ILPP1/443-968/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Prawidłowe udokumentowania dostaw towarów poprzez wystawienie zbiorczych faktur VAT i zbiorczych faktur VAT RR.
ILPP1/443-968/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. faktura
 3. faktura VAT
 4. faktura zbiorcza
 5. produkty rolne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług – jest:

 • prawidłowe – w zakresie sposobu dokumentowania kilku dostaw towarów poprzez wystawienie jednej faktury VAT i VAT RR;
 • nieprawidłowe – w zakresie wskazania dat wykonania poszczególnych dostaw towarów oraz nazwy i ilości dostarczanych towarów na jednej fakturze VAT i VAT RR;
 • prawidłowe – w zakresie udokumentowania w ciągu miesiąca dostaw wybranych towarów poprzez wystawienie zbiorczych faktur VAT i VAT RR.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego udokumentowania dostaw towarów poprzez wystawienie zbiorczych faktur VAT i zbiorczych faktur VAT RR.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (zwana dalej Spółką) prowadzi działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej.

Produkcja odbywa się w części na fermach posiadanych lub wydzierżawianych przez Spółkę, ale w znacznej części oparta jest o kontraktację i prowadzona jest przez podmioty obce w ich obiektach.

Zgodnie z zawartymi umowami, Spółka dostarcza swoim kontrahentom niezbędne do hodowli produkty, m.in. pasze, leki. Faktury wystawiane są na każdy rodzaj dostarczonego produktu osobno.

Spółka chciałaby rozpocząć fakturowanie kilku dostaw na rzecz jednego kontrahenta jedną zbiorczą fakturą.

W przypadku dokonywania zakupów towarów od rolników ryczałtowych, Spółka wystawiając w ich imieniu faktury VAT RR, również chciałaby móc wystawiać zbiorcze faktury VAT RR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka może dokumentować jedną fakturą kilka – dokonanych na rzecz jednego kontrahenta – dostaw wystawiając jedną fakturę za wszystkie dokonane w danym miesiącu na jego rzecz dostawy lub kilka faktur dokumentujących wszystkie dostawy dokonane w określonych odstępach czasowych (tydzień, dwa tygodnie) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dokonane dostawy...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy Spółka, dokumentując jedną fakturą kilka dostaw na rzecz jednego kontrahenta, musi wpisywać na tej fakturze wszystkie daty dokonania lub zakończenia dostaw tych towarów (zawierające dni poszczególnych dostaw) oraz umieszczając nazwę i ilość dostarczonych towarów w podziale na daty ich dostarczenia...
 3. Czy Spółka może wybierać tylko niektóre dostawy dokonane w ciągu miesiąca, które chce zafakturować zbiorczo czy też, decydując się na taki sposób fakturowania musi zbiorczo zafakturować wszystkie dostawy dokonane w obrębie danego miesiąca lub w obrębie ustalonego okresu (tydzień, dwa tygodnie) na rzecz kontrahenta...
 4. Czy pytania i odpowiedzi na pytania 1-3 odnoszą się również do wystawianych przez Spółkę faktur VAT RR w imieniu rolników ryczałtowych, z którymi Spółka współpracuje...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Od 1 stycznia 2014 r. przestał obowiązywać § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (zwane dalej rozporządzeniem), który stanowił, że faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Nowe, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy nie odwołują się bezpośrednio do tego problemu, ale – zdaniem Spółki – nie ma przeszkód do wystawiania jednej faktury, która będzie dokumentowała kilka dostaw dokonanych na rzecz jednego kontrahenta. Faktura taka może obejmować wszystkie dostawy z wybranego okresu – np. miesiąc, dwa tygodnie, tydzień. Spółka może więc wystawić jedną zbiorczą fakturę za dany miesiąc albo kilka faktur zbiorczych w danym miesiącu. Wszystkie jednak powinny zostać wystawione do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały dokonane dostawy.

Ad. 2

Spółka, wystawiając fakturę zbiorczą może, jako datę dokonania lub zakończenia dostawy (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą), wpisać okres za który wystawia fakturę (np. grudzień 2014, 1-14 grudzień 2014 r.) bez wyszczególniania szczegółowych dat wszystkich dostaw dokonanych w fakturowanym okresie. Spółka umieszczając na fakturze zbiorczej dane wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 7-15 ustawy nie musi dokonywać podziału tych danych na poszczególne dostawy dokonane w fakturowanym okresie. Powinna natomiast umieścić wszystkie dostarczone w fakturowanym zbiorczo okresie towary z wyszczególnieniem danych wymaganych ustawą, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 7-15.

