IPPP1/4512-1079/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, Nabywca Nieruchomości będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Nabywcę.
IPPP1/4512-1079/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. opodatkowanie
 3. świadczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, Nabywca Nieruchomości będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Nabywcę -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, Nabywca Nieruchomości będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Nabywcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:
 1. F. SA (dalej: „F.”) jest spółką z siedzibą we Francji, która posiada pośrednio udziały w spółce R. sp. z o.o..
 2. R. sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmowała powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego znajdującego się w Gdyni). Usługi wynajmu powierzchni podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 3. Usługi te prowadzone były przy wykorzystaniu nieruchomości i innych składników majątkowych nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29 października 2014 r. z W. sp. z o.o. jako sprzedającym. Nabyte na podstawie tej umowy składniki majątkowe składały się na R.(dalej: „Centrum Handlowe”).
 4. U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabywca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży Spółka sprzedała składniki majątkowe składające się na Centrum Handlowe na rzecz Nabywcy (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji Spółka przeniosła na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkami i budowlami, m.in. rampami, schodami, ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem. Jednocześnie, w ramach Transakcji zostały przeniesione na Nabywcę inne składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami, m.in. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której zostały wybudowane niektóre zbywane budowle i część budynku oraz prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanego budynku i budowli (m.in. meble i dekoracje). Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 ustawy - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny), Nabywca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanego budynku. Z tytułu dokonania Transakcji Spółka rozpoznała przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 6. Transakcja nastąpiła na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a Nabywcą (w szczególności Preliminary Asset Sale Agreement, Sale Agreement oraz Master Agreement -dalej: „Umowy”). Zgodnie z Umowami:
  1. Spółka sprzedała Nabywcy składniki wchodzące w skład przedmiotu Transakcji za wskazaną w Umowach cenę powiększoną o kwotę należnego podatku VAT (tzw. Price _at Closing - dalej: „Cena Podstawowa”);
  2. Cena Podstawowa będzie podlegała skorygowaniu (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do określonych w Umowach mechanizmów korekt Ceny Podstawowej.
 7. Jednocześnie, Nabywca zawarł ze Spółką umowę, na podstawie której Spółka zobowiązała się do zagwarantowania Nabywcy określonego poziomu dochodów z tytułu wynajmu wybranych części powierzchni Centrum Handlowego (dalej: „Umowa Gwarancji”). Umowy najmu są zawierane między właścicielem powierzchni Centrum Handlowego (po dniu dokonania Transakcji - Nabywcą) a najemcami, a nie między Nabywcą a Spółką.
  Umowę Gwarancji ze Spółką oraz Nabywcą zawarła również F.. Podmiot ten przystąpił do przyszłych i potencjalnych długów Spółki wynikających z Umowy Gwarancji. W rezultacie, w przyszłości F. może dokonywać poniższych płatności z tytułu Umowy Gwarancji na rzecz, Nabywcy.
