IPPP2/4512-174/16-2/JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawidłowość wystawiania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur elektronicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawidłowości wystawiania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy – jest prawidłowe,
  • prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur elektronicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur elektronicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

C. (Poland) Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi wsparcia biznesu na rzecz podmiotów z grupy. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka dokonuje zakupów towarów i usług, w odniesieniu do których Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ustawy o VAT. Zakupy te dokonywane są zarówno od podmiotów krajowych - gdzie Spółka otrzymuje fakturę z wykazaną kwotą VAT jak i od podmiotów zagranicznych - gdzie Spółka dokonuje samonaliczenia podatku.

W celu usprawnienia przebiegu procesowania faktur zakupowych, które są obecnie przesyłane w formie papierowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, Spółka rozważa wprowadzenie rozwiązania mającego na celu wdrożenia systemu koordynującego przesyłanie danych objętych obowiązkiem wykazania na fakturze pomiędzy dostawcą danych a Spółką. System ten również będzie generował generyczny obraz faktury na postawie danych przekazanych przez Dostawcę w sposób elektroniczny. W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z podmiotem brytyjskim (dalej: „Kontrahent brytyjski”), na podstawie której, Spółka i jej dostawcy będą uprawnieni do korzystania z portalu M. (dalej: „platforma”), będącego narzędziem pozwalającym na przesyłanie danych do faktur za pośrednictwem platformy w formie elektronicznej a następnie generowanie obrazu faktury za pośrednictwem platformy.

Spółka będzie inicjować proces wdrożenia elektronicznego przesyłania danych za pośrednictwem platformy i generowania faktury za pośrednictwem platformy z wybranymi dostawcami. W pierwszej kolejności dostawcy Spółki będą zobowiązani do rejestracji na platformie. Po dokonaniu pierwszego zalogowania w systemie, dostawca Spółki będzie zobowiązany do poinformowania Wnioskodawcy o zakończeniu procesu rejestracji. Po otrzymaniu tego potwierdzenia Spółka wyśle za pośrednictwem platformy zaproszenie do dostawcy, który po akceptacji zaproszenia będzie mógł korzystać z funkcji wysyłania na rzecz Spółki danych objętych obowiązkiem wykazania na fakturze drogą elektroniczną. Dostawcy, którzy nie ukończą procesu przygotowawczego, nie będą mieli możliwości przesyłania danych i generowania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy.

W celu przesłania faktury, dany dostawca będzie zobligowany w pierwszej kolejności do zarejestrowania się na platformie za pomocą bezpiecznego loginu i hasła. Następnie dostawca ten będzie zobowiązany do wprowadzenia danych faktury na platformie. Dane te mogą być wprowadzane ręcznie, przy pomocy plików bądź też z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Opcjonalnie będzie występowała również możliwość dodawania załączników do faktury bądź też obrazu samej faktury.

Następnie, gdy dane dotyczące danej faktury zostaną wprowadzone, mechanizmy platformy dokonują weryfikacji danych wprowadzonych przez dostawcę zgodnie z wymogami Spółki. Po dokonaniu sprawdzenia danych, w imieniu dostawcy tworzona jest faktura elektroniczna. Obraz faktury jest dostępny w postaci pliku PDF.

W związku z faktem, że platforma ma charakter międzynarodowy i mogą z niej korzystać klienci również spoza terytorium Polski, podmiot z grupy Kontrahenta brytyjskiego zawarł umowę z podmiotem trzecim w zakresie m.in. wdrożenia narzędzi, które mają na celu sprostanie wymogom zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur zgodnie z wewnętrznymi przepisami poszczególnych krajów. W tym kontekście w odniesieniu do faktur wystawianych przez podmioty polskie, w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur wystawianych za pośrednictwem platformy, do każdej faktury dodawany jest bezpieczny podpis elektroniczny — weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez K. SA, który to podmiot jest wpisany w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

Po dodaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego faktury są dostarczane do danego dostawcy oraz do Wnioskodawcy. Następnie po otrzymaniu faktury za pośrednictwem platformy, Spółka procesuje faktury według wewnętrznych procedur. W szczególności przed dokonaniem płatności faktury są zatwierdzane przez osoby zamawiające dane świadczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przedstawiony przez Spółkę sposób wystawiania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy czyli (1) wprowadzenie danych objętych obowiązkiem wykazania w fakturze oraz (2) wygenerowanie za pośrednictwem platformy generycznego obrazu faktury, zawierającego dane przekazane za pośrednictwem platformy jest zgodny z przepisami prawa...
  2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur elektronicznych przesłanych w opisany we wniosku sposób za pośrednictwem platformy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Przedstawiony przez Spółkę sposób wystawiania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy czyli (1) wprowadzenie danych objętych obowiązkiem wykazania w fakturze oraz (2) wygenerowanie za pośrednictwem platformy generycznego obrazu faktury, zawierającego dane przekazane za pośrednictwem platformy jest zgodny z przepisami prawa.
  2. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur elektronicznych przesłanych w opisany we wniosku sposób za pośrednictwem platformy.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad. 1

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, ilekroć mowa jest o fakturze, rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast w myśl art. 2 pkt 32 ustawy o VAT, przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. W konsekwencji pojęcie „faktura” obejmuje zarówno faktury papierowe jak i elektroniczne.

