania i odbioru poczty elektronicznej.

Spółka prowadzi system zamówień wykonania usług i dostawy towarów, który po zaakceptowaniu realizacji zamówienia pozwala przyjąć, zaewidencjonować i rozliczyć otrzymaną fakturę. Akceptowanie faktur na podstawie zrealizowanych zamówień zapewni zachowanie integralności i czytelności otrzymanych faktur.

 1. Art. 86 Ustawy o VAT warunkuje przysługiwanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur z tytułu nabycia towarów i usług od wykorzystania tych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Spółka uzyska prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jeśli faktury przesłane elektronicznie będą dotyczyły czynności opodatkowanych, co zostanie stwierdzone w drodze ustalania autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur jak w pkt 1).

Ponadto art. 88 ustawy o VAT nie wymienia sposobu otrzymywania faktury w formacie pdf poprzez elektroniczną pocztę jako powodu który uniemożliwiałby obniżenie VAT należnego o podatek naliczony w takich fakturach.

 1. W myśl art. 86 ust. 10b 11 Ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku powstaje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (i dwa następne), w którym podatnik otrzymał fakturę.

W związku z tym data poczty elektronicznej, jako jedynego źródła otrzymania faktury, będzie określała okres rozliczeniowy, w którym kwota VAT z faktury będzie mogła pomniejszyć VAT należny Spółki,.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 poz. 710 ze zm.) zwanej dalej ustawą podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 2 pkt 31 ww. ustawy przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Natomiast fakturą elektroniczną - w myśl pkt 32 tego artykułu - jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

W świetle art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Z powyższych przepisów wynika, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ww. ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Natomiast zgodnie z art. 106g ust. 3 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej:

 1. podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy,
 2. nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży,
 3. nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub udostępnia wystawcy faktury,
 4. podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi

- zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

W myśl art. 106m ust. 1 cyt. ustawy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury - ust. 2 ww. artykułu.

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura - ust. 3 ww. artykułu.

Na podstawie art. 106m ust. 4 powołanej ustawy autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 106m ust. 5 cyt. ustawy poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Pojęcie „kontrole biznesowe” użyte w ww. art. 106m ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury, aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą bądź usługą. Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości, działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki. Przykładem kontroli biznesowej jest posiadanie dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty, które będą towarzyszyły zaistniałym transakcjom handlowym.

Z kolei, pojecie „wiarygodna ścieżka audytu”, również użyte w ww. przepisie, oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla fakt, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki, przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek pozostawia się uznaniu podatnika.

Stosownie do art. 112 ustawy podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Według art. 112a ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy podatnicy przechowują otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie - w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W myśl art. 112a ust. 2 ww. ustawy podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur (art. 112a ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 112a ust. 4 ustawy podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT oraz posiadającą siedzibę w Polsce. Spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego głównie samochody. Oprócz sprzedaży samochodów działalność Spółki obejmuje również sprzedaż usług związanych ze sprzedażą samochodów i sprzedaż części samochodowych. Obecnie wszystkie faktury swoich kontrahentów, otrzymywane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, Spółka przyjmuje i archiwizuje w formie papierowej. Ze względu na oczekiwania kontrahentów, w przyszłości zamierza przyjmować je elektronicznie w wersji pdf za pomocą elektronicznej poczty (poprzez e-maile). Spółka zaakceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury w formacie pdf byłyby drukowane, ewidencjonowane i w formie papierowej przechowywane. Wersję papierową warunkuje obecny stan archiwizowania faktur (brak możliwości elektronicznego archiwizowania). Faktury zarchiwizowane do formy papierowej będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność tych faktur od momentu otrzymania do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur zostanie zapewniona przede wszystkim poprzez kontrole biznesowe, które polegają na sprawdzeniu powiązania faktur z ich przedmiotem tj. dostawą usług i towarów. Sprawdzenie następuje poprzez akceptacje faktur na podstawie zamówień, weryfikacji dokumentów logistycznych, protokołów odbioru przedmiotu fakturowania i wszelkich dokumentów poprzedzających transakcje m.in. takich jak oferty. Ponadto dla faktur przesyłanych w pdf Spółka zamierza ustalić uzgodnioną z dostawcą drogę przesyłania faktur oraz zapewnić stałe miejsce wysyłania, odbioru i archiwizowania faktur przez upoważnione osoby. Wnioskodawca nie będzie ingerował w treść faktur, aczkolwiek będzie oczekiwał od wystawcy faktury zapewnienia zgodności zapisu o przedmiocie fakturowania ze stanem faktycznym. Każdorazowo będzie sprawdzana tożsamość kontrahenta przede wszystkim poprzez identyfikację miejsca wysyłki i osoby wysyłającej. Spółka zawsze sprawdza i będzie sprawdzała czy na fakturze widnieje ten sam podmiot, z którym została zawarta umowa na dostawę.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy przechowywanie w postaci papierowej faktur elektronicznych otrzymanych w formacie pdf jest zgodne z przepisami ustawy o VAT.

