IPPP3/443-993/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

W zakresie poprawności wystawiania faktur dokumentujących transakcje krajowe zawierających kod PL przed numerem NIP
IPPP3/443-993/14-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. faktura
 3. podatek od towarów i usług
 4. transakcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Czynni podatnicy podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapisu numeru NIP na fakturach dokumentujących transakcje krajowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapisu numeru NIP na fakturach dokumentujących transakcje krajowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) zajmuje się m.in. świadczeniem i sprzedażą usług reklamowych w zakresie promocji leków - zarówno kontrahentom polskim, jak i zagranicznym (w tym z UE). Wystawiając faktury na rzecz kontrahentów unijnych, Spółka będzie zobowiązana do stosowania posiadanego numeru NIP poprzedzonego przedrostkiem PL. Spółka pragnie jednak stosować ów przedrostek PL również na fakturach wystawianych nabywcom w Polsce. Taka możliwość ułatwiłaby wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego wystawiania faktur i usprawniłaby ten proces.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktury wystawiane na rzecz polskich nabywców, zawierające nr NIP Spółki z przedrostkiem PL, będą prawidłowe...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, faktury wystawiane nabywcom polskim, zawierające NIP z przedrostkiem PL, nie będą nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, faktura musi zawierać m.in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a), zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 faktura powinna zawierać numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL.

Powyższe przepisy wskazują obowiązkowe elementy, jakie powinna zawierać faktura - w tym przypadki, w których przedrostek PL jest obowiązkowy. Nie oznacza to jednak, że w przypadku dodania przedrostka PL do numeru NIP na fakturach wystawianych nabywcom polskim, faktura ta będzie nieprawidłowa. W takim przypadku przedrostek PL należy traktować jako dodatkowy element faktury, a tym samym okaże się, że faktura wystawiona nabywcy polskiemu będzie zawierała elementy obowiązkowe (w tym nr NIP) oraz elementy dodatkowe - nie wymagane w przypadku faktur wystawianych nabywcom polskim, ale też i nie zabronione.

Inaczej mówiąc można stwierdzić, że jeśli w przypadku faktur wystawianych podatnikom spoza Polski, przedrostek PL jest obowiązkowy (tj. nakazany) i faktura pozbawiona tego przedrostka nie będzie prawidłowa (abstrahując od konsekwencji w VAT), o tyle fakt, że w przypadku faktur wystawianych nabywcom polskim przedrostek PL nie jest obowiązkowy (tj. nie jest nakazany), to jednak dopuszczalny i w żadnym razie nie przesądzający o nieprawidłowości faktury VAT.

Ponadto faktura wystawiona nabywcy polskiemu z przedrostkiem PL nie będzie mogła być uznana za fakturę zawierającą błędny numer NIP, a tym samym wymagająca wystawienia faktury korygującej. Numer NIP będzie prawidłowy, tj. będzie taki, jaki został Spółce nadany decyzją organu podatkowego, będzie zawierał wszystkie cyfry we właściwej kolejności (wynikającej z decyzji o nadaniu NIP), tyle że będzie poprzedzony przedrostkiem PL. Zatem faktura VAT będzie zawierała prawidłowy numer VAT (jako element obowiązkowy) oraz przedrostek PL (jako element dodatkowy, nie powodujący uznania faktury za nieprawidłową, ani nie wymagający konieczności wystawienia faktury korygującej, która zawierałaby „prawidłowy” numer NIP, skoro NIP na fakturze pierwotnej nie będzie nieprawidłowy przez, to, że zostanie poprzedzony przedrostkiem PL).

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają liczne interpretacje MF, wydawane od lat – przykładowo interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2010 r. (nr IPPP3/443-576/10-4/LK), z dnia 12 września 2008 r. (nr IPPP1-443-1296/08-3/JB), czy też z dnia 8 lutego 2008 r. (nr IPPP1/443-53/08-2/AP). Jest to zatem stanowisko od lat ugruntowane nie tylko w teorii i doktrynie, ale także w praktyce, w tym także organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.

Jak stanowi art. 97 ust. 10 ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

 1. dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 2. dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 3. świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 4. nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług
  - są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
  (...)
 16. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się m.in. świadczeniem i sprzedażą usług reklamowych w zakresie promocji leków - zarówno kontrahentom polskim, jak i zagranicznym (w tym z UE). Wystawiając faktury na rzecz kontrahentów unijnych, Spółka będzie zobowiązana do stosowania posiadanego numeru NIP, poprzedzonego przedrostkiem PL. Spółka pragnie jednak stosować ów przedrostek PL również na fakturach wystawianych nabywcom w Polsce. Taka możliwość ułatwiłaby wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego wystawiania faktur i usprawniłaby ten proces.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą poprawności faktur dokumentujących transakcje krajowe zawierających kod PL przed numerem NIP.

Analizując powołane przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że niezbędne elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy. Przy czym, umieszczanie na fakturze VAT numeru identyfikacji podatkowej z kodem „PL” obligatoryjne jest w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych (art. 97 ust. 10 ustawy). Jednocześnie przepisy o podatku od towarów i usług nie wykluczają zamieszczania na fakturze dodatkowych informacji.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku faktur dokumentujących m.in. transakcje wewnątrzwspólnotowe zamieszczenie kodu PL jest obowiązkowe i faktura bez tego elementu nie będzie prawidłowa. Natomiast faktura dokumentująca dostawę (świadczenie) na terytorium kraju polskiemu kontrahentowi nie musi zawierać kodu PL, jednakże zawarcie tego kodu nie przesądza o nieprawidłowości takiej faktury.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.