Ad. 3

Jeśli Spółka chciałaby wybrać tylko niektóre dostawy dokonane wciągu miesiąca, które zafakturowałaby zbiorczo, wtedy musiałaby na zbiorczej fakturze umieścić szczegółowe daty poszczególnych dostaw. Dane z art. 106e ust. 1 pkt 7-15 ustawy byłyby umieszczane analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Ad. 4

Pytania 1-3 i odpowiedzi na nie, odnoszą się do wystawiania przez Spółkę faktur VAT RR w imieniu rolników ryczałtowych, z którymi Spółka współpracuje. Spółka ma więc prawo wystawić zbiorczą fakturę/faktury VAT RR obejmujące zakupy dokonane w ustalonym okresie (tydzień, dwa tygodnie, miesiąc) od jednego rolnika ryczałtowego. Ponieważ dział XII, rozdział 2 ustawy nie określa terminu w jakim należy wystawić fakturę VAT RR należy przyjąć, że termin ogólny odnosi się również do faktur VAT RR. Czyli faktury zbiorcze powinny być wystawiane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały dokonane dostawy.

Dane jakie należy umieścić na zbiorczej fakturze VAT RR powinny być zgodne z art. 116 ust. 2 ustawy. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie numer 2, na zbiorczej fakturze VAT RR jako datę dokonania nabycia można podać okres, w którym Spółka dokonała zakupu i który jest zbiorczo fakturowany (np. grudzień 2014, 1-14 grudzień 2014 r.).

Odnośnie obowiązku umieszczenia danych z art. 116 ust. 2 pkt 5-12 ustawy, tutaj Spółka również może pokierować się analogią i na zbiorczej fakturze VAT RR umieścić wszystkie dostarczone w fakturowanym zbiorczo okresie towary bez podziału na poszczególne dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie sposobu dokumentowania kilku dostaw towarów poprzez wystawienie jednej faktury VAT i VAT RR;
 • nieprawidłowe – w zakresie wskazania dat wykonania poszczególnych dostaw towarów oraz nazwy i ilości dostarczanych towarów na jednej fakturze VAT i VAT RR;
 • prawidłowe – w zakresie udokumentowania w ciągu miesiąca dostaw wybranych towarów poprzez wystawienie zbiorczych faktur VAT i VAT RR.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Podkreślić należy, że w systemie podatku od towarów i usług faktury są dokumentami sformalizowanymi potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

W ocenie tut. Organu, przez wystawienie faktury należy rozumieć sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać między innymi:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. (...).

Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku (art. 106e ust. 10 ustawy).

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W świetle tego przepisu podatnik ma czas na wygenerowanie faktury do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów albo wykonano usługę.

Jednakże faktury – zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy – nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ponadto należy zauważyć, że stosownie do art. 106j ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). Należy mieć jednakże na względzie, że wystawienie faktury nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni przed ww. czynnościami.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 pkt 21 ustawy). W pozycji 35 załącznika nr 2 do ustawy zostały wymienione „usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (...)” – PKWiU ex 01.6.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z powołanym przepisem faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, ale przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu.

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług” (art. 116 ust. 3 ustawy).

Ponadto w myśl art. 118 ustawy, przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Należy zatem wskazać, że faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ust. 2 ustawy, potwierdza sprzedaż produktów rolnych oraz usług rolniczych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług.

Przepisy szczególne dotyczące zasad wystawiania faktur VAT RR nie zawierają odrębności względem zwykłych faktur w zakresie terminu ich wystawiania. W związku z tym do faktur VAT RR stosuje się zasady ogólne wystawiania faktur.

Z treści wniosku wynika, że Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej.

Produkcja odbywa się w części na fermach posiadanych lub wydzierżawianych przez Spółkę, ale w znacznej części oparta jest o kontraktację i prowadzona jest przez podmioty obce w ich obiektach.

Zgodnie z zawartymi umowami, Spółka dostarcza swoim kontrahentom niezbędne do hodowli produkty, m.in. pasze, leki. Faktury wystawiane są na każdy rodzaj dostarczonego produktu osobno.

Spółka chciałaby rozpocząć fakturowanie kilku dostaw na rzecz jednego kontrahenta jedną zbiorczą fakturą.

W przypadku dokonywania zakupów towarów od rolników ryczałtowych, Spółka wystawiając w ich imieniu faktury VAT RR, również chciałaby móc wystawiać zbiorcze faktury VAT RR.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego udokumentowania dostaw towarów poprzez wystawienie zbiorczych faktur VAT i zbiorczych faktur VAT RR.

