ILPP1/4512-1-550/15-5/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury, danych zawartych na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego.
ILPP1/4512-1-550/15-5/JSKinterpretacja indywidualna
 1. administrowanie
 2. faktura
 3. gmina
 4. nadzór
 5. oczyszczalnia ścieków
 6. prawo do odliczenia
 7. udostępnienie
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.) oraz z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego pn. „(...)” – jest prawidłowe,
 • danych zawartych na fakturze – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury, danych zawartych na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 4 września 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 20 października 2015 r. o sprostowanie błędu dotyczącego adresu do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność Gminy można podzielić na dwa obszary: publicznoprawny oraz cywilnoprawny.

W ramach pierwszego Wnioskodawca realizuje nieodpłatnie szereg czynności na rzecz lokalnej społeczności, takich jak: budowa i modernizacja dróg, chodników, oświetlenia, otwartych placów zabaw, budynków oświatowych oraz uzyskuje wpływy z podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych, opłaty skarbowej oraz wpływy związane z wydawaniem decyzji, koncesji, pozwoleń. Nie podlegają one ustawie o VAT.

W ramach obszaru cywilnoprawnego Zainteresowany dokonuje sprzedaży nieruchomości – gruntów, używanych/starszych lokali mieszkalnych – na podstawie aktów notarialnych, środków trwałych (np. samochód pożarniczy), świadczy usługi dzierżawy lokali użytkowych i gruntu pod działalność gospodarczą oraz na cele rolnicze, najmu lokali mieszkalnych, użytkowania wieczystego, a także – ponieważ nie posiada zakładu komunalnego – świadczy usługi wodnokanalizacyjne na rzecz mieszkańców – na podstawie umów cywilnoprawnych. Te sprzedaże mają charakter ciągły. Czynności dokonywane w ramach obszaru cywilnoprawnego Gmina deklaruje i rozlicza w deklaracjach VAT-7 jako opodatkowane stawką VAT lub zwolnione, w zależności od transakcji.

W roku 2013 Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „(...)” w ramach „Programu (...)”. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 14 sierpnia 2015 r.

Źródłem finansowania inwestycji są: pożyczka z WFOŚiGW, dotacja z NFOŚiGW – obie w kwocie brutto oraz wkład własny Gminy. Z każdym, kto wyraził chęć posiadania oczyszczalni (poprzez złożenie deklaracji – wniosku zawierającego zgodę na instalację oczyszczalni i podpisanie umowy użyczenia), została podpisana umowa „w sprawie realizacji budowy indywidualnej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków”, której przedmiotem jest „(...) ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z budową i montażem Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w ramach „Programu (...) przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...)”. Niektóre z tych umów zawierane były z kilkoma właścicielami jednocześnie (np. w umowie nr (...) jedną stroną była Gmina a drugą – Pani X i szóstka jej dzieci, z których troje jest małoletnich, ponieważ ojciec zmarł i tym samym dzieci stały się współwłaścicielami gruntu, na którym budowana jest oczyszczalnia – taki wymóg postawiło Starostwo Powiatowe przy podpisywaniu umów użyczenia gruntu i w ten sposób zostały zawarte również te umowy). Na podstawie tych umów właściciel nieruchomości przyznaje Inwestorowi (czyli Gminie) prawo do dysponowania terenem niezbędnym do realizacji inwestycji (nieodpłatnie) oraz udostępnia część nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, a także umożliwia dojście i dojazd niezbędnego sprzętu do miejsca inwestycji. Inwestor (Gmina) ponosi koszty inwestycji i zajmuje się wszelkimi sprawami organizacyjnymi, czyli w drodze przetargu wyłania wykonawcę, dokonuje wyboru inspektora nadzoru, itp. (wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę). Ponadto przez okres gwarancji, tj. przez 5 lat Inwestor będzie pełnił nadzór nad oczyszczalnią, czyli będzie organizował odbiór osadu, ustalał terminy wywozu (zgodne z instrukcją opracowaną przez wykonawcę). W zamian za to właściciel nieruchomości będzie ponosił na rzecz Inwestora „ryczałtową opłatę za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków”, płatną w systemie kwartalnym przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji. Jednak wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni, a także negatywne skutki innych nieprzewidzianych zdarzeń ponosić będzie właściciel nieruchomości (np. faktury za wywóz osadu, energię elektryczną i inne koszty będą bezpośrednio fakturowane na właściciela posesji). Przez cały okres trwania inwestycji, jak również w okresie gwarancyjnym, czyli w okresie, gdzie nadzór nad inwestycją sprawować ma Gmina, właścicielem oczyszczalni jest również Gmina. Po upływie okresu gwarancji urządzenia (5 lat) odrębną umową zostaną określone „(...) warunki i zasady eksploatacji i administrowania oczyszczalnią i przeniesienia własności oczyszczalni na rzecz Właściciela Nieruchomości”.

