IPPP2/443-1248/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania stawki 8% do wykonywanych usług taksówek osobowych, także wtedy gdy wartość usług ujęta na fakturze VAT wystawionej dla klienta będzie się różniła od wartości usług ujętych na fakturze VAT otrzymanej od współpracownika oraz prawo do odliczenia. Prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z miesięcznej zbiorczej faktury VAT dokumentującej realizację kursów bezgotówkowych do których zastosowano rabaty.
IPPP2/443-1248/14-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. rabaty
 3. stawki podatku
 4. usługi taksówkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi taksówek osobowych oraz prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi taksówek osobowych oraz prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o. o. sp. k. (zwana dalej „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) jest podmiotem, który na początku roku 2015 rozpocznie aktywną działalność na rynku usług taksówkowych. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przeważającym rodzajem działalności Spółki jest działalność taksówek osobowych, sklasyfikowana symbolem 49.32.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, któremu odpowiada symbol 49.32 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008.

Swoją działalność Spółka zamierza oprzeć na trzech filarach:

 1. Spółka podpisze umowy współpracy z kierowcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają własne samochody wyposażone w taksometr i własną kasę rejestrującą, i którzy uzyskali licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (zwani dalej „Kierowcami”); Kierowcy nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT. W zamian za płacone Spółce wynagrodzenie miesięczne (zwane dalej „Abonamentem”), Kierowcy będą mogli m.in. korzystać:
  • z bazy zgłoszonych do Spółki zamówień na przewozy,
  • utrzymywanej przez Spółkę sieci radiowej,
  • z zarejestrowanego znaku towarowego Spółki.

Powyższą usługę polegającą na kompleksowej obsłudze Kierowców Wnioskodawca opodatkuje stosując stawkę podstawową podatku VAT 22% (23% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT). Ponadto, Spółce przysługiwać będzie określony procentowo w umowie z Kierowcą udział (prowizja) od wartości brutto zrealizowanych przez Kierowcę przewozów w przypadku, gdy klient uiścił należność za kurs przy użyciu karty płatniczej oraz gdy Kierowca wykonał kurs dla klienta, z którym Spółka podpisała umowę na świadczenie usług przewozowych.

 1. Spółka podpisze umowy współpracy z podmiotami gospodarczymi posiadającymi własną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (zwane dalej „Firmami”). Poszczególne kursy samochodami wyposażonymi w taksometr i kasę rejestrującą wykonywać będą wówczas kierowcy zatrudnieni przez te Firmy. Firmy nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT. Firmy uiszczać będą na rzecz Spółki za każdego ze swoich kierowców Abonament, dzięki czemu będą one miały prawo korzystać:
  • z bazy zgłoszonych do Spółki zamówień na przewozy,
  • utrzymywanej przez Spółkę sieci radiowej,
  • z zarejestrowanego znaku towarowego Spółki.

Powyższą usługę polegającą na kompleksowej obsłudze Firm Wnioskodawca opodatkuje stosując stawkę podstawową podatku VAT 22% (23% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT). Ponadto, Spółce przysługiwać będzie określony procentowo w umowie z Firmą udział (prowizja) od wartości brutto zrealizowanych przez Firmę przewozów w przypadku, gdy klient uiścił należność za kurs przy użyciu karty płatniczej oraz gdy kierowca pracujący dla Firmy wykonał kurs dla klienta, z którym Spółka podpisała umowę na świadczenie usług przewozowych.

 1. Wnioskodawca rozważa również możliwość zdobycia w przyszłości własnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W takiej sytuacji część ogólnej liczby zgłoszonych do Spółki zamówień na przewozy realizowana będzie przez kierowców zatrudnionych w Spółce i w oparciu o jej licencję; natomiast pozostała część przez Kierowców i Firmy współpracujące z Wnioskodawcą na zasadach opisanych powyżej.

Jednym z działań podejmowanych przez Spółkę będzie pozyskiwanie zewnętrznych, niepowiązanych z Wnioskodawcą kapitałowo ani osobowo podmiotów, które zdecydują się rozpocząć stałą współpracę poprzez zawarcie ww. umowy na świadczenie usług przewozowych (zwani dalej „Klientami”). Na podstawie tych umów Spółka zobowiąże się, na każde żądanie, podstawić taksówkę na umówioną godzinę i pod wskazany przez Klienta adres, celem wykonania przewozu taksówką osób wskazanych przez Klienta (zwanych dalej „Pasażerami”) do wyznaczonego przez nich miejsca. Poszczególne przewozy będą wykonywane przez Kierowców i Firmy współpracujące ze Spółką (i odpowiednio - w razie zdobycia przez Spółkę własnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - także przez kierowców zatrudnionych przez Wnioskodawcę; przy czym dalsza część opisu zdarzenia przyszłego dotyczyć będzie tylko Kierowców i Firm zwanych dalej „Współpracownikami”). Współpracownicy nie pobiorą od Pasażerów wynikającej z taksometru i kasy rejestrującej należności za kurs po jego wykonaniu. W zamian Współpracownicy dokonają rejestracji należności za dany przewóz przy użyciu technologii dostarczanych przez Spółkę, dzięki czemu taka należność zostanie zapisana na indywidualnym koncie Klienta (dalej jako „Kursy Bezgotówkowe”). Za Kursy Bezgotówkowe wykonane w danym miesiącu na rzecz wszystkich Klientów Współpracownik wystawi na rzecz Spółki zbiorczą fakturę VAT. Współpracownik, w zależności od wybranego przez siebie sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wystawi zbiorczą fakturę VAT jako podmiot zwolniony (na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT) albo stosując stawkę 3% (4% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 4 Ustawy o VAT), albo stosując stawkę 7% (8% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT), Wnioskodawca natomiast wystawi poszczególnym Klientom oddzielne zbiorcze faktury VAT, stosując za każdym razem stawkę 7% (8% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT). Wartość sprzedaży netto na fakturze VAT wystawianej przez Spółkę będzie stanowić suma wszystkich zarejestrowanych na indywidualnym koncie danego Klienta należności za przewozy taksówką wyświadczone w danym miesiącu przez różnych Współpracowników. W przypadku przewozów wykonanych przez Współpracowników niekorzystających ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT, należność za taki przewóz jest rejestrowana na indywidualnym koncie danego Klienta w kwocie brutto (zawierającej podatek od towarów i usług).

W odniesieniu do określonych Klientów - istotnych dla Spółki np. ze względu na zgłaszane przez nich duże zapotrzebowanie na usługi przewozowe Spółki lub ze stricte marketingowego punktu widzenia - Wnioskodawca udzieli indywidualnie negocjowanego z Klientem procentowego rabatu. Rabat ten uwzględniany będzie na zbiorczej fakturze VAT wystawianej na rzecz Klienta w danym miesiącu, wskutek czego pomniejszy kwotę należną Wnioskodawcy od Klienta. Zastosowanie rabatu może w przypadku niektórych Klientów powodować, że sumaryczna kwota - jaką Spółka będzie zobowiązana wypłacić Współpracownikom, którzy zrealizowali w danym miesiącu Kursy Bezgotówkowe na rzecz danego Klienta - będzie wyższa niż kwota otrzymana przez Wnioskodawcę od tego Klienta. Spółka gotowa jest ponosić ciężar ekonomiczny straty na tej transakcji. Wynika to z faktu, że Spółka działać będzie na bardzo konkurencyjnym rynku i by zdobyć Klientów musi oferować atrakcyjne z ich punktu widzenia ceny usług przewozowych. Jednocześnie w interesie samej Spółki jest posiadanie Klientów składających wiele zamówień na przewozy. Realizacja wielu kursów zapewni przychody Współpracownikom Spółki, dzięki czemu Współpracownicy nie będą zainteresowani współdziałaniem z podmiotami konkurencyjnymi wobec Spółki (co więcej, przyciągnie to do współpracy nowych chętnych), a to pozwoli Wnioskodawcy rekompensować stratę z danego Klienta zarabianiem na uiszczanych przez Współpracowników Abonamentach. Całościowo działalność Spółki będzie dochodowa.

