IPPP2/4512-172/16-2/JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dokumentowanie sprzedaży towarów dokonywanej za pomocą telefonu i Internetu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży towarów dokonywanej za pomocą telefonu i Internetu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży towarów dokonywanej za pomocą telefonu i Internetu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi sieć sklepów z wyposażeniem domu i biura. Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku VAT w Polsce. Spółka uruchomiła nowy kanał sprzedaży swoich towarów - kanał sprzedaży przez telefon na terytorium Polski - przez tzw. D... (infolinię X. przeznaczoną do kontaktu z klientami). W najbliższym czasie Spółka rozważa również uruchomienie kolejnego kanału sprzedaży swoich towarów - kanału sprzedaży online (poprzez stronę internetową) na terytorium Polski. Kanał sprzedaży przez telefon jest dostępny dla klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie występujących w roli podatników VAT), jak i przedsiębiorców (klientów prowadzących działalność gospodarczą). Również kanał sprzedaży przez Internet będzie dostępny dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Do sprzedaży przez telefon zastosowanie znajduje regulamin dotyczący zasad świadczenia przez Wnioskodawcę usługi „Zamów” umożliwiającej zamawianie towarów z wybranych sklepów Spółki przez D.... Podobny regulamin Spółka planuje zastosować w przyszłości również do sprzedaży przez stronę internetową.

Przedmiotowy regulamin zawiera obecnie postanowienie, zgodnie z którym akceptacja regulaminu przez klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż, chyba że klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, złoży oświadczenie, że chce otrzymywać wyłącznie paragon.

Regulamin ten zawiera również postanowienie, że akceptacja przedmiotowego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wystawianie i przesyłanie przez sprzedawcę faktur w formie elektronicznej na adres e-mail nabywcy podany w trakcie składania zamówienia.

Transakcje sprzedaży z klientami indywidualnymi (obrót) korzystającymi z D...są ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 Ustawy o VAT. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na kasie fiskalnej (dopuszczalnego na warunkach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. z 2013 r. poz. 363, dalej „Rozporządzenie”).

Podobnie w przypadku sprzedaży przez stronę internetową transakcje sprzedaży przez Internet z klientami indywidualnymi (obrót) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 Ustawy o VAT.

Klientom indywidualnym są wystawiane faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż w sytuacji, kiedy:

 1. klient poda w trakcie składania zamówienia dane konieczne do wystawienia faktury oraz
 2. klient zaakceptuje regulamin.

Podobny schemat będzie funkcjonował w przypadku sprzedaży za pomocą strony internetowej.

W przypadku zamówień telefonicznych do akceptacji Regulaminu przez klienta dochodzi poprzez kliknięcie w aktywny link zawierający między innymi oznaczenie „Akceptuję Regulamin”. Link ten jest udostępniany klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej, podczas której klient złożył to zamówienie. Wiadomość ta zawiera między innymi podsumowanie ustaleń telefonicznych z wyróżnieniem ceny i ilości zamawianych towarów, załącznik w postaci przedmiotowego regulaminu (w formacie PDF lub podobnym) oraz aktywny link „Akceptuję regulamin, zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przez klienta na link „Akceptuję Regulamin, zamawiam i płacę” pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Kliknięcie na aktywny link powoduje przekierowanie klienta do zewnętrznego serwisu płatności za towary. Fakt akceptacji regulaminu przez klienta odnotowywany jest w bazie danych prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W przypadku zamówień przez Internet do akceptacji regulaminu dochodzić będzie poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w internetowym formularzu zamówienia.

Reasumując, klientowi indywidualnemu (niebędącemu podatnikiem VAT), który zaakceptował regulamin sprzedaży przez telefon i który, nie złożył (np. w formie e-maila) Spółce wyraźnego oświadczenia, iż nie chce otrzymać faktury VAT, wystawiana jest faktura elektroniczna dokumentująca sprzedaż. Podobny mechanizm Spółka planuje zastosować w przypadku sprzedaży za pomocą formularza internetowego.

Paragon fiskalny wystawiany osobie fizycznej pozostaje w dokumentacji Spółki wraz z informacją umożliwiającą identyfikację faktury elektronicznej dokumentującej tę samą transakcję, chyba że dana osoba zażądała dostarczenia paragonu zamiast faktury. Faktura jest przekazywana klientowi w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez klienta. Podobnie Spółka planuje postępować w przypadku zamówień dokonywanych przez Internet.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą telefonu, Spółka jest zobowiązana wystawiać klientom indywidualnym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT, o ile zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez telefon i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon...
 2. Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą Internetu, Spółka będzie zobowiązana wystawiać klientom indywidualnym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT, o ile zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez Internet i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon, faktury VAT na podstawie art. 106 b ust. 3 Ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego, w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą telefonu, Spółka jest zobowiązana wystawiać klientom indywidualnym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT, o ile zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez telefon i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą Internetu, Spółka będzie zobowiązana wystawiać klientom indywidualnym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT, o ile zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez telefon i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon.