Gmina nie wyklucza, że własność po upływie okresu gwarancji nie zostanie przeniesiona na Właściciela Nieruchomości, lecz zostanie w posiadaniu Gminy.

W piśmie z dnia 2 września 2015 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT;
 2. warunki nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami nie są opisane w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości. Warunki poboru ryczałtowej opłaty za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków są określone w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości w § 5, który mówi, że właściciel nieruchomości będzie ponosił na rzecz inwestora „ryczałtową opłatę za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków”, płatną w systemie kwartalnym przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia Inwestycji. Będzie dokonywał płatności zgodnie z otrzymaną fakturą na konto Gminy, a niedotrzymanie terminu uregulowania zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych;
 3. oprócz ww. czynności (polegających na nadzorze i administrowaniu przydomowymi oczyszczalniami ścieków) opisana infrastruktura nie będzie wykorzystywana również do wykonywania innych czynności przez Gminę;
 4. z założenia opisywana Inwestycja miała nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie został spełniony art. 5 ustawy, czyli miało nie być odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług (nie było ryczałtowej opłaty);
 5. Gmina nie odliczała VAT naliczonego, gdyż nie został spełniony art. 86 pkt 1 ustawy, tzn. nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż Zainteresowany nie otrzymywał podatku należnego. Na etapie składania wniosków zostały złożone oświadczenia o kwalifikowalności VAT, z których wynikało, że Gmina nie odzyska podatku naliczonego. Dopiero w chwili, gdy została na mieszkańca nałożona ww. ryczałtowa opłata, pojawiła się taka możliwość. Aby jednak skorzystać z tej możliwości Gmina chce mieć pewność, że jest to właściwe postępowanie, dlatego zwróciła się o wydanie interpretacji;
 6. Gmina nie wie, jaki jest symbol PKWiU.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wpłaty mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (...) i czy powinny być udokumentowane fakturami... Jeśli tak, to kto ma być odbiorcą usługi, w przypadku zawarcia jednej umowy z kilkoma osobami...
 2. Jeżeli zdaniem Izby Skarbowej powyższa czynność podlega opodatkowaniu to czy Gminie jako Inwestorowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją tego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Gmina realizując inwestycję, której podstawą jest zawarta umowa cywilnoprawna, wchodzi w rolę podmiotu świadczącego usługę. Natomiast wpłaty dokonywane przez mieszkańców stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Gminę tej usługi, tj. nadzoru nad przydomową oczyszczalnią ścieków. Następuje tutaj odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości otrzymanych przez Gminę środków w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1.

Wpłaty otrzymane od mieszkańców powinny być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi z podstawową (23%) stawką VAT.

Ryczałtowa opłata za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków nie jest określona w żadnym z art. 41 ust. 2-12c, art. 43, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122, art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z czym podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

W przypadku zawarcia umowy z kilkoma osobami jednocześnie faktura może być wystawiona na jednego z użytkowników, np. na najstarszego, czyli matkę, a w treści faktury należy przywołać umowę, na podstawie której faktura zostanie wystawiona, np. „opłata ryczałtowa za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków zgodnie z umową nr 100/2015 zawartą dn. (...)”.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3: „faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy”. Przepis ten nie precyzuje liczby nabywców, ani też nie mówi, co należy zrobić, kiedy nabywców jest kilku. Mówi tylko, że na fakturze dane podatnika i nabywcy muszą się znaleźć, co zostało spełnione przy wskazanym rozwiązaniu.

Ad. 2

Zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego określona jest w art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17,1 19 oraz art. 124.

