IPPP2/4512-1096/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach przesłanych do Spółki drogą mailową w postaci zeskanowanego dokumentu w formacie PDF nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to faktury będą przez Spółkę drukowane i przechowywane w formie papierowej.
IPPP2/4512-1096/15-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura elektroniczna
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. przechowywanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Terminy przechowywania dokumentów -> Termin przechowywania dokumentów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z pożn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaniem faktur drogą elektroniczną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaniem faktur drogą elektroniczną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu audiowizualnego i elektronicznego oraz wydawniczą. Transakcje zakupu towarów odbywają się na podstawie zamówień, które każdorazowo finalizowane są dostawą i fakturą. Wszystkie faktury otrzymane od kontrahentów księgowane są dopiero po otrzymaniu oryginałów faktur pocztą. Firma A. SP. Z O.O. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. § 4.1. faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Spółka zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury za pomocą kontroli biznesowej, która ustala wiarygodną ścieżkę audytu pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczenia usług. Przykładem kontroli biznesowej jest dopasowanie do faktury dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty. Wielu kontrahentów deklaruję chęć wysyłania faktur do firmy drogą mailową w postaci pliku w formacie PDF, często uzależniając od tego możliwość sprzedaży i dostawy towaru do naszej firmy.

Ze względu na skalę zjawiska, spółka mając często problem ze znalezieniem korzystnych cen zakupu wśród dostawców oferujących możliwość wysłania pocztą tradycyjną oryginału faktury, chciałaby móc skorzystać z propozycji innych dostawców oferujących przesłanie faktury mailem w formacie PDF.

Faktury przesłane w formie skanu czy maila w formacie PDF będą zapewniały:

 • autentyczność pochodzenia, czyli pewność co do tożsamości dostawców materiałów i usług,
 • integralność treści, czyli żadne dane z przesłanej faktury nie będą zmieniane, czytelność faktury, czyli wszystkie wymagane elementy jakie powinna zawierać faktura będą wyraźnie czytelne na papierze jak i na ekranie monitora.

Wszystkie faktury przesyłane drogą elektroniczną w formacie PDF, w formie skanu czy maila będą przechowywane w podziale na okresy w ten sam sposób co faktury przesłane pocztą, czyli będą drukowane i wpinane do segregatorów, które będą podzielone i opisane okresami jakich dotyczą.

W oparciu o aktualne regulacje zawarte w ustawie od towarów i usług w zakresie zasad przechowywania faktur, w ocenie Spółki, zostanie zapewniony: podział na okresy rozliczeniowe, możliwość łatwego odszukania faktur, autentyczność pochodzenia faktury, integralność treści faktury, czytelność faktury od momentu jej wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia, bezzwłoczny dostęp do faktur, bezzwłoczny ich pobór oraz przetwarzanie danych w nich zawartych organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. (art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu (w formacie PDF) nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz wygenerowanych w formacie PDF i przesłanych mailem jako załącznik, które będą dokowane i przechowywane następnie w formie papierowej w segregatorach...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki tak przesłane faktury będą zapewniały autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur, a także będą podzielone na okresy oraz przechowywane w sposób łatwy do odnalezienia w formie papierowej. Ponadto faktury otrzymane tą drogą przed zaksięgowaniem, będą weryfikowane przez osoby odpowiedzialne za zamówienie dostarczonych towarów bądź usług, oo będzie miało na celu potwierdzenie zaistnienia transakcji zakupu pomiędzy Spółka jej dostawcami.

Według A. Sp. z o. o. faktury przesłane drogą mailową (format PDF) jako zeskanowany dokument oraz wygenerowane faktury wprost z programu fakturującego do formatu PDF i przesłane jako załącznik w poczcie mailowej, są dokumentami o takiej samej wiarygodności jak faktury przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesłane w ten sposób faktury będą zapewniały autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur, a także będą podzielone na okresy i przechowywane w sposób łatwy do odnalezienia w wersji papierowej.

Otrzymanie mailem skanu faktury bądź faktury wygenerowanej wprost z programu fakturującego w formacie PDF, pozwoli na szybszą weryfikację dostawy poprzez dopasowanie dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy oraz szybsze ujęcie jej w księgach rachunkowych, co również wyeliminuje opóźnienia w zapłacie za towar, jeśli faktura zostanie przesłana zaraz po wysyłce w ww. sposób.

Według Wnioskodawcy będzie możliwe pomniejszenie podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu (w formacie PDF) nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz wygenerowanych w formacie PDF i przesłanych mailem jako załącznik, które będą drukowane i przechowywane następnie w formie papierowej w segregatorach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższy przepis stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług. Warunkiem wskazanym w tym przepisie jest związek nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku gdy nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Przepis ten nie uzależnia prawa podatnika do odliczenia podatku VAT od spełnienia innych warunków.

Ustanowiony system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie bądź zapłaconego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT zapewnia zatem całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na jej cel lub rezultat, pod warunkiem że ona sama podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT. Prawo do odliczenia stanowi integralną część mechanizmu podatku VAT i nie może co do zasady być ograniczone.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy wskazać, że możliwość wykonywania prawa do odliczenia posiada swoje ograniczenie w czasie. I tak, stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 31 przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W myśl art. 2 pkt 32 przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Z powyższego przepisu wynika, że faktura elektroniczna może być wystawiona i otrzymana przez podatnika w dowolnym formacie elektronicznym. W związku z obowiązkiem dokładnego odzwierciedlenia faktycznych transakcji w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, przepisy wymagają, aby autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur były zapewnione od momentu ich wystawienia do końca okresu przechowywania. Za zapewnienie powyższych wymogów odpowiada podatnik zarówno wystawiający, jak i otrzymujący fakturę.