Stosownie do art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy VAT, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

Jednocześnie zgodnie z art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest również zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Dodatkowo art. 106m ust. 2 ustawy VAT stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 Ustawy VAT).

Jak wskazuje art. 106m ust. 4 Ustawy VAT, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Na podstawie art. 106m ust. 5 ustawy VAT, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych wskazanych powyżej, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub
  2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Mając na uwadze powyższe, obecne regulacje dopuszczają zastosowanie różnych rozwiązań zapewniających, iż dane zawarte w fakturze wystawionej w formie elektronicznej odzwierciedlają stan rzeczywisty i docierają do nabywcy w niezmienionej formie.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że wyłącznie uprawnieni dostawcy, posługujący się własnym loginem i hasłem będą mieli możliwość przesyłania danych do faktur a następnie generowania obrazu faktury za pośrednictwem platformy na rzecz Spółki. W konsekwencji mechanizmy platformy zapewniają autoryzację dostępu do systemu wyłącznie dla określonych dostawców. Dlatego też w ocenie Spółki powyższe rozwiązanie zapewnia autentyczność pochodzenia faktury (system zapewnia, iż dany login i hasło jest przypisany do konkretnego dostawcy).

Dodatkowo jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, po otrzymaniu faktury za pośrednictwem platformy jest ona procesowana według wewnętrznych procedur (w tym jest ona zatwierdzana przez osoby zamawiające dane świadczenie). Należy przy tym podkreślić, że w takiej sytuacji możliwa jest weryfikacja faktury z dokumentami uzupełniającymi takimi jak zamówienie, umowa, korespondencja z dostawcą. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy, przyjąć należy, że również integralność treści jest w takiej sytuacji zapewniona.

Dodatkowo, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wystawiane faktury elektroniczne w imieniu dostawcy za pośrednictwem platformy będą zawierały bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem, która to metoda została wprost wskazana w przepisach ustawy o VAT jako zapewniająca autentyczność pochodzenia oraz integralność treści stosownie do art. 106m ust. 5 ustawy o VAT.

W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy opisana powyżej procedura wystawiania faktur elektronicznych jest zgodna z regulacjami ustawy o VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. Prawo to również przysługuje w przypadku, gdy nabywane towary/usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług. W konsekwencji, w celu dokonania odliczenia podatku naliczonego, ustawodawca wprowadził warunek posiadania faktury, na której wykazany został VAT. Dopiero na podstawie tego dokumentu podatnik jest uprawniony do dokonania odliczenia.

W ocenie Spółki, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, dokumenty otrzymane przez Spółkę od dostawców za pośrednictwem platformy będą stanowiły faktury w rozumieniu przepisów VAT. Są one bowiem wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłane w sposób zapewniający ich autentyczność, integralność oraz czytelność. W konsekwencji faktury te (w przypadku gdy jest na nich wykazany VAT) uprawniają Spółkę do dokonania odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy, przez fakturę rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Natomiast fakturą elektroniczną – w myśl art. 2 pkt 32 ustawy – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

W świetle art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tego dokumentu. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Z kolei, w myśl art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy).

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

Na podstawie art. 106m ust. 5 ustawy - poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Powyższy przepis określa technologiczne sposoby przesyłu faktur w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i system elektronicznej wymiany danych EDI), które mocą ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod podatnik może mieć pewność, że zapewnia spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykładowym wyliczeniem co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, która świadczy usługi wsparcia biznesu na rzecz podmiotów z grupy. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka dokonuje zakupów towarów i usług, zarówno od podmiotów krajowych, jak i od podmiotów zagranicznych. W celu usprawnienia przebiegu procesowania faktur zakupowych, które są obecnie przesyłane w formie papierowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, Spółka rozważa wprowadzenie rozwiązania mającego na celu wdrożenia systemu koordynującego przesyłanie danych objętych obowiązkiem wykazania na fakturze pomiędzy dostawcą danych a Spółką. System ten również będzie generował generyczny obraz faktury na postawie danych przekazanych przez Dostawcę w sposób elektroniczny. W związku z tym, Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z Kontrahentem brytyjskim, na podstawie której, Spółka i jej dostawcy będą uprawnieni do korzystania z platformy, będącego narzędziem pozwalającym na przesyłanie danych do faktur za pośrednictwem platformy w formie elektronicznej a następnie generowanie obrazu faktury za pośrednictwem platformy.