Łączne uzasadnienie stanowiska Spółki do pytania 1 i 2

Punkt wyjścia do uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „Ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22 odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju stanowi sprzedaż.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 Ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis art. 111 Ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 Ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku i należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363, dalej „Rozporządzenie”) podatnicy prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny. Zgodnie z § 2 pkt 12 Rozporządzenia przez paragon fiskalny należy rozumieć wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek wydawania wydrukowanego paragonu fiskalnego kupującemu istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty 1 przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z kolei art. 106g ust. 1 Ustawy o VAT stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 Ustawy o VAT, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Natomiast ust. 3 powyższego przepisu stanowi, że w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej konieczność zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towaru może zostać zrealizowana na dwa sposoby:

 1. klient otrzymuje paragon fiskalny;
 2. klient otrzymuje fakturę VAT w formie papierowej lub elektronicznej a paragon fiskalny zostaje podpięty pod kopię faktury pozostającą u podatnika lub jest pozostawiany w dokumentacji podatnika wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację faktury elektronicznej. Przy czym, podatnik ma ustawowy obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż jedynie w sytuacji, kiedy nabywca złoży żądanie otrzymania faktury zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT.

Przepis art. 106b ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT, który nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy, nie precyzuje jednak, w jaki sposób żądanie to ma zostać wyrażone. Również przepisy innych aktów prawnych nie odnoszą się bezpośrednio do tej kwestii. Zdaniem Wnioskodawcy, w takich okolicznościach zasadne jest oparcie się na przepisach dotyczących oświadczeń woli zawartych w kodeksie cywilnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, żądanie, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT stanowi oświadczenie woli, o którym mowa w art. 60 k.c. Przepis art. 60 k.c. wyraża regułę, wedle której wola osoby skierowana na wywołanie zamierzonego skutku prawnego może być uzewnętrzniona w każdy dowolny sposób ujawniający ją tak, że staje się dostatecznie zrozumiała dla adresata, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Jednocześnie art. 61 § 2 k.c. stanowi, że oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Mając na uwadze fakt, że Ustawa o VAT nie wprowadza szczególnej formy na złożenie oświadczenia woli w zakresie żądania wystawienia faktury przez sprzedawcę, stosowane powinny być zasady ogólne, przedstawione w powołanych przepisie kodeksu cywilnego. Uznać zatem należy, że żądanie, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 1 Ustawy o VAT, może zostać również wyrażone w dowolnej formie, a więc również poprzez akceptację zapisów regulaminu (w formie „kliknięcia” na odpowiedni link lub zaznaczenia odpowiedniego okienka w internetowym formularzu).

Dodatkowo należy podkreślić, że regulamin dotyczący składania zamówień przez telefon/ poprzez formularz internetowy stanowi wzorzec umowny, zdefiniowany w art. 384 § 1 k.c. Art. 384 § 4 k.c. nakłada na stronę posługującą się wzorcem umownym w postaci elektronicznej obowiązek udostępnienia go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Uznać zatem należy, że konsument akceptujący warunki regulaminu, który został mu udostępniony w postaci pliku PDF, zgodnie z art. 384 § 4 k.c., ma świadomość złożenia stosownego oświadczenia woli w przedmiocie żądania wydania faktury za zakup dokonany za pomocą D...lub formularza internetowego.

W świetle powyższej analizy, zdaniem Wnioskodawcy nie ma zatem przeszkód, aby żądanie wystawienia faktury, o którym mowa w art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT zostało wyrażone przez konsumenta w sposób automatyczny - poprzez akceptację regulaminu sprzedaży przez telefon lub akceptację regulaminu sprzedaży za pomocą strony internetowej.

Popierając w całej rozciągłości swoją argumentację, że akceptacja przez klienta indywidualnego regulaminu zamówień telefonicznych (zamówień przez Internet) stanowi wyrażenie żądania wystawienia faktury, Spółka pragnie podkreślić, że ma prawo dokumentować każdą sprzedaż fakturą nawet bez otrzymania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT.

