IPPP1/4512-972/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Sposób dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywających do zapłaty zaliczki
IPPP1/4512-972/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. obowiązek podatkowy
 4. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywających do zapłaty zaliczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności dokumentowania oraz rozliczania faktur poprawności sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywających do zapłaty zaliczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego, świadczenie usług elektroenergetycznych oraz usług budowlanych. Spółka składa deklaracje podatku VAT za okresy kwartalne. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z prowadzoną działalnością, w szczególności przy niektórych długotrwałych i kosztownych projektach, w kontraktach określa się płatności przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi. W przypadku części kontraktów Spółka wystawia fakturę przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokonać płatności. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysokość wynagrodzenia pomniejszana jest o sumę wpłaconych kwot / zaliczek. Często ostateczna wysokość należnego Spółce wynagrodzenia znana jest dopiero po wykonaniu całego zlecenia.

W umowach przewidziany jest nie dłuższy niż 30 dni termin płatności, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawcę faktury. Jest to tzw. faktura wzywająca do zapłaty zaliczki. W części przypadków faktura może zostać wystawiona w jednym kwartale, np. pierwszym kwartale danego roku, natomiast termin płatności przypadać może w kolejnym kwartale, np. drugim kwartale danego roku.

Faktury wzywające do zapłaty zaliczki nie zawierają w swej treści daty otrzymania płatności. W części przypadków płatności te mogą zostać zapłacone w terminie 30 dni, lecz jednocześnie Spółka obawia się, że w części przypadków Wnioskodawca otrzyma je z opóźnieniem (takiego scenariusza Spóła nie może w pełni wykluczyć). Spółka nie może wykluczyć, że będą zdarzać się przypadki, gdy termin płatności przypadał będzie w jednym kwartale, np. pierwszym kwartale danego roku, natomiast zapłata nastąpi w kolejnym kwartale, np. drugim kwartale danego roku.

Opóźnienie nie będzie wynikało z okoliczności zależnych od Spółki. Może wynikać z np. opóźnienia w przekazaniu środków kontrahentowi Spółki przez podmiot trzeci (np. bank, jeśli kontrahent posiłkuje się kredytem lub instytucję finansującą, w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na inwestycję). Zdarza się, że wymóg wystawienia przez Spółkę faktury wzywającej do zapłaty zaliczki wynika właśnie z wymogów stawianych kontrahentom przez podmioty trzecie (środki pieniężne zostaną wypłacone na podstawie przedłożonych przez kontrahenta faktur).

Spółka na 30. dzień od daty wystawienia faktury często nie będzie w stanie określić, czy środki pieniężne wpłynęły w terminie. Nawet, jeśli kontrahent zleci przelew w terminie, nie oznacza to automatycznie, że środki pieniężne tego samego dnia zostaną zaksięgowane na koncie Spółki lub że zostały zaksięgowane przed upływem czasu pracy w siedzibie Spółki. Przy czym opis przelewu co do zasady jednoznacznie wskazuje której faktury lub którego kontraktu dotyczy dany przelew. Zatem Spółka będzie w stanie każdorazowo przyporządkować przelew do faktury / należności.

W przypadku faktur, które jak się z czasem okaże, nie zostaną opłacone przed upływem 30-dniowego terminu od ich wystawienia, Spółka planuje wystawić faktury korygujące, mające na celu wykazanie daty rzeczywistej zapłaty środków pieniężnych przez podmiot przyłączany. W związku z korektami Spółka nie planuje zwracać zaliczek podmiotowi przyłączanemu. Korekty mają jedynie na celu jednoznaczne wskazanie daty otrzymania wpłaty.

