IPPP1/4512-24/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Czy faktura wprowadzona do systemu magazynowego, połączona z uprzednio wystawionym dokumentem WZ, nie zostanie potraktowana jako druga faktura dokumentująca tę samą transakcję, „pusta faktura”, od której na postawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT należy odprowadzić podatek od towarów i usług
IPPP1/4512-24/15-2/BSinterpretacja indywidualna
  1. dokumentacja
  2. faktura
  3. fakturowanie
  4. sporządzenie dokumentacji podatkowej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca korzysta z dwóch aplikacji komputerowych - księgowej i magazynowej. W programie magazynowym prowadzona jest m.in. gospodarka magazynowa, w tym wystawiane są dokumenty WZ i faktury, które następnie eksportowane są do programu księgowego.

Zg. z art. 106d ust.1 ustawy o VAT zawarta została umowa o samofakturowanie pomiędzy Wnioskodawcą (jako dostawcą towarów) a odbiorcą towarów. Na jej podstawie Wnioskodawca dokonuje dostawy wraz z dokumentem magazynowym WZ, natomiast faktura wystawiana jest zgodnie z umową przez nabywcę towarów i udostępniana w formie elektronicznej w systemie informatycznym odbiorcy, skąd faktura ta jest pobierana.

Faktura księgowana jest w księgach Wnioskodawcy (program księgowy) z uwzględnieniem daty i numeru nadanego przez nabywcę. Takie ujęcie dokumentu, jedynie w programie księgowym, powoduje brak możliwości wykorzystania niektórych funkcji programu magazynowego np. dokonywanie analiz sprzedaży. Dlatego też Wnioskodawca chciałby zacząć wprowadzać również do systemu magazynowego faktury wystawione w jego imieniu przez nabywcę towaru, uwzględniając numer i datę faktury nadane przez nabywcę. Jednocześnie należy zauważyć, że program magazynowy nie przewiduje odrębnego wprowadzania faktur wystawionych w ramach samofakturowania, jedynym sposobem identyfikacji (wyróżnienia) przedmiotowych faktur będzie numer i data oraz ewentualny dopisek w uwagach „samofakturowanie” albo „wystawiona przez nabywcę”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktura wprowadzona do systemu magazynowego, połączona z uprzednio wystawionym dokumentem WZ, nie zostanie potraktowana jako druga faktura dokumentująca tę samą transakcję, „pusta faktura”, od której na postawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT należy odprowadzić podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, użyte w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT sformułowanie „wystawi fakturę” należy interpretować jako sporządzenie dokumentu i przekazanie go kontrahentowi tzn. wprowadzenie do obrotu prawnego. Takie podejście prezentowane jest zarówno w interpretacjach podatkowych (np. sygn. IPPP2-443-154/10-5/KG) jak i w orzecznictwie (np. I SA/Ol 141/09).

W przedmiotowej sprawie, poprzez samo wprowadzenie faktury do programu magazynowego, nie dojdzie do ponownego wystawienia faktury. Wprowadzenie to jest w tym przypadku czynnością ściśle techniczną. Co do zasady Wnioskodawca nie będzie drukował tego dokumentu z systemu magazynowego posługując się jedynie wydrukiem oraz zapisem w formie elektronicznej faktury pobranej z systemu informatycznego nabywcy. Jednocześnie należy zauważyć, że w opisanej sytuacji nie dojdzie do przekazania kontrahentowi drugiej faktury, nie można więc mówić o wprowadzeniu drugiej faktury do obrotu prawnego. W związku z powyższym nie dojdzie do „wystawienia faktury”, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106d ust. 1 pkt 1 ustawy – podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur przez nabywcę, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Faktura wystawiona przez nabywcę powinna zawierać wyraz „samofakturowanie” (art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy).

Samofakturowanie może zostać zastosowane pod warunkiem istnienia wcześniej zawartej (przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży) umowy. Ustawodawca wymaga określenia w umowie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane. Procedura taka powinna być właściwie określona i przestrzegana, ponieważ wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi oznacza określenie kwoty podatku należnego po stronie podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, fakturę wystawia podatnik dokonujący sprzedaży towarów i usług / w określonych sytuacjach nabywca w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży, w celu udokumentowania dokonanej transakcji. Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza faktycznie dokonaną dostawę określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Z przedstawionego we wniosku Zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca korzysta z dwóch aplikacji komputerowych - księgowej i magazynowej. W programie magazynowym prowadzona jest m.in. gospodarka magazynowa, w tym wystawiane są dokumenty WZ i faktury, które następnie eksportowane są do programu księgowego.

Zawarta została umowa o samofakturowanie pomiędzy Wnioskodawcą (jako dostawcą towarów) a odbiorcą towarów. Na jej podstawie Wnioskodawca dokonuje dostawy wraz z dokumentem magazynowym WZ, natomiast faktura wystawiana jest zgodnie z umową przez nabywcę towarów i udostępniana w formie elektronicznej w systemie informatycznym odbiorcy, skąd faktura ta jest pobierana. Faktura księgowana jest w księgach Wnioskodawcy (program księgowy) z uwzględnieniem daty i numeru nadanego przez nabywcę. Takie ujęcie dokumentu, jedynie w programie księgowym, powoduje brak możliwości wykorzystania niektórych funkcji programu magazynowego np. dokonywanie analiz sprzedaży. Dlatego też Wnioskodawca chciałby zacząć wprowadzać również do systemu magazynowego faktury wystawione w jego imieniu przez nabywcę towaru, uwzględniając numer i datę faktury nadane przez nabywcę. Jednocześnie należy zauważyć, że program magazynowy nie przewiduje odrębnego wprowadzania faktur wystawionych w ramach samofakturowania, jedynym sposobem identyfikacji (wyróżnienia) przedmiotowych faktur będzie numer i data oraz ewentualny dopisek w uwagach „samofakturowanie” albo „wystawiona przez nabywcę”.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy faktura wprowadzona do systemu magazynowego, połączona z uprzednio wystawionym dokumentem WZ, nie zostanie potraktowana jako druga faktura dokumentująca tę samą transakcję, „pusta faktura”, od której na postawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT należy odprowadzić podatek od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe przepisy, oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że w sytuacji samego wprowadzenia faktury do programu magazynowego, nie dojdzie do ponownego wystawienia faktury - nie dochodzi do wprowadzenia jej do obrotu prawnego. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że jest to czynność techniczna. Oznacza to, że w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.