IPPP1/4512-1128/15-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę.
IPPP1/4512-1128/15-4/IGointerpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. przeliczanie
 3. waluta obca
 4. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu do IS w Warszawie 27 października 2015 r., do Biura KIP 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 listopada 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. do tut. Biura KIP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 listopada 2015 r., złożonym w dniu 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 16 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje towary, których cena została ustalona w EUR (zarówno kwota netto jak i podatek od towarów i usług zostały wyrażone w EUR). Zgodnie z kontraktem płatności są realizowane w EUR. Przedmiotowe towary podlegają opodatkowaniu wg stawki 23% podatku od towarów i usług.

W ramach ww. kontraktu Wnioskodawca jako sprzedawca towaru otrzymał zaliczkę w EUR, którą udokumentował poprzez wystawienie faktury zaliczkowej zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 oraz 106i ust. 2 ustawy o podatku podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Kwota podatku VAT na fakturze zaliczkowej wykazana została w PLN zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póżn. zm.), w myśl którego, kwotę podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze.

Do wyliczenia kwoty podatku VAT w PLN przyjęto średni kurs EUR ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wnioskodawca wprowadził fakturę zaliczkową do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej wyliczony w powyższy sposób podatek VAT. Następnie po sprzedaży towaru będącej przedmiotem transakcji Wnioskodawca wystawił w terminie określonym w art. 106i ust. 1 ustawy o podatku podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) fakturę VAT sprzedaży towaru rozliczając jednocześnie wcześniej wystawioną fakturę zaliczkową.

Faktura VAT rozliczająca otrzymaną zaliczkę zawiera:

 1. Kwotę do zapłaty w EUR - która została wyliczona poprzez odjęcie:
  • od wartości brutto sprzedanego towaru wyrażonej w EUR
  • wartości otrzymanej zaliczki w EUR;
 2. Kwotę netto pozostałą po wystawieniu faktury zaliczkowej w EUR - która została wyliczona poprzez odjęcie:
  • od wartości netto sprzedanego towaru wyrażonej w EUR
  • wartość netto otrzymanej zaliczki w EUR;
 3. Kwotę netto wyrażoną w PLN - która została wyliczona :
  • jako iloczyn wartości netto w EURO pozostałej po wystawieniu faktury zaliczkowej i średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego wynikającego z momentu sprzedaży;
 4. Kwotę podatku VAT w PLN - która została wyliczona:
  • jako iloczyn wartości podatku wyrażonego w EURO pozostałej po wystawieniu faktury zaliczkowej i średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego wynikającego z momentu sprzedaży.Wnioskodawca wprowadził fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej jako podstawę opodatkowania kwotę z punktu 3 i wartość VAT jako kwotę z punktu 4.

Wnioskodawca wprowadził fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej jako podstawę opodatkowania kwotę z punktu 3 i wartość VAT jako kwotę z punktu 4.

Taki sposób rozliczenia został zastosowany, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie art. 106f ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, stosownie z którym: Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Wnioskodawca wskazuje poniżej przykład liczbowy celem zilustrowania przedstawionego w stanie faktycznym sposobu przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote, wykazanych na fakturze zaliczkowej oraz na fakturze wystawionej po wykonaniu usługi rozliczającej otrzymaną zaliczkę.

Przykład:

Wartość brutto kontraktu w EUR 111 427,37 EUR = 90 591,36 EUR + 23% VAT

Data otrzymania zaliczki w EUR 18 września 2015

Data sprzedania towaru 24 września 2015

Średni kurs EUR ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki 4,2065 (kurs z 17 września 2015)

Średni kurs EUR ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę 4,2007 (kurs z 23 września 2015)

Faktura zaliczkowa wystawiona 30 września 2015 dokumentująca otrzymaną 18 września 2015 zaliczkę w EUR

Wartość otrzymanej zaliczki w EUR 77 999,16 EUR

Wartość netto zaliczki wykazanej w PLN 266 750,78 = 63 413.96 EUR * 4,2065

Wartość podatku VAT wykazanego w PLN 61 352,69 PLN = 266 750,78 PLN * 23%

Podatnik wprowadził ww. fakturę zaliczkową do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej jako podstawę opodatkowania kwotę 266 750,78 PLN, zaś jako kwotę podatku VAT kwotę 61 352,69 PLN.

