ILPP2/4512-1-711/15-3/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących, możliwości udokumentowania korekty podatku należnego za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej oraz prawa do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.
ILPP2/4512-1-711/15-3/PRinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. odliczenia
 3. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe;
 • możliwości udokumentowania korekty podatku należnego za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej – jest prawidłowe;
 • prawa do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących, możliwości udokumentowania korekty podatku należnego za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej oraz prawa do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o zmianie adresu do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, w tym paneli podłogowych, paneli ściennych, blatów kuchennych, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje nieodpłatnych wydań różnego rodzaju towarów.

Dotychczas, w większości przypadków Spółka opodatkowywała takie przekazania VAT, traktując je jako czynności opodatkowane VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). Powyższe transakcje były i są nadal każdorazowo dokumentowane przez Spółkę za pomocą faktury wewnętrznej zawierającej VAT należny.

Niemniej, z uwagi na fakt, iż niektóre z dokonanych przez Spółkę nieodpłatnych wydań towarów nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT (co zostało potwierdzone w drodze odrębnych interpretacji indywidualnych Ministra Finansów wydanych na rzecz Spółki), Wnioskodawca planuje dokonać obniżenia podatku należnego wykazanego na ww. fakturach wewnętrznych.

Przedmiotowe korekty będą obejmować faktury wewnętrzne wystawione przez Spółkę w następujących okresach:

 1. do dnia 31 grudnia 2012 r., kiedy dokumentowanie nieodpłatnych wydań za pomocą faktury wewnętrznej było obowiązkowe (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.),
 2. między dniem 1 stycznia 2013 r., a dniem 31 grudnia 2013 r., kiedy ustawodawca dopuszczał wystawianie faktur wewnętrznych jako jeden ze sposobów dokumentowania nieodpłatnych wydań towarów (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.),
 3. od dnia 1 stycznia 2014 r., kiedy pojęcie faktury wewnętrznej zostało usunięte z ustawy o VAT.

Spółka zamierza dokonać przedmiotowej korekty poprzez wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej, do której dołączony zostanie załącznik zawierający następujące informacje:

 • datę wystawienia i numery korygowanych faktur wewnętrznych, na których wykazany został podatek należny związany z nieodpłatnymi wydaniami towarów,
 • nazwę (rodzaj) towarów objętych korektą,
 • numer, za pomocą którego Spółka jest zidentyfikowana na potrzeby podatku oraz nazwę Spółki (z uwagi bowiem na istotę i charakter faktur wewnętrznych, w tym w szczególności fakt, iż wystawiane są one wyłącznie dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych Spółki, Spółka jest na nich wskazywana zarówno jako dostawca/wystawca faktury, jak również jako nabywca towarów/odbiorca faktury),
 • datę dokonania dostawy.

Dodatkowo, zbiorcza wewnętrzna faktura korygująca będzie zawierać: wyraz „Wewnętrzna faktura korygująca” lub „Korekta”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, przyczynę korekty oraz kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego (z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej).

Spółka pragnie zaznaczyć, iż uzyskała ona pozytywne interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r., w których Organ potwierdził prawo Spółki do dokonania korekty podatku należnego związanego z nieodpłatnymi wydaniami towarów poprzez wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej dla kilku wystawionych wcześniej faktur wewnętrznych i rozliczenie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia.

Jednakże w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, w wyniku której począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy tejże ustawy nie regulują pojęcia faktury wewnętrznej, Spółka powzięła wątpliwość w zakresie prawidłowego sposobu udokumentowania planowanej korekty podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka może obniżyć podatek należny wykazany na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących...
 2. Czy przedmiotowa korekta podatku należnego może zostać udokumentowana za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej...
 3. Czy Spółka będzie uprawniona do dokonania przedmiotowej korekty w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka może obniżyć podatek należny wykazany na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej.
 2. Przedmiotowa korekta podatku należnego może zostać udokumentowana za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 3. Spółka będzie uprawniona do dokonania przedmiotowej korekty w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1.