Pogląd wyrażony w akapicie bezpośrednio powyżej Wnioskodawca opiera na analizie art. 111 ust. 3a pkt 1 Ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, że podatnik prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązany dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Przepisy Ustawy o VAT nie wskazują jednak, że wydanie nabywcy nie prowadzącemu działalności gospodarczej faktury, zamiast paragonu jest niedozwolone. Można zatem uznać, że Ustawa o VAT pozostawia sprzedawcy dowolność w kwestii wyboru, który z dokumentów - paragon czy faktura, zostanie wydany nabywcy, chyba że nabywca złoży podatnikowi żądanie uzyskania faktury w trybie art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT. W tym ostatnim przypadku podatnik jest bezwzględnie zobowiązany do wystawienia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej faktury VAT.

Pogląd wedle którego, jeśli sprzedawca chce wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to może to uczynić, prezentowany jest również przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego (por. przykładowo Bartosiewicz A., VAT Komentarz, www.lex.online.pl, nr 164722).

Również władze skarbowe stoją na stanowisku, że:

„zaewidencjonowanie sprzedaży poprzez wystawienie faktury oraz paragonu załączanego do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji będzie prawidłowe, bowiem nabywca wraz z towarem otrzyma dokument potwierdzający dokonany przez niego zakup (czyli w omawianej sprawie fakturę VAT).

Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy” (interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 listopada 2014 r. sygn. IPTPP4/443-648/14-2/MK).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 maja 2015 r. o sygn. IBPP3/4512-188/15/UH.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zamówienia przez telefon) i zdarzenia przyszłego (zamówienia przez stronę internetową), zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnione są następujące wnioski:

 1. nawet jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie złożyła żądania wystawienia faktury, Wnioskodawca może (lecz nie musi) wystawić takiej osobie fakturę dokumentującą sprzedaż, a paragon fiskalny dokumentujący tę transakcję pozostawić w dokumentacji Spółki.
 2. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może złożyć żądanie wystawienia i wydania faktury w dowolny sposób, w tym poprzez akceptację postanowień regulaminu dotyczącego zasad zamawiania towarów (przez telefon lub poprzez formularz internetowy). W takiej sytuacji Wnioskodawca ma bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT klientowi. Bowiem żądanie złożone przez klienta poprzez akceptację regulaminu, należy uznać za wystarczające dla aktualizacji ustawowego obowiązku wystawienia faktury przez Wnioskodawcę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny.

Natomiast zgodnie § 2 pkt 12, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o paragonie fiskalnym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek wydawania wydrukowanego dokumentu nabywcy istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z kolei art. 106g ust. 1 ustawy stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Natomiast ust. 3 powyższego przepisu stanowi, że w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi sieć sklepów z wyposażeniem domu i biura. Wnioskodawca uruchomił nowy kanał sprzedaży swoich towarów - kanał sprzedaży przez telefon na terytorium Polski - przez tzw. D... (infolinię przeznaczoną do kontaktu z klientami). W najbliższym czasie Spółka rozważa również uruchomienie kolejnego kanału sprzedaży swoich towarów - kanału sprzedaży online (poprzez stronę internetową) na terytorium Polski. Kanał sprzedaży przez telefon jest dostępny dla klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie występujących w roli podatników VAT) jak i przedsiębiorców (klientów prowadzących działalność gospodarczą). Również kanał sprzedaży przez Internet będzie dostępny dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Do sprzedaży przez telefon zastosowanie znajduje regulamin dotyczący zasad świadczenia przez Wnioskodawcę usługi „Zamów” umożliwiającej zamawianie towarów z wybranych sklepów Spółki przez D.... Podobny regulamin Spółka planuje zastosować w przyszłości również do sprzedaży przez stronę internetową. Przedmiotowy regulamin zawiera obecnie postanowienie, zgodnie z którym akceptacja regulaminu przez klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż, chyba że klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, złoży oświadczenie, że chce otrzymywać wyłącznie paragon.

Regulamin ten zawiera również postanowienie, że akceptacja przedmiotowego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wystawianie i przesyłanie przez sprzedawcę faktur w formie elektronicznej na adres e-mail nabywcy podany w trakcie składania zamówienia.

Transakcje sprzedaży z klientami indywidualnymi (obrót) korzystającymi z D...są ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 Ustawy o VAT. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na kasie fiskalnej.

Podobnie w przypadku sprzedaży przez stronę internetową transakcje sprzedaży przez Internet z klientami indywidualnymi (obrót) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej zgodnie z art. 111 Ustawy o VAT.

Klientom indywidualnym są wystawiane faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż w sytuacji, kiedy:

 1. klient poda w trakcie składania zamówienia dane konieczne do wystawienia faktury oraz
 2. klient zaakceptuje regulamin.