  Umowa gwarancji została zawarta na podstawie zasady swobody kształtowania umów zawartej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.Na podstawie Umowy Gwarancji Spółka jest zobowiązana do dokonywania wypłat na rzecz Nabywcy następujących kwot w przypadku spełnienia warunków określonych w Umowie Gwarancji:
  1. czynszów (oszacowanych i ustalonych przez strony Umów) i nieobciążających najemców opłat eksploatacyjnych, w odniesieniu do powierzchni Centrum Handlowego, które będą pozostawać niewynajęte po dniu dokonania Transakcji. Takie płatności będą należne Nabywcy w przypadku, gdy te powierzchnie będą pozostawać niewynajęte lub gdy rzeczywiste kwoty czynszów dotyczących tych powierzchni będą niższe od szacowanych kwot czynszów ustalonych przez strony Umów;
  2. czynszów i opłat eksploatacyjnych, w odniesieniu do powierzchni Centrum Handlowego, codo których dojdzie do zmiany najemcy lub zawarcia nowej umowy najmu z obecnym najemcą po dniu dokonania Transakcji. Takie płatności będą należne Nabywcy w przypadku, gdy (i) rzeczywiste kwoty czynszów będą niższe od szacowanych kwot czynszów lub (ii) rzeczywiste kwoty opłat eksploatacyjnych będą niższe od szacowanych kwot opłat eksploatacyjnych lub (iii) gdy powierzchnie te będą pozostawać niewynajęte przez czas określony w Umowie Gwarancji w trakcie procesu dokonywania zmian umów najmu;
  3. czynszów należnych od jednego, konkretnego najemcy. Takie płatności będą należne Nabywcy pod warunkiem, że roczny indeksowany czynsz najmu należny od tego najemcy będzie niższy od określonej kwoty czynszu wskazanej w umowie najmu zawartej z tym najemcą;
  4. czynszów i opłat eksploatacyjnych w odniesieniu do powierzchni Centrum Handlowego, co do których została zawarta umowa najmu, ale (i) powierzchnia nie została wydana najemcy, lub (ii) najemca nie dostarczył odpowiedniego zabezpieczenia przewidzianego w umowie najmu, lub (iii) najemca nie zaczął płacić czynszu, lub (iv) najemca nie potwierdził, że wszystkie prace wykończeniowe zostały wykonane przez wynajmującego i są pozbawione wad. Takie płatności będą należne Nabywcy w przypadku, gdy rzeczywiste kwoty czynszów i opłat eksploatacyjnych w odniesieniu do powyższych powierzchni będą niższe od szacowanych kwot czynszów lub opłat eksploatacyjnych ustalonych przez strony Umów.
   (dalej łącznie jako; „Gwarantowane Kwoty”).
   Kalkulacja Gwarantowanych Kwot będzie dokonywana i dostarczana stronom (Spółce Nabywcy) przez podmiot zarządzający Centrum Handlowym na zlecenie Nabywcy.
 8. Umowa Gwarancji nie przewiduje natomiast żadnych płatności należnych Spółce lub F. od Nabywcy. W przypadku gdyby poszczególne Gwarantowane Kwoty były ujemne na ustalony dzień płatności, będą one pomniejszały wysokość pozostałych Gwarantowanych Kwot należnych na ten dzień, jednakże Spółka lub F. nie będą mogły domagać się ich zapłaty od Nabywcy.
 9. Na podstawie Umowy Gwarancji Nabywca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń lub podejmowania jakichkolwiek czynności (w postaci działania lub zaniechania) na rzecz Spółki lub F.. Tym samym, na podstawie Umowy Gwarancji Gwarantowane Kwoty nie będą stanowiły wynagrodzenia Nabywcy z tytułu jakichkolwiek czynności podejmowanych / świadczeń dokonywanych przez Nabywcę.
 10. Umowa Gwarancji będzie obowiązywać maksymalnie przez okres pięciu lat licząc od dnia jej zawarcia.
 11. F. nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, a także nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.
 12. Spółka posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, natomiast Nabywca posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Oba podmioty są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT w Polsce.
  F. pragnie poinformować, że analogiczne wnioski o wydanie interpretacji podatkowych - w tym samym stanie faktycznym - zostały złożone do tut. urzędu przez Nabywcę oraz Spółkę w celu potwierdzenia konsekwencji podatkowych Umowy Gwarancji po stronie tych podmiotów. F. uprzejmie prosi o uwzględnienie tego faktu w procesie wydawania interpretacji, w szczególności w celu zapewnienia, że interpretacje wydawane dla poszczególnych stron Umowy Gwarancji nie zawierają przeciwstawnych rozstrzygnięć odnośnie do jej konsekwencji podatkowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko F., że na gruncie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku Nabywca nie świadczy na rzecz F. żadnej usługi podlegającej opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji F. nie przysługiwałoby prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi F. może ewentualnie wypłacać Nabywcy określone kwoty na podstawie Umowy Gwarancji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem F., na gruncie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku Nabywca nie będzie dokonywać na rzecz F. żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji F. nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi F. może ewentualnie wypłacać Nabywcy Gwarantowane Kwoty.

 1. Przepisy mające zastosowanie w sprawie

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT
  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 5 ust. 1). i "
 2. Poprzez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).
 3. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).
 4. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1).
 5. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (art. 88 ust. 3a pkt 2).
