IBPP4/4513-221/15/EK | Interpretacja indywidualna

Wykazanie na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze (faktura wystawiona przed 1 stycznia 2016 r. i po 1 stycznia 2016 r.)
IBPP4/4513-221/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. podatnik
 3. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona przed 1 stycznia 2016 r.;
 • nieprawidłowe - w zakresie wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona po 1 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podmiotem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją olejów i środków smarnych dla przemysłu, a także motoryzacji. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy, a także posiada zezwolenie na prowadzenie składów podatkowych.

Co do zasady, Spółka produkuje Wyroby na bezpośrednie zamówienie klienta - odbiorcy. Część z wyrobów jest jednak produkowana przez Spółkę „na bieżąco” zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem ze strony klientów.

Zdarzają się sytuacje, w których Spółka czasowo wprowadza wyprodukowane wyroby do magazynu, gdzie czekają one:

 • na odbiór przez klienta, który je zamówił;
 • na złożenie przez któregokolwiek z obecnych lub potencjalnych klientów Spółki zamówienia zgodnie z przyjętą

przez Spółkę prognozą zapotrzebowania na konkretny wyrób.

Mogą mieć zatem miejsce sytuacje, kiedy to Spółka wyprodukuje wyroby przed 1 stycznia 2016 r., natomiast ich faktyczna sprzedaż, która zostanie udokumentowana fakturą VAT, będzie miała miejsce dopiero w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tym dniu.

Spółka, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej w brzmieniu zarówno do 31 grudnia 2015 r. jak i od 1 stycznia 2016 r., rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych. Z uwagi jednak na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do tych wyrobów, moment płatności akcyzy zostaje oddalony w czasie do zakończenia wspomnianej procedury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej, wprowadzonego ustawą nowelizującą ustawę akcyzową który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., Spółka będzie zobowiązana do wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli wyroby te zostały wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2016 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej, wprowadzonego ustawą nowelizującą który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., nie będzie ona zobowiązana do wykazania w fakturze ani w oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli wyroby te zostały wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdą wżycie przepisy ustawy nowelizującej ustawę akcyzową, która poprzez art. 1 pkt 4 lit. c wprowadza do ustawy akcyzowej m.in. art. 10 ust. 12, zgodnie z treścią którego:

Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze”.

Biorąc pod uwagę treść powyższego przepisu oraz moment jego wejścia w życie, można wyróżnić następujące elementy normy prawnej w nim zawartej:

 • adresatem tej normy jest z pewnością podatnik akcyzy, ale wyłącznie w przypadku gdy uzyskał taki status do 1 stycznia 2016 r. (a wiec w praktyce po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę akcyzowa) dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych, w odniesieniu do której zaistnieje obowiązek udokumentowania w formie faktury VAT;
 • dyspozycją tej normy jest obowiązek umieszczenia na fakturze kwoty akcyzy zawartej w cenie sprzedanych wyrobów akcyzowych lub oświadczeniu załączanym do tej faktury, ale wyłącznie na żądanie nabywcy.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, regulację nowego art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej należy zatem rozumieć w taki sposób, że obowiązek umieszczenia na fakturze kwoty akcyzy powiązany jest ze spełnieniem łącznie trzech przesłanek, tj. (i.) posiadaniem statusu podatnika akcyzy, ale wyłącznie w przypadku gdy uzyskano taki status po 1 stycznia 2016 r.; (ii.) dokonaniem sprzedaży wyrobów akcyzowych przez niego; oraz (iii.) zgłoszeniem żądania przez nabywcę tych wyrobów.

Z praktycznego punktu widzenia, uwzględniając regulacje w zakresie podatku od towarów i usług (Art. 106i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT), będą zdarzać się sytuacje, w której sprzedaż (a więc dostawa) wyrobów akcyzowych miała miejsce 23 grudnia 2015 r., natomiast faktura będzie wystawiona np. 14 stycznia 2016 r. Inny sposób interpretacji niż przedstawiony przez Wnioskodawcę doprowadziłby do sytuacji, w której nabywca wyrobów mógłby zgłosić żądanie umieszczenia kwoty akcyzy na fakturze w odniesieniu do sprzedaży, która miała miejsce jeszcze w „starym” stanie prawnym, a więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę akcyzową.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę problem przedstawia poniższy schemat:

 1. 23 grudnia 2015 r. - Dostawa wyrobów akcyzowych
 2. 1 stycznia 2016 r. - Moment wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę akcyzową
 3. 14 stycznia 2016 r. - Wystawienie faktury VAT przez sprzedawcę

Z drugiej strony potencjalnie może również zaistnieć sytuacja, w której strony transakcji uzgodnią możliwość wcześniejszego wystawienia faktury VAT. Powyższe jest dopuszczalne przez przepisy ustawy o VAT (Art. 106i ust. 7 ustawy o VAT). Tym samym dostawa wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego może mieć miejsce 18 stycznia 2016 r., a faktura VAT zostanie wystawiona 21 grudnia 2015 r. W tym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy podatnik akcyzy również nie powinien być zobowiązany do umieszczenia kwoty akcyzy na fakturze, gdyż działał w reżimie prawnym w którym nie obowiązywał jeszcze art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej. Co więcej taki podmiot w dniu wystawienia faktury mógł nie mieć w odniesieniu do tych wyrobów statusu podatnika akcyzy, z uwagi na fakt że nie zostały one jeszcze wyprodukowane.

