ILPP2/4512-1-427/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną/dzieloną w dniu lub po dniu połączenia/podziału.
ILPP2/4512-1-427/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. korekta faktury
 4. następstwo prawne
 5. nota korygująca
 6. odliczanie podatku naliczonego
 7. odliczenie podatku od towarów i usług
 8. podatek od towarów i usług
 9. prawo do odliczenia
 10. przejęcie
 11. sukcesja
 12. treść faktury
 13. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną/dzieloną w dniu lub po dniu połączenia/podziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną/dzieloną w dniu lub po dniu połączenia/podziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT z siedzibą na terytorium Polski. Spółka należy do grupy spółek w Polsce (dalej: „Grupa”). Rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Spółki. Jednocześnie, planowane jest uproszczenie aktualnej struktury Grupy.

Zdarzenie nr 1

Jednym z etapów planowanej restrukturyzacji Grupy będzie połączenie Spółki z innymi podmiotami Grupy – spółkami komandytowymi, przy czym Wnioskodawca będzie spółką przejmującą, a spółka komandytowa Grupy będzie spółką przejmowaną (dalej: .”Spółka przejmowana”). Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030: dalej: „KSH”) poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę.

Niezależnie od skutków prawnych występujących automatycznie w momencie takiego połączenia np. sukcesja uniwersalna Spółka przejmowana planuje wysłanie zawiadomienia o planowanym połączeniu do jak największej ilości dostawców towarów i usług. Zawiadomienie to będzie określać planowaną datę połączenia oraz wskazywać prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z danym dostawcą, których stroną jest Spółka przejmowana, a które zostaną przejęte przez Wnioskodawcę. Spółka przejmowana poinformuje jak największą ilość dostawców, że faktury wystawiane przez nich w dniu lub po dniu połączenia powinny wskazywać dane Spółki jako nabywcy. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że pomimo otrzymania takich zawiadomień, kontrahenci wystawią w dniu lub po dniu połączenia faktury, w których jako nabywca będzie wskazana Spółka przejmowana.

Zdarzenie nr 2

Innym etapem planowanej restrukturyzacji jest podział spółki kapitałowej Grupy (dalej: „Spółka dzielona”) przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4) KSH, w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki dzielonej zostanie przeniesiona do przedsiębiorstwa Spółki.

Zarówno majątek pozostający w Spółce dzielonej, jak i majątek wydzielony i wniesiony do Spółki będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niezależnie od skutków prawnych występujących automatycznie w momencie takiego przejęcia w wyniku wydzielenia np. częściowa sukcesja uniwersalna Spółka dzielona planuje wysłanie zawiadomienia o planowanym podziale do jak największej ilości dostawców towarów i usług. Zawiadomienie to będzie określać planowaną datę podziału oraz wskazywać prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z danym dostawcą, których stroną jest Spółka dzielona, a które zostaną przejęte przez Wnioskodawcę zgodnie z planem podziału. Spółka dzielona poinformuje jak największą ilość dostawców, że faktury wystawiane przez nich w dniu lub po dniu podziału powinny wskazywać dane Spółki jako nabywcy. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że pomimo otrzymania takich zawiadomień, kontrahenci wystawią w dniu lub po dniu podziału faktury, w których jako nabywca będzie wskazana Spółka dzielona.

Spółka ze względu na olbrzymi nakład administracyjny i koszty związane z ewentualną korektą danych Spółki jako nabywcy w związku z wystąpieniem zdarzenia 1 i 2 postanowiła potwierdzić brak takiego obowiązku w drodze niniejszego zapytania. Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że przedmiotem zapytania są faktury dokumentujące nabycie towarów lub usług wykorzystywanych przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę faktur wystawionych w dniu lub po dniu połączenia, na których jako nabywca zostanie wskazana Spółka przejmowana, Wnioskodawca będzie miał prawo, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur...
 2. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana Spółka dzielona, Wnioskodawca będzie miał prawo, w zakresie, w jakim będzie następcą prawnym Spółki dzielonej, do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku otrzymania faktur wystawionych w dniu lub po dniu połączenia, na których jako nabywca zostanie wskazana Spółka przejmowana, Wnioskodawca będzie miał prawo, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur, przy założeniu spełnienia przesłanek powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego sformułowanych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nie będzie konieczne korygowanie danych nabywcy towaru lub usługi poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez Wnioskodawcę.

Ad. 2

W przypadku otrzymania faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana Spółka dzielona, Wnioskodawca będzie miał prawo, w zakresie, w jakim będzie następcą prawnym Spółki dzielonej, do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur, przy założeniu spełnienia przesłanek powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego sformułowanych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nie będzie konieczne korygowanie danych nabywcy towaru lub usługi poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie stanowiska wyrażonego w zakresie pyt. 1

W ocenie Spółki, w oparciu o art. 93 § 1 i 2 Ordynacji Podatkowej Spółka stanie się w całości sukcesorem prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną zarówno przed dniem połączenia jak i w dniu lub po dniu połączenia.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e Ordynacji podatkowej. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych):
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Z kolei, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11).

