IPPP3/4512-482/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

W opisanej sprawie spełnione są warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające Zakład do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmę zewnętrzną dokumentujących usługi dowozu dzieci. Wnioskodawca jest bowiem zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabywane przez Wnioskodawcę od firmy zewnętrznej usługi dowozu dzieci służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy usług polegających na dowozie uczniów do szkół. Jak wynika z okoliczności sprawy Zakład z uwagi na zużyty awaryjny własny tabor autobusów i jednocześnie brak własnych środków na naprawę i wymianę środków transportu jakim dysponuje Wnioskodawca, chcąc jednocześnie zachować standard i bezpieczeństwo przewożonych dzieci, zdecydował się się na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na transport dzieci do szkół z terenu Gminy. Tak więc, przy niezaistnieniu przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmę zewnętrzną dokumentujących usługi dowozu dzieci. Jednocześnie wskazać należy, że fakt otrzymywania przez Wnioskodawcę od Gminy dotacji na przewóz uczniów do szkół nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez firmę zewnętrzną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez firmę zewnętrzną zależy od związku nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi oraz od niezaistnienia przesłanek negatywnych pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy. Natomiast w analizowanym przypadku przedmiotowa dotacja, którą Wnioskodawca otrzymuje od Gminy stanowi formę zapłaty za świadczoną usługę.
IPPP3/4512-482/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. faktura
 3. podatnik
 4. wykonanie (wykonywanie)
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (otrzymane w dniu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę zewnętrzną świadczącą dowóz jako podwykonawca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę zewnętrzną świadczącą dowóz jako podwykonawca. Wniosek został uzupełniony w dniu 20 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy . Przedmiotem działalności Zakładu są działania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności zamieszkałej na terenie gminy w zakresie m.in. lokalnego transportu zbiorowego, w tym dowozu uczniów do szkół na terenie gminy . W związku z powyższym otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową do usług - dokładnie na dowóz uczniów do szkoły wg protokołu pomiaru tras / za każdy kilometr.

Z uwagi na zużyty awaryjny własny tabor autobusów i jednocześnie brak własnych środków na naprawę i wymianę środków transportu jakim dysponuje Wnioskodawca, chcąc jednocześnie zachować standard i bezpieczeństwo przewożonych dzieci, zdecydował się się na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na transport dzieci do szkół z terenu Gminy . Wnioskodawca zachował do przewozu 2 swoje autobusy, 3 nowe zapewnił przewoźnik. Przewoźnik pokrywa koszty paliwa i napraw. Natomiast Zakład pokrywa wszelkie koszty pracownicze. Transport zorganizowany jest na zasadzie firma zewnętrzna wystawia Wnioskodawcy fakturę VAT w formie - bilet miesięczny na jedno dziecko. Wnioskodawca natomiast wystawia firmie zewnętrznej fakturę VAT obciążającą za wynajem autobusu wraz z kierowcą. Jako iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT wystawia tę fakturę z VAT i płaci podatek należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Zakładowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę zewnętrzną świadczącą dowóz jako podwykonawca...
 2. Czy to iż Wnioskodawca otrzymuje na ten cel dotację przedmiotową od gminy ma jakiś wpływ na to czy Strona może obniżyć podatek należny, wynikający z faktury VAT wystawionej przez firmę zewnętrzną świadczącą dla Wnioskodawcy dowóz...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT to przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% wysokości (art. 86a - konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie).

Ad. 2

Fakt, że Wnioskodawca otrzymuje dotację przedmiotową, nie zabiera mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez firmę zewnętrzną świadczącą dowóz (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca – Zakład Gospodarki Komunalnej - czynny podatnik VAT jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy . Przedmiotem działalności Zakładu są działania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności zamieszkałej na terenie Gminy w zakresie m.in. lokalnego transportu zbiorowego, w tym dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy. W związku z powyższym Zakład otrzymuje z budżetu Gminy dotację przedmiotową do usług - dokładnie na dowóz uczniów do szkoły wg protokołu pomiaru tras / za każdy kilometr.

Z uwagi na zużyty awaryjny własny tabor autobusów i jednocześnie brak własnych środków na naprawę i wymianę środków transportu jakim dysponuje Wnioskodawca, chcąc jednocześnie zachować standard i bezpieczeństwo przewożonych dzieci, Wnioskodawca zdecydował się się na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na transport dzieci do szkół z terenu Gminy. Wnioskodawca zachował do przewozu 2 swoje autobusy, 3 nowe zapewnił przewoźnik. Przewoźnik pokrywa koszty paliwa i napraw. Natomiast Zakład pokrywa wszelkie koszty pracownicze. Transport zorganizowany jest na zasadzie firma zewnętrzna wystawia Wnioskodawcy fakturę VAT w formie - bilet miesięczny na jedno dziecko. Wnioskodawca natomiast wystawia firmie zewnętrznej fakturę VAT obciążającą za wynajem autobusu wraz z kierowcą.

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę zewnętrzną świadczącą dowóz dzieci jako podwykonawca oraz czy na prawo to wpływa fakt otrzymania dotacji przedmiotowej od Gminy.

Jak wskazano wyżej czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem zbadać należy czy w przedmiotowym przypadku nabyte od firmy zewnętrznej usługi przewozu dzieci mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z powyższych przepisów w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo uniwersalnie. Usługą jest świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy. Nie ma więc znaczenia osoba odbiorcy świadczenia. Usługami są zarówno świadczenia wykonane na rzecz konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, a usługą będzie takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę. Zatem odpłatne świadczenie usług może zostać opodatkowane wtedy, gdy pomiędzy świadczącym usługę i jej beneficjentem istnieje jawny lub choćby dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania obejmujące sprawy: lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań - na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Stosownie do ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o oświacie obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy polegających na dowozie uczniów do szkół, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla danej usługi. Zakład zapewniając dowóz uczniów do szkół, co prawda, wykonuje czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, ale wykonuje te czynności jako odrębny podmiot posiadający status podatnika VAT. Wnioskodawca, mimo że wykonuje czynności z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, to jednak sam nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą występuje świadczenie wzajemne, gdyż Wnioskodawca został zobowiązany do świadczenia usług w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy, do realizacji których został powołany, za które to świadczenie Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w formie dotacji.

Zatem należy stwierdzić, że w opisanej sprawie spełnione są warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające Zakład do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmę zewnętrzną dokumentujących usługi dowozu dzieci. Wnioskodawca jest bowiem zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabywane przez Wnioskodawcę od firmy zewnętrznej usługi dowozu dzieci służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy usług polegających na dowozie uczniów do szkół. Jak wynika z okoliczności sprawy Zakład z uwagi na zużyty awaryjny własny tabor autobusów i jednocześnie brak własnych środków na naprawę i wymianę środków transportu jakim dysponuje Wnioskodawca, chcąc jednocześnie zachować standard i bezpieczeństwo przewożonych dzieci, zdecydował się się na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na transport dzieci do szkół z terenu Gminy. Tak więc, przy niezaistnieniu przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmę zewnętrzną dokumentujących usługi dowozu dzieci. Jednocześnie wskazać należy, że fakt otrzymywania przez Wnioskodawcę od Gminy dotacji na przewóz uczniów do szkół nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez firmę zewnętrzną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez firmę zewnętrzną zależy od związku nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi oraz od niezaistnienia przesłanek negatywnych pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy. Natomiast w analizowanym przypadku przedmiotowa dotacja, którą Wnioskodawca otrzymuje od Gminy stanowi formę zapłaty za świadczoną usługę.

Tym samym należało uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.