Uwzględniając ww. okoliczności sprawy należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość wystawiania e-faktur, przesyłanie ich w formie elektronicznej do nabywcy, a następnie drukowanie obrazu tej faktury i przechowywania w formie papierowej faktur wystawionych w formie elektronicznej. Jednak sposób ten, jak wymaga ustawodawca, ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnik zobowiązany jest do przechowywania faktur na terytorium kraju oraz zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. Nie ma normatywnych przeszkód do istnienia systemu „mieszanego”, a wymogiem przechowywania faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia także przechowywanie w papierowej formie faktur przesłanych wcześniej pocztą elektroniczną.

Wskazana przez Wnioskodawcę metoda przechowywania faktur w formie papierowej spełnia warunki autentyczności i integralności, o których mowa w 106m ustawy o VAT, oraz pozwala jak wskazuje Spółka na ich łatwe odszukanie oraz bezzwłoczny dostęp, zatem należy stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, przechowywanie w formie papierowej faktur wystawionych i otrzymywanych w formie elektronicznej, jest zgodne z przepisami o których mowa w art. 112 oraz art. 112a ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że faktury będą przez Wnioskodawcę przechowywane w sposób określony w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca zapewni autentyczność i integralność treści w okresie do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zatem faktury te mogą być wystawiane i wysyłane w formacie elektronicznym a następnie drukowane i przechowywane w postaci papierowej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymywanych elektronicznie i drukowanych do archiwizowania.

Kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego regulują przepisy działu XI „Odliczenie i zwrot podatku. Odliczenie częściowe.” ustawy o VAT.

I tak, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Nadmienić należy, że art. 88 ustawy zawiera katalog obostrzeń ograniczających realizację prawa do odliczenia podatku.

I tak w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakup towarów i usług udokumentowany fakturami otrzymywanymi w formie elektronicznej i przechowywanych w formie papierowej będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Transakcje udokumentowane fakturami podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione z opodatkowania.

Wskazać należy, że faktury elektroniczne traktowane są dla potrzeb dokumentowania transakcji podobnie jak faktury w formie papierowej. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej faktury, jednakże w świetle przytoczonych powyżej przepisów, aby faktura elektroniczna mogła zostać uznaną za dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w formie zapewniającej autentyczność, integralność i czytelność.

Jak już ustalono powyżej faktury będą przez Wnioskodawcę przechowywane w sposób określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca zapewni autentyczność i integralność treści w okresie do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zakup towarów i usług udokumentowany fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej i przechowywanych w formie papierowej będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych to Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1 ustawy.

Odnośnie zaś terminu określonego w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy warunkującego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny jak słusznie wskazał Wnioskodawca data otrzymania poczty elektronicznej, jako jedynego źródła otrzymania faktury, będzie określała okres rozliczeniowy, w którym Spółka będzie mogła obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 i 3 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2016, poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną” (art. 57a ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.