a) Możliwość wystawiania faktur wewnętrznych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, pomimo, iż obecnie przepisy ustawy o VAT nie posługują się pojęciem faktury wewnętrznej, Spółka w dalszym ciągu wystawia takie dokumenty w celu prawidłowego wyliczenia podatku należnego związanego m.in. z nieodpłatnymi wydaniami towarów. W ocenie Spółki, podatnicy są bowiem nadal uprawnieni do wystawiania faktur wewnętrznych dla celów prawidłowego wykazywania podatku w prowadzonych przez siebie ewidencjach. Poniżej Spółka przedstawia argumenty popierające przedmiotowe stanowisko.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. art. 106 ust. 7 ustawy o VAT wskazywał, że: „w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 (nieodpłatnego wydania towarów – przyp. Wnioskodawcy) i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, wystawiane są faktury wewnętrzne”. Cytowany przepis obligował zatem podatników do dokumentowania m.in. czynności nieodpłatnego przekazania towarów poprzez wystawienie faktury wewnętrznej.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca odszedł od obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, pozostawiając jednakże podatnikom możliwość dokumentowania analizowanych czynności za pomocą takich dokumentów.

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Nr 35, dalej: ustawa nowelizująca) przepisy ustawy o VAT przestały natomiast regulować pojęcie faktury wewnętrznej. Zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, przedmiotowa zmiana była związana z regulacjami prawa unijnego (w świetle których państwa członkowskie nie mają prawa zobowiązać podatników do wystawiania faktur wewnętrznych), jak również z faktem, iż dokument taki nie jest wprowadzany do obiegu i stanowi jedynie dowód wewnętrzny wykorzystywany do prawidłowego wykazania podatku w ewidencjach zdarzeń gospodarczych.

Niemniej jednak, w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wyjaśniono, iż po wejściu w życie ustawy nowelizującej transakcje, dla których istniał obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych będzie można rozliczyć na podstawie dowolnych dokumentów (w tym faktur wewnętrznych). Jak wynika z treści omawianego uzasadnienia: „W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca lub świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, podstawą taką przykładowo może być faktura wystawiona przez kontrahenta. Natomiast w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 taką podstawą może być odpowiedni dokument wewnętrzny wystawiony przez podatnika. Brak jest przy tym przeszkód, aby taki dokument zawierał wszystkie dane, które w obecnym stanie prawnym zawiera faktura wewnętrzna – w związku z likwidacją obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych przedmiotowa kwestia pozostaje w sferze wyboru podatnika”. W dalszej części przedmiotowego dokumentu wskazano natomiast wprost, iż: „pomimo wyeliminowania faktur wewnętrznych podatnicy mogą nadal wystawiać te dokumenty dla celów prawidłowego wykazywania podatku w prowadzonych ewidencjach”.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, pomimo, iż obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie regulują już pojęcia faktury wewnętrznej, dokument ten wciąż może być wykorzystywany w celu prawidłowego ewidencjonowania kwoty podatku należnego związanego m.in. z nieodpłatnymi wydaniami towarów.

Spółka pragnie przy tym podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. IPPP3/443-1128/14-2/JF), który stwierdził, iż: „Odejście od obowiązku dokumentowania wskazanych w uchylonym przepisie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT czynności fakturami wewnętrznymi, oznacza możliwość prowadzenia przez podatników dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać”;
 2. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 września 2014 r. (sygn. IPPP1/443-698/14-2/KC), który uznał, że: „Podatnik w celu udokumentowania czynności nieodpłatnego przekazania może posłużyć się każdym dokumentem (o ile będzie on zawierać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku). Może on również w tym celu stosować „faktury wewnętrzne” lub inne dokumenty zawierające dane określone dla faktury wewnętrznej, funkcjonującej w poprzednich stanach prawnych”;
 3. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. ILPP1/443-360/14-2/AI), który stwierdził, iż: „Odejście od obowiązku dokumentowania wskazanych w uchylonym przepisie art. 106 ust. 7 ustawy czynności fakturami wewnętrznymi, oznacza możliwość prowadzenia przez podatnika dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać. Podatnicy nadal mogą wystawiać faktury wewnętrzne, jeśli taka będzie ich wola. Brak jest zatem przeszkód, aby Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną lub inny dokument, który będzie zawierał wszystkie dane, które w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zawierała faktura wewnętrzna”.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. stanie prawnym jest ona w dalszym ciągu uprawniona do dokumentowania nieodpłatnych przekazań towarów poprzez wystawienie faktury wewnętrznej.

b) Korekta faktur wewnętrznych.