W celu jeszcze trwalszego związania Współpracowników ze Spółką, Wnioskodawca planuje uruchomienie specjalnej skierowanej do nich promocji (zwanej dalej „Promocją”). Udział w Promocji będzie bezpłatny i dobrowolny, a w wyniku spełnienia jej warunków Współpracownik uzyska prawo do zapłaty obniżonej kwoty Abonamentu za miesiąc następujący po miesiącu korzystania z Promocji (innymi słowy, Współpracownikowi udzielony zostanie rabat pomniejszający wysokość Abonamentu za następny miesiąc; Spółka w dalszym ciągu opodatkuje usługę wynagradzaną Abonamentem przy zastosowaniu stawki podstawowej podatku od towarów i usług). Żeby uzyskać prawo do obniżonego Abonamentu, w miesiącu korzystania z Promocji Współpracownik musi:

 • udzielić Spółce rabatów od kwot brutto należnych za wykonane przez tego Współpracownika Kursy Bezgotówkowe, a łączna suma tychże rabatów przekroczy w danym miesiącu kwotę określoną w regulaminie Promocji;
 • udokumentować udzielenie tychże rabatów na połączonej z taksometrem kasie rejestrującej, tak by rabaty zostały ujęte na paragonach fiskalnych dokumentujących zrealizowanie poszczególnych Kursów Bezgotówkowych;
 • posiadać wszystkie paragony z kasy rejestrującej, na których udokumentowane zostało udzielenie rabatów oraz obowiązujące w Spółce wewnętrzne druki rozliczeniowe wiarygodnie dokumentujące zrealizowanie Kursów Bezgotówkowych na rzecz Klientów, od których udzielone zostały rabaty;
 • za wykonane w danym miesiącu korzystania z Promocji Kursy Bezgotówkowe wystawić na rzecz Spółki zbiorczą fakturę VAT, w której wartość sprzedaży brutto równa będzie sumie należności wynikających z paragonów fiskalnych, w wysokości uwzględniającej rabaty udzielone przy poszczególnych Kursach Bezgotówkowych zaś do posiadanej przez siebie kopii zbiorczej faktury VAT Współpracownik podpina wszystkie ww. paragony fiskalne.

Wybór Kursów Bezgotówkowych, od wartości których Współpracownik udzieli rabatu, jak również sama wysokość rabatu od poszczególnych realizowanych przez tego Współpracownika Kursów Bezgotówkowych będą leżały w wyłącznej gestii Współpracownika. W razie, gdyby w miesiącu korzystania z Promocji suma udzielonych przez Współpracownika rabatów nie osiągnęła wyznaczonego w regulaminie Promocji pułapu, wówczas udzielone rabaty zachowają ważność, a Współpracownik w miesiącu następującym będzie zobowiązany do zapłaty Abonamentu w standardowej wysokości. W takim jednak przypadku kwota udzielonych rabatów zostanie przeniesiona na poczet kwoty udzielonych rabatów naliczanych w następnym miesiącu korzystania z Promocji. Współpracownik nabędzie wówczas prawo do obniżonego Abonamentu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym skumulowana wartość udzielonych rabatów przekroczy wyznaczony w regulaminie Promocji pułap.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługa przewozowa, którą Spółka zamierza świadczyć na rzecz osób fizycznych i Klientów - zatrudniając w tym celu kierowców wykonujących przewozy w oparciu o licencję Spółki jest „usługą taksówek osobowych”, o której mowa w poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym czy Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług...
 2. Czy usługa przewozowa, którą Spółka zamierza świadczyć na rzecz Klientów - nabywając w tym celu usługi Kierowców i Firm - jest „usługą taksówek osobowych”, o której mowa w poz, 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym czy Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług...
 3. Czy usługa przewozowa, którą Spółka zamierza świadczyć na rzecz Klientów – nabywając w tym celu usługi Kierowców i Firm - jest „usługą taksówek osobowych”, o której mowa w poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatkuw wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym czy Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług w przypadku, gdy ujęta na przekazywanej Klientowi fakturze VAT wartość wykonanych usług będzie różna (niższa - wskutek udzielenia rabatu lub wyższa - wskutek doliczenia marży) od wynikającej z faktur VAT wystawionych przez Współpracowników wartości usług nabytych przez Spółkę na rzecz tego Klienta...
 4. Czy Spółka ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanej od Współpracownika zbiorczej miesięcznej faktury VAT, wystawionej do paragonów dokumentujących realizację w danym miesiącu Kursów Bezgotówkowych, do których Współpracownik zastosował rabaty...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiocie Pytania nr 1, świadczona przez Spółkę na rzecz osób fizycznych i Klientów usługa będzie „usługą taksówek osobowych” w rozumieniu poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług.