Obecnie Spółka chciałaby potwierdzić poprawność planowanego w przyszłości sposobu dokumentowania oraz rozliczania dla celów VAT faktur wzywających do zapłaty zaliczki. W szczególności Wnioskodawca zastanawia się czy konieczne będzie przeprowadzenie korekty przedwcześnie wystawionych faktur.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, to kiedy Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT...
 2. Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, to czy wystawiona przez Spółkę faktura spełniać będzie warunki przewidziane w art. 108 Ustawy o VAT...
 3. Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 31. dnia od daty wystawienia faktury lub później, to kiedy Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w opisanej sytuacji w odniesieniu do wystawionej faktury...
 4. Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 31. dnia od daty wystawienia faktury lub później, to czy wystawiona przez Spółkę faktura spełniać będzie warunki przewidziane w art. 108 Ustawy o VAT...
 5. Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 31. dnia od daty wystawienia faktury lub później, to czy wystawiona przez Spółkę faktura spełniać będzie warunki przewidziane w art. 108 Ustawy o VAT, jeśli Spółka dokona korekty wystawionej w przedstawionej sytuacji faktury poprzez dodanie elementu wskazującego na datę rzeczywistej zapłaty (części) wynagrodzenia przez kontrahenta...

Stanowisko podatnika

Pytanie nr 1:

Jeśli Wnioskodawca otrzyma wpłatę 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, to zdaniem Spółki powinna ona rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. W szczególności wcześniejsze aniżeli płatność wystawienie faktury nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT po stronie Spółki.

Pytanie nr 2:

W opinii Wnioskodawcy, jeśli Spółka otrzyma wpłatę 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, to faktura wystawiona przez Spółkę nie będzie stanowiła tzw. pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i tym samym jej wystawienie przez Spółkę nie spowoduje obowiązku zapłaty wskazanego na fakturze podatku VAT.

Pytanie nr 3:

W opinii Wnioskodawcy, jeśli Spółka otrzyma wpłatę 31. dnia od, daty wystawienia faktury lub później, to powinna ona rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. W szczególności wcześniejsze aniżeli płatność wystawienie faktury nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT po stronie Spółki.

Pytanie nr 4:

W opinii Wnioskodawcy, jeśli Spółka otrzyma wpłatę 31. dnia od daty wystawienia faktury lub później, wystawiona przez Spółkę faktura nie będzie stanowiła tzw. pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i tym samym jej wystawienie przez Spółkę nie spowoduje obowiązku zapłaty wskazanego na fakturze podatku N/AT.

Pytanie nr 5:

W opinii Wnioskodawcy, jeśli Spółka otrzyma wpłatę 31. dnia od daty wystawienia faktury lub później a następnie dokona jej korekty w celu wykazania na fakturze daty faktycznej zapłaty, wystawiona przez Spółkę faktura nie będzie stanowiła tzw. pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i tym samym jej wystawienie przez Spółkę nie spowoduje obowiązku zapłaty wskazanego na fakturze podatku VAT. Wystawienie przez Spółkę faktury korygującej, która wskaże na faktyczną datę otrzymania płatności nie jest niezbędne. Jednakże wystawienie faktury korygującej umożliwi w pełni jednoznaczne przyporządkowanie faktury i wpłaty.

Uzasadnienie

Pytanie nr 1

W opinii Wnioskodawcy płatności dokonywane w trakcie realizacji poszczególnych projektów (do ich zakończenia), należy traktować dla celów VAT jako zaliczki na poczet realizowanej usługi / dostawy.

W związku z faktem, że otrzymywane przez Spółkę płatności z tytułu przedmiotowych projektów należy uznać za płatności zaliczkowe, o momencie powstania obowiązku podatkowego decydować będzie data otrzymania zaliczki przez Wnioskodawcę. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy otrzymujący zaliczkę powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania tych środków. W przypadku zaliczek Ustawa o VAT nie wiąże powstania obowiązku podatkowego z momentem wystawienia faktury. Ustawa ta nie wskazuje też na powstanie obowiązku podatkowego w przypadku upływu terminu 30 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona przed otrzymaniem zaliczki. W szczególności w przypadku gdy należna zaliczka zostanie wpłacona w ratach (oddzielnie wykonane zostaną płatności, które będą się sumować do należnej podatnikowi zaliczki) obowiązek podatkowy powstanie w tej części, w jakiej Spółka otrzymała środki pieniężne. Dla każdej z płatności oddzielnie określony zostanie obowiązek podatkowy w VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, wystawienie faktury na 30 lub mniej dni od daty faktycznej zapłaty przez kontrahenta nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT po stronie Spółki. Zatem przykładowo (dla zobrazowania zasady), w przypadku wystawienia faktury 15 marca i rzeczywistej zapłaty zaliczki 12 kwietnia Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy w kwietniu danego roku, czyli w drugim kwartale. W pierwszym kwartale danego roku Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania podatku należnego w związku z wystawieniem faktury.