W ocenie Wnioskodawcy, korekta podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych powinna być dokonana za pomocą wewnętrznych faktur korygujących.

 • Korekta faktur wewnętrznych wystawionych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż kwestia korygowania faktur wystawionych przed dniem 1 stycznia 2014 r. została uregulowana w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, do faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106j–106l ustawy o VAT (tj. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.). Zgodnie natomiast ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, powyższa regulacja znajduje zastosowanie również w odniesieniu do faktur wewnętrznych.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2014 r. (sygn. IPPP3/443-858/14-2/JŻ) stwierdził, iż: „na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego, w zakresie korygowania faktur wewnętrznych wystawionych do końca roku 2013 należy stosować przepisy dotyczące korygowania faktur obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.”. Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1354/13-2/AP).

Konsekwentnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku korygowania faktur wewnętrznych wystawionych przed dniem 1 stycznia 2014 r. zastosowanie powinny znaleźć obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT. Stosownie natomiast do art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, w celu korekty czynności udokumentowanych fakturą wewnętrzną (tj. nieodpłatnych wydań towarów) do końca 2013 roku, należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą.

 • Korekta faktur wewnętrznych wystawionych po dniu 1 stycznia 2014 r.

Z uwagi na brak jakichkolwiek regulacji w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących faktury wewnętrzne wystawione po dniu 1 stycznia 2014 r., w opinii Spółki, w takim wypadku również powinny znaleźć zastosowanie ogólne przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących, tj. cytowanego powyżej art. 106j ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, korekty faktury wewnętrznej wystawionej po dniu 1 stycznia 2014 r. również należy dokonać poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej.

Ad. 2.

Spółka pragnie podkreślić, iż w wydanej na jej rzecz interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r. , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, iż: „Spółka decydując się na skorygowanie faktury wewnętrznej fakturą korygującą, może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą dla kilku wystawionych wcześniej faktur wewnętrznych. Na podstawie prawidłowo wystawionej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej, uwzględniającej elementy wymagane powołanymi wyżej przepisami, Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego”.

Odnosząc się do powyższego, w ocenie Spółki, pomimo wyeliminowania z ustawy o VAT przepisów w zakresie faktur wewnętrznych, potwierdzone w ww. interpretacji stanowisko w zakresie możliwości dokonania korekty faktur wewnętrznych za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej powinno pozostać bez zmian również w obowiązującym stanie prawnym.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, iż obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie regulują wprost kwestii wystawiania „zwykłych” zbiorczych faktur korygujących w sytuacjach innych niż udzielenie rabatu dotyczącego wszystkich dostaw towarów lub usług zrealizowanych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Jednocześnie, omawiane regulacje nie zawierają jednakże żadnych ograniczeń do wystawiania takich dokumentów. W ocenie Spółki należy zatem uznać, iż w obowiązującym stanie prawnym podatnicy mają możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących odnoszących się do kilku lub kilkunastu faktur pierwotnych, pod warunkiem, iż takie dokumenty zawierają obligatoryjne elementy formalne określone w przepisach ustawy o VAT.

Zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących zostały natomiast uregulowane w art. 106j ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”,
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, tj.:
   • daty wystawienia faktur pierwotnych,
   • numery korygowanych faktur,
   • nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług,
   • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
   • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
   • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 4. przyczynę korekty,
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o VAT, podatnicy są uprawnieni do wystawienia zbiorczej faktury korygującej odnoszącej się do kilku czy kilkunastu faktur pierwotnych. Niemniej, taki dokument musi zawierać wszystkie wskazane powyżej elementy, pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, których faktur pierwotnych, pozycji i kwot zbiorcza faktura korygująca dotyczy.