Skoro:

 • Spółka będzie posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.) i
 • usługa Spółki polegać będzie na przewiezieniu osób fizycznych i wskazanych przez Klienta Pasażerów o wyznaczonej przez nich godzinie i na wyznaczonej przez nich trasie pojazdem samochodowym spełniającym definicję „taksówki” określoną w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz, 1137 ze zm.) i poszczególne przewozy wykonywane będą w oparciu o licencję Wnioskodawcy przez kierowców zatrudnionych przez Spółkę, to usługa Wnioskodawcy będzie „usługą taksówek osobowych”, o której mowa w poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca uprawniony będzie do opodatkowania świadczonej przez niego na rzecz osób fizycznych i Klientów usługi stawką obniżoną podatku VAT, o której mowa w art, 41 ust. 2 Ustawy o VAT, tj. 7% (8% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT).

Ad. 2. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiocie Pytania nr 2, świadczona przez Spółkę na rzecz Klientów usługa również będzie „usługą taksówek osobowych” w rozumieniu poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług.

Zgodnie przepisem art. 8 ust. 2a polskiej Ustawy o VAT, będącego wynikiem implementacji art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE seria L, 2006, Nr 347, str. 1 ze zm.), w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W ocenie Spółki, przepis ten będzie miał zastosowanie do jej przypadku. Wnioskodawca nabędzie bowiem - we własnym imieniu, lecz na rzecz Klientów, z którymi podpisał umowy - wykonywane przez Współpracowników usługi przewozu Pasażerów taksówką.

Współpracownicy świadczyć będą swoje usługi pojazdem samochodowym spełniającym definicję „taksówki” określoną w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm) i będą posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). Jednocześnie z punktu widzenia Klientów, nabywana przez nich od Spółki usługa przewozu polegać będzie na przewiezieniu taksówką wskazanych przez Klienta Pasażerów o wyznaczonej przez nich godzinie i na wyznaczonej przez nich trasie. Z powyższych względów zasadne jest przyjęcie fikcji prawnej, wynikającej z art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT, że Spółka najpierw otrzyma usługi taksówek osobowych, a potem sama je wyświadczy (jest to rodzaj odsprzedaży usługi). Tym samym, usługa przewozowa, jaką Spółka będzie świadczyć, jest usługą taksówek osobowych.

W poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, wymieniono usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 49.32 „Usługi taksówek osobowych”. W konsekwencji, Wnioskodawca uprawniony będzie do opodatkowania świadczonej przez niego na rzecz Klientów usługi stawką obniżoną podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT, tj. 7% (8% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT). Stawka ta będzie właściwa również wówczas, gdy Współpracownik wystawi Spółce fakturę VAT jako podmiot zwolniony (na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT) albo stosując stawkę 3% (4% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 4 Ustawy o VAT). W tych dwóch przypadkach Współpracownik korzystać będzie bowiem z uprawnienia o charakterze podmiotowym, które nie przenosi się na Spółkę w przypadku odsprzedaży nabywanej na rzecz Klientów usługi taksówek osobowych.

