IPPP1/443-1298/13-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur i faktur korygujących „in plus” w odpowiednim okresie rozliczeniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur i faktur korygujących „in plus” w odpowiednim okresie rozliczeniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur i faktur korygujących „in plus” w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem prowadzenia działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego, świadczenie usług elektroenergetycznych oraz wykonywanie usług budowlanych.

Spółka, począwszy od czwartego kwartału 2012 r., korzysta z możliwości rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne (Spółka nie jest małym podatnikiem w rozumieniu Ustawy o VAT) i w związku z tym stosownie do art. 99 ust. 3 Ustawy o VAT składa deklaracje na podatek od towarów i usług za okresy kwartalne (VAT-7D, dalej: deklaracje podatkowe), do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale kalendarzowym (dalej: okres rozliczeniowy).

W przypadku ewentualnego zrezygnowania lub utraty przez Spółkę prawa do korzystania z możliwości rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne, Spółka będzie stosownie do art. 99 ust. 1 Ustawy o VAT składać deklaracje na podatek od towarów i usług za okresy miesięczne (VAT-7, dalej: deklaracje podatkowe), do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (dalej: okres rozliczeniowy).

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, Spółka będzie nabywać towary oraz usługi od podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w kraju.

Zawierane przez Spółkę transakcje będą dotyczyć towarów i usług, odnośnie których u sprzedawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 Ustawy o VAT, tj. dotyczące między innymi dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153,174 i 175 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • usług ochrony, dozoru,
 • stałej obsługi prawnej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

Zawierane przez Spółkę transakcje będą dotyczyć także usług, odnośnie których u sprzedawcy będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a Ustawy o VAT, tj. dotyczące usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Ponadto zawierane przez Spółkę transakcje będą dotyczyć towarów i usług, odnośnie których u sprzedawcy obowiązek w podatku VAT będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT.

Z tytułu nabycia towarów lub usług od podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w kraju, Spółka będzie otrzymywać faktury VAT z wykazaną kwotą podatku VAT.

Z uwagi na fakt, że nabywane przez Spółkę towary i usługi będą służyć prowadzeniu przez Spółkę działalności gospodarczej oraz będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka będzie dokonywać obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

W związku z transakcjami Spółki mogą zaistnieć między innymi następujące zdarzenia przyszłe:

Zdarzenie przyszłe nr 1

Spółka nabędzie usługi lub towary, odnośnie których u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w okresie rozliczeniowym X. Spółka otrzyma od sprzedawcy w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, np. w okresie rozliczeniowym X+l faktury dokumentujące ww. nabycia. Spółka dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur lub jednym z dwóch kolejnym okresów rozliczeniowych, np. za okres rozliczeniowy X+1 albo za okres rozliczeniowy X+2 albo za okres rozliczeniowy X+3. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur, tj. w podanym przykładzie za okres rozliczeniowy X+1.

Zdarzenie przyszłe nr 2

Spółka nabędzie usługi lub towary, odnośnie których u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w okresie rozliczeniowym X. Spółka otrzyma faktury dokumentujące ww. nabycia od sprzedawcy w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy o ponad dwa okresy rozliczeniowe, np. w okresie rozliczeniowym X+5. Spółka dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur albo w jednym z dwóch kolejnym okresów rozliczeniowych, np. za okres rozliczeniowy X+5 albo za okres rozliczeniowy X+6 albo za okres rozliczeniowy X+7. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur, tj. w podanym przykładzie za okres rozliczeniowy X+5.

Zdarzenie przyszłe nr 3

Spółka otrzyma od sprzedawcy w okresie rozliczeniowym X faktury dokumentujące ww. nabycia. Spółka nabędzie usługi lub towary, odnośnie których u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym otrzyma od sprzedawcy faktury o ponad dwa okresy rozliczeniowe, np. obowiązek podatkowy powstanie w okresie rozliczeniowym X+4. Spółka dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy VAT albo za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, np. za okres rozliczeniowy X+4 albo za okres rozliczeniowy X+5 albo za okres rozliczeniowy X+6. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy VAT, tj. w podanym przykładzie za okres rozliczeniowy X+4.

