ILPP2/4512-1-426/15-3/SJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania
ILPP2/4512-1-426/15-3/SJinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. faktura
 3. korekta faktury
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. rozliczanie (rozliczenia)
 6. sukcesja
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy VAT (pytania oznaczone we wniosku nr 1-7) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy VAT (pytania oznaczone we wniosku nr 1-7). Wniosek uzupełniono 8 czerwca 2015 r. o dowód potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT z siedzibą na terytorium Polski. Spółka należy do grupy spółek L. w Polsce (dalej: Grupa). Rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Spółki. Jednocześnie, planowane jest uproszenie aktualnej struktury Grupy.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział spółki kapitałowej Grupy (dalej: Spółka Dzielona) przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: KSH), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostanie przeniesione do przedsiębiorstwa Spółki. Przed dniem podziału przychody Spółki Dzielonej pochodzić będą z działalności dwóch pionów, Pionu Ekspansji i Pionu Centrali, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

Do Spółki przeniesiony zostanie Pion Ekspansji, który zajmować się będzie rozwojem i utrzymaniem infrastruktury służącej głównej działalności Grupy, tj. sprzedaży detalicznej. Zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej, jak i majątek wydzielony i wniesiony do Spółki będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Pionu Ekspansji (tj. składnikami majątku, które zostaną wydzielone do Spółki), Spółka Dzielona wystawia faktury korygujące dokumentujące zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT.

Spółka powzięła wątpliwość, czy po dniu, w którym podział przez wydzielenie zostanie zarejestrowany przez sąd rejestrowy (dalej: dzień podziału) będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału. W szczególności, Spółka rozważa następujące możliwe scenariusze:

Scenariusz 1

 • Nabywca otrzyma fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy obejmujący dzień podziału;
 • Spółka Dzielona uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę przed dniem podziału i jednocześnie przed upływem terminu na złożenie deklaracji za okres bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy obejmujący dzień podziału.

Scenariusz 2

 • Nabywca otrzyma fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy obejmujący dzień podziału;
 • Spółka Dzielona uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygują przez nabywcę w dniu lub po dniu podziału, ale przed upływem terminu na złożenie deklaracji za okres bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy obejmujący dzień podziału.

Scenariusz 3

 • Nabywca otrzyma fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień podziału, ale przed dniem podziału;
 • Spółka Dzielona uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę przed dniem podziału.

Scenariusz 4

 • Nabywca otrzyma fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień podziału, ale przed dniem podziału;
 • Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w dniu lub po dniu podziału.

Scenariusz 5

 • Nabywca otrzyma fakturę korygującą w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień podziału, ale w dniu lub po dniu podziału;
 • Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w dniu lub po dniu podziału.

Scenariusz 6

 • Spółka Dzielona ani Wnioskodawca nie będą posiadać informacji o dokładnej dacie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę;
 • Spółka Dzielona uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień podziału, ale przed dniem podziału.

Scenariusz 7

 • Spółka Dzielona ani Wnioskodawca nie będą posiadać informacji o dokładnej dacie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę;
 • Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień podziału, ale w dniu lub po dniu podziału.

W każdym z przedstawionych scenariuszy faktura korygująca wystawiona przez Spółkę Dzieloną będzie dotyczyła faktury dokumentującej czynność pozostającą w związku ze składnikami majątku przypisanymi w planie podziału Wnioskodawcy. Przedmiotem zapytania są faktury korygujące dotyczące faktur z wykazanym podatkiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w scenariuszu 1 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 2. Czy w scenariuszu 2 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 3. Czy w scenariuszu 3 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 4. Czy w scenariuszu 4 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 5. Czy w scenariuszu 5 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 6. Czy w scenariuszu 6 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...
 7. Czy w scenariuszu 7 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy, czy Spółce Dzielonej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W scenariuszu 1 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Spółce Dzielonej, a w konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 2 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Spółce Dzielonej,

a w konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 3 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Spółce Dzielonej,a w konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 4 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 5

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 5 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 6

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 6 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Spółce Dzielonej, a w konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Ad. 7

W ocenie Wnioskodawcy, w scenariuszu 7 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 w zw. z ust. 13 ustawy o VAT będzie przysługiwało Wnioskodawcy.