Jedynie informacyjnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2013 r., sygn. IPPP3/443-1037/12-2/JK podzielił ocenę Spółki odnośnie właściwej stawki podatku VAT. Podobnie na tę kwestię zapatruje się orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, w uzasadnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. VIII SA/Wa 724/08 wskazano: „Skarżąca nabywając od współpracujących kierowców usługi przewozu osób we własnym imieniu na rzecz zleceniodawców (klientów) w istocie dokonywała »odsprzedaży« usług świadczonych przez taksówkarzy klientom korzystającym z tych usług, a zatem sama świadczyła usługę przewozu opodatkowaną zgodnie z art. 41 ust. 2 u.p.t.u. (załącznik nr 3 poz. 143 do tej ustawy) stawką podatku VAT 7%”. Nadto, z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. IlI SA/Wa 66/13, wynika, że również zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który wydał skarżoną decyzję w danej sprawie, właściwa w sytuacji podatnika była obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Ad. 3. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiocie Pytania nr 3, świadczona przez Spółkę na rzecz Klientów usługa będzie „usługą taksówek osobowych” w rozumieniu poz. 156 Załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do Ustawy o VAT, a tym samym Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług także w przypadku, gdy ujęta na przekazywanej Klientowi fakturze VAT wartość wykonanych usług będzie różna (niższa - wskutek udzielenia rabatu lub wyższa - wskutek doliczenia marży) od wynikającej z faktur VAT wystawionych przez Współpracowników wartości usług nabytych przez Spółkę na rzecz tego Klienta.

Na podstawie art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest - co do zasady - wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Ponadto, jak stanowi art. 29a ust. 7 pkt 2 Ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Tym samym, ustawodawca jednoznacznie dopuszcza stosowanie w obrocie gospodarczym instrumentów motywacyjnych w postaci różnego rodzaju rabatów, opustów i obniżek cen. Jedyne zastrzeżenie wynika z art. 32 Ustawy o VAT, który daje organom podatkowym możliwość kwestionowania przyjętego przez podatników wynagrodzenia z tytułu czynności opodatkowanych, jeśli to wynagrodzenie odbiega od wartości rynkowej i wpływ na to miały istniejące między tymi podatnikami powiązania, o których mowa w ust. 2 tegoż artykułu. Biorąc pod uwagę fakt, że pomiędzy Wnioskodawcą a Klientami nie będą zachodzić żadne ze wskazanych w art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT typów powiązań, Wnioskodawca będzie uprawniony do udzielenia Klientom dowolnego rabatu na świadczoną przez siebie usługę i wówczas podstawą opodatkowania, którą Spółka powinna wykazać na fakturze dla Klienta i do której Spółka powinna zastosować obniżoną stawkę podatku VAT, będzie należność za usługę pomniejszona o udzielony rabat. Na prawo Wnioskodawcy do udzielenia rabatu nie wpływa też okoliczność, że należność Spółki jest - w związku z dokonywaną odsprzedażą usługi - pochodną jej zobowiązań z tytułu ich nabycia. Stwierdzenie dokonywania odsprzedaży usługi powoduje, że - zgodnie z treścią przepisu art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT - na potrzeby rozliczenia podatku VAT przyjmuje się podwójne wykonanie danej usługi. To oznacza, iż podatnik, który faktycznie nie wykonuje usługi, także powinien zafakturować wykonanie usługi o danej treści. Nie wynika jednak ze wskazanego przepisu obowiązek identycznego rozliczenia, zgodnie z wartościami przyjętymi przez podmiot faktycznie wykonujący usługę nie jest to przecież zwykłe przeniesienie kosztów. Przede wszystkim, jak wskazano przy stanowisku Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, może się zdarzyć, że podmiot odsprzedający usługę nie będzie miał, w odróżnieniu od podmiotu faktycznie wykonującego usługę, prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego. Ponadto, odsprzedaż usługi wymaga, by usługa świadczona przez podmiot odsprzedający zachowała treść usługi przez niego nabytej – udzielenie rabatu lub doliczenie marży na tożsamość usługi natomiast nie wpływa. Dodatkowo warto wskazać, że z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawodawca usunął art. 30 ust. 3 Ustawy o VAT, który stanowił, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku. Po dniu 31 grudnia 2013 r. natomiast, z racji braku przepisu szczególnego, ustalenie podstawy opodatkowania przy odsprzedaży powinno nastąpić według reguł ogólnych. Te zaś dopuszczają udzielanie usługobiorcom opustów i obniżek obniżających wysokość podstawy opodatkowania, jak i doliczenie własnej marży. Na prawo Wnioskodawcy do udzielenia rabatu (opustu/obniżki) nie wpływa również okoliczność, że z ekonomicznego punktu widzenia udzielenie takiej obniżki może spowodować stratę na takiej transakcji. Podatnicy - jeśli nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT - mają prawo do swobodnego kształtowania polityki cenowej w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług. Skoro więc istnieją – wskazane w opisie zdarzenia przyszłego - racjonalne przesłanki stosowania takiego rabatu mimo powstawania straty, to Spółka prawidłowo zastosuje obniżoną 7% (8%) stawkę podatku VAT do świadczonych przez siebie usług także w przypadku, gdy ujęta na przekazywanej Klientowi fakturze VAT wartość wykonanych usług wskutek zastosowania rabatu będzie niższa od wynikającej z faktur VAT wystawionych przez Współpracowników wartości usług nabytych przez Spółkę na rzecz tego Klienta.