Zdarzenie przyszłe nr 4

Spółka nabędzie usługi lub towary, odnośnie których u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w okresie rozliczeniowym X. Spółka otrzyma od sprzedawcy w okresie rozliczeniowym X faktury dokumentujące ww. nabycia. Spółka dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy X. Spółka w okresie rozliczeniowym późniejszym o ponad dwa okresy rozliczeniowe niż okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy oraz w którym Spółka otrzymała faktury, np. okresie rozliczeniowym X+10, faktury korygujące zwiększające kwotę podatku VAT do ww. faktur, Spółka dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach korygujących w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur korygujących albo jednym z dwóch kolejnym okresów rozliczeniowych, np. za okres rozliczeniowy X+10 albo za okres rozliczeniowy X+11 albo za okres rozliczeniowy X+12. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturach korygujących, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktur korygujących, tj. w podanym przykładzie za okres rozliczeniowy X+10.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy w sytuacji, gdy Spółka otrzyma fakturę w pierwszym albo w drugim okresie rozliczeniowym po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych... Czy w przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzymała faktury...
 2. Czy w sytuacji, gdy Spółka otrzyma fakturę po upływie okresu rozliczeniowego, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz po upływie dwóch następnych okresów rozliczeniowych, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych... Czy w przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzymała faktury...
 3. Czy w sytuacji, gdy Spółka otrzyma fakturę przed okresem rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych... Czy w przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy...
 4. Czy w sytuacji, gdy Spółka po upływie okresu rozliczeniowego, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy oraz po upływie dwóch następnych okresów rozliczeniowych otrzyma fakturę korygującą zwiększającą, odnośnie faktury, z której odliczy podatek VAT naliczony, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze korygującej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych... Czy w przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze korygującej, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podstawowy termin odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur

Na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług.
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 Ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Z powyższych przepisów wynika, że od 2014 r. podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Ponadto w art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy o VAT zawarto ograniczenie, które pozwala na odliczenie ww. podatku VAT naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Tak, więc przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 Ustawy o VAT zawsze muszą być stosowane łącznie, gdyż przepisy te wzajemnie się uzupełniają. Stosowanie jedynie jednego z tych przepisów z pominięciem drugiego byłoby pozbawione sensu i byłoby niezgodne z wolą ustawodawcy.

Aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, nie wystarczy, że u dostawcy towaru czy wykonawcy usługi powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu, musi on również dysponować fakturą potwierdzającą to zdarzenie.

Choć prawo do odliczenia powstaje z momentem powstania u zbywcy obowiązku podatkowego, to jednak prawo to u nabywcy nie może być wcześniej zmaterializowane niż w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę. Jedynie spełnienie obu warunków łącznie upoważniać będzie podatnika – nabywcę do odliczenia podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym prawo to zostanie zmaterializowane.

Jeżeli podatnik otrzyma fakturę, dotyczącą czynności, które zostaną dokonane po okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma fakturę, np. o ponad dwa okresy rozliczeniowe, nie będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres otrzymania faktury, lecz za okres rozliczeniowy, w jakim powstanie obowiązek podatkowy w podmiocie, który wystawił fakturę.

W ocenie Spółki otrzymanie faktury w okresie rozliczeniowym, w którym nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy u sprzedawcy nie będzie uprawniało Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego. Również powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy wobec nieotrzymania faktury nie będzie uprawniało Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego. Dopiero spełnienie obu warunków (otrzymanie faktury i powstanie obowiązku podatkowego) będzie materializowało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za najwcześniejszy okres, w którym spełnione zostaną obydwie przesłanki.

Dodatkowe terminy odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur lub faktur korygujących „in plus

Jak stanowi art. 86 ust. 11 Ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Pomimo niewskazania w omawianym przepisie ust. 10b art. 86 Ustawy o VAT nie można wyciągać błędnego wniosku, że przy stosowaniu art. 86 ust. 11 Ustawy o VAT istotny jest tylko termin powstania obowiązku podatkowego, a nie istotna jest także data otrzymania faktury. Przyjęcie powyższego poglądu za prawidłowy prowadziłoby do sytuacji, że Podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przed spełnieniem warunku wynikającego z ust. 10b art. 86 Ustawy o VAT – co niewątpliwie byłoby niezgodne z intencją racjonalnego ustawodawcy.

Pomimo braku wskazania w ust. 11 art. 86 Ustawy o VAT ust. 10b biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy należy stwierdzić, że ust. 11 może mieć zastosowanie jedynie po łącznym spełnieniu warunków wynikających z ust. 10 i ust. 10b art. 86 Ustawy o VAT.

Momentem, z którym podatnik uzyska prawo do skorzystania z możliwości wynikającej z ust. 11 art. 86 Ustawy o VAT, odnośnie faktury będzie moment spełnienia obu warunków, tj. otrzymanie faktury i powstanie obowiązku podatkowego, a w przypadku faktury korygującej „in plus” otrzymanie faktury korygującej i powstanie obowiązku podatkowego.