Faktura VAT wystawiona dnia 30 września 2015 po sprzedaży towaru 24 września 2015, rozliczająca otrzymaną zaliczkę

Kwota do zapłaty w EUR - 33 428,21 EUR = 111 427.37EUR - 77 999.16 EUR

Netto zaliczki "in minus" 266 750,78PLN = 63 413.96EUR * 4,2065 (jako rozliczenie zaliczki)

VAT "in minus" 61 352,69 PLN = 14 585,21 EUR * 4,2065 (jako rozliczenie VAT wynikającego z faktury zaliczkowej)

Netto zaliczki "in plus" 266 750,78PLN = 63 413.96 EUR * 4,2065 (jako część przychodu opodatkowana uprzednio zaliczką)

VAT "in plus" 61 352,69 PLN = 14 585,21 EUR * 4,2065 (jako VAT rozliczony uprzednio fakturą zaliczkową)

Kwota netto wyrażona w PLN - 114 164,14 = 27 177,41 EUR * 4.2007 (jako część przychodu uprzednio nie opodatkowana)

Kwota podatku VAT w PLN - 26 257,74PLN = 114 164,15 * 23% (jako VAT od części przychodu uprzednio nie opodatkowanego)

Podatnik wprowadził ww. fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej jako podstawę opodatkowania kwotę 114 164,14 PLN, zaś jako kwotę podatku VAT kwotę 26 257,74 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę, jak również sposób ujęcia w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT kwot (jako podstawy opodatkowania i podatku VAT) wynikających z faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę - jest prawidłowy z punktu widzenia obowiązujących przepisów podatkowych...

Wnioskodawca uważa, że przedstawiony w stanie faktycznym sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę, jak również sposób ujęcia w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT kwot (jako podstawy opodatkowania i podatku VAT) wynikających z faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę – jest prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Powołane przepisy wyraźnie wskazują, że podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usług, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem tej dostawy lub wykonaniem usługi. Jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem danej czynności – powinien wystawić fakturę również nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymał całość lub część zapłaty, jednak nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem tej części zapłaty lub całości.

Zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy, faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać:

 1. dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 2. otrzymaną kwotę zapłaty;
 3. kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB x SP

KP = ----------

100 + SP

gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku,
ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
SP - oznacza stawkę podatku;

 1. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16-21 i 24 oraz ust. 2-6, 10 i 11 stosuje się odpowiednio (art. 106f ust. 2 ustawy).

Stosownie do ust. 3 powołanego artykułu, jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 106f ust. 4, w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur.

Stosownie do art. 106e ust. 11 ustawy, kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 31a ust. 2 ustawy).

Przepis art. 31a ustawy znajduje zatem zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Z powyższych regulacji wynika, że data odpowiedniego kursu wymiany jest powiązana ściśle z datą powstania obowiązku podatkowego (wyjątek został przewidziany w art. 31a ust. 2 ustawy w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego).

