ILPP4/4512-1-70/16-4/JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALN

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku sygnowanym datą 7 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych zawartych na fakturze. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o podpis i pytanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca współpracuje z firmą holenderską, wykonuje dla niej części do urządzeń pomiarowych dla tuszu z metalu z własnego materiału.

Zgodnie z Wyciągiem z Izby Przemysłowo-Handlowej z Holandii, firma ta jest osobą prawną - Sp. z o.o. i występuje:

 1. pod nazwą statutową: „A” - siedziba statutowa A(...)
 2. oraz
 3. pod nazwą handlową „B”, adres dla klientów - R(...).

Zamówienia są składane przez firmę „B”.

Firma posiada Nr VAT na nazwę statutową, tj. „A”, adres R(...), potwierdzone przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz z dnia 2 lutego 2016 r. - stan na dzień 29 stycznia 2016 r.

Firma Wnioskodawcy wystawiła fakturę VAT sprzedaży, z dnia 29 stycznia 2016 r. na nazwę „A” oraz adres R(...) oraz Nr VAT NL (...) z 0% VAT. Kontrahent Wnioskodawcy towar odebrał i po otrzymaniu faktury chce, aby Wnioskodawca wystawił fakturę sprzedaży na nazwę handlową, tj. „B”, R(...) oraz Nr VAT NL (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r.).

Czy Wnioskodawca może w fakturze sprzedaży VAT umieścić nazwę podatnika, tj. „A”, czyli nazwę statutową oraz nazwę nabywcy, tj. „B”, czyli nazwę handlową z adresem R(...) oraz Nr VAT NL (...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zgodnie z art. 106e § 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, wystawić fakturę VAT sprzedaży, w której umieści nazwę podatnika, tj. „A” oraz nazwę nabywcy, tj. „B”, adres R(...) oraz Nr VAT NL (...) i będzie to faktura prawidłowa, gdzie Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT 0%, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca współpracuje z firmą holenderską, dla której wykonuje części do urządzeń pomiarowych, dla tuszu z metalu z własnego materiału.

Zgodnie z Wyciągiem z Izby Przemysłowo-Handlowej z Holandii, firma ta jest osobą prawną - Sp. z o.o. i występuje:

 1. pod nazwą statutową - siedziba statutowa A(...);
 2. pod nazwą handlową - „B”, adres dla klientów R(...)

Firma holenderska posiada Nr VAT NL (...) na nazwę statutową, tj. „A”, adres R(...), potwierdzone przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz z dnia 2 lutego 2016 r. - stan na dzień 29 stycznia 2016 r.

Firma Wnioskodawcy wystawiła fakturę VAT sprzedaży z dnia 29 stycznia 2016 r. na nazwę „A” oraz adres R(...) oraz nr VAT NL (...) ze stawką podatku w wysokości 0%. Kontrahent Wnioskodawcy towar odebrał i po otrzymaniu faktury chce, aby Wnioskodawca wystawił fakturę sprzedaży na nazwę handlową, tj. „B”, adres R(...) nr VAT NL (...).

W myśl art. 106a pkt 1 ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy - faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Faktura powinna m.in. jednoznacznie określać imię i nazwisko lub nazwy podatnika i nabywcy, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej. Wskazane dane mają na celu identyfikację stron transakcji gospodarczej.

Cytowany powyżej przepis określa jakie elementy powinny znaleźć się na fakturze, brak jest w nich jednak ograniczeń co do umieszczania dodatkowych danych, informacji identyfikujących podatników, nabywców czy też towary. W związku z tym, podatnik na wystawianej fakturze może umieścić wszystkie ważne informacje związane z realizowaną dostawą towarów lub usług, jednakże musi pamiętać, że nie można przy tym pominąć danych określonych przepisami.

Podsumowując, prawidłowo wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać dane uregulowane w art. 106e ustawy dotyczące nabywcy i sprzedawcy, przy czym może zawierać dodatkowe informacje.

Odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca może na fakturze sprzedaży umieścić nazwę „A” oraz nazwę „ B” z adresem R(...) i z nr NL (...).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Kwestia wynikająca ze stanowiska własnego Wnioskodawcy dotycząca prawa do zastosowania na wystawianej fakturze stawki podatku w wysokości 0%, która nie została objęta pytaniem nie może być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzona.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załącznika dołączonego do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Wnioskodawcę.

Należy także dodać, że Wnioskodawca w swoim stanowisku powołał błędną podstawę prawną mającą zastosowanie w opisanej sprawie, wskazując na przepis art. 106e § 1 pkt 3 ustawy. Prawidłową podstawą prawną jest przepis art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy. Organ uznał to za oczywistą omyłkę, pozostającą bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.