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Zatem stosowanie elektronicznego przesyłania faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Należy przy tym mieć na względzie, że wymóg akceptacji przez odbiorcę przesyłania faktur w formie elektronicznej, w tym udostępniania, które to faktury zostaną otrzymane przez odbiorcę wyłącznie w formie elektronicznej, znajduje swoje uzasadnienie głównie w technicznych wymogach koniecznych dla odbioru faktury przesłanej w formie elektronicznej i – w przypadku podatników będących odbiorcami tych faktur – w możliwości zapewnienia przez nich autentyczności, integralności oraz czytelności treści faktury. W każdym przypadku decyzja o stosowaniu faktur elektronicznych pozostaje ostatecznie kwestią porozumienia między stronami transakcji.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży (art. 106g ust. 1).

Art. 112 ustawy stanowi, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (...).

Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy, podatnicy przechowują:

 1. wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,
 2. otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie

– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych (art. 112a ust. 4 ustawy).

Natomiast, na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy, podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Art. 106m ust. 2 stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

Zauważyć należy, że dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania, pojęcie „kontrole biznesowe” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą towarów bądź usługą.

Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki.

Z kolei pojęcie „wiarygodna ścieżka audytu” oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla to, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki – przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek – pozostawia się uznaniu podatnika.

Ponadto, na podstawie art. 106m ust. 5 ustawy, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Powyższy przepis określa techniczne sposoby przesyłania faktur w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i system elektronicznej wymiany danych EDI), które na podstawie ustawy uznane zostały przez prawodawcę za zapewniające autentyczność pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznych. Wykorzystując jedną z powyższych metod podatnik może mieć pewność, że zapewnia spełnienie ww. przedmiotowych cech faktur. Wskazane metody są jednak tylko przykładowym wyliczeniem co oznacza, że podatnik może zastosować inne, dowolne środki zapewnienia autentyczności i integralności faktury.

Należy stwierdzić, że regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej w dowolny sposób, jednakże sposób ten – jak wymaga ustawodawca – ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. W przypadku przechowywania faktur poza terytorium kraju, podatnik jest obowiązany za pomocą środków elektronicznych, zapewnić dostęp on-line do tych faktur.

Podkreślić należy szczególną rangę wymogu, jaki ustawodawca stawia podatnikom poprzez treść art. 106m ust. 1 ustawy. Przesądza w nim to, że to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Dopuszczalne są więc wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność. Należy też wskazać, że z obowiązujących przepisów regulujących kwestie fakturowania i przechowywania faktur wynika, że co do zasady nie ma przeszkód, aby faktury przesłane w formie elektronicznej mogły być drukowane i przechowywane w formie papierowej. Przy czym istotne jest aby zachowany został warunek zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur, integralności ich treści i czytelności od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży audiowizualnego i elektronicznego oraz działalność wydawniczą. Na podstawie zamówień Spółka dokonuje zakupu towarów od swoich kontrahentów i otrzymuje z tego tytułu fakturę. Wielu kontrahentów oferuje chęć wysyłania faktur drogą mailową w postaci pliku w formacie PDF. Ze względu na skalę zjawiska, Spółka mając często problem ze znalezieniem korzystnych cen zakupu wśród dostawców oferujących możliwość wysłania pocztą tradycyjną oryginału faktury, chciałaby móc skorzystać z propozycji innych dostawców oferujących przesłanie faktury mailem w formacie PDF.

Faktury przesłane w formie skanu czy maila w formacie PDF będą zapewniały:

 • autentyczność pochodzenia, czyli pewność co do tożsamości dostawców materiałów i usług,
 • integralność treści, czyli żadne dane z przesłanej faktury nie będą zmieniane, czytelność faktury, czyli wszystkie wymagane elementy jakie powinna zawierać faktura będą wyraźnie czytelne na papierze jak i na ekranie monitora.

Wszystkie faktury przesyłane drogą elektroniczną w formacie PDF, w formie skanu czy maila będą przechowywane w podziale na okresy w ten sam sposób co faktury przesłane pocztą czyli będą drukowane i wpinane do segregatorów, które będą podzielone i opisane okresami jakich dotyczą.

Na podstawie aktualnych regulacji zawartych w ustawie od towarów i usług w zakresie zasad przechowywania faktur, w ocenie Spółki, zostanie zapewniony: podział na okresy rozliczeniowe, możliwość łatwego odszukania faktur, autentyczność pochodzenia faktury, integralność treści faktury, czytelność faktury od momentu jej wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia, bezzwłoczny dostęp do faktur, bezzwłoczny ich pobór oraz przetwarzanie danych w nich zawartych organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy Spółka będzie miała prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach przesłanych do Spółki elektronicznie, w sposób opisany we wniosku, które to faktury będą następnie drukowane i przechowywane przez Wnioskodawcę w formie papierowej.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o VAT pozwala stwierdzić, że Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach przesłanych do Spółki drogą mailową w postaci zeskanowanego dokumentu w formacie PDF nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to faktury będą przez Spółkę drukowane i przechowywane w formie papierowej. Jak wskazano wcześniej, prawo do odliczenia stanowi integralną część mechanizmu podatku VAT i nie może co do zasady być ograniczone. Warunkiem zastosowania prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów służących działalności handlowej w zakresie sprzedaży sprzętu audiowizualnego oraz elektronicznego jak również działalności wydawniczej. A zatem nabyte od kontrahentów towary służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, co powoduje, że zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Podstawą dokonania odliczenia będzie otrzymana przez Spółkę w formie elektronicznej faktura, którą Spółka będzie następnie drukować i przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia w sposób wskazany we wniosku.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.