IPPP1/4512-562/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Potwierdzenie otrzymania faktur korygujących
IPPP1/4512-562/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. odliczenie podatku
 4. potwierdzenie odbioru
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących oraz prawa do obniżenia podatku należnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących oraz prawa do obniżenia podatku należnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S . A . (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest firmą zajmującą się między innymi produkcją oraz sprzedażą artykułów spożywczych. Dystrybucja / sprzedaż artykułów odbywa się między innymi bezpośrednio z magazynu Spółki do dystrybutorów, którzy następnie sprzedają nabyte od Spółki towary do kolejnych hurtowni (podhurtowni), sieci sklepów detalicznych i pojedynczych punktów sprzedaży detalicznej.

Z tytułu zawieranych transakcji Spółka wystawia również faktury VAT w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych (EDI). Zdarzają się sytuacje, w których po dokonaniu sprzedaży i po wystawieniu faktury VAT w systemie elektronicznym, Spółka musi dokonać korekty sprzedaży poprzez wystawienie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania. Przyczyną wystawienia przedmiotowych korekt faktur mogą być np. zwroty towarów, pomyłki na fakturze, potransakcyjne obniżenia ceny. Korekty faktur wystawiane są również elektronicznie w systemie EDI (z ang. EDI - Electronic Data Interchange Elektroniczna Wymiana Danych, opisana w art. 1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych - Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994.). Zgodnie z definicją zawartą w omawianych zaleceniach Komisji Europejskiej, EDI jest rozumiana jako elektroniczna wymiana danych handlowych i administracyjnych, sformatowanych według uzgodnionych wcześniej standardów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) wystawionych w systemie finansowo-księgowym Spółki do jej partnerów handlowych odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu (Operatora EDI) prowadzącego platformę informatyczną do wymiany komunikatów w formacie EDI (Platforma ECOD). Platforma ECOD przyjmuje komunikaty elektroniczne faktur / faktur korygujących od Spółki, a następnie przesyła te komunikaty (w formacie EDI) do innych operatorów obsługujących wymianę komunikatów EDI kontrahentom Spółki lub bezpośrednio do aplikacji EDI tych kontrahentów, którzy nie korzystają z pośredników. Niektórzy z kontrahentów wykorzystują do komunikacji ze Spółką również platformę ECOD. ECOD służy również do przechowywania i archiwizacji komunikatów EDI. ECOD zapewnia stałą kontrolę przesyłanych dokumentów poprzez rejestrację w systemie odpowiedniego statusu ich przetwarzania / transmisji:

Status dostarczenia (TRN) - jest statusem, który generuje się przy każdej transmisji przez platformę ECOD, niezależnie od sposobu komunikacji pomiędzy systemami odbiorcy i nadawcy komunikatu. Poprawny status dostarczenia (TRN) jest nadawany po otrzymaniu poprawnego logu (zwrotnego komunikatu elektronicznego) z aplikacji odbierającej komunikaty EDI i zasadniczo oznacza pomyślne odebranie komunikatu EDI przez aplikację partnera handlowego Spółki lub podmiot zewnętrzny obsługujący wymianę komunikatów EDI dla tego partnera. Status dostarczenia TRN może posiadać dodatkowe komentarze zawarte w treści komunikatu nadane przez odbiorcę np.:

 • Dokument został odebrany przez aplikację partnera
 • Faktura przetworzona
 • Dokument został dostarczony do aplikacji partnera
 • Dokument poprawnie dostarczony
 • Dokument dostarczony
 • Wiadomość dostarczona do skrzynki partnera
 • Dokument przekazany do odebrania

Dodatkowo każdy status dostarczenia TRN zawiera datę wraz z godziną i minutą, w której komunikat został przesłany i dostarczony do systemu wykorzystywanego przez kontrahentów do odbioru komunikatów EDI. W przypadku gdy komunikat EDI (zawierający fakturę / fakturę korygującą) nie zostanie prawidłowo przesłany od Operatora EDI do partnera handlowego Spółki lub do podmiotu pośredniczącego w wymianie komunikatów EDI z partnerem handlowym Spółki, status dostarczenia TRN wskazuje, że nie doszło do przesłania i odebrania komunikatu.