Tym samym sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazanych w fakturze zaliczkowej i w fakturze wystawionej po sprzedaży towaru rozliczającej otrzymaną zaliczkę powinien odbywać się z uwzględnieniem art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, tj. przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje towary, których cena została ustalona w EUR (zarówno kwota netto jak i podatek od towarów i usług zostały wyrażone w EUR). Zgodnie z kontraktem płatności są realizowane w EUR. Przedmiotowe towary podlegają opodatkowaniu wg stawki 23% podatku od towarów i usług. W ramach ww. kontraktu Wnioskodawca jako sprzedawca towaru otrzymał zaliczkę w EUR, którą udokumentował poprzez wystawienie faktury zaliczkowej zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 oraz 106i ust. 2 ustawy o podatku podatku od towarów i usług. Kwota podatku VAT na fakturze zaliczkowej wykazana została w PLN zgodnie z art. 31a ust. 1 tej ustawy. Do wyliczenia kwoty podatku VAT w PLN przyjęto średni kurs EUR ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy. Wnioskodawca wprowadził fakturę zaliczkową do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej wyliczony w powyższy sposób podatek VAT. Następnie po sprzedaży towaru będącej przedmiotem transakcji Wnioskodawca wystawił w terminie określonym w art. 106i ust. 1 ustawy fakturę VAT sprzedaży towaru rozliczając jednocześnie wcześniej wystawioną fakturę zaliczkową.

Faktura VAT rozliczająca otrzymaną zaliczkę zawiera:

 1. Kwotę do zapłaty w EUR - która została wyliczona poprzez odjęcie:
  • od wartości brutto sprzedanego towaru wyrażonej w EUR
  • wartości otrzymanej zaliczki w EUR;
 2. Kwotę netto pozostałą po wystawieniu faktury zaliczkowej w EUR - która została wyliczona poprzez odjęcie:
  • od wartości netto sprzedanego towaru wyrażonej w EUR
  • wartość netto otrzymanej zaliczki w EUR;
 3. Kwotę netto wyrażoną w PLN - która została wyliczona :
  • jako iloczyn wartości netto w EURO pozostałej po wystawieniu faktury zaliczkowej i średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego wynikającego z momentu sprzedaży;
 4. Kwotę podatku VAT w PLN - która została wyliczona:
  • jako iloczyn wartości podatku wyrażonego w EURO pozostałej po wystawieniu faktury zaliczkowej i średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego wynikającego z momentu sprzedaży.

Wnioskodawca wprowadził fakturę rozliczającą otrzymaną zaliczkę do ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, ujmując w niej jako podstawę opodatkowania kwotę z punktu 3 i wartość VAT jako kwotę z punktu 4.

Taki sposób rozliczenia został zastosowany, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie art. 106f ust. 3 ustawy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Wnioskodawca po wystawieniu faktury zaliczkowej obowiązany jest wartość brutto otrzymanej zaliczki pomniejszyć o kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej. Następnie przelicza wartość netto zaliczki oraz kwotę podatku VAT na PLN według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (tj. dzień przed wpłatą zaliczki).

Natomiast, co do faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę – w celu przeliczenia kwoty podatku VAT na PLN – należy w pierwszej kolejności pomniejszyć kwotę z faktury wystawionej po sprzedaży towaru w walucie obcej o sumę uiszczonej zaliczki w tej walucie, a następnie obliczoną z tej faktury kwotę podatku w walucie obcej pomniejszyć o kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej wykazanej w fakturze zaliczkowej. W świetle normy z art. 31a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy, tylko kwota zapłaty za towar lub usługę wyrażona w walucie, którą strony transakcji uzgodniły przy zawarciu umowy, może stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie ostateczne rozliczenie podatku od towarów i usług powinno polegać na przeliczeniu na PLN różnicy pomiędzy całkowitą kwotą podatku VAT wyrażoną w walucie obcej a kwotą podatku wyrażoną w walucie obcej odnoszącej się do otrzymanej zaliczki. Obliczona w ten sposób różnica w walucie obcej zostaje przeliczona na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (poprzedzający dzień dostawy). Faktura może być wystawiona w walucie obcej, jednakże podatek VAT, zgodnie z cyt. wyżej przepisami prawa winien być wykazany w polskich złotych.

W związku z powyższym przedstawiony w stanie faktycznym sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej jak i sposób ujęcia kwot w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT jest w ocenie tut. organu prawidłowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.