Ad. 4. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiocie Pytania nr 4, Spółka ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego z takiej faktury.

Prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, wykorzystywanych przez niego następnie do wykonywania własnych czynności opodatkowanych, jest podstawowym prawem podatnika podatku od towarów i usług. Jako realizacja naczelnej z konstrukcyjnych zasad tego podatku, tj. zasady neutralności, prawo odliczenia podatku naliczonego nie stanowi przywileju podatkowego, ale jest fundamentalnym prawem podatnika, którego ograniczenie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowym zakresie. Takie ograniczenia ustawodawca wprowadził np. w art. 86a i 88 Ustawy o VAT. Żadne z obowiązujących ograniczeń nie będzie jednak miało zastosowania do sytuacji Spółki i opisanych zbiorczych faktur VAT wystawionych przez Współpracowników.

Prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w razie spełnienia dwóch przesłanek - materialnej i formalnej. Przesłanka pierwsza, nakazująca, by nabyte towary i usługi podatnik wykorzystywał do własnych czynności opodatkowanych, będzie spełniona w przypadku Wnioskodawcy - jak wskazano, nabędzie on bowiem usługi Współpracowników celem wykonania własnej, opodatkowanej podatkiem VAT, usługi przewozowej. Przesłanka druga, nakazująca podatnikowi posiadanie prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej nabycie towarów i usług, również będzie spełniona w przypadku Spółki. W związku z tym, że Współpracownicy wykonają przejazdy taksówkami wyposażonymi w taksometr z podłączoną kasą rejestrującą, nie będą mieli oni możliwości wykonania przewozu bez jego zarejestrowania na tej kasie. Dlatego też, w przypadku Kursów Bezgotówkowych realizowanych dla Spółki, Współpracownicy wystawią na jej rzecz miesięczną zbiorczą fakturę VAT w oparciu o paragony fiskalne z kasy rejestrującej, korzystając z możliwości wynikającej z art. 106h Ustawy o VAT. Jeśli więc Współpracownik biorący udział w Promocji przed wykonaniem swojej usługi wprowadzi do kasy rejestrującej udzielony Spółce rabat, który tym samym znajdzie się na paragonie fiskalnym - co jest zgodne z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Z 2013 r., poz. 363), to zbiorczą fakturę VAT, która zawiera wszystkie wymagane prawem elementy (wynikające z art. 106e Ustawy o VAT) i w której wartość sprzedaży brutto równa będzie sumie należności wynikających z tychże paragonów fiskalnych (w wysokości uwzględniającej rabaty udzielone przy poszczególnych Kursach Bezgotówkowych) należy uznać za fakturę VAT prawidłowo wystawioną. W konsekwencji, Spółka będzie miała prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na wystawionej w powyższy sposób przez Współpracownika zbiorczej fakturze VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Regulacje w zakresie odsprzedaży usług zostały zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.)., zwanej dalej „dyrektywą”.