Jednocześnie ustawa o VAT wskazuje w art. 106j ust. 1 pkt 5 na obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku gdy podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Korekty w ograniczonym zakresie, w tym w zakresie danych dotyczących nabywcy towaru może dokonać też sam odbiorca faktury. Zgodnie bowiem z art. 106k ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Przepis ten pozwala nabywcy towarów i usług na samodzielne korygowanie danych niezwiązanych co do zasady z wartościami kwotowymi dokumentowanej transakcji. Takimi informacjami mogą być np. błędne dane dotyczące nazwy i adresu sprzedawcy lub nabywcy (art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

W kontekście sprawy będącej przedmiotem wniosku należy, w ocenie Spółki ustalić czy w przypadku wystawienia w dniu lub po dniu połączenia faktur uwzględniających dane Spółki przejmowanej jako nabywcy, istnieje obowiązek skorygowania danych nabywcy na fakturze i czy niedokonanie takiej korekty pozbawia Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.

Należy w związku z tym zauważyć, że w odniesieniu do sukcesji praw i obowiązków wynikających z rozliczeń w podatku VAT ustawa o VAT nie wprowadza żadnych szczególnych przepisów. Oznacza to, że w oparciu o wyżej cytowany art. 93 § 1 i 2 Ordynacji Podatkowej Spółka stanie się w całości sukcesorem prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego zarówno z faktur wystawionych przed dniem połączenia jak i w dniu lub po dniu połączenia na Spółkę przejmowaną, dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu połączenia na Spółkę przejmowaną powstanie wobec tego w odniesieniu do faktur otrzymanych przez Spółkę w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę.

Przy czym dla realizacji tego prawa istotne jest otrzymanie faktury przez Wnioskodawcę, a także spełnienie przesłanki pozytywnej odliczenia (wykazanie związku poniesionych zakupów z czynnościami opodatkowanymi) i brak spełnienia przesłanki negatywnej (np. jednej z określonych w art. 88 ustawy o VAT). Z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego bez znaczenia pozostaje natomiast termin wystawienia przez dostawcę faktury tj. data wystawienia przed lub po dniu połączenia.

W ocenie Spółki, prawo to nie dozna ograniczenia w związku z wskazaniem na fakturach jako nabywcy Spółki przejmowanej. Danych tych nie można bowiem uznać za „błąd w jakiejkolwiek innej pozycji faktury”, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, stanowiący przesłankę do wystawienia faktury korygującej po stronie sprzedawcy, ani też pomyłki w rozumieniu art. 106k ustawy o VAT skutkującej możliwością wystawienia noty korygującej przez nabywcę.

W omawianej sytuacji, z uwagi na fakt zaistnienia sukcesji prawnopodatkowej nie można przyjąć, iż faktura wskazująca dane Spółki przejmowanej będzie od dnia połączenia fakturą błędną. Z dniem połączenia Spółka „wchłonie” bowiem Spółkę przejmowaną wraz z jej uprawnieniami i obowiązkami w zakresie prawa podatkowego (w tym w zakresie odliczenia podatku naliczonego).

Ponadto zaznaczyć również trzeba, iż faktury VAT, jako dokument uprawniający do odliczenia, mają przede wszystkim wskazywać prawidłowo kwotę podatku, którą można odliczyć, jak również umożliwić, z treści całej faktury, identyfikację podmiotu uprawnionego do obniżenia kwoty podatku należnego. Inne dane nabywcy (czyli podmiotu uprawnionego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) nie będą skutkowały w tym przypadku brakiem możliwości skorzystania z tego prawa. W dalszym ciągu bowiem możliwe będzie zidentyfikowanie podmiotu uprawnionego do odliczenia podatku naliczonego, a to z uwagi na pozostałe okoliczności transakcji oraz udokumentowanie przejęcia przez Wnioskodawcę Spółki przejmowanej. Będą one bowiem wystarczającym dowodem potwierdzającym uprawnienie Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle opisanego zdarzenia przyszłego brak jest jakichkolwiek podstaw do obaw, że w tym przypadku odliczenia podatku naliczonego dokona podmiot nieuprawniony.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wystawienie noty korygującej dane nabywcy na fakturze stanowi w istocie prawo a nie obowiązek podmiotu, otrzymującego fakturę. Spółka jako nabywca nie ma zatem obowiązku korygowania danych Spółki przejmowanej w drodze wystawiania not korygujących. Wskazuje na to wyraźnie brzmienie art. 106k (nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą).