Sytuację taką przedstawia poniższy schemat:

 1. 21 grudnia 2015 r. - Wystawienie faktury VAT przez sprzedawcę
 2. 1 stycznia 2016 r. - Moment wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę akcyzową
 3. 18 stycznia 2016 r. - Dostawa wyrobów akcyzowych

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do wyrobów, które zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2016 r., Spółka nie jest zobowiązana do wykazywania kwoty akcyzy na fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury, z uwagi na fakt iż nie uzyskała statusu podatnika akcyzy na podstawie znowelizowanych przepisów akcyzowych, a jeszcze pod starym reżimem prawnym.

Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy akcyzowej podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie natomiast z treścią art. 8 ust. 1 ustawy akcyzowej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. produkcja wyrobów akcyzowych. Biorąc zatem pod uwagę treść art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy akcyzowej należy zatem uznać, iż w odniesieniu do Wyrobów Spółka każdorazowo staje się podatnikiem podatku akcyzowego w momencie wyprodukowania konkretnej ich partii. Jeżeli zatem produkcja tych Wyrobów miała miejsce przed dniem obowiązywania ustawy nowelizującej ustawę akcyzową, Spółka nie powinna być zobowiązana do wykazywania w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy w odniesieniu do tych wyrobów.

Co więcej, w ocenie Spółki przypisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę akcyzową wyraźnie wskazują, że dla postępowań i procedur jakie rozpoczęły się przez 1 stycznia 2016 r. znajdują zastosowania przepisy obowiązujące przed tym dniem. Powyższe, w ocenie Spółki znajduje potwierdzenie w szczególności w treści:

 • art. 4 ustawy nowelizującej zgodnie z którym: „Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które zostały rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2016 r. i nie zostały do tego dnia zakończone, stosuje się przepisy dotychczasowe”,
 • art. 6 ustawy nowelizującej zgodnie z którym: „Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r., do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.”,
 • art. 16. ustawy nowelizującej zgodnie z którym: „Podmiot, który przed dniem 1 stycznia 2016 r. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w którym prowadzi działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, może prowadzić działalność na podstawie tego zezwolenia pomimo niespełnienia warunków określonych w art. 48 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Taki sposób rozumienia regulacji potwierdzają również przepisy przejściowe, wskazujące w jakich sytuacjach należy stosować przepisy nieobowiązującej już ustawy akcyzowej z 2004 r. oraz obecnej ustawy akcyzowej. Przedmiotowe regulacje bowiem uzależniają stosowanie którejkolwiek z regulacji od momentu powstania obowiązku podatkowego. I tak, zgodnie z art. 154 ust. 4, w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy akcyzowej i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przekładając powyższe na sytuację Spółki przedstawioną w zdarzeniu przyszłym, Spółka nie będzie zobowiązana do stosowania przepisów wprowadzonych ustawą nowelizującą ustawę akcyzową w odniesieniu do wyrobów akcyzowych w przypadku których obowiązek podatkowy powstał (a więc zostały wyprodukowane) przed 1 stycznia 2016 r.

W ocenie Spółki, powołane powyżej przepisy przejściowe ustawy nowelizującej oraz przedstawiona przez nią w niniejszym piśmie argumentacja potwierdzają, że wyroby akcyzowe podlegają reżimowi podatkowemu obowiązującemu w momencie ich objęcia tym reżimem, czyli w momencie ich wyprodukowania.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki przyjęcie innego niż przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozumienia regulacji nowego art. 10 ust. 12 ustawy akcyzowej i powiązanie przykładowo obowiązku umieszczenia kwoty akcyzy na fakturze wyłącznie z momentem wystawienia faktury, doprowadziłby do naruszenia jednej z naczelnych zasad państwa prawnego - zasady lex retro non agit.