Zgodnie z art. 28 dyrektywy w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Powołany przepis reguluje sytuacje, w których podatnik, działając we własnym imieniu zawiera umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zrealizowania określonego świadczenia, jednak faktycznie świadczenie to realizowane jest przez podmiot trzeci. W takim przypadku uznaje się, że dla celów podatku od wartości dodanej zleceniobiorca sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył usługę zleceniodawcy.

Odpowiednikiem powyższej sytuacji jest art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Celem odsprzedaży usług jest zatem przeniesienie poniesionych kosztów przez jeden podmiot na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot odsprzedający danej usługi nie wykonał. Faktura dokumentująca odsprzedaż usług jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie „w stanie nieprzetworzonym” odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

Z treści zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz klientów usługi przewozowe nabywając w tym celu usługi od innych podmiotów i firm. Zatem w ocenie tut. Organu podatkowego w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie przepis art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, ponieważ będzie nabywać we własnym imieniu lecz na rzecz klientów, z którymi podpisał umowy wykonywane przez współpracowników usługi przewozu pasażerów taksówką.

Stosownie do treści art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi - preferencyjnymi lub zwolnienia od podatku. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 156 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 49.32 „Usługi taksówek osobowych”.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 1 oraz ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Ponadto w świetle art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przeważającym rodzajem działalności Spółki jest działalność taksówek osobowych, sklasyfikowana pod symbolem 49.32.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, któremu odpowiada symbol 49.32 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008.

Spółka zamierza świadczyć na rzecz swoich klientów usługi taksówkowe na podstawie:

 1. umów współpracy z kierowcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają własne samochody wyposażone w taksometr i własną kasę rejestrującą, i którzy uzyskali licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (zwani dalej Współpracownikami);
 2. umów współpracy z podmiotami gospodarczymi posiadającymi własną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Poszczególne kursy samochodami wyposażonymi w taksometr i kasę rejestrującą wykonywać będą wówczas kierowcy zatrudnieni przez te podmioty (zwani dalej Współpracownikami);
 3. własną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Współpracownicy będą płacić Spółce abonament, w ramach którego będą mogli korzystać m.in. z bazy zgłoszonych do Spółki zamówień na przewozy, utrzymywanej przez Spółkę sieci radiowej, zarejestrowanego znaku towarowego Spółki. Ponadto, Spółce przysługiwać będzie określony procentowo udział (prowizja) od wartości brutto zrealizowanych przez Współpracowników przewozów w przypadku, gdy klient uiści należność za kurs przy użyciu karty płatniczej oraz gdy Współpracownik wykona kurs dla klienta, z którym Spółka podpisała umowę na świadczenie usług przewozowych.

Współpracownicy, świadcząc usługi taksówkowe na rzecz klientów Spółki, nie pobiorą od nich wynikającej z taksometru i kasy rejestrującej należności za kurs. Współpracownicy natomiast dokonają rejestracji należności za dany przewóz przy użyciu technologii dostarczanych przez Spółkę, dzięki czemu taka należność zostanie zapisana na indywidualnym koncie klienta Spółki. Za Kursy Bezgotówkowe wykonane w danym miesiącu na rzecz wszystkich klientów Spółki Współpracownik wystawi na rzecz Spółki zbiorczą fakturę VAT. Wnioskodawca z kolei wystawi poszczególnym swoim klientom oddzielne zbiorcze faktury VAT, stosując za każdym razem stawkę 7% (8% - do 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT). Wartość sprzedaży netto na fakturze VAT wystawianej przez Spółkę będzie stanowić suma wszystkich zarejestrowanych na indywidualnym koncie danego klienta należności za przewozy taksówką wyświadczone w danym miesiącu przez różnych Współpracowników. W przypadku przewozów wykonanych przez Współpracowników niekorzystających ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należność za taki przewóz będzie rejestrowana na indywidualnym koncie danego klienta w kwocie brutto (zawierającej podatek od towarów i usług).