Dostawcy Spółki będą zobowiązani do rejestracji na platformie. Po dokonaniu pierwszego zalogowania w systemie, dostawca Spółki będzie zobowiązany do poinformowania Wnioskodawcy o zakończeniu procesu rejestracji. Po otrzymaniu tego potwierdzenia Spółka wyśle za pośrednictwem platformy zaproszenie do dostawcy, który po akceptacji zaproszenia będzie mógł korzystać z funkcji wysyłania na rzecz Spółki danych objętych obowiązkiem wykazania na fakturze drogą elektroniczną. Dostawcy, którzy nie ukończą procesu przygotowawczego, nie będą mieli możliwości przesyłania danych i generowania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy.

W celu przesłania faktury, dany dostawca będzie zobligowany w pierwszej kolejności do zarejestrowania się na platformie za pomocą bezpiecznego loginu i hasła, następnie będzie zobowiązany do wprowadzenia danych faktury na platformie. Dane te mogą być wprowadzane ręcznie, przy pomocy plików bądź też z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Opcjonalnie będzie występowała również możliwość dodawania załączników do faktury bądź tez obrazu samej faktury. Następnie, gdy dane dotyczące danej faktury zostaną wprowadzone, mechanizmy platformy dokonują weryfikacji danych wprowadzonych przez dostawcę zgodnie z wymogami Spółki. Po dokonaniu sprawdzenia danych, w imieniu dostawcy tworzona jest faktura elektroniczna. Obraz faktury jest dostępny w postaci pliku PDF.

W związku z tym, że platforma ma charakter międzynarodowy i mogą z niej korzystać klienci również spoza terytorium Polski, podmiot z grupy Kontrahenta brytyjskiego zawarł umowę z podmiotem trzecim w zakresie m.in. wdrożenia narzędzi, które mają na celu sprostanie wymogom zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur zgodnie z wewnętrznymi przepisami poszczególnych krajów. W tym kontekście w odniesieniu do faktur wystawianych przez podmioty polskie, w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur wystawianych za pośrednictwem platformy, do każdej faktury dodawany jest bezpieczny podpis elektroniczny - weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez K. SA, który to podmiot jest wpisany w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzonym przez Ministra Gospodarki. Po dodaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego faktury są dostarczane do danego dostawcy oraz do Wnioskodawcy. Następnie po otrzymaniu faktury za pośrednictwem platformy, Spółka procesuje faktury według wewnętrznych procedur. W szczególności przed dokonaniem płatności faktury są zatwierdzane przez osoby zamawiające dane świadczenie.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sposób wystawiania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy czyli wprowadzenie danych objętych obowiązkiem wykazania w fakturze oraz wygenerowanie za pośrednictwem platformy generycznego obrazu faktury, zawierającego dane przekazane za pośrednictwem platformy jest zgodny z przepisami prawa.

Należy podkreślić szczególną rangę wymogu, jaki ustawodawca stawia podatnikom poprzez treść art. 106m ust. 1 ustawy. Przesądza w nim to, że to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Przedstawiony sposób wystawiania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przez wprowadzenie danych objętych obowiązkiem wykazania w fakturze oraz wygenerowanie za pośrednictwem platformy generycznego obrazu faktury w postaci pliku PDF opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez K. SA) – jak wskazała Strona zapewni autentyczność, integralność i czytelność tych faktur.

W świetle powołanych przepisów prawa oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną, nie narzucając przy tym podatnikom żadnej szczególnej technologii ich przesyłu.

Z uwagi na to, że Spółka poprzez swoje działania zapewni autentyczność, integralność treści i czytelność faktur przesyłanych w formie elektronicznej, to przedstawiony przez nią sposób wystawiania faktur zakupowych przez jej Dostawców w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy będzie zgodny z przepisami ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zagadnienia objętego pytaniem nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również kwestia, czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur elektronicznych przesłanych w opisany we wniosku sposób za pośrednictwem platformy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy wskazać, że faktury przesłane w formie elektronicznej traktowane są dla potrzeb dokumentowania transakcji podobnie jak faktury w formie papierowej. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej faktury, jednakże w świetle przytoczonych powyżej przepisów, aby faktura elektroniczna mogła zostać uznana za dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w formie zapewniającej autentyczność, integralność i czytelność jej treści.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy należy uznać że zakupowe faktury wprowadzane i przesłane przez Dostawców za pośrednictwem platformy w formacie PDF, (tj. wprowadzenie danych objętych obowiązkiem wykazania w fakturze oraz wygenerowanie za pośrednictwem platformy generycznego obrazu faktury w postaci pliku PDF) będą uprawniały Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są (będą) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia zawarte w art. 88 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zagadnienia objętego pytaniem nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.