W tym miejscu należy też wskazać, że wystawianie faktur przed wykonaniem usługi / dostawą czy przed wpłaceniem zaliczki jest częstą praktyką, gdy dany zakup finansowany jest środkami pozyskanymi jako kredyt czy dofinansowanie. W takim przypadkach, tak jak ma to miejsce w opisanej sytuacji, moment zapłaty często nie jest zależny nawet od nabywcy lecz od podmiotu trzeciego, od którego to nabywca otrzyma środki pieniężne na zapłatę.

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT faktury mogą być wystawione nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Oznacza to, że ustawodawca co do zasady dopuszcza wystawienie faktury przed otrzymaniem zaliczki.

Zatem w przypadku otrzymania płatności 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, nie dojdzie do naruszenia ww. zasady. Sytuacja taka będzie miała miejsce także w sytuacji, gdy Wnioskodawca dopiero kolejnego dnia, np. 31. dnia od daty wystawienia faktury dowie się, że środki wpłynęły na jego konto.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki faktur wystawionych 30 lub mniej dniu przed otrzymaniem zaliczki nie można uznać za puste faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT, których wystawienie wiązałoby się z koniecznością zapłaty sankcji w związku z art. 103 ust. 1 Ustawy o VAT. W konsekwencji przykładowo (dla zobrazowania zasady), w przypadku wystawienia faktury 15 marca i rzeczywistej zapłaty zaliczki 12 kwietnia, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty sankcji na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy o VAT. Wnioskodawca jedynie rozliczy podatek należny w drugim kwartale danego roku (zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w uzasadnieniu do pytania nr 1).

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy w takim przypadku wystawiona przez Spółkę faktura nie będzie stanowiła pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i nie będzie powodowała konieczności zapłaty wykazanego na fakturach podatku VAT.

Pytanie nr 3

W opinii Wnioskodawcy, jak zostało to już wskazane w uzasadnieniu do pytania nr 1, płatności dokonywane w trakcie realizacji poszczególnych projektów (do ich zakończenia), należy traktować dla celów VAT jako zaliczki na poczet realizowanej usługi / realizowanej dostawy.

W związku z faktem, że otrzymywane przez Spółkę płatności z tytułu przedmiotowych projektów należy uznać za płatności zaliczkowe, o momencie powstania obowiązku podatkowego decydować będzie data otrzymania zaliczki przez Wnioskodawcę. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy otrzymujący zaliczkę powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania tych środków. W przypadku zaliczek Ustawa o VAT nie wiąże powstania obowiązku podatkowego z momentem wystawienia faktury. Ustawa ta nie wskazuje też na powstanie obowiązku podatkowego w przypadku upływu terminu 30 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona przed otrzymaniem zaliczki. W szczególności w przypadku gdy należna zaliczka zostanie wpłacona w ratach (oddzielnie wykonane zostaną płatności, które będą się sumować do należnej podatnikowi zaliczki) obowiązek podatkowy powstanie w tej części, w jakiej Spółka otrzymała środki pieniężne. Dla każdej z płatności oddzielnie określony zostanie obowiązek podatkowy w VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, przedwczesne wystawienie faktury nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w VAT po stronie Spółki. Zatem przykładowo (dla zobrazowania stanowiska Spółki), jeśli Wnioskodawca wystawi fakturę 1 marca a rzeczywistą zapłatę otrzyma 12 kwietnia danego roku, to będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego z ww. tytułu w rejestrze za drugi kwartał, gdyż w tym okresie otrzyma zaliczkę.