W odniesieniu do określonych klientów Wnioskodawca udzieli indywidualnie negocjowanego z klientem procentowego rabatu. Rabat ten uwzględniany będzie na zbiorczej fakturze VAT wystawianej na rzecz klienta w danym miesiącu, wskutek czego pomniejszy kwotę należną Wnioskodawcy od klienta. Zastosowanie rabatu może w przypadku niektórych klientów powodować, że sumaryczna kwota - jaką Spółka będzie zobowiązana wypłacić Współpracownikom, którzy zrealizowali w danym miesiącu Kursy Bezgotówkowe na rzecz danego klienta - będzie wyższa niż kwota otrzymana przez Wnioskodawcę od tego klienta.

Wnioskodawca podkreśla, że między Spółką i Współpracownikami, a także między Spółką i klientami nie występują powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.

Wątpliwości Spółki dotyczą trzech zagadnień:

 1. przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. czy usługi, które zamierza świadczyć Spółka będą usługami taksówek osobowych, o których mowa w poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, i czy wobec tego będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 8%...
 2. czy Spółka będzie mogła zastosować stawkę VAT 8% do przedmiotowych usług w przypadku, gdy wartość usług ujęta na fakturze VAT wystawionej dla jej klienta będzie różniła się od wartości usług ujętych na fakturze otrzymanej od Współpracownika...
 3. czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z miesięcznej zbiorczej faktury VAT otrzymanej od Współpracownika, wystawionej do paragonów dokumentujących realizację w danym miesiącu Kursów Bezgotówkowych, do których zastosowano rabaty...

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi taksówek osobowych mieszczące się w PKWiU 49.32. będą zaliczać się do kategorii usług wskazanych w pozycji 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Ponadto, jak wyżej wskazano, podatnik sam klasyfikuje wykonywane usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Interpretację wydano w oparciu o wskazane we wniosku grupowanie PKWiU.

Odnosząc się do dwóch kolejnych zagadnień należy podkreślić, że różnica kwot należnych wynikających z faktur VAT otrzymanych od Współpracowników i kwot należnych wynikających z faktur VAT wystawionych Klientom pozostaje bez związku w odniesieniu do rodzaju świadczonych usług, a tym samym w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT. Spółka, jako podmiot gospodarczy działający na rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, może stosować rabaty i opusty w stosunku do wartości świadczonych usług, ale może również takie rabaty i opusty otrzymywać.

Wobec powyższej treści Spółka będzie mogła zastosować stawkę VAT 8% do przedmiotowych usług w przypadku, gdy wartość usług ujęta na fakturze VAT wystawionej dla Klienta będzie różniła się od wartości usług ujętych na fakturze VAT otrzymanej od Współpracownika, bowiem w myśl art. 5 ust. 1 i art. 29a ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, przy czym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniami dokonanymi w ustawie, jest wszystko co stanowi zapłatę. Jednakże zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych opustów i obniżek cen uwzględnianych w momencie sprzedaży.

Spółce przysługiwać będzie również prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z miesięcznej zbiorczej faktury VAT otrzymanej od Współpracownika wystawionej do paragonów dokumentujących realizację w danym miesiącu Kursów Bezgotówkowych, do których zastosowano rabaty, gdyż zarówno rabaty, jak i zniżki cen czy opusty są powszechnymi narzędziami stosowanymi w gospodarce wolnorynkowej, i jako takie nie wpływają na prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunkiem prawa odliczenia tegoż podatku od podatku należnego jest, aby nabyte towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, co w przypadku Spółki ma miejsce, oraz, aby kwota podatku naliczonego wynikała, w tym przypadku, z otrzymanych faktur VAT nabycia usług (co również w przypadku Spółki ma miejsce).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.