W tym miejscu wskazać należy, że w przepisach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. brak jest normatywnych podstaw do wystawienia zbiorczej faktury, tj. takiej, która dokumentuje więcej niż jedną dostawę towaru dokonane w okresie rozliczeniowym. Nie zmienia to faktu, że żaden przepis ustawy nie zabrania wystawiania faktur VAT, dokumentujących kilka dostaw. Zatem przepis art. 106i ust. 1 ustawy, który ma zastosowanie również do terminu wystawiania faktur VAT RR, obejmuje również te faktury, które dotyczą więcej niż jednej transakcji, dokonanej w danym miesiącu z kontrahentem.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego tut. Organ stwierdza:

Ad. 1

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 106i ust. 1 ustawy, podatnik ma czas na wygenerowanie faktury do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów albo wykonano usługę. Przepis ten obejmuje zatem także te faktury, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu kalendarzowym.

W konsekwencji Wnioskodawca może dokumentować jedną fakturą kilka dostaw dokonanych na rzecz jednego kontrahenta wystawiając jedną fakturę za wszystkie dokonane w danym miesiącu na jego rzecz dostawy lub kilka faktur dokumentujących wszystkie dostawy dokonane w określonych odstępach czasowych (tydzień, dwa tygodnie) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały dokonane dostawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Ustawodawca w powołanym powyżej przepisie art. 106e ust. 1 ustawy, zawarł jakie elementy powinna zawierać poprawnie wystawiona faktura, dokumentująca dokonanie sprzedaży.

Zatem faktura wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. winna zawierać m.in. datę dokonania lub zakończenia dostawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (pkt 6), nazwę towaru (pkt 7) oraz ilość (liczbę) dostarczonych towarów (pkt 8).

Wobec tego Spółka dokumentując jedną fakturą kilka dostaw na rzecz jednego kontrahenta, będzie zobowiązana wpisywać na fakturze wszystkie daty dokonania lub zakończenia dostaw towarów (zawierające dni poszczególnych dostaw) zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy oraz będzie zobowiązana umieszczać nazwę i ilość dostarczonych towarów w podziale na daty ich dostarczenia, jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3

W związku z dostawą towarów na rzecz jednego kontrahenta, Spółka będzie mogła wybierać tylko niektóre dostawy dokonane w ciągu miesiąca, które będzie zamierzała zafakturować zbiorczo. Zatem jeżeli Zainteresowany wybierze powyższy sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, to nie będzie miał obowiązku zbiorczo zafakturować na jednej fakturze wszystkich dostaw dokonanych w obrębie danego miesiąca lub w obrębie ustalonego okresu (tydzień, dwa tygodnie) na rzecz kontrahenta.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Zaznacza się, że przepisy ustawy nie zabraniają wystawiania faktur VAT RR, do więcej niż jednej dostawy. Tym samym przepis art. 106i ust. 1 ustawy, który ma zastosowanie również do terminu wystawiania faktur VAT RR, obejmuje również te faktury, które dotyczą więcej niż jednej transakcji, dokonanej w danym miesiącu na rzecz danego kontrahenta.

Tym samym Zainteresowany może dokumentować jedną fakturą VAT RR kilka dostaw dokonanych przez jednego rolnika ryczałtowego wystawiając jedną fakturę VAT RR za wszystkie dokonane w danym miesiącu na jego rzecz dostawy lub kilka faktur VAT RR dokumentujących wszystkie dostawy dokonane w określonych odstępach czasowych (tydzień, dwa tygodnie) w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały dokonane dostawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Spółka dokumentując jedną fakturą VAT RR kilka dostaw dokonanych przez jednego rolnika ryczałtowego, będzie zobowiązana wpisywać na fakturze wszystkie daty dokonania nabycia dostaw towarów (zawierające dni poszczególnych dostaw) zgodnie z przepisem art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz będzie zobowiązana umieszczać nazwę nabytych produktów rolnych i wskazać jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów, jak stanowi art. 116 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 ustawy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

W sytuacji dostawy towarów na rzecz jednego kontrahenta, Spółka będzie mogła wybierać tylko niektóre dostawy dokonane w ciągu miesiąca, które będzie zamierzała zafakturować zbiorczo. Zatem jeżeli Zainteresowany wybierze powyższy sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, to nie będzie miał obowiązku zbiorczo zafakturować na jednej fakturze VAT RR wszystkich dostaw dokonanych w obrębie danego miesiąca lub w obrębie ustalonego okresu (tydzień, dwa tygodnie) na rzecz kontrahenta.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.