Jeżeli wpłaty otrzymane od mieszkańców, o których mowa w pytaniu nr 1, będą podlegały opodatkowaniu, to zostaną spełnione wszystkie konieczne warunki do skorzystania z odliczenia, a mianowicie; towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą związane z czynnościami opodatkowanymi oraz Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, jednakże kwota podatku VAT otrzymana od podmiotów finansujących będzie podlegała zwrotowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego pn. „(...)”,
 • nieprawidłowe – w zakresie danych zawartych na fakturze.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a powołanej ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. Odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej, zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonywana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo -przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy;
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w roku 2013 Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 14 sierpnia 2015 r. Źródłem finansowania inwestycji są: pożyczka z WFOŚiGW, dotacja z NFOŚiGW – obie w kwocie brutto oraz wkład własny Gminy. Z każdym, kto wyraził chęć posiadania oczyszczalni (poprzez złożenie deklaracji – wniosku zawierającego zgodę na instalację oczyszczalni i podpisanie umowy użyczenia), została podpisana umowa „w sprawie realizacji budowy indywidualnej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków”, której przedmiotem jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z budową i montażem Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w ramach programu dofinansowania budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niektóre z tych umów zawierane były z kilkoma właścicielami jednocześnie (np. w umowie nr (...) jedną stroną była Gmina a drugą – Pani X i szóstka jej dzieci, z których troje jest małoletnich, ponieważ ojciec zmarł i tym samym dzieci stały się współwłaścicielami gruntu, na którym budowana jest oczyszczalnia – taki wymóg postawiło Starostwo Powiatowe przy podpisywaniu umów użyczenia gruntu i w ten sposób zostały zawarte również te umowy). Na podstawie tych umów właściciel nieruchomości przyznaje Inwestorowi (czyli Gminie) prawo do dysponowania terenem niezbędnym do realizacji inwestycji (nieodpłatnie) oraz udostępnia część nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, a także umożliwia dojście i dojazd niezbędnego sprzętu do miejsca inwestycji. Inwestor (Gmina) ponosi koszty inwestycji i zajmuje się wszelkimi sprawami organizacyjnymi, czyli w drodze przetargu wyłania wykonawcę, dokonuje wyboru inspektora nadzoru, itp. (wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę). Ponadto przez okres gwarancji, tj. przez 5 lat Inwestor będzie pełnił nadzór nad oczyszczalnią, czyli będzie organizował odbiór osadu, ustalał terminy wywozu (zgodne z instrukcją opracowaną przez wykonawcę). W zamian za to właściciel nieruchomości będzie ponosił na rzecz Inwestora „ryczałtową opłatę za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków”, płatną w systemie kwartalnym przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji. Jednak wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni, a także negatywne skutki innych nieprzewidzianych zdarzeń ponosić będzie właściciel nieruchomości (np. faktury za wywóz osadu, energię elektryczną i inne koszty będą bezpośrednio fakturowane na właściciela posesji). Przez cały okres trwania inwestycji, jak również w okresie gwarancyjnym, czyli w okresie, gdzie nadzór nad inwestycją sprawować ma Gmina, właścicielem oczyszczalni jest również Gmina. Po upływie okresu gwarancji urządzenia (5 lat) odrębną umową zostaną określone „(...) warunki i zasady eksploatacji i administrowania oczyszczalnią i przeniesienia własności oczyszczalni na rzecz Właściciela Nieruchomości”. Gmina nie wyklucza, że własność po upływie okresu gwarancji nie zostanie przeniesiona na Właściciela Nieruchomości, lecz zostanie w posiadaniu Gminy. Warunki nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami nie są opisane w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości. Warunki poboru ryczałtowej opłaty za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków są określone w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości w § 5, który mówi, że właściciel nieruchomości będzie ponosił na rzecz inwestora „ryczałtową opłatę za nadzór i administrowanie przydomową oczyszczalnią ścieków”, płatną w systemie kwartalnym przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia Inwestycji. Będzie dokonywał płatności zgodnie z otrzymaną fakturą na konto Gminy, a niedotrzymanie terminu uregulowania zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata.

Należy podkreślić, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów lub usługodawcą a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i przekazanym za nie wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest dana czynność, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego usługę.

Jednocześnie wskazać należy, że czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

W tym kontekście, należy stwierdzić, że opłaty pobierane przez Gminę od mieszkańców za nadzór i administrowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków będą pozostawać w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „w oderwaniu” od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na organizowaniu odbioru osadu oraz ustalaniu terminów wywozu. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Ponadto, czynności polegające na nadzorze i administrowaniu przydomowymi oczyszczalniami ścieków stanowią działalność wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i zaliczyć je należy do sfery działalności gospodarczej gminy.

Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy wskazać należy, że świadczona przez Wnioskodawcę odpłatna usługa nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ze względu na cywilnoprawny charakter umowy łączący strony (Gminę i mieszkańców) Wnioskodawca jest uważany – w odniesieniu do tej czynności – za podatnika podatku VAT.

Podsumowując, opłaty pobierane przez Gminę od mieszkańców za świadczenie usług nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która zobowiązała się do organizowania odbioru osadu i ustalania terminów wywozu pod warunkiem otrzymania wynagrodzenia od mieszkańców. Wobec tego, świadczenia, do których zobowiązał się Wnioskodawca, będą stanowić odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii dokumentowania ww. czynności.

Kwestie wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a - 106q ustawy.

Stosownie do przepisu art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;(...).

Faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika.

Generalnie ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy (w tym również art. 113) lub rozporządzeń wykonawczych do niej oraz sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT.

Niemniej jednak, stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, o której mowa wyżej (w tym również zwolnioną od podatku), jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w przewidzianym przepisem terminie.

Należy przy tym mieć na uwadze wynikające expressis verbis z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy wyłączenie obowiązku wystawiania na żądanie nabywcy faktur dokumentujących czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy (tj. m.in. usługi najmu). Wyłączenie to odnosi się jednak tylko do sytuacji, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (obowiązek wystawienia faktury dokumentującej takie czynności dla podatnika VAT wynika z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgodnie zatem z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, sprzedawca nie jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej usługi najmu, na rzecz nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nawet na żądanie takiego nabywcy.

