IPPP2/4512-203/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Czy możliwe jest wysyłanie do klienta faktury VAT, bez otrzymywania od klienta żądania na wystawienie tej faktury, przy równoczesnym ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (paragon pozostaje w dokumentacji Spółki).
IPPP2/4512-203/15-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. faktura
 3. paragony
 4. sprzedaż wysyłkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 22 maja 2015 r. znak IPPP2/4512-203/15-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 28 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i związane z nim zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży i akcesoriów. Sprzedaż prowadzona jest m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego.

W odniesieniu do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (w systemie sprzedaży wysyłkowej), Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: „konsumenci”), w związku z czym planowane jest następujące rozwiązanie:

 1. Spółka dokonuje ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT);
 2. równocześnie Spółka wystawia fakturę VAT na rzecz konsumenta, bez otrzymywania żądania klienta o wystawienie faktury, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT; wobec czego
 3. Spółka doręcza konsumentowi fakturę dokumentującą sprzedaż, dołączając ją do wysyłanego towaru;
 4. do egzemplarza faktury - pozostającego w dokumentacji Spółki - dołącza paragon ewidencjonujący sprzedaż.

W uzupełnieniu z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że

 1. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce.
 2. Dostawa zakupionych towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokonywana na terytorium Polski (z terytorium kraju na terytorium kraju) do polskiego odbiorcy będącego osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tym samym nie stanowi sprzedaży wysyłkowej zdefiniowanej w art. 2 pkt 23 i pkt 24 ustawy o VAT.
 3. Dostawa zakupionych towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie jest dokonywana z terytorium Polski na terytorium państwa trzeciego.
 4. Zamówienie zakupionego towaru odbywa się za pomocą Internetu - poprzez wypełnienie przez klienta Formularza Zamówień w sklepie internetowym. Płatność za zakupiony towar odbywa się w całości za pomocą przelewu na rachunek bankowy Spółki lub za pomocą karty kredytowej. Natomiast dostarczenie zakupionego towaru odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej.

Wśród towarów oferowanych przez Spółkę, będących przedmiotem zakupów za pomocą sklepu internetowego, znajdują się - poza odzieżą i akcesoriami odzieżowymi - także perfumy i wody toaletowe, które zgodnie z § 4 pkt 1) lit. o) rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1544) podlegają w każdym przypadku ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest wysyłanie do klienta faktury VAT, bez otrzymywania od klienta żądania na wystawienie tej faktury, przy równoczesnym ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (paragon pozostaje w dokumentacji Spółki)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy, możliwe jest wysyłanie do klienta faktury VAT, bez otrzymywania od klienta żądania na wystawienie tej faktury, przy równoczesnym ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (paragon pozostaje w dokumentacji Spółki).

Zdaniem Wnioskodawcy, za bezsporne należy uznać, że:

 • przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nakłada na sprzedawcę, dokonującego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, obowiązek prowadzenia ewidencji takiej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT wynika, że na żądanie konsumenta Spółka ma obowiązek wystawić również fakturę dokumentującą sprzedaż (zakładając otrzymanie żądania w czasie określonym w ustawie),
 • w takim przypadku, zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT, konsumentowi przekazywana jest faktura VAT a paragon pozostaje u sprzedawcy.

Wobec powyższego, jedyną wątpliwością jest, czy możliwe jest wystawianie faktury VAT w przypadku, gdy konsument nie wystąpi z takim żądaniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, takie rozwiązanie jest możliwe, za czym przemawia:

 1. fakt, że przepisy ustawy o VAT w żaden sposób nie zabraniają wystawienia faktury dokumentującej taką sprzedaż bez żądania konsumenta;
 2. wyrażone w piśmiennictwie stanowisko, wedle którego: „przyjąć zatem należy, że pogląd prezentowany przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, mówiący o tym, że jeśli sprzedawca chce wystawić fakturę, to może to uczynić, jest prawidłowe” (por. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, za: lex.online.pl, nr 164722);
 3. stanowisko przyjęte przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. IPTPP4/443-648/14-2/MK, zgodnie z którym: „mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy”.
 4. fakt, że zaewidencjonowanie sprzedaży będzie w takich okolicznościach prawidłowe, gdyż Wnioskodawca, zrealizuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej poprzez wystawienie paragonu i doręczenie konsumentowi jedynie faktury, podczas gdy paragon pozostanie w dokumentacji Spółki, co będzie zgodne z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, wedle którego podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązany „dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy”. Uznać zatem należy, że ustawa o VAT pozostawia sprzedawcy dowolność w kwestii wyboru, który z dokumentów - paragon czy faktura, zostanie wydany nabywcy.