Należy podkreślić, iż powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2015 r. (nr sygn. ILPP2/443-1133/14 -4/MN), w której organ podatkowy wskazał, że: „(...) przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy zmiana ceny (jej zmniejszenie) dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak tylko w takiej sytuacji faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej. W pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale one muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy”. W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r. (sygn. IBPP1/443-129/10/AW).

W opinii Spółki, analogiczne zasady powinny obowiązywać w zakresie wystawiania wewnętrznych faktur korygujących. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, podatnicy wciąż mają możliwość wystawiania zbiorczych wewnętrznych faktur korygujących, przy zachowaniu wszelkich elementów wymaganych dla faktury korygującej, o których mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, Spółka planuje dokonanie korekty podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów poprzez wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej, która w załączeniu zawierać będzie zestawienie wszystkich korygowanych faktur wewnętrznych, na których błędnie wykazano podatek należny związany z nieodpłatnymi wydaniami towarów. Konsekwentnie, jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym, przedmiotowy dokument będzie zawierać wszystkie elementy przewidziane dla faktur korygujących (art. 106j ust. 2 ustawy o VAT), z uwzględnieniem szczególnego charakteru dokumentu, jakim jest faktura wewnętrzna (w tym wewnętrzna faktura korygująca).

Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. jest ona uprawniona do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.

Ad. 3.

Należy podkreślić, iż w związku z tym, że obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie regulują pojęcia faktury wewnętrznej, nie wskazują one również, w jakim okresie rozliczeniowym należy uwzględnić korektę takiego dokumentu.

Spółka pragnie przy tym wskazać, iż w jej opinii, w takim wypadku nie powinien znaleźć zastosowania warunek gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej, wynikający z brzmienia art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Stosownie bowiem do ww. przepisu „w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 3 obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorce, dla którego wystawiono fakturę”. Zgodnie zaś z art. 29a ust. 14 ustawy o VAT, powyższy przepis stosuje się w sytuacji, gdy stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W przypadku faktur korygujących faktury wewnętrzne wystawca nie przesyła bowiem faktury do żadnego innego podmiotu – dokument ten nie wchodzi do obiegu i wystawiany jest jedynie w celu prawidłowego wykazywania podatku należnego w prowadzonych ewidencjach. Tym samym przepis warunkujący możliwość obniżenia podatku należnego od posiadania (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury) potwierdzenia otrzymania tej korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę, nie może mieć zastosowania. W takim bowiem wypadku brak odbiorcy wewnętrznej faktury korygującej uniemożliwia zastosowanie dyspozycji tego przepisu do wewnętrznych faktur korygujących. W omawianej sytuacji wystawca faktury wewnętrznej (jak również wewnętrznej faktury korygującej) jest równocześnie jej odbiorcą, a tym samym data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej stanowi datę potwierdzenia jej odbioru.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, będzie ona uprawniona do dokonania przedmiotowej korekty w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca.

Należy podkreślić, iż przedmiotowe stanowisko zostało potwierdzone zarówno w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. ILPP2/443 -857/13-9/AKr), wydanej na rzecz Spółki, jak również w szeregu innych interpretacji indywidualnych Ministra Finansów. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r. (sygn. IPPP1/443-201/14-2/AP) uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania (pomniejszenia) VAT wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazanie Towarów, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną korekty tych faktur wewnętrznych” i odstąpił od uzasadnienia prawnego przedstawionego stanowiska;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. ILPP1/443-129/14-5/AI) stwierdził, iż: „w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej, wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż może ona obniżyć podatek należny wykazany na fakturach wewnętrznych wystawionych w następujących okresach:

 • do dnia 31 grudnia 2012 r., kiedy dokumentowanie nieodpłatnych wydań poprzez wystawienie faktury wewnętrznej było obowiązkowe (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.),
 • między dniem 1 stycznia 2013 r., a dniem 31 grudnia 2013 r., kiedy ustawodawca dopuszczał wystawianie faktur wewnętrznych jako jeden ze sposobów dokumentowania nieodpłatnych wydań towarów (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.),
 • od dnia 1 stycznia 2014 r., kiedy pojęcie faktury wewnętrznej zostało usunięte z ustawy o VAT, poprzez wystawienie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej oraz do dokonania przedmiotowej korekty w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.