IPPP2/4512-187/15-4/MAO | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorygowania treści faktury o dane nabywcy
IPPP2/4512-187/15-4/MAOinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. nabywca
 4. nota korygująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data nadania 2 kwietnia 2015 r., data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 23 marca 2015 r. Nr IPPP2/4512-187/15-2/KBr (data nadania 24 marca 2015 r., data doręczenia 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku możliwości wystawienia noty korygującej,
 • nieprawidłowe - w zakresie możliwości skorygowania treści faktury o dane nabywcy.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania zmiany danych nabywcy wskazanych na fakturze.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w okresie od lipca do października 2014 r. wystawił 19 faktur sprzedaży na osobę fizyczną. Faktury dotyczą zakupu elementów wyposażenia łazienki. W grudniu 2014 r. Strona otrzymała od nabywcy noty korygujące do ww. faktur. Otrzymane noty korygujące zmieniają całkowicie nabywcę na fakturze na zupełnie inną osobę fizyczną.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 23 marca 2015 r. Nr IPPP2/4512-187/15-2/KBr (data nadania 24 marca 2015 r., data doręczenia 26 marca 2015 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego który jest przedmiotem złożonego wniosku, w szczególności wskazanie jakie dane zostały zmienione wystawioną notą korygującą: czy tylko imię i nazwisko, czy także adres zamieszkania, numer NIP/PESEL,
 2. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego odnośnie pytań oznaczonych w złożonym wniosku nr 2 i 3.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data nadania 2 kwietnia 2015 r., data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), w którym wyjaśnił, że faktury sprzedaży o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji zawierały następujące dane nabywcy: nazwisko i imię, adres, natomiast faktury nie zawierały nr NIP ani PESEL. Notą korygującą zostały zmienione następujące dane nabywcy: nazwisko i imię, adres, nie podano numeru NIP/PESEL. Notą korygującą wystawca noty zamienił jednego nabywcę na drugiego, zupełnie innego nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy notą korygującą można zmienić nabywcę na fakturze...
 2. Czy po wystawieniu faktury sprzedaży można całkowicie zmienić dane nabywcy...
 3. Jakim dokumentem można zmienić całkowicie dane nabywcy na fakturze...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, notą korygującą nie można zmienić nabywcy na fakturze sprzedaży, można jedynie skorygować pomyłki dotyczące nabywcy lub też uzupełnić brakujące dane. Dlatego też, zdaniem Strony, noty należało odesłać z informacją, iż notą korygującą nie można zmienić nabywcy.

Ad. 2. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, określają zasady wystawiania faktur korygujących – art. 106j oraz not korygujących - art. 106k.

Art. 106j ust. 1 w punktach 1-5 określa zasady wystawiania faktur korygujących podając konkretne przyczyny korekty, dodając jednocześnie w pkt 5 „ ... lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą”.

Natomiast art. 106k określa zasady wystawiania przez nabywcę not korygujących w przypadku kiedy po otrzymaniu faktury stwierdzi, iż zawiera ona pomyłki.

Oba ww. dokumenty (korekta i nota) służą do dokonywania zmian/korekt w pierwotnym dokumencie czyli fakturze sprzedaży. W związku z tym, że korektę wystawia sprzedawca, a notę nabywca, to nabywca może korygować tylko określone (art. 106k) pozycje faktury, natomiast sprzedawca - może skorygować wszystkie pozycje.

Z przepisów wynika, że pozycję faktury zawierającą dane nabywcy można skorygować zarówno korektą, jak i notą.

Zdaniem Wnioskodawcy, korygowanie pomyłek polega na wpisaniu złych danych w miejsce danych prawidłowych, jednak w ten sposób, aby nabywcą pozostała wciąż ta sama osoba lub firma, niezależnie od tego, czy zmieniła nazwisko, adres czy siedzibę.

Jeśli ulegają zmianie wszystkie dane nabywcy, tj. imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP/PESEL to zdaniem Wnioskodawcy nie jest to skorygowanie pomyłki, a zamiana jednego nabywcy na drugiego.

Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, po wystawieniu faktury sprzedaży nie jest możliwe skorygowanie danych nabywcy tak, by po korekcie nabywcą była zupełnie inna osoba lub firma (z innymi: nazwiskiem, imieniem/nazwą, adresem, nr PESEL/NIP).

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, nie ma takiego dokumentu, którym po wystawieniu faktury sprzedaży można zamienić całkowicie jednego nabywcę na innego nabywcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe - w zakresie braku możliwości wystawienia noty korygującej oraz nieprawidłowe - w zakresie możliwości skorygowania treści faktury o dane nabywcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1;
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
 4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4;
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
  - podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJACA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłowa treść korygowanych pozycji.

Natomiast jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy).

W myśl art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących – art. 106k ust. 4 ustawy.

Elementy jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy.

Należy zatem zauważyć, ze błąd w oznaczeniu nabywcy jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru. Opisany błąd powinien być skorygowany w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Zatem z przytoczonych uregulowań wynika, ze istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą bądź oznaczeniem towaru lub usługi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w okresie od lipca 2014 r. do października 2014 r. wystawił na osobę fizyczną 19 faktur sprzedaży zawierających następujące dane nabywcy: nazwisko i imię oraz adres. Faktury te nie zawierały nr NIP ani PESEL. W grudniu 2014 r. Strona otrzymała od nabywcy noty korygujące do ww. faktur, w których dokonano całkowitej zmiany danych nabywcy na fakturze na zupełnie inną osobę fizyczną, tj. zmieniono wszystkie dane nabywcy: nazwisko i imię oraz adres, nie podano numeru NIP/PESEL.

Należy zauważyć, że prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że po wystawieniu faktury sprzedaży nie ma możliwości zmiany danych nabywcy poprzez wystawienie noty korygującej. Aby dokonać zmiany danych nabywcy na fakturze, tj. skorygować dane podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie, na drugiego mającego również swój byt cywilnoprawny i podatkowy należy wystawić fakturę korygującą, a następnie ponownie fakturę.

Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą „zerującą” do faktury sprzedaży zawierającej błędne dane nabywcy, a następnie wystawić poprawną fakturę sprzedaży na właściwego nabywcę. Wówczas nabywca towaru otrzymuje nową prawidłową fakturę sprzedaży, zaś osoba fizyczna (błędnie wskazana na fakturze jako nabywca) otrzymuje oryginał faktury korygującej transakcję do zera.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe - w zakresie braku możliwości wystawienia noty korygującej oraz nieprawidłowe - w zakresie możliwości skorygowania treści faktury o dane nabywcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.