Za taką interpretacją art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT przemawia fakt, że:

 • przepisy ustawy o VAT w żaden sposób nie wskazują, że wydanie konsumentowi faktury zamiast paragonu jest niedozwolone;
 • art. 106h ust. 1 ustawy o VAT nakłada na Spółkę obowiązek wręczenia konsumentowi jedynie faktury w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym,
 • z taką wykładnią art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT zgodził się również Minister Finansów w cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2014 r., z której wynika, iż doręczając konsumentowi jedynie fakturę „zrealizowane zostaje prawo konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji. Tym samym zaewidencjonowanie sprzedaży poprzez wystawienie faktury oraz paragonu załączanego do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji będzie prawidłowe, bowiem nabywca wraz z towarem otrzyma dokument potwierdzający dokonany przez niego zakup (czyli w omawianej sprawie fakturę VAT).

Prowadzi to do wniosku, że sprzedawca, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma prawo wydać konsumentowi fakturę również bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, przy czym sprzedaż ta będzie dokumentowana również przy pomocy kasy rejestrującej, a paragon zostanie załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny.

Natomiast zgodnie § 2 pkt 12, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o paragonie fiskalnym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek wydawania wydrukowanego dokumentu nabywcy istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z kolei art. 106g ust. 1 ustawy stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Natomiast ust. 3 powyższego przepisu stanowi, że w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odzieży i akcesoriów oraz perfum i wód toaletowych. Sprzedaż prowadzona jest m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego - poprzez wypełnienie przez klienta Formularza Zamówień. Płatność za zakupiony towar odbywa się w całości za pomocą przelewu na rachunek bankowy Spółki lub za pomocą karty kredytowej. Natomiast dostarczenie zakupionego towaru odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej.

W odniesieniu do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (w systemie sprzedaży wysyłkowej), Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (polskich odbiorców) na terytorium Polski (z terytorium kraju na terytorium kraju), w związku z czym Spółka dokonuje ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i równocześnie wystawia fakturę VAT na rzecz konsumenta, bez otrzymywania żądania wystawienie faktury od tego klienta. Spółka doręcza klientowi fakturę dokumentującą sprzedaż, dołączając ją do wysyłanego towaru, a do egzemplarza faktury pozostającego w dokumentacji Spółki - dołącza paragon ewidencjonujący sprzedaż. W ten sposób klient otrzymuje tylko fakturę, zaś paragon fiskalny pozostaje u Wnioskodawcy.

Mając więc na względzie konieczność zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towaru, co wprost wynika z powołanego powyżej art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, uznać należy, że sprzedaż internetowa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przypadku, gdy Wnioskodawca nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i tak też się dzieje w działalności Wnioskodawcy, gdyż oprócz odzieży sprzedaje on również perfumy i wody toaletowe, które podlegają w każdym przypadku obowiazkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W niniejszej sprawie zachodzi jednak specyficzna sytuacja, w której Wnioskodawca ewidencjonując sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej, chce także wystawiać równocześnie fakturę, i to bez żądania wystawienia ze strony nabywcy towaru, którą zamiast paragonu będzie przesyłał wraz z zakupionym towarem do klienta.

W konsekwencji zrealizowane będzie prawo konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu/ dowodu zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, a tym samym zaewidencjonowanie sprzedaży poprzez wystawienie faktury oraz paragonu załączanego do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji będzie prawidłowe, gdyż nabywca wraz z towarem otrzyma dowód potwierdzający dokonany przez niego zakup (czyli w omawianej sprawie fakturę VAT).

Z uwagi zatem na opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta musi być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon musi być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy

 • stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.