Podobny schemat będzie funkcjonował w przypadku sprzedaży za pomocą strony internetowej.

W przypadku zamówień telefonicznych do akceptacji Regulaminu przez klienta dochodzi poprzez kliknięcie w aktywny link zawierający między innymi oznaczenie „Akceptuję Regulamin”. Link ten jest udostępniany klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej, podczas której klient złożył to zamówienie. Wiadomość ta zawiera miedzy innymi podsumowanie ustaleń telefonicznych z wyróżnieniem ceny i ilości zamawianych towarów, załącznik w postaci przedmiotowego regulaminu (w formacie PDF lub podobnym) oraz aktywny link Akceptuję regulamin, zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przez klienta na link „Akceptuję Regulamin, zamawiam i płacę” pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Kliknięcie na aktywny link powoduje przekierowanie klienta do zewnętrznego serwisu płatności za towary. Fakt akceptacji regulaminu przez klienta odnotowywany jest w bazie danych prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W przypadku zamówień przez Internet do akceptacji regulaminu dochodzić będzie poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w internetowym formularzu zamówienia.

Klientowi indywidualnemu (niebędącemu podatnikiem VAT), który zaakceptował regulamin sprzedaży przez telefon i który, nie złożył (np. w formie e-maila) Spółce wyraźnego oświadczenia, że nie chce otrzymać faktury VAT, wystawiana jest faktura elektroniczna dokumentująca sprzedaż. Podobny mechanizm Spółka planuje zastosować w przypadku sprzedaży za pomocą formularza internetowego.

Paragon fiskalny wystawiany osobie fizycznej pozostaje w dokumentacji Spółki wraz z informacją umożliwiającą identyfikację faktury elektronicznej dokumentującej tę samą transakcję, chyba że dana osoba zażądała dostarczenia paragonu zamiast faktury. Faktura jest przekazywana klientowi w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez klienta. Podobnie Spółka planuje postępować w przypadku zamówień dokonywanych przez Internet.

Jak wcześniej wskazano obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z cytowanego wcześniej art. 111 ust. 1 ustawy. Obowiązek ten ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

Zaznaczenia wymaga, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową, ma ona charakter ewidencji sprzedaży. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności cyt. wyżej art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy. Jest to przede wszystkim sprzedaż niedokumentowana fakturami, czyli objęta wyjątkiem od zasady, że podatnik podatku VAT zobowiązany jest do wystawienia faktur wynikającym z art. 106b ust. 2 ustawy.

W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej), wówczas podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy „podpiąć” oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą telefonu / Internetu, Spółka jest zobowiązana wystawiać klientom indywidualnym (nieprowadzącym działalności gospodarczej) faktury VAT na podstawie art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT, o ile zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez telefon / Internet i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon.

Powołane przepisy wskazują, że podatnik może dokumentować każdą sprzedaż fakturą. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie zachodzi specyficzna sytuacja, w której Wnioskodawca ewidencjonując sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej, chce także wystawiać równocześnie fakturę, o ile nabywcy zaakceptowali regulamin sprzedaży przez telefon/ Internet i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon. Faktura ta będzie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail nabywcy podany w trakcie składania zamówienia. Regulamin zawiera postanowienie, zgodnie z którym akceptacja regulaminu przez klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, chyba że klient ten złoży oświadczenie, że chce otrzymywać wyłącznie paragon. Regulamin ten zawiera również postanowienie, że akceptacja przedmiotowego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na wystawianie i przesyłanie przez sprzedawcę faktur w formie elektronicznej na adres e-mail nabywcy podany w trakcie składania zamówienia.

W konsekwencji zrealizowane zostaje prawo konsumenta w zakresie prawa do otrzymania dowodu nabycia towaru zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji. Tym samym zaewidencjonowanie sprzedaży przez wystawienie i wysłanie nabywcy faktury elektronicznej na adres e-mail nabywcy oraz paragonu fiskalnego pozostającego w dokumentacji Spółki, w tej sytuacji będzie prawidłowe, gdyż nabywca otrzyma dokument potwierdzający dokonany przez niego zakup, czyli w omawianej sytuacji fakturę elektroniczną przesyłaną na adres e-mail nabywcy.

Z uwagi na opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą telefonu / Internetu, Wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury VAT na podstawie art. 106b ust. 3 ustawy, w sytuacji, gdy zaakceptowali oni regulamin sprzedaży przez telefon / Internet i nie złożyli oświadczenia, że chcą otrzymywać paragon, który jest równoznaczny ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.