 1. Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem F., w analizowanej sytuacji:

 1. W celu określenia, czy F. będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy analizowana transakcja podlega opodatkowaniu VAT, w szczególności, czy stanowi dostawę towarów albo świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku bowiem uznania, że w rozpatrywanej sprawie nie ma miejsca transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, F. nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z takich faktur.
 2. Nie ulega wątpliwości, że w związku z zawarciem Umowy Gwarancji nie dochodzi do dostawy jakichkolwiek towarów w rozumieniu ustawy o VAT. W ramach tej umowy nie dochodzi bowiem do przeniesienia prawa rozporządzania żadnymi towarami w rozumieniu ustawy o VAT, tj. przeniesienia rzeczy lub ich części, ani energii w żadnej postaci. W konsekwencji, przedmiotem opodatkowania w analizowanej sytuacji nie będzie odpłatna dostawa towarów, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ani wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 3. Należy zatem rozstrzygnąć również, czy w wyniku zawarcia Umowy Gwarancji Nabywca świadczy na rzecz F. usługę w rozumieniu ustawy o VAT.
 4. Zgodnie z ugruntowaną praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych, świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT występuje w przypadku, gdy zostały spełnione następujące warunki:
  1. występuje zachowanie po stronie usługodawcy w postaci działania lub zaniechania (np. tolerowania określonych sytuacji lub powstrzymanie się od określonych czynności);
  2. nabywca usługi jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia (zachowania) usługodawcy;
  3. usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy, tj. wynagrodzenie. W szczególności, wynagrodzenie musi mieć bezpośredni i przyczynowy związek z zachowaniem świadczeniodawcy, czyli stanowić rzeczywiste wynagrodzenie za usługę świadczoną na rzecz nabywcy.
  Aby uznać daną czynność za usługę w rozumieniu ustawy o VAT powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 5. Zgodnie natomiast z przedstawionym stanem faktycznym / zdarzeniem przyszłym:
  1. Nabywca zawarł ze Spółką umowę, na podstawie której Spółka zobowiązała się do zagwarantowania Nabywcy określonego poziomu dochodów z tytułu wynajmu wybranych części powierzchni Centrum Handlowego. Umowy najmu są zawierane między właścicielem powierzchni Centrum Handlowego (po dniu dokonania Transakcji - Nabywcą) a najemcami, a nie między Nabywcą a Spółką.
  2. Umowa Gwarancji została zawarta również przez F.. W szczególności F. przystąpiła do przyszłych i potencjalnych długów Spółki wynikających z Umowy Gwarancji. W rezultacie, w przyszłości F. może dokonywać płatności z tytułu Umowy Gwarancji na rzecz Nabywcy.
  3. Na podstawie Umowy Gwarancji Nabywca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń lub podejmowania jakichkolwiek czynności (w postaci działania lub zaniechania) na rzecz Spółki lub F..
  4. Tym samym, na podstawie Umowy Gwarancji Gwarantowane Kwoty nie będą stanowiły wynagrodzenia Nabywcy z tytułu jakichkolwiek czynności podejmowanych/świadczeń dokonywanych przez Nabywcę.
 6. W świetle przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, aby powyższe warunki potwierdzające świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT były spełnione w odniesieniu do zawartej Umowy Gwarancji. W szczególności, w analizowanej sytuacji Nabywca nie jest zobowiązany do wykonania na rzecz F. żadnego świadczenia wzajemnego (tj. nie podejmie żadnego działania bądź też zaniechania w stosunku do F.). Zobowiązanie podjęte przez F. do dokonywania płatności na rzecz Nabywcy istniejące na skutek przystąpienia do przyszłych i potencjalnych długów Spółki wynikających z Umowy Gwarancji stanowi czynność jednostronną, której celem jest zagwarantowanie przez F. określonego poziomu dochodów z tytułu wynajmu wybranych części powierzchni Centrum Handlowego jako że Cena Podstawowa została skalkulowana m.in. przy założeniu osiągnięcia przez Nabywcę określonego poziomu dochodów z tytułu wynajmu wybranych części powierzchni Centrum Handlowego. Celem zawarcia Umowy Gwarancji jest zrekompensowanie Nabywcy ewentualnej utraty oczekiwanego dochodu z tytułu wynajmu części powierzchni Centrum Handlowego. Z tytułu wypłaty Gwarantowanych Kwot F. nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń ekwiwalentnych, np. prawa do zajmowania niewynajętych lokali, prawa czerpania pożytków, itp. Zatem wypłata przez F. Gwarantowanych Kwot będzie miała jedynie charakter wyrównania, poprzez doprowadzenie do stanu zgodnego z zapewnieniami udzielonymi przez Spółkę jako gwaranta. Tym samym, Gwarantowane Kwoty nie stanowią zatem wynagrodzenia za jakiekolwiek usługi świadczone przez Nabywcę.