Uzasadnienie

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: Ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przepisy regulujące zasady ustalania (i pomniejszania) podstawy opodatkowania dla czynności, o których mowa powyżej określa art. 29a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 29a. ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłato podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Dodatkowo art. 29a ust. 13 ustawy określa szczegółowe zasady ustalania momentu w którym należy dokonać korekty. Zgodnie z ww. przepisem w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W rozważanym zdarzeniu przyszłym kwestię sposobu zastosowania powyższych przepisów dotyczących korekty podstawy opodatkowania należy analizować w kontekście regulacji dotyczących następstwa prawnego i sukcesji podatkowej, związanej z podziałem przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH.

Jak bowiem wskazano w niniejszym wniosku, w wyniku rozważanego podziału na Spółkę zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Jednocześnie część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej również będzie spełniać warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych w sytuacji podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Powyższy przepis należy stosować, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek spółki dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (co ma miejsce w analizowanej sprawie).

Podział przez wydzielenie ma szczególny charakter, ze względu na fakt, że spółka dzielona nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do istniejącego podmiotu. Zatem następstwo prawne, w zakresie o którym mowa powyżej dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części przenoszonej na inny podmiot (sukcesja uniwersalna częściowa).

Przyjmuje się ponadto, że sukcesji nie powinny podlegać te prawa i obowiązki, które na mocy obowiązujących przepisów podatkowych zostały przypisane do dnia wydzielenia do osoby dzielonego podatnika (w analizowanym przypadku do Spółki Dzielonej), natomiast sukcesji powinny podlegać te prawa i obowiązki, które choć mogą wynikać ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych – w tym również na gruncie podatku VAT (np. w postaci prawa do korekty podatku należnego).

Aby zatem odpowiedzieć na pytania postawione w niniejszym wniosku należy ustalić, w którym dniu powstanie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, wynikające z faktur korygujących wystawionych przez Spółkę Dzieloną.

Jak wskazano wyżej, warunkiem powstania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania, oprócz wystawienia faktury korygującej, jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Zdaniem Spółki, data uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej powinna być podstawowym kryterium przypisania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania do Spółki Dzielonej lub Wnioskodawcy.

Podsumowując, w ocenie Spółki, jeżeli prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w dniu podziału lub po dniu podziału, wówczas będzie ono przysługiwać Wnioskodawcy jako następcy prawnemu Spółki Dzielonej w związku ze składnikami majątku przypisanymi w planie podziału Wnioskodawcy. Z kolei, w sytuacji gdy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie przed dniem podziału, wówczas będzie ono przysługiwać Spółce Dzielonej.

Uzasadnienie w zakresie pytania 1

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 1 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie przed dniem podziału. Wszystkie zdarzenia prowadzące do powstania tego prawa (wystawienie faktury korygującej, jej otrzymanie przez nabywcę oraz uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Spółkę) będą miały miejsce przed dniem podziału. Spółka Dzielona będzie miała zatem prawo dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za okres poprzedzający bezpośrednio okres obejmujący dzień podziału. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa, ani obowiązku uwzględnienia takiej faktury korygującej w swojej deklaracji VAT.

Uzasadnienie w zakresie pytania 2

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 2 zdarzenie skutkujące bezpośrednio powstaniem prawa do obniżenia podstawy opodatkowania (uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę) będzie miało miejsce w dniu podziału lub po dniu podziału. Należy jednak zaznaczyć, że prawo to powstanie ze skutkiem na okres rozliczeniowy poprzedzający okres obejmujący dzień podziału (uzyskanie potwierdzenia nastąpi przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres). W takiej sytuacji, zdaniem Spółki, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania będzie przysługiwało Spółce Dzielonej. Skoro bowiem konkretyzacja i realizacja tego prawa nastąpi w okresie rozliczeniowym poprzedzającym okres, w którym dojdzie do podziału, prawo to nie może być przedmiotem sukcesji. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa, ani obowiązku uwzględnienia takiej faktury korygującej w swojej deklaracji VAT.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2013 r. znak ILPP5/443-48/12-6/PG.