W orzecznictwie podkreśla się, że zgodnie ze wspomnianą zasadą, do zdarzeń prawnych zaistniałych w określonym czasie stosuje się przepisy prawa wówczas obowiązujące. Należy podkreślić, iż Trybunał Konstytucyjny, choć uznał zasadę lex retro non agit za podstawową zasadę porządku prawnego, mającą oparcie w takich wartościach, jak bezpieczeństwo prawne, pewność obrotu prawnego i poszanowania praw słusznie nabytych, to nie nadał jej charakteru absolutnego (bezwzględnego). Ustalił jednak, że odstępstwa od niej powinny mieć charakter szczególny (wyjątkowy). Mogą być więc dokonane jedynie ze względu na „bardzo ważne powody”, w „szczególnych okolicznościach, gdy ze względów obiektywnych zachodziła potrzeba dania pierwszeństwa określonej wartości chronionej bądź znajdującej swoje oparcie w przepisach Konstytucji RP” (por. E. Morawska: Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, s. 239, także s. 353). W przedmiotowym przypadku ustawodawca nie dopuścił do jakichkolwiek odstępstw od tej zasady. W konsekwencji wobec sytuacji Spółki powinny mieć zastosowanie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2016 r. Tym samym, Spółka nie powinna być zobowiązana do wykazywania kwoty akcyzy w fakturze lub oświadczeniu, jeżeli wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane przed wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę akcyzową. Odejście od takiego sposobu zastosowania zmieniających się regulacji do sytuacji Spółki mogłoby powodować niespójność z innym regulacjami podatkowymi, do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana (o czym mowa poniżej).

Podsumowując, biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację, w ocenie Spółki, nie będzie ona zobowiązana do wykazania w fakturze ani w oświadczeniu załączanym do faktury kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze, jeżeli wyroby te zostały wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona przed 1 stycznia 2016 r.;
 • nieprawidłowe - w zakresie wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona po 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 10 ust. 1 ustawy).

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy (art. 10 ust. 8 ustawy).

Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego (art. 10 ust. 9 ustawy).

Natomiast uregulowanie momentu powstania zobowiązania podatkowego w przypadku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenie poboru akcyzy została dokonane w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z ww. przepisem w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury.

Wynika z tego, że przykładowo w razie wyprodukowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, pomimo iż obowiązek podatkowy powstanie w momencie wyprodukowania tych wyrobów (co wynika z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie), do czasu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów nie powstanie zobowiązanie podatkowe – zobowiązanie powstanie dopiero w momencie wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 12 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2016 r.), na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze.

Zgodnie z art. 10 ust. 13 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać:

 1. dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON;
 2. kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze;
 3. datę i miejsce złożenia oświadczenia;
 4. czytelny podpis składającego oświadczenie.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Z wskazanych powyżej przepisów wynika, iż podatnikiem akcyzy jest przede wszystkim osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Podatnikiem będzie zatem taki podmiot, którego zachowanie (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą) wskazane zostało jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją olejów i środków smarnych dla przemysłu, a także motoryzacji. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy, a także posiada zezwolenie na prowadzenie składów podatkowych. Co do zasady, Spółka produkuje Wyroby na bezpośrednie zamówienie klienta - odbiorcy. Część z wyrobów jest jednak produkowana przez Spółkę „na bieżąco” zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem ze strony klientów.

Mogą mieć zatem miejsce sytuacje, kiedy to Spółka wyprodukuje wyroby przed 1 stycznia 2016 r., natomiast ich faktyczna sprzedaż, która zostanie udokumentowana fakturą VAT, będzie miała miejsce dopiero w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tym dniu.

Z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jednoznacznie wynika, że od 1 stycznia 2016 r. na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze.

Mając na uwadze powyższy przepis, jeżeli Wnioskodawca będzie wystawiał fakturę po 1 stycznia 2016 r. to na żądanie nabywcy będzie zobowiązany wykazywać w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze. Natomiast jeżeli faktura będzie wystawiona przed 1 stycznia 2016 r. to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze.

Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca w sprawie opisanej we wniosku zarówno przed 1 stycznia 2016 r, jak i po tej dacie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Przepis art. 10 ust. 12 odnosi się natomiast do faktury wystawianej przez podatnika podatku akcyzowego. W tym zakresie ustawodawca w ustawie z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie wprowadził żadnych przepisów przejściowych.

Wskazać także należy, że w spawie będącej przedmiotem nie zasługuje na uwzględnienie stanowisko Wnioskodawcy o zasadności zastosowania w sprawie art. 154 ust. 4 ustawy.

Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 154 ustawy zawartego w Rozdziale 2 – Przepisy przejściowe, Działu VIII – Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. wchodzącej w życie 1 marca 2009 r.:

 1. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym nie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przyjmując, że obowiązek podatkowy powstał z chwilą wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.
 4. Jeżeli obowiązek podatkowy w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 5. Jeżeli wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, zostały, jako wyroby zwolnione od akcyzy, wyprowadzone ze składu podatkowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Natomiast art. 168 ustawy stanowi: „Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Stosownie do powyższego art. 154 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., która weszła w życie z dniem 1 marca 2009 r., jest przepisem przejściowym odnoszącym się do stosowania przepisów dotychczasowych w zakresie obowiązku podatkowego powstałego na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Tym samym przepisy art. 154, w tym również ust. 4 art. 154 ustawy, nie mają związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym zawartą w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r., wchodzącą w życie 1 stycznia 2016 r.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona przed 1 stycznia 2016 r.;
 • nieprawidłowe - w zakresie wykazania na żądanie nabywcy w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze, jeżeli faktura została wystawiona po 1 stycznia 2016 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.