IPPP2/443-869/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Możliwość potwierdzenia odbioru faktury VAT-RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktur.
IPPP2/443-869/14-2/RRinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. pełnomocnictwo
  3. rolnik ryczałtowy
  4. wystawienie faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT-RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT-RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu towarami pochodzenia rolnego i jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT, Wśród dostawców Spółki są także dostawcy, którzy posiadają status rolników ryczałtowych w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. W związku z transakcjami sprzedaży realizowanymi przez Spółkę z tymi dostawcami, zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, Spółka jest zobowiązana do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury VAT-RR, dokumentującej nabycie produktów rolnych od dostawcy - rolnika ryczałtowego w taki sposób, aby zawierała czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury oraz imiona i nazwiska tych osób. Faktury VAT-RR są wystawiane w terminie nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Odbiór towaru jest realizowany przez zewnętrzną w stosunku do Spółki firmę transportową na terenie (w różnych miejscach na terenie całej Polski), a więc uzyskiwanie podpisów rolnika ryczałtowego na fakturze VAT-RR i przekazywanie rolnikowi oryginału faktury przy odbiorze towaru jest praktycznie wykluczone. Faktury VAT-RR są więc wysyłane do rolników ryczałtowych za pośrednictwem poczty. Ten stan rzeczy powoduje, że w praktyce bardzo trudno jest wyegzekwować od tych dostawców obowiązek odesłania kopii faktury VAT-RR. Spółka posiada biuro handlowe w Warszawie, nie zatrudnia przedstawicieli handlowych w terenie, ani nie ma placówek terenowych. Jednocześnie jednak, jak wspomniano wyżej Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju. Osobiste doręczanie faktur VAT-RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym oraz odbieranie od rolników podpisanych przez nich kopii faktur nie jest możliwe.

Z uwagi na wskazane bardzo duże trudności z uzyskaniem podpisów dostawców, będących rolnikami ryczałtowymi oraz wiążące się z tym trudności z wykonaniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, Spółka rozważa rozwiązanie polegające na tym, że dostawca - rolnik ryczałtowy, dokonujący dostawy na rzecz Spółki udzieli na piśmie pełnomocnictwa pracownikowi Spółki (konkretnej osobie, której imię i nazwisko będzie zawarte w treści pełnomocnictwa) do odbioru w jego imieniu (to jest w imieniu rolnika ryczałtowego, udzielającego pełnomocnictwa) faktur VAT-RR. Pracownik Spółki, któremu zostanie udzielone ww. pełnomocnictwo nie będzie jednocześnie osobą upoważnioną do podpisywania faktur VAT -RR w imieniu Spółki. W oparciu o ww. pełnomocnictwo - udzielone przez dostawcę - rolnika ryczałtowego, pracownik Spółki będzie dokonywać odbioru faktury VAT-RR w imieniu rolnika, na dowód czego będzie podpisywać w imieniu swojego mocodawcy (rolnika ryczałtowego) przedmiotową fakturę. Następnie Spółka będzie wysyłać pocztą oryginał faktury VAT-RR rolnikowi ryczałtowemu (podpisaną przez pracownika Spółki w imieniu Spółki oraz podpisaną przez innego pracownika Spółki, na podstawie pełnomocnictwa rolnika ryczałtowego, w imieniu tego dostawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym faktura VAT-RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, będącego pełnomocnikiem tego rolnika, na podstawie udzielonego przez rolnika pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji przy odbiorze w jego imieniu faktur VAT-RR, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, to znaczy czy będzie można uznać, że faktura ta zawiera czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT-RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, będącego pełnomocnikiem tego rolnika, na podstawie udzielonego przez rolnika pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji przy odbiorze w jego imieniu faktur VAT-RR, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, to znaczy można uznać taką fakturę za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

W szczególności przepisy ustawy o VAT nie wyłączają ani nie zakazują podpisywania faktur VAT, w tym faktur VAT-RR przez pełnomocników umocowanych przez podatnika do dokonania tej czynności w imieniu podatnika. Ustawa o VAT nie zawiera również odrębnych przepisów, które regulowałyby w sposób szczególny zasady udzielania pełnomocnictw, a więc będą tu miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego: art. 95 par. 1 i 2 kc, 96 kc. Zgodnie z art. 95 par. 1 kc z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla mocodawcy (reprezentowanego) - tak wynika z art. 95 par. 2 kc. Z kolei z art. 96 kc wynika, że umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwie).