Uzasadnienie w zakresie pytania 3

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 3 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie przed dniem podziału. Wszystkie zdarzenia prowadzące do powstania tego prawa (wystawienie faktury korygującej, jej otrzymanie przez nabywcę oraz uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez Spółkę) będą miały miejsce przed dniem podziału. Spółka Dzielona będzie miała zatem prawo dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za okres obejmujący dzień podziału. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa, ani obowiązku uwzględnienia takiej faktury korygującej w swojej ewidencji, ani w deklaracji VAT.

Uzasadnienie w zakresie pytania 4

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 4 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w dniu lub po dniu podziału. Zdarzenie skutkujące bezpośrednio powstaniem prawa do obniżenia podstawy opodatkowania (uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę) będzie miało miejsce w dniu lub po dniu podziału. Pomimo zatem, że faktura korygująca zostanie wystawiona i doręczona nabywcy przed dniem podziału, to Wnioskodawcy jako sukcesorowi Spółki Dzielonej będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, skoro w dniu lub po dniu podziału uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Spółka będzie mogła dokonać stosownego obniżenia w deklaracji za okres obejmującym dzień podziału (pod warunkiem, że uzyskanie potwierdzenia nastąpi nie później niż przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres) lub w deklaracji za okres późniejszy, w którym uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Uzasadnienie w zakresie pytania 5

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 5 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w dniu lub po dniu podziału. Zdarzenie skutkujące bezpośrednio powstaniem prawa do obniżenia podstawy opodatkowania (uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę) będzie miało miejsce w dniu podziału lub po dniu podziału. Dodatkowo faktura korygująca zostanie doręczona nabywcy w dniu lub po dniu podziału. Zatem Wnioskodawcy, jako sukcesorowi Spółki Dzielonej będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

Uzasadnienie w zakresie pytania 6

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 6 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie przed dniem podziału. Wszystkie zdarzenia prowadzące do powstania tego prawa (wystawienie faktury korygującej, jej otrzymanie przez nabywcę oraz uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej) będą miały miejsce przed dniem podziału. Spółka Dzielona będzie miała zatem prawo dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za okres obejmujący dzień podziału (nie będzie podstaw do uwzględnienia obniżenia w okresie wcześniejszym, nawet w sytuacji uzyskania potwierdzenia przed terminem na złożenie deklaracji za ten okres, ze względu na brak udokumentowanej informacji o dacie doręczenia faktury korygującej nabywcy). W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa, ani obowiązku uwzględnienia takiej faktury korygującej w swojej deklaracji VAT.

Uzasadnienie w zakresie pytania 7

W ocenie Spółki, w Scenariuszu 7 prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w dniu lub po dniu podziału. Zdarzenie skutkujące bezpośrednio powstaniem prawa do obniżenia podstawy opodatkowania (uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę) będzie miało miejsce w dniu podziału lub po dniu podziału. Nie będzie postaw do uwzględnienia obniżenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy obejmujący dzień podziału (co skutkowałoby koniecznością przyznania prawa do obniżenia Spółce Dzielonej) ze względu na brak udokumentowanej informacji o dacie doręczenia faktury korygującej nabywcy. W konsekwencji, to Wnioskodawcy jako sukcesorowi Spółki Dzielonej będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, skoro w dniu lub po dniu podziału uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie skutków prawnopodatkowych dla Wnioskodawcy (tj. Spółki Przejmującej).

Ponadto podkreślić należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPP5/443-48/12-6/PG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.