Terminy odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur korygujących „in plus

W przypadku otrzymania faktury korygującej „in plus”, podatnik – nabywca powinien zwiększyć kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zostaną spełnione oba warunki, tj. otrzymanie faktury korygującej i powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Wobec braku zakazu wykazywania faktury korygującej, zwiększającej podatek VAT naliczony w miesiącu jej otrzymania przyjąć należy dopuszczalność takiego rozwiązania. Za poprawnością tej tezy przemawia również gospodarcza wykładnia przepisów. Przyjęcie odmiennego stanowiska skutkowałoby, nieuzasadnioną rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, koniecznością korygowania deklaracji podatkowych za poprzednie okresy rozliczeniowe (wstecz). Mogłoby prowadzić do braku możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowych za poprzednie okresy rozliczeniowe (wstecz) w przypadku, gdy w stosunku do tych okresów wcześniej zostanie wydana decyzja przez organ podatkowy ustalająca kwotę podatku.

W każdym przypadku, gdy podatnik otrzyma od kontrahenta korektę faktury zwiększającą kwotę podatku VAT naliczonego po powstaniu obowiązku podatkowego u kontrahenta, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje w okresie rozliczeniowym otrzymania korekty faktury lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Terminy dokonania korekt podatku VAT naliczonego w związku z niedokonaniem odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur lub faktur korygujących „in plus

Z art. 86 ust. 13 Ustawy o VAT wynika, że w przypadku, gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Przepis ten stanowi o prawie podatnika do odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę deklaracji, w sytuacji gdy podatnik nie odliczył podatku w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11 Ustawy o VAT. Także w omawianym przepisie brakuje odwołania się do ust. 10b Ustawy o VAT – czyli do terminu odliczenia VAT naliczonego uzależnionego od otrzymania faktury.

Powyższe nie świadczy o tym, że w każdym przypadku, gdy podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy VAT, ponieważ w okresie tym podatnik może nie dysponować fakturą, a w związku z tym może nie być spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy o VAT.

Prowadzi to do wniosku, że pomimo braku wskazania w ust. 13 art. 86 Ustawy o VAT ust. 10b niedopuszczalne jest odczytywanie brzmienia ust. 13 z pominięciem ust. 10b pkt 1, gdyż sytuacjach otrzymania przez podatnika faktur po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT, podatnik pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego co naruszałoby podstawową zasadę neutralności.

Ponieważ z ust. 13 art. 86 Ustawy o VAT wynika, że można dokonać korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy podkreślić, że w przypadku gdy podatnik otrzymał fakturę w miesiącu X+5, a obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu X, podatnik nie ma prawa do dokonania korekty deklaracji podatkowej za okres X. Wynika to wprost z art. 86 ust. 10b pkt 1, który wprowadza dodatkowy warunek posiadania przez podatnika faktury VAT, której to faktury Spółka nie posiadała w okresie X.

Dopiero spełnienie obu warunków (otrzymanie faktury i powstanie obowiązku podatkowego) będzie powodowało powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

W przypadku otrzymania przez podatnika faktury, która będzie dokumentować czynności dokonane dopiero w następnym okresie rozliczeniowym, podatnik będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

W przypadku, gdy podatnik otrzyma faktury po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy, będzie mógł odliczyć podatku VAT naliczony przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania od sprzedawcy faktury zakupu.

Przepis art. 86 ust. 13 Ustawy o VAT znajdzie także zastosowanie do otrzymanych faktur korygujących „in plus”, po upływie okresów wskazanych w art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 Ustawy o VAT.

W powyższym przypadku, podatnik będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze korygującej, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej.

Podsumowanie stanowiska podatnika

Odnosząc wyżej przedstawione argumenty do zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Spółkę w niniejszym wniosku w ocenie Spółki w sytuacji, gdy Spółka po okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT otrzyma fakturę, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury.

Natomiast w sytuacji, gdy Spółka po upływie okresu rozliczeniowego, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz po upływie dwóch następnych okresów rozliczeniowych otrzyma fakturę, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury.

W przypadku, gdy Spółka przed okresem rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT otrzyma fakturę, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy.

W sytuacji, gdy Spółka po upływie okresu, w którym u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy oraz po upływie dwóch następnych okresów rozliczeniowych otrzyma fakturę korygującą zwiększającą, odnośnie faktury, z której odliczy podatek VAT naliczony, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze korygującej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy Spółka nie dokona ww. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze korygującej, przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy otrzymania faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.