IBPP4/4512-27/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dokumentowanie fakturą oraz ujęcia w deklaracji VAT usług transportu i dojrzewania owoców
IBPP4/4512-27/16/PKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. faktura
 3. miejsce świadczenia usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.), uzupełniony pismem z 9 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) oraz pismem z 21 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedmiocie dokumentowania fakturą oraz ujęcia w deklaracji VAT usług transportu i dojrzewania owoców jest - prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dokumentowania faktura oraz ujęcia w deklaracji VAT usług transportu i dojrzewania owoców. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 9 i 21 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firmy z Francji i Niemiec chcą zlecić Spółce organizację transportu towarów oraz usługę dojrzewania owoców cytrusowych. Obie firmy zagraniczne będą sprzedawały owoce cytrusowe bezpośrednio odbiorcom w Polsce. Spółka świadczyłaby usługę transportu towarów z miejsca wskazanego przez ww. firmy do dojrzewalni położonych na terenie krajów UE i po dojrzewaniu owoców świadczyłaby transport owoców do wskazanego przez obie firmy miejsca na terenie Polski do ostatecznego odbiorcy.

W celu realizacji zlecenia Spółka kupowałaby usługi transportowe w firmach transportowych oraz usługi dojrzewania owoców w firmach posiadających dojrzