IPPP1/443-1018/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia
IPPP1/443-1018/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia uproszczonej faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia uproszczonej faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako "Spółka") należy do międzynarodowej Grupy zajmującej się produkcją i sprzedażą wyrobów elektroniki użytkowej. Spółka jest czynnym i prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Podstawowa działalność Spółki jest skoncentrowana na segmentach sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych. Sprzedaż produktów na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT. Dostawy wewnątrzwspólnotowe podlegają opodatkowaniu 0% VAT po prawidłowym udokumentowaniu dostaw.

W każdym miesiącu Spółka wystawia kilkadziesiąt tysięcy faktur sprzedaży dla różnych towarów. Spółka przyznaje klientom rabaty w celu zrekompensowania zmian ceny stanów magazynowych („Rabat”) dla niektórych towarów (zwykle zmniejszające ceny). Takie rabaty dotyczą wybranego towaru z wielo-asortymentowych dostaw dokonywanych i fakturowanych w różnych momentach czasu. Faktury, na których znajduje się wybrany towar:

 • są wybierane metodą LIFO (ponieważ obejmują określoną ilość towaru),
 • zawierają zwykle zróżnicowany asortyment (nie tylko objęte rabatem towary).

Nie wszystkie wystawione przez Spółkę faktury w okresie rozliczeniowym na danego klienta zawierają asortyment objęty rabatem.

Spółka rozważa uproszczenie wystawiania faktur przez wystawienie jednej faktury korygującej zgodnie z załączonym wzorem („Uproszczona faktura korygująca”), gdzie na jednym dokumencie są towary z różnych faktur sprzedażowych, ale przy każdej nazwie korygowanego produktu znajdują się następujące informacje:

 • kwota zmniejszenia należnej kwoty netto,
 • kwota zmniejszenia należnej kwoty podatku VAT,
 • informacja o numerze pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja,
 • informacja o dacie pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja.

Wnioskodawca informuje, że zmniejszenie przychodów z uproszczonej faktury korygującej będzie dzielone na zmniejszenia dotyczące okresów, w których zostały wystawione pierwotne faktury (tzn. wykazane zostały pierwotne zdarzenia gospodarcze) na podstawie danych zawartych w systemie księgowym.

Spółka zwraca uwagę, że przedmiotowy wniosek dotyczy:

 • Korygujących faktur elektronicznych w formie wydruku.
 • Korygujących faktur w formie elektronicznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Uproszczona faktura korygująca jest prawidłowa tzn. zgodna z zobowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, uproszczona zbiorcza faktura korygująca to faktura dotycząca wszystkich transakcji w okresie. Obecne brzmienie przepisów pozwala na wystawienie indywidualnych faktur korygujących lub zbiorczej faktury korygującej jeśli dot. wszystkich transakcji w okresie objętym zakresem dat wskazanym w zbiorczej fakturze korygującej (tzn. uproszczonej fakturze korygującej). W interpretacjach przepisów można jednak przeczytać, że pomimo, że „Nie ma <...> przepisu, który wprost stanowiłby o możliwości wystawienia faktury korygującej do kilku transakcji” to „Wydaje się jednak, że jest to możliwe. Należy w związku z tym uznać, że faktura korygująca - wystawiana w związku z przyznaniem upustów (rabatów) może być wystawiona (może dotyczyć) albo jednej transakcji albo większej liczby faktur (czynności) albo też wszystkich faktur (czynności) wykonanych w danym okresie dla danego nabywcy” (Adam Bartosiewicz, „VAT komentarz LEX” 8 wydanie, Warszawa 2014 str. 1163). Uproszczone faktury korygujące byłyby wystawiane dla większej liczby faktur (czynności) w związku z wieloasortymentowością dostaw. Przepisy: artykuły od 106j do 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W oparciu o art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Wskazać należy, że rabaty mogą być przyznane przed ustaleniem ceny oraz mogą być udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Natomiast, jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów. Przy czym wystawienie faktury korygującej jest możliwe wyłącznie w sytuacji udzielenia rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług.

Jak stanowi art. 2 pkt 31 i 32 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie; fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

Na mocy art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Przepis art. 106j ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Stosownie do art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Natomiast – na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy – podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralność treść i czytelności faktury.

Art. 106m ust. 2 stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik podatku VAT w każdym miesiącu wystawia kilkadziesiąt tysięcy faktur sprzedaży dla różnych towarów. Spółka przyznaje klientom rabaty w celu zrekompensowania zmian ceny stanów magazynowych dla niektórych towarów (zwykle zmniejszające ceny). Takie rabaty dotyczą wybranego towaru z wielo-asortymentowych dostaw dokonywanych i fakturowanych w różnych momentach czasu. Nie wszystkie wystawione przez Spółkę faktury w okresie rozliczeniowym na danego klienta zawierają asortyment objęty rabatem. Spółka rozważa uproszczenie wystawiania faktur przez wystawienie jednej faktury korygującej, gdzie na jednym dokumencie są towary z różnych faktur sprzedażowych, ale przy każdej nazwie korygowanego produktu znajdują się następujące informacje: kwota zmniejszenia należnej kwoty netto, kwota zmniejszenia należnej kwoty podatku VAT, informacja o numerze pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja, informacja o dacie pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy opisany sposób wystawienia uproszczonej faktury korygującej jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że fakturę korygującą wystawia się m.in. gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Zauważyć należy, że przywołane przepisy nie odnoszą się wprost do przedstawionego w niniejszym wniosku zagadnienia, tj. możliwości wystawiania zbiorczej faktury korygującej, gdzie na jednym dokumencie znajdują się towary z różnych faktur i nie wszystkie objęte rabatem. Przepisy te nie wyłączają jednak możliwości wystawiania takiej faktury korygującej. Dlatego też należy przyjąć, że nie ma przeszkód, aby wystawiać zbiorczą fakturę korygującą do co najmniej kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż. Przy czym faktura zbiorcza winna spełniać wszystkie wymagania określone przepisami ustawy a jej wystawienie jest dopuszczalne, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę podstawy opodatkowania. Przy tym, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby w myśl uregulowań ustawy Wnioskodawca wystawiał zbiorcze faktury korygującej („Uproszczone faktury korygujące”), gdzie na jednym dokumencie znajdować się będą towary z różnych faktur sprzedażowych, a przy każdej nazwie korygowanego produktu znajdują się następujące informacje: kwota zmniejszenia należnej kwoty netto, kwota zmniejszenia należnej kwoty podatku VAT, informacja o numerze pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja, informacja o dacie pierwotnej faktury której dotyczy korygowana pozycja.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.