IPPP1/443-1218/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawidłowo wystawionej faktury korygującej dane nabywcy
IPPP1/443-1218/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. nabywca
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012 r., poźn. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poźn. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowo wystawionej faktury korygującej dane nabywcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowo wystawionej faktury korygującej dane nabywcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W miesiącu sierpniu 2014 r. Podatnik otrzymał fakturę zakupu od firmy X. za ubrania robocze. Faktura była wystawiona na firmę Y. to znaczy zawierała błędną nazwę nabywcy oraz NIP.

Podatnik poinformował o tym sprzedawcę czyli firmę X., że pozostałe dane zawarte w fakturze tj. nazwa towaru, cena, stawka podatku, kwota podatku są prawidłowe. Ponieważ transakcja miała rzeczywiście miejsce pomiędzy istniejącymi firmami, to pomyłka taka powinna być skorygowana przez sprzedawcę poprzez wystawienie faktury korygującej. Podatnik zwrócił się z związku z powyższym o wystawienie faktury korygującej błędne dane nabywcy.

Firma X. wystawiła fakturę pierwotną w ten sposób że:

w miejscu nabywcy jest firma Y. tzn. nieprawidłowa, zawarta jest informacja o: nazwie towaru, ilości, jm, cenie, wartości podatku VAT, wartości z podatkiem do zapłaty 446,49 PLN.

Firma X. wystawiła fakturę korygującą w ten sposób że:

 • w miejscu nabywcy umieszczono dane firmy Podatnika i jego NIP,
 • zawarta jest informacja o: nazwie towaru, ilości, jm, cenie, wartości podatku VAT, wartości z podatkiem - przed korektą i po korekcie,
 • zwiększenie wartości netto kwota 0
 • zwiększenie kwoty VAT kwota 0
 • zwiększenie wartości brutto 0
 • do zapłaty 0,00 PLN
 • zapis, że dotyczy faktury pierwotnej
 • w uwagach: faktura pierwotna wystawiona na błędne dane (dane Podatnika dopisane ręcznie długopisem).

Z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Ale trzeba pamiętać, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia faktura powinna zawierać m.in. nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy. Jeżeli więc na otrzymanej fakturze została wskazana jako nabywca inna firma, tj. inna nazwa i inny numer NIP (choćby adres siedziby był zgodny z adresem właściwego nabywcy), to mamy do czynienia z fakturą wystawioną na zupełnie odrębny podmiot. W związku z tym faktycznemu nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, na której widnieją dane innego podatnika. Dopiero po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy (z prawidłowymi danymi) nabywca będzie mógł odliczyć VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy taka faktura korygująca wystawiona jest właściwie oraz czy na jej podstawie Podatnik może odliczyć podatek VAT... Jeśli nie, to w jaki sposób firma X. powinna wystawić fakturę korygująca błędne dane nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Faktura korygująca jest wystawiona nieprawidłowo. Należałoby wystawić fakturę korygującą na firmę Y. do wartości 0 a następnie wystawić fakturę VAT Wnioskodawcę. Dodatkowo nie należy niczego dopisywać ręcznie długopisem, ponieważ do poprawiania błędów na fakturze są noty korygujące lub faktury korygujące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w których podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Cytowane powyżej przepisy wskazują, że co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, a także pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do odliczenia podatku powstaje zatem, w związku z powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu czynności będącej źródłem podatku naliczonego. Należy zaznaczyć, że jeżeli podatnik nie dysponuje fakturą bądź dokumentem celnym w chwili powstania obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment otrzymania faktur bądź dokumentu celnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu od firmy X. za ubrania robocze. Faktura była wystawiona na firmę Y., czyli zawierała błędną nazwę nabywcy oraz NIP.

Wnioskodawca poinformował o tym sprzedawcę, że pozostałe dane zawarte w fakturze tj. nazwa towaru, cena, stawka podatku, kwota podatku są prawidłowe. Ponieważ transakcja miała rzeczywiście miejsce pomiędzy istniejącymi firmami, to Wnioskodawca zwrócił się w związku z powyższym o wystawienie faktury korygującej dotyczącej jego firmy.

Firma X. wystawiła fakturę korygującą w ten sposób że, w miejscu nabywcy umieszczono dane Wnioskodawcy i jego NIP, zawarta została informacja o nazwie towaru, ilości, jm, cenie, wartości podatku VAT, wartości z podatkiem - przed korektą i po korekcie. Ponadto umieszczono na fakturze zapis, że dotyczy faktury pierwotnej, a w uwagach: faktura pierwotna wystawiona na błędne dane, gdzie dane Wnioskodawcy dopisano ręcznie.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy tak wystawiona faktura korygująca jest właściwa oraz czy na jej podstawie można odliczyć podatek VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy, ilekroć mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Od 1 stycznia 2014 r. kwestie dotyczące zasad wystawiania faktur, faktur korygujących zostały umieszczone w ustawie, w dodanych art. 106a-106q.

Na podstawie art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Stosowanie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
  - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 powinna zawierać:

 1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
 4. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 6. przyczynę korekty;
 7. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 8. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Stosownie do art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (ust. 2).

Faktura, o której mowa w ust. 1 zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących (art. 106k ust. 4 ustawy).

Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. Jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu takich braków. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednak same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak, błędy te powinny być skorygowane w taki sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Z przywołanych uregulowań wynika, że celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, a prawo do ich wystawienia przysługuje wyłącznie sprzedawcy.

Jeżeli, jak wskazano wyżej, faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, to nie można uznać za prawidłową fakturę takiej, która wskazuje co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Wnioskodawca wskazuje, że otrzymał fakturę na zakup określonych towarów, w której zamiast jego danych widniały dane innego podmiotu. Wnioskodawca nie neguje wystąpienia samej transakcji pomiędzy nim a sprzedawcą, ani nie podważa ilości czy wartości zakupionych towarów. Jedynym błędem w faktycznie zaistniałej transakcji gospodarczej są dane nabywcy. Słusznie podaje Wnioskodawca, że skoro jest w posiadaniu faktury, na której nie jest nabywcą towaru, tym samym nie może jej ująć w swoich rejestrach i dokonać odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie, należy podkreślić, że nabywca towaru, który widnieje na fakturze pierwotnie wystawionej przez sprzedawcę, nigdy tej faktury nie otrzymał. Zatem, jeżeli zostałaby wystawiona faktura korygująca pierwotną do „zera”, na co wskazuje Wnioskodawca w swoim stanowisku, to sprzedawca nie otrzymałby potwierdzenia takiej faktury od rzekomego nabywcy. W takiej sytuacji, jedyną możliwością skorygowania takiej transakcji, jest wystawienie jednej faktury korygującej, ze wskazaniem przyczyny korekty.

W konsekwencji, sposób wystawienia faktury korygującej wystawionej w sposób opisany we wniosku jest właściwy i Wnioskodawca ma prawo do jej podstawie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na fakturze. Adnotacje dokonana przez Sprzedawcę dopisane ręcznie długopisem, a wskazujące przyczyny korekty, nie powoduje jej wadliwości.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.