 7. W konsekwencji, należy uznać, że w wyniku zawarcia Umowy Gwarancji Nabywca nie świadczy na rzecz F. żadnej usługi w rozumieniu ustawy o VAT.
 8. W rezultacie, skoro w analizowanej sytuacji przedmiotem transakcji (Umowy Gwarancji) nie będzie odpłatna dostawa towarów, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ani wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, ani też świadczenie usług, to należy uznać, że w związku z zawarciem Umowy Gwarancji i ewentualną wypłatą Gwarantowanych Kwot nie dochodzi do dokonywania żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym F. nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi F. może ewentualnie wypłacać Nabywcy Gwarantowane Kwoty.
  Podsumowując, zdaniem F.. na gruncie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku Nabywca nie będzie dokonywać na rzecz F. żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji F. nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Nabywcę dokumentujących czynności, w związku z którymi F. może ewentualnie wypłacać Nabywcy Gwarantowane Kwoty.
  Powyższe stanowisko F. znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:
  • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2014 roku, znak IPPP3/443-431/14-2/IG, zgodnie z którą: „wypłata Świadczeń gwarancyjnych nie jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Nabywcę. Zgodnie bowiem z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wypłacania na rzecz Nabywcy Świadczeń gwarancyjnych jeżeli zajdą przewidziane w Umowie okoliczności. Jednocześnie Nabywca nie będzie zobowiązany do wykonania żadnego ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego w zamian za otrzymane Świadczenie gwarancyjne tj. nie będzie zobowiązany do wykonania jakiejkolwiek usługi, bądź do powstrzymania się od dokonania określonych czynności lub do tolerowania określonych czynności lub sytuacji”.
  • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2014 roku, znak IPPP3/443-430/14-2/KB, zgodnie z którą: „czynność wypłaty Świadczenia gwarancyjnego stanowi transakcję niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wystawiona przez Nabywcę faktura VAT będzie zatem dokumentowała czynność która nie podlega opodatkowaniu. W konsekwencji, gdy Nabywca wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT dokumentującą otrzymane Świadczenie gwarancyjne Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w tej fakturze zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy”.
  • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 26 lipca 2013 roku, znak IPPP1/443-611/13-2/EK, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „wypłata Świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT ani też odszkodowania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wykonanie umowy ze strony Wnioskodawcy będzie miało charakter rekompensaty za ponoszone przez Nabywcę wydatki związane z utrzymaniem Nieruchomości, którymi Nabywca nie będzie mógł obciążyć najemców oraz wyrównania z tytułu nieosiągnięcia uzgodnionego poziomu przychodów z wynajmu - powierzchni. W zamian za Świadczenie, Nabywca nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz Wnioskodawcy”.
  • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 roku, znak 1PPP1/443-947/12-2/AW, zgodnie z którą: „Zatem w okoliczności gdy U wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT dokumentującą otrzymane świadczenie gwarancyjne Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w tej fakturze zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Czynność wypłaty świadczenia gwarancyjnego stanowi transakcję niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wystawiona przez U faktura VAT będzie zatem dokumentowała czynność która nie podlega opodatkowaniu”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie określenia, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, Nabywca Nieruchomości będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Nabywcę (pyt. 1 wniosku). W zakresie uznania, czy w wyniku otrzymywania Gwarantowanych Kwot, F. będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT w wyniku zawarcia Umowy Gwarancji i przekazywania Gwarantowanych Kwot (pyt. 2 wniosku) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.