Stanowisko Spółki w zakresie braku obowiązku korygowania danych nabywcy na fakturach znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu warto przytoczyć interpretacje indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 stycznia 2010 r., znak: ILPP1/443-1362/O98/BP: „Dla realizacji prawa do odliczenia VAT przez X nie ma znaczenia, że faktura wystawiona jest na Podmiot przejmowany (tj. Y) który utracił byt prawny, bo X, na podstawie powołanych przepisów KSH i Ordynacji podatkowej, wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki tego podmiotu. Tym samym, po dacie wpisu połączenia do właściwego rejestru, działając jako sukcesor prawny, będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców Y (w tym również przez X), na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, bez konieczności jakiegokolwiek korygowania danych nabywcy na tych fakturach”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2012 r., znak: IPPP2/443-19/12-2/IG: „(...) należy podkreślić, że powołane powyżej przepisy ustawy VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usługi wykorzystywanej następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. Żaden z przepisów nie uzależnia tego prawa od obowiązku – a jedynie prawa, do skorygowania pomyłek dotyczących jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą za wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 5-12 rozporządzenia. Reasumując, Spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółkę przejmowaną przed jak i po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2012 r., znak: IPPP2/443-542/12-3/BH: „określenie w fakturze jako nabywcy Spółki przejętej, nie wyłącza praw Spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc – dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży”. Identyczne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 września 2012 r., znak: IPPP2/443-657/12-2/IŻ.

Zaprezentowana przez Wnioskodawcę wykładnia art. 93 § 2 pkt 1 w zw. z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT znajduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Dla przykładu warto przytoczyć fragmenty wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 lutego 2011 r. sygn. I SA/Rz 845/10, w którym sąd potwierdził prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez spółkę przejmującą na podstawie przepisów o sukcesji generalnej, bez konieczności korygowania danych spółki przejętej na fakturach otrzymanych przez spółkę przejmującą. W powyższym wyroku wskazano, że: „W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku sukcesji uniwersalnej nowo powstały podmiot nie jest całkowicie odrębnym podatnikiem VAT lecz kontynuuje działalność poprzednika (...). W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na adres oraz nazwę spółki przejętej, zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ponadto należy podkreślić, że powołane powyżej przepisy ustawy VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usługi wykorzystywanej następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. Żaden z przepisów nie uzależnia tego prawa od obowiązku – a jedynie prawa, do skorygowania pomyłek dotyczących jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą za wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 5-12.

Reasumując powyższe, Spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru”.

Na koniec warto również podkreślić, że nawet w sytuacji uznania, że faktura wystawiona po dniu połączenia na Spółkę przejmowaną będzie fakturą zawierającą błąd (z czym Spółka się nie zgadza), nie ma to wpływu na powstanie prawa do odliczenia w Spółce. Błąd ten będzie jedynie błędem technicznym niewyłączającym możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającym bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Podsumowując. na podstawie art. 93 § 2 pkt 1 w zw. z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie budzi wątpliwości przedstawione przez Spółkę stanowisko, iż w przypadku połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Wnioskodawca jako spółka przejmująca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną w dniu lub po dniu połączenia bez konieczności uzyskania faktur korygujących albo wystawienia not korygujących zmieniających dane nabywcy w celu realizacji tego prawa.

Uzasadnienie stanowiska wyrażonego w zakresie pyt. 2

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Typ sukcesji podatkowej w przypadku podziału przez wydzielenie jest zatem analogiczny jak sukcesja przy połączeniu podmiotów (obejmuje wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki). Z tym że w przypadku podziału chodzi o wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki pozostające w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku.

Zdaniem Spółki, argumenty przedstawione w uzasadnieniu pytania 1 mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do pytania 2. W szczególności, w ocenie Spółki prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału na Spółkę dzieloną powstanie, w odniesieniu do faktur otrzymanych przez Spółkę w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę.

Jednocześnie, w ocenie Spółki, prawo to nie dozna ograniczenia w związku z wskazaniem na fakturach jako nabywcy Spółki dzielonej. Możliwe będzie bowiem zidentyfikowanie podmiotu uprawnionego do odliczenia podatku naliczonego, a to z uwagi na pozostałe okoliczności transakcji oraz udokumentowanie przejęcia przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej. Będą one wystarczającym dowodem potwierdzającym uprawnienia Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując, na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie budzi wątpliwości przedstawione przez Spółkę stanowisko, iż w przypadku podziału przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 KSH Wnioskodawca jako spółka przejmująca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę dzieloną w dniu lub po dniu podziału i otrzymanych przez Wnioskodawcę, bez konieczności uzyskania faktur korygujących albo wystawienia not korygujących do realizacji tego prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.