IPPP1/4512-1151/15-5/AS | Interpretacja indywidualna

Elementy na fakturze korygującej
IPPP1/4512-1151/15-5/ASinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), uzupełnionego pismem nadanym w dniu 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie elementów, jakie powinna zawierać faktura korygująca – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie elementów, jakie powinna zawierać faktura korygująca.

Wniosek uzupełniony został pismem nadanym w dniu 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone 21 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W roku 2014 spółka cywilna jako zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, wybrała metodę rozliczania podatku VAT według metody kasowej na cały rok 2014.Nie poinformowano o tym fakcie odbiorców, nie dając informacji wymaganej ustawą na fakturach VAT wystawianych kontrahentom ani nie powiadomiono ich w inny sposób.

Kontrahenci (czynni podatnicy podatku VAT) nie wiedząc o fakcie, że spółka rozlicza się metodą kasową odprowadzali podatek od towarów i usług wg metody memoriałowej tj. odliczali podatek VAT w miesiącu otrzymania faktury a nie jak powinni w miesiącu zapłaty należności na rzecz spółki, która rozliczała podatek należny od sprzedaży według metody kasowej tj. w miesiącu otrzymania płatności za fakturę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jakie elementy musi zawierać faktura korygująca w sytuacji gdy skorygowaniu podlega jedynie brak adnotacji o zastosowaniu metody kasowej, a pozostała treść korygowanej faktury pozostaje bez zmian...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka dokonująca rozliczeń podatku VAT metodą kasową, nie informując wcześniej kontrahentów o wyborze tej metody powinna do wszystkich faktur VAT dotyczących sprzedaży wystawić faktury korygujące zawierające prawidłową adnotację „metoda kasowa”.

Nie do końca wiadomo natomiast jakie elementy musi zawierać faktura korygująca w sytuacji, gdy korygowaniu podlega jedynie brak adnotacji o zastosowaniu metody kasowej, a pozostała treść korygowanej faktury pozostaje bez zmian. Wg wnioskodawcy faktura ta powinna zawierać:

 • wyraz: Faktura korygująca, ew. Korekta,
 • numer kolejny faktury korygującej oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, tj. datę wystawienia, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów/usług oraz ich adresy, numery NIP podatnika i nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
 • treść korygowanej pozycji przed korektą, tj. nr faktury; prawidłową treść korygowanej pozycji, tj. nr faktury z adnotacją „metoda kasowa”,

– przyczynę korekty, tj. brak adnotacji „metoda kasowa”.

Zdaniem Wnioskodawcy faktura korygująca w sytuacji gdy korygowaniu podlega jedynie brak adnotacji o zastosowaniu metody kasowej, a pozostała treść korygowanej faktury pozostaje bez zmian NIE powinna zawierać wymienionej w art. 106j ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą (usługa nie podlega bowiem korekcie, korekta odnosi się jedynie do braku adnotacji „metoda kasowa”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 1-16 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 ww. ustawy, powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego -odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2 stosownie do art. 106j ust. 3 ww. ustawy:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT wybrał metodę rozliczania podatku VAT według metody kasowej na cały 2014 r. Spółka nie poinformowała o tym fakcie odbiorców, nie zamieszczała informacji wymaganej ustawą na fakturach VAT wystawianych kontrahentom, ani nie powiadomiła ich w inny sposób.

Wnioskodawca ma wątpliwości, jakie elementy musi zawierać faktura korygująca w sytuacji gdy skorygowaniu podlega jedynie brak adnotacji o zastosowaniu metody kasowej, a pozostała treść korygowanej faktury pozostaje bez zmian.

Zdaniem Wnioskodawcy faktura korygująca w sytuacji, gdy korygowaniu podlega jedynie brak adnotacji o zastosowaniu metody kasowej, a pozostała treść korygowanej faktury pozostaje bez zmian – nie powinna zawierać wymienionej w art. 106j ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług tj. nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Przywołane przez tut. Organ przepisy ustawy jednoznacznie wskazują, w jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej oraz jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury obliguje podatnika do skorygowania pierwotnej faktury VAT. Adnotacja „metoda kasowa” jest na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy, elementem koniecznym na fakturze w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy, zatem brak tej adnotacji powoduje, że faktura obarczona jest błędem, powodującym konieczność wystawienia faktury korygującej.

Należy zauważyć, że faktura korygująca powinna ponadto zawierać dane, o których mowa w art. 106j ust. 2 ustawy, tj. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, przyczynę korekty. Przy czym w pkt 5 art. 106j ust. 2 ustawy wskazano, że kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, należy umieszczać na fakturze korygującej tylko wówczas, jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania

Jak wynika zatem z powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, pozycja wymieniona w art. 106j ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy – nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą jest elementem obowiązkowym na fakturze korygującej, bez względu na przyczynę korekty. Może ona zostać pominięta w przypadku wskazanym w art. 106j ust. 3 ustawy, tj. gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Przypadek ten jednakże nie ma zastosowania w opisanej sprawie.

W odniesieniu do twierdzenia Wnioskodawcy, że w analizowanej sprawie usługa nie podlega korekcie, gdyż korekta odnosi się jedynie do braku adnotacji „metoda kasowa” zauważyć należy, że brak adnotacji jest „metoda kasowa” jest niewątpliwie przyczyną korekty faktury, jednakże uwzględnienie pozycji wymienionej w art. 106j ust. 2 pkt 3 lit. b) na fakturze korygującej nie zostało uzależnione od przyczyny korekty, z wyłączeniem wyżej wymienionego przypadku wskazanego art. 106j ust. 3 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest nieprawidłowe.

Należy zaznaczyć, że w zakresie obowiązku korekty deklaracji po otrzymaniu faktur korygujących przez kontrahentów Wnioskodawcy (pytanie nr 2 złożonego wniosku) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura
IPPP2/4512-1189/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

faktura korygująca
IBPB-1-2/4510-763/15/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.