W przypadku natomiast, gdy wystawienia faktury dokumentującej czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, korzystające jednocześnie ze zwolnienia, zażąda podatnik VAT, sprzedawca jest obowiązany wystawić taką fakturę na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów Wnioskodawca nie jest zobligowany do wystawienia faktur dokumentujących świadczenie usług nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Jednakże na żądanie nabywców – złożone w przewidzianym w przepisach terminie – Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktur dokumentujących świadczenie ww. usług na rzecz ww. osób.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w rozdziale dotyczącym wystawiania faktur wymieniają jedynie minimum informacji, które faktura zawierać powinna. Wśród nich jest oczywiście nabywca i jego dane. Nie oznacza to jednak, że nabywca musi być tylko i wyłącznie jeden.

W ww. przepisie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, ustawodawca użył sformułowania „nabywcy”, tj. w liczbie pojedynczej – jednakże nie może to oznaczać niestosowanie tego przepisu w przypadku nabycia tej samej rzeczy/usługi przez kilku nabywców – zatem z uwagi na fakt, że prawodawca wymaga wpisania do faktury imienia, nazwiska lub nazwy nabywcy, to w przypadku nabycia towaru/usługi przez dwóch nabywców wpisaniu podlegają te dwa podmioty występujące jako nabywcy danej transakcji.

Zatem z treści przywołanych przepisów nie wynika zakaz wystawiania faktur na więcej niż jeden podmiot. Nabywcą towaru, czy usługi może być więcej niż jedna osoba, zaś dane zawarte na fakturze muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.

Może więc wystąpić sytuacja, że wystawiona zostanie jedna faktura dla kilku podmiotów, przy czym każdy z nabywców jest uprawniony do otrzymania egzemplarza faktury.

W konsekwencji, w przypadku zawarcia jednej umowy z kilkoma osobami jednocześnie, faktura na odpłatne świadczenie usług wykonywane przez Wnioskodawcę powinna być wystawiona na wszystkich nabywców lub dla każdego odrębnie.

Ponadto wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. cyt. wyżej art. 88 ust. 4 ustawy otrzymał brzmienie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Jak wynika z opisu sprawy, w roku 2013 Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 14 sierpnia 2015 r. Przez cały okres trwania inwestycji, jak również w okresie gwarancyjnym, czyli w okresie, gdzie nadzór nad inwestycją sprawować ma Gmina, właścicielem oczyszczalni jest również Gmina. Po upływie okresu gwarancji urządzenia (5 lat) odrębną umową zostaną określone „(...) warunki i zasady eksploatacji i administrowania oczyszczalnią i przeniesienia własności oczyszczalni na rzecz Właściciela Nieruchomości”. Gmina nie wyklucza, że własność po upływie okresu gwarancji nie zostanie przeniesiona na Właściciela Nieruchomości, lecz zostanie w posiadaniu Gminy.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Oprócz czynności polegających na nadzorze i administrowaniu przydomowymi oczyszczalniami ścieków opisana infrastruktura nie będzie wykorzystywana również do wykonywania innych czynności przez Gminę. Z założenia opisywana Inwestycja miała nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie został spełniony art. 5 ustawy, czyli miało nie być odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług (nie było ryczałtowej opłaty). Gmina nie odliczała VAT naliczonego, gdyż nie został spełniony art. 86 pkt 1 ustawy, tzn. nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż Zainteresowany nie otrzymywał podatku należnego. Dopiero w chwili, gdy została na mieszkańca nałożona ww. ryczałtowa opłata, pojawiła się taka możliwość.

W cytowanym powyżej art. 86 ustawy prawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jak wskazał Zainteresowany – „wpłaty otrzymane od mieszkańców powinny być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi z podstawową (23%) stawką VAT”.

Analizując przedstawiony opis sprawy na tle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że zakupy ponoszone przez Gminę – czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego polegającego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy służą działalności generującej – jak twierdzi Wnioskodawca – podatek należny, czyli wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na realizację ww. inwestycji.

Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie jako Inwestorowi – stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...)”. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Tut. Organ wskazuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które zostały przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku Wnioskodawcy, a nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto informuje się, że niniejszą interpretacją indywidualną załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata, dokumentowania ww. czynności przy pomocy faktury, danych zawartych na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu inwestycyjnego pn. „(...)”. Natomiast, w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku na świadczenie usług w postaci nadzoru i administrowania przydomowymi oczyszczalniami ścieków, za które to czynności pobierana jest od właścicieli nieruchomości zryczałtowana opłata zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 20 października 2015 r., nr ILPP1/4512-1-550/15-6/JSK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.