Niektórzy odbiorcy spółki będą wysyłać dodatkowo komunikaty określające tzw. „status aplikacyjny” (APL) potwierdzający przyjęcie faktury ze swojego systemu finansowo-księgowego. Ze względu na ograniczenia techniczne po stronie partnerów handlowych Spółki, komunikaty APL nie są stosowane jednak przez wszystkich odbiorców.

Pracownicy Spółki mają możliwość sprawdzenia na bieżąco statusu danej faktury (w tym faktury korygującej zmniejszającej) poprzez zalogowanie się do Platformy ECOD i wygenerowanie raportu zawierającego listę statusów dostarczenia TRN. Spółka zamierza traktować statusy / komunikaty TRN z Platformy ECOD jako potwierdzenie otrzymania faktur korygujących przez partnerów handlowych Spółki i dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z wystawionych faktur korygujących w formacie EDI zmniejszających w sytuacji, gdy zawarte w raporcie komunikaty (statusy) TRN potwierdzają prawidłowe dostarczenie komunikatu EDI.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 29a ust. 13 VATU elektroniczne komunikaty / statusy TRN potwierdzające prawidłowe dostarczenie komunikatu EDI stanowią wystarczającą formę potwierdzenia, że kontrahent Spółki otrzymał elektroniczną fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę i tym samym dają jej prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej z tej korekty za okres rozliczeniowy zgodny z datą dostarczenia widniejącą na komunikacie / statusie TRN...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 13 VATU, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Pojęcie "otrzymania" nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Odwołując się do wykładni językowej należy przyjąć, iż przez pojęcie "otrzymać" rozumie się: stać się odbiorcą czegoś, dostać coś w darze lub w zamian za coś. Otrzymanie faktury jest sytuacją, w której podmiot może zapoznać się z jego treścią. Stąd też, momentem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie moment, w którym faktura elektroniczna jest dostępna dla odbiorcy faktury, na jego urządzeniach informatycznych.

Spółka wskazuje, że potwierdzeniem odbioru faktury korygującej mogą być statusy / komunikaty generowane automatycznie przez Platformę ECOD obsługującą wymianę danych w formacie EDI, informujące o dokładnej dacie dostarczenia korekty faktury do systemu odbioru komunikatów EDI wykorzystywanego przez kontrahentów Spółki.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT pod warunkiem, że posiada potwierdzenie odbioru korekty przez kontrahenta. W związku z tym, że przepisy VATU nie narzucają formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, w ocenie Spółki istnieje swoboda wyboru metody tego potwierdzenia. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy faktura VAT jest dokumentem elektronicznym, przesyłanym poprzez przygotowany do tego system informatyczny. Wobec powyższego, potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury.

Spółka stoi na stanowisku, że w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych w systemie EDI, przedmiotowe potwierdzenie może mieć formę informacji zawartej w wygenerowanych przez Platformę ECOD komunikatach / statusach TRN potwierdzających prawidłowe dostarczenie komunikatu EDI do odbiorcy. W związku z faktem, iż komunikaty / statusy TRN mają postać elektroniczną będą przechowywane i archiwizowane przez Spółkę w formacie, w jakim zostały otrzymane.

Zdaniem Spółki, z punktu widzenia prawidłowego ustalenia momentu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, o ile Spółka posiadać będzie prawidłowy status / komunikat TRN, nieistotny jest fakt późniejszego otrzymania ewentualnych potwierdzeń statusów aplikacyjnych (APL) wysyłanych dodatkowo przez niektórych odbiorców potwierdzających przyjęcie faktury do swojego systemu lub jego zaksięgowanie.

Spółka pragnie również wskazać na brzmienie art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, dalej: „Ordynacja podatkowa”), który wskazuje, co może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym.

Zgodnie z powoływanym przepisem Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przepis ten przyjmuje zasadę otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym i dopuszcza każdy rodzaj dowodu. Granice dowodzenia wyznacza jedynie przyczynienie się danego środka dowodowego do wyjaśnienia sprawy oraz brak sprzeczności z prawem.