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli rolnik ryczałtowy udzieli na piśmie pełnomocnictwa imiennie wskazanemu pracownikowi Spółki, i upoważni go do odbioru w swoim imieniu (rolnika) faktur VAT-RR, to zawarcie na fakturach VAT RR czytelnego podpisu tej osoby pracownika Spółki, będącego pełnomocnikiem rolnika (lub imienia i nazwiska oraz podpisu), w tym odbiór przez tę osobę w imieniu rolnika ryczałtowego faktury VAT-RR będzie oznaczać wypełnienie dyspozycji art. 116 ust. 1 pkt 13 ustawy o VAT, biorąc pod uwagę, że ten pracownik Spółki nie będzie posiadać upoważnienia do podpisywania faktur VAT-RR w imieniu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W myśl art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca nabywa od rolników ryczałtowych towary pochodzenia rolnego, w związku z tym jest zobowiązany do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury VAT-RR, dokumentującej nabycie produktów rolnych od dostawcy - rolnika ryczałtowego w taki sposób, aby zawierała czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury oraz imiona i nazwiska tych osób. Faktury VAT-RR są wystawiane w terminie nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Odbiór towaru jest realizowany przez zewnętrzną w stosunku do Spółki firmę transportową na terenie, a więc uzyskiwanie podpisów rolnika ryczałtowego na fakturze VAT-RR i przekazywanie rolnikowi oryginału faktury przy odbiorze towaru jest praktycznie wykluczone. Faktury VAT-RR są więc wysyłane do rolników ryczałtowych za pośrednictwem poczty. Ten stan rzeczy powoduje, że w praktyce bardzo trudno jest wyegzekwować od tych dostawców obowiązek odesłania kopii faktury VAT-RR. Osobiste doręczanie faktur VAT-RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym oraz odbieranie od rolników podpisanych przez nich kopii faktur nie jest możliwe. Z uwagi na wskazane bardzo duże trudności z uzyskaniem podpisów dostawców, będących rolnikami ryczałtowymi oraz wiążące się z tym trudności z wykonaniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, Spółka rozważa rozwiązanie polegające na tym, że dostawca - rolnik ryczałtowy, dokonujący dostawy na rzecz Spółki udzieli na piśmie pełnomocnictwa pracownikowi Spółki (konkretnej osobie, której imię i nazwisko będzie zawarte w treści pełnomocnictwa) do odbioru w jego imieniu (to jest w imieniu rolnika ryczałtowego, udzielającego pełnomocnictwa) faktur VAT-RR. Pracownik Spółki, któremu zostanie udzielone ww. pełnomocnictwo nie będzie jednocześnie osobą upoważnioną do podpisywania faktur VAT -RR w imieniu Spółki. Ww. pełnomocnictwo - udzielone przez dostawcę - rolnika ryczałtowego, pracownik Spółki będzie dokonywać odbioru faktury VAT-RR w imieniu rolnika, na dowód czego będzie podpisywać w imieniu swojego mocodawcy (rolnika ryczałtowego) przedmiotową fakturę. Następnie Spółka będzie wysyłać pocztą oryginał faktury VAT-RR rolnikowi ryczałtowemu (podpisaną przez pracownika Spółki w imieniu Spółki oraz podpisaną przez innego pracownika Spółki, na podstawie pełnomocnictwa rolnika ryczałtowego, w imieniu tego dostawcy).

Na tle tak przedstawionych okoliczności, Wnioskodawca ma wątpliwość czy faktura VAT-RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, będącego pełnomocnikiem tego rolnika, na podstawie udzielonego przez rolnika pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji przy odbiorze w jego imieniu faktur VAT-RR, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT, to znaczy czy będzie można uznać, że faktura ta zawiera czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego).

Natomiast w myśl art. 96 ww. ustawy, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Z kolei w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W świetle powyżej powołanych przepisów należy stwierdzić, że pełnomocnictwo uprawnia określoną w nim osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy, spełnia ono warunki prawem przewidziane.

Ponieważ z okoliczności sprawy wynika, że rolnik ryczałtowy, który jest dostawcą towarów nabywanych przez Wnioskodawcę, udzielał będzie, na rzecz pracownika Spółki, upoważnienia do podpisywania w jego imieniu (w imieniu rolnika ryczałtowego) faktur VAT-RR, to zawarcie na tych fakturach czytelnego podpisu osoby upoważnionej, bądź jej podpisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, nie stoi w sprzeczności z treścią powołanego art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem faktury VAT-RR, o których mowa w złożonym wniosku będą uznane, że zawierają czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury, a tym samym faktury te spełniać będą warunki określone w ww. art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.