Za takim stanowiskiem przemawia także fakt, że Wnioskodawca nie ma wpływu na moment zapłaty zaliczki przez nabywcę.

W tym miejscu należy też wskazać, że wystawianie faktur przed wykonaniem usługi / dostawą czy przed wpłaceniem zaliczki jest częstą praktyką, gdy dany zakup finansowany jest środkami pozyskanymi jako kredyt czy dofinansowanie. W takich przypadkach, tak jak ma to miejsce w opisanej sytuacji, moment zapłaty często nie jest zależny nawet od nabywcy lecz od podmiotu trzeciego, od którego to nabywca otrzyma środki pieniężne na zapłatę.

Pytanie nr 4

Spółka ma świadomość, że zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 Ustawy o VAT faktury nie powinny być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Jednakże na moment wystawienia przedmiotowych faktur zasada ta nie jest naruszona. Do jej naruszenia dochodzi nie z winy Wnioskodawcy. Co więcej, Spółka nie ma w takiej sytuacji możliwości ani podstawy do zapobieżenia wystąpieniu w obrocie faktury, która ostatecznie nie będzie spełniać ustawowych wymogów dotyczących okresu, który może upłynąć od daty wystawienia faktury do daty otrzymania zapłaty. W jaki sposób miałaby wpłynąć na to, aby przelew został zaksięgowany na jej koncie 30. a nie 31. licząc od daty wystawienia faktury, bądź na podmiot trzeci, z którym nie wiążą jej żadne umowy... Spółka nie ma takiej możliwości. Tym samym zdaniem Spółki przedwcześnie wystawionych faktur nie można uznać za puste faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT, których wystawienie wiązałoby się z koniecznością zapłaty sankcji w związku z art. 103 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki inne cele przyświecały ustawodawcy wprowadzając art. 108 Ustawy o VAT a inne przy wprowadzeniu ograniczenia czasowego możliwości wystawiania faktur przed momentem otrzymania zaliczki. W szczególności w opinii Wnioskodawcy art. 108 Ustawy o VAT nie ma zastosowania do czynności, które podlegają opodatkowaniu, podmiot wystawiający fakturę jest podatnikiem lecz wystawił fakturę przedwcześnie lub z opóźnieniem. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 stycznia 2007 r. (sygn. I SA/Wr 1337/06) - wydanym we wcześniejszym stanie prawnym, co jednak nie ma w tej kwestii znaczenia - sąd potwierdził, że:

Art. 108 ust. 1 nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy realizowana przez podatnika czynność jest objęta obowiązkiem podatkowym, a dokumentująca ją faktura została wystawiona przed momentem powstania obowiązku podatkowego lub po miesiącu powstania tegoż obowiązku. Jeżeli dana czynność podlega opodatkowaniu, podatnik wynikający z niej podatek jest obowiązany - stosownie do art. 99 i 103 ustawy - rozliczyć w miesiącu (okresie), w którym obowiązek podatkowy z tytułu jej realizacji przekształcił się w zobowiązanie podatkowe, natomiast wystawienie dokumentującej tę sprzedaż faktury przed tym okresem lub po jego zakończeniu, pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatku, który w każdym z tych przypadków powinien zostać zaewidencjonowany i rozliczony w miesiącu zaistnienia zobowiązania podatkowego.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że Ustawa o VAT nie przewiduje sankcji za przedwczesne wystawienie faktury. Co więcej dopuszcza wprost wystawianie faktur zaliczkowych przed dokonaniem płatności, co oznacza, że dopuszcza się wystawianie faktur przed wystąpieniem zdarzenia przesądzającego o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT. Zatem samo wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem płatności nie przesądza o możliwości nałożenia sankcji na podstawie art. 108 Ustawy o VAT.

Za powyższym przemawia także stanowisko sądów oraz organów podatkowych odnośnie faktur wystawianych przed wpłatą zaliczki (tzw. wzywających do zapłaty zaliczki) lub wystawionych przed dostawą bądź zakończeniem świadczenia usługi sprzed nowelizacji wprowadzającej ograniczenie dla wystawienia faktur zaliczkowych, które znalazło się w art. 106i ust. 7 pkt 2 Ustawy o VAT. Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych faktury takie nie były fakturami w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT. Co więcej dawały nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie ich zapłaty. Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2010 r. (sygn. I FSK 1079/09), w uzasadnieniu którego skład sędziowski stwierdził, że:

„Jak już bowiem wielokrotnie stwierdzał NSA, w przypadku gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy -faktura taka nie daje uprawnienia do odliczenia wykazanego w niej podatku. Dysponowanie w tym przypadku przez nabywcę fakturą wystawioną przez zbywcę stanowi jedynie formalny warunek skorzystania z tego uprawnienia, który nie stanowi per se uprawnienia do odliczenia podatku jeżeli nie towarzyszy mu spełnienie warunku w postaci zaistnienia rzeczywistej (materialnej) czynności rodzącej u wystawcy faktury obowiązek podatkowy (w tym przypadku w postaci otrzymania zaliczki). Dopiero zatem ziszczenie się tegoż warunku materialnoprawnego, który skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, czyli w omawianej sprawie dokonanie (otrzymanie) zaliczki, powoduje, że wystawiona wcześniej faktura może zostać uwzględniona jako dokument dający prawo do odliczenia wykazanego w niej podatku, jednak w rozliczeniu za okres nie wcześniejszy niż ziszczenia się tegoż materialnego warunku, jakim jest powstanie obowiązku podatkowego (w tej sprawie - grudzień 2006 r.). (...)

Reasumując: w świetle art. 86 ust 10 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki nie może nastąpić za okres rozliczeniowy wcześniejszy od tego, w którym na podstawie art. 19 ust. 11 u.p.t.u. powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki."

Zatem przykładowo (dla zobrazowania stanowiska Wnioskodawcy), jeśli Spółka wystawi fakturę 1 marca a rzeczywistą płatność otrzyma 12 kwietnia danego roku, to nie będzie zobowiązana do zapłaty sankcji na podstawie art. 103 ust. 1 Ustawy o VAT. Wnioskodawca jedynie rozliczy podatek należny w drugim kwartale danego roku (zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w uzasadnieniu do pytania nr 3).

Podsumowując, należy uznać, że faktura taka nie będzie stanowiła pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i nie będzie powodowała konieczności zapłaty wykazanego na fakturach podatku VAT.

Pytanie nr 5

Oprócz argumentów przedstawionych w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania nr 4, Spółka zauważa, że skoro ustawodawca wprost dopuszcza możliwość wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki, to tym samym dopuszcza prawo do jej korekty, w przypadku gdy wystąpią jakieś błędy. Zatem prawo do korekty (jak się okazuje już po terminie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej a nie w momencie wystawienia takiej faktury) powinno przysługiwać podatnikowi także w przypadku przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej.

Należy zaznaczyć, że poprzez wskazanie daty faktycznej zapłaty zaliczki Spółka doprecyzuje kiedy de facto nastąpiła płatność. Tym samym faktura pierwotna oraz faktura korygująca pozwolą na precyzyjne określenie kiedy powstał obowiązek podatkowy po stronie Spółki a w konsekwencji moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie kontrahenta. Co istotne, faktura pierwotna będzie bezsprzecznie związana z rzeczywistą transakcją. W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z zaliczkowymi płatnościami, wypłacanymi w określonych momentach.

W opinii Spółki po wystawieniu faktury korygującej i wykazaniu na niej daty zapłaty przez kontrahenta danej zaliczki informacje zawarte na fakturze będą w pełni zgodne z rzeczywistością. Wówczas nawet teoretycznie taki dokument nie może stanowić podstawy do nieuzasadnionego, przedwczesnego odliczenia podatku naliczonego. Dlatego też nie ma w takiej sytuacji ryzyka uszczuplenia należności publiczno-prawnych.

Przy czym należy zaznaczyć, że informacja o dacie dokonania zapłaty przez nabywcę nie jest objęta katalogiem obowiązkowych elementów faktury, wskazanym w art. 106e ust. 1 Ustawy o VAT. Z oczywistych względów jej uwzględnienie na pierwotnie wystawionej fakturze zaliczkowej nie jest / nie było możliwe na moment wystawienia tego rodzaju faktury. Podatnik w takim przypadku z góry wskazać może jedynie termin płatności, uzgodniony pomiędzy stronami lub zadeklarowany przez nabywcę. Tym samym zapłata zaliczki po pierwotnie ustalonym terminie nie powoduje obciążenia faktury pierwotnej błędem polegającym na niewłaściwym jej wystawieniu, np. ze względu na pominięcie obowiązkowej informacji. Ustawodawca przewidział wprost brak konieczności wskazania w fakturze daty otrzymania zapłaty, uwzględnił to wprost w art. 106e ust. 1 pkt 6 Ustawy o VAT.

Podsumowując, należy uznać, że faktura taka nie będzie stanowiła pustej faktury w rozumieniu art. 108 Ustawy o VAT i nie będzie powodowała konieczności zapłaty wykazanego na fakturach podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez sprzedaż z kolei zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego, świadczenie usług elektroenergetycznych oraz usług budowlanych. Spółka składa deklaracje podatku VAT za okresy kwartalne. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z prowadzoną działalnością, w szczególności przy niektórych długotrwałych i kosztownych projektach, w kontraktach określa się płatności przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi. W przypadku części kontraktów Spółka wystawia fakturę przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokonać płatności. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysokość wynagrodzenia pomniejszana jest o sumę wpłaconych kwot / zaliczek. Często ostateczna wysokość należnego Spółce wynagrodzenia znana jest dopiero po wykonaniu całego zlecenia. W umowach przewidziany jest nie dłuższy niż 30 dni termin płatności, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawcę faktury. Jest to tzw. faktura wzywająca do zapłaty zaliczki. W części przypadków faktura może zostać wystawiona w jednym kwartale, np. pierwszym kwartale danego roku, natomiast termin płatności przypadać może w kolejnym kwartale, np. drugim kwartale danego roku. Wnioskodawca wskazał, że faktury wzywające do zapłaty zaliczki nie zawierają w swej treści daty otrzymania płatności. W części przypadków płatności te mogą zostać zapłacone w terminie 30 dni, lecz jednocześnie Spółka obawia się, że w części przypadków Wnioskodawca otrzyma je z opóźnieniem (takiego scenariusza Spóła nie może w pełni wykluczyć). Wnioskodawca wskazał, że mogą zdarzać się przypadki, gdy termin płatności przypadał będzie w jednym kwartale, np. pierwszym kwartale danego roku, natomiast zapłata nastąpi w kolejnym kwartale, np. drugim kwartale danego roku. Opóźnienie nie będzie wynikało z okoliczności zależnych od Spółki. Może wynikać z np. opóźnienia w przekazaniu środków kontrahentowi Spółki przez podmiot trzeci (np. bank, jeśli kontrahent posiłkuje się kredytem lub instytucję finansującą, w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na inwestycję). Zdarza się, że wymóg wystawienia przez Spółkę faktury wzywającej do zapłaty zaliczki wynika właśnie z wymogów stawianych kontrahentom przez podmioty trzecie (środki pieniężne zostaną wypłacone na podstawie przedłożonych przez kontrahenta faktur).

Spółka na 30. dzień od daty wystawienia faktury często nie będzie w stanie określić, czy środki pieniężne wpłynęły w terminie. Nawet, jeśli kontrahent zleci przelew w terminie, nie oznacza to automatycznie, że środki pieniężne tego samego dnia zostaną zaksięgowane na koncie Spółki lub że zostały zaksięgowane przed upływem czasu pracy w siedzibie Spółki. Przy czym opis przelewu co do zasady jednoznacznie wskazuje której faktury lub którego kontraktu dotyczy dany przelew. Zatem Spółka będzie w stanie każdorazowo przyporządkować przelew do faktury / należności. W przypadku faktur, które jak się z czasem okaże, nie zostaną opłacone przed upływem 30-dniowego terminu od ich wystawienia, Spółka planuje wystawić faktury korygujące, mające na celu wykazanie daty rzeczywistej zapłaty środków pieniężnych przez podmiot przyłączany. W związku z korektami Spółka nie planuje zwracać zaliczek podmiotowi przyłączanemu. Korekty mają jedynie na celu jednoznaczne wskazanie daty otrzymania wpłaty.

Obecnie Spółka chciałaby potwierdzić poprawność planowanego w przyszłości sposobu dokumentowania oraz rozliczania dla celów VAT faktur wzywających do zapłaty zaliczki. W szczególności Wnioskodawca zastanawia się czy konieczne będzie przeprowadzenie korekty przedwcześnie wystawionych faktur.

Wnioskodawca powziął Wątpliwość co do terminu rozpoznania obowiązku podatkowego w sytuacji, kiedy po wystawieniu faktury wzywającej do wpłaty zaliczki otrzyma tą zaliczkę 30.dnia, bądź 31.dnia od daty wystawienia faktury, tj. czy przedwczesne wystawienie faktury VAT będzie powodować powstanie obowiązku w podatku VAT po stronie Spółki (pyt. 1 i 3 wniosku).

Należy wskazać, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do treści art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika zatem, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany wyżej przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Jednocześnie powyższe przepisy uniezależniają powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury.

Zatem należy wskazać, w odniesieniu do otrzymanych przez Wnioskodawcę od kontrahentów częściowych płatności – zaliczek - przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy z chwilą ich otrzymania.

W odniesieniu do opisanych przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku faktur VAT wystawionych wcześniej przed otrzymaniem zaliczki od kontrahenta należy przywołać art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do treści art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Fakturę - zgodnie z treścią art. 106i ust. 1 i 2 ustawy - wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Powołane przepisy wyraźnie wskazują, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usług, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem tej dostawy lub wykonaniem usługi. Jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem danej czynności – powinien wystawić fakturę również nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymał całość lub część zapłaty, jednak nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem tej części zapłaty lub całości.

Zatem należy wskazać, że wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi bądź otrzymaniem zapłaty w całości lub w części nie kłóci się z treścią powołanych przepisów i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Zatem jeśli Wnioskodawca wystawi fakturę VAT przedwcześnie w odniesieniu do części należnej zapłaty przed wykonaniem usługi w terminie 30 dni przed ustalonym terminem otrzymania zapłaty od kontrahenta i nie otrzyma tego wynagrodzenia w tym terminie z przyczyn niezależnych od siebie, bądź otrzyma wpłatę 30.dnia od daty wystawienia faktury lub wcześniej, trudno uznać, że w momencie wystawienia faktury powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jak wyjaśniono wyżej obowiązek podatkowy z tytułu zapłaty przez kontrahenta płatności zaliczkowej powstanie w chwili otrzymania tej zaliczki przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy. Wcześniejsze aniżeli płatność wystawienie faktury nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego.

Zatem w odniesieniu do pytania nr 1 i 3 stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W złożonym wniosku Spółka zwróciła się również o wyjaśnienie kwestii uznania wystawionych przedwcześnie faktur VAT w momencie, kiedy Spółka otrzyma zaliczkę 30 bądź wcześniej oraz 31 dnia lub później od wystawienia faktury, za faktury opisane w art. 108 ustawy o VAT (pytanie 2 i 4 wniosku).

Zgodnie z treścią art. 108 ustawy, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Przepis ten zobowiązuje wystawcę faktury do zapłaty wykazanej w niej kwoty podatku, niezależnie od okoliczności wystawienia takiej faktury. Każda zatem faktura z wykazaną kwotą podatku, wprowadzona do obrotu prawnego, powoduje konieczność zapłaty tego podatku. Już samo wystawianie faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych, bez względu na ujęcie ich w rejestrach prowadzonych dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz wykazanie podatku należnego z nich wynikającego w deklaracji, skutkuje zaistnieniem obowiązków wynikających z art. 108 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Każda osoba, która wprowadza do obrotu prawnego fakturę z wykazaną kwotą podatku (bez względu na powód nieprawidłowego wystawienia faktury) ma obowiązek zapłaty wykazanego w niej podatku VAT.

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy dotyczy jednakże sytuacji, w których kwota podatku wynika jedynie z samego faktu wystawienia faktury, a więc gdy dana czynność nie jest objęta zakresem opodatkowania lub też gdy faktura w ogóle nie odzwierciedla żadnej transakcji. Jeżeli natomiast faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które co do zasady podlega opodatkowaniu, sam fakt wystawienia takiej faktury w sposób niezgodny z przepisami (przedwcześnie) nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Taka faktura powinna zostać zaewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych, tj. z chwilą powstania obowiązku podatkowego właściwego dla czynności, którą ta faktura dokumentuje.

Faktury wystawione przedwcześnie przez Spółkę dokumentują rzeczywiste czynności podlegające opodatkowaniu w postaci wykonania przyszłych kontraktów na rzecz kontrahentów Spółki, które zostaną dokonane w okresie obowiązywania umowy. Nie ma zatem podstaw, aby do tych faktur (zarówno w przypadku jeśli Spółka otrzyma wpłatę 30.dnia od daty wstawienia faktury lub wcześniej, jak również gdy otrzyma wpłatę 31.dnia od daty wystawienia faktury lub później) zastosowanie miał przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym aby Zainteresowany był zobowiązany do rozliczenia podatku VAT przed otrzymaniem płatności zaliczkowej od kontrahenta.

Zatem w zakresie pytania nr 2 i 4 stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W pytaniu Nr 5 Zainteresowany zwrócił się o wyjaśnienie kwestii zasadności korygowania faktur wystawionych przedwcześnie, które nie zostaną opłacone przez upływem 30-dniowego terminu ich wystawienia poprzez wskazanie faktycznej daty otrzymania płatności zaliczkowej od kontrahenta.

Jak wynika z opisu sprawy kontrahent dokonując wpłaty płatności zaliczkowej co do zasady jednoznacznie wskazuje, której faktury dotyczy dany przelew. Zatem Spółka jest w stanie każdorazowo przyporządkować przelew do faktury. W odniesieniu do ww. faktur wystawionych pierwotnie Spółka planuje wystawiać faktury korygujące mające na celu wykazanie daty rzeczywistej zapłaty środków przez kontrahenta. Korekty mają na celu jednoznaczne wskazanie daty wpłaty zaliczki.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z dyspozycją art. 106f ust. 1 ustawy, faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:

 1. dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 2. otrzymaną kwotę zapłaty;
 3. kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP=ZBxSP/100+SP
  gdzie:
  KP - oznacza kwotę podatku,
  ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
  SP - oznacza stawkę podatku;
 4. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Stosownie do treści art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług informacja o dacie dokonanej zapłaty przez nabywcę nie jest objęta katalogiem obowiązkowych elementów jakie winna zawierać faktura. W art. 106e ust. 1 pkt 6 wskazano tylko, że datę otrzymania zapłaty zaliczkowej należy uwzględnić na fakturze tylko i wyłącznie w przypadku gdy taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. W rozpatrywanej sprawie pominięcie tej informacji na fakturze lub wpisanie terminu płatności uzgodnionego pomiędzy stronami nie powoduje, że tak wystawiona faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej.

Art. 106j ust. 1 ustawy zawiera przypadki w którym podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. I o ile wyjaśniono wyżej, że brak informacji o dacie faktycznej zapłaty zaliczki przez kontrahenta nie powoduje konieczności wystawienia przez Spółkę faktury korygującej, to w celu precyzyjnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla danej płatności Spółka może wystawić fakturę korygującą do wystawionej wcześniej faktury VAT i wskazać w niej datę dokonania płatności zaliczkowej przez kontrahenta.

Wskazane okoliczności sprawy w kontekście zaprezentowanego przez Spółkę własnego stanowiska prowadzą do uznania, że Wnioskodawca prawidłowo wyjaśnił kwestię przedstawioną w pytaniu Nr 5 wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.