Spółka pragnie wskazać, iż kwestia formy potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktur korygujących zmniejszających wystawionych w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem EDI, była przedmiotem licznych interpretacji podatkowych. W interpretacjach tych organy podatkowe uznawały za prawidłowe wszelkie formy potwierdzeń oparte na wygenerowanej przez system informacji, że korekta została otrzymana przez system kontrahenta.

W tym zakresie należy wskazać m.in. następujące interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Według art. 29a ust. 14 ustawy przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z treści art. 29a ust. 15 ustawy wynika, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Stosownie do art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Art. 2 pkt 31 ustawy stanowi, że ilekroć jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym – art. 2 pkt 32 ustawy.

Na podstawie art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy. Stosownie do art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Ponadto w myśl art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Zatem stosowanie faktur elektronicznych wymaga zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury oraz uprzedniej zgody odbiorcy. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy). Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych. (art. 106m ust. 5 ustawy).

Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji przez odbiorcę wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przytoczone regulacje prawne stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Uregulowania zawarte w ustawie mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że „wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z pózn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.” Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Zasady te odzwierciedla art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy.

Zaznaczyć należy również, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, itp.

Art. 29a ust. 13 ustawy oraz przytoczone powyżej orzeczenie TSUE przewidują prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystawia m.in. faktury w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych (EDI). Przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) wystawionych w systemie finansowo-księgowym Spółki do jej partnerów handlowych odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu (Operatora EDI) prowadzącego platformę informatyczną do wymiany komunikatów w formacie EDI. Niektórzy z kontrahentów wykorzystują do komunikacji ze Spółką również platformę ECOD. ECOD służy również do przechowywania i archiwizacji komunikatów EDI. ECOD zapewnia stałą kontrolę przesyłanych dokumentów poprzez rejestrację w systemie odpowiedniego statusu ich przetwarzania/transmisji. Status dostarczenia (TRN) – jest statusem, który generuje się przy każdej transmisji przez platformę ECOD, niezależnie od sposobu komunikacji pomiędzy systemami odbiorcy i nadawcy komunikatu. Poprawny status dostarczenia (TRN) jest nadawany po otrzymaniu poprawnego logu (zwrotnego komunikatu elektronicznego) z aplikacji odbierającej komunikaty EDI i zasadniczo oznacza pomyślne odebranie komunikatu EDI przez aplikację partnera handlowego Spółki lub podmiot zewnętrzny obsługujący wymianę komunikatów EDI dla tego partnera. Dodatkowo każdy status dostarczenia TRN zawiera datę wraz z godziną i minutą, w której komunikat został przesłany i dostarczony do systemu wykorzystywanego przez kontrahentów do odbioru komunikatów EDI. W przypadku gdy komunikat EDI (zawierający fakturę/fakturę korygującą) nie zostanie prawidłowo przesłany od Operatora EDI do partnera handlowego Spółki lub do podmiotu pośredniczącego w wymianie komunikatów EDI z partnerem handlowym Spółki, status dostarczenia TRN wskazuje, że nie doszło do przesłania i odebrania komunikatu.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy elektroniczne komunikaty/statusy TRN potwierdzające prawidłowe dostarczenie komunikatu EDI stanowią wystarczającą formę potwierdzenia, że kontrahent Spółki otrzymał elektroniczną fakturę korygującą wystawioną przez Spółkę i które to potwierdzenie umożliwi prawidłową korektę podatku należnego po stronie Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powyższego opisu należy wskazać, że momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem, uzyskanie przez Wnioskodawcę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez niego potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Skoro w przypadku faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej komunikatowi elektronicznemu, potwierdzającemu dostarczenie faktury korygującej do systemu wykorzystywanego przez kontrahentów do odbioru komunikatów EDI.

W konsekwencji w odniesieniu do faktur korygujących wystawionych w systemie EDI, otrzymanie przez Wnioskodawcę komunikatu elektronicznego wygenerowanego przez platformę ECOD – status TRN, potwierdzającego prawidłowe dostarczenie komunikatu EDI do odbiorcy, będzie spełniać warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania.

Tym samym, stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą pod warunkiem posiadania ww. potwierdzenia otrzymania tej faktury przez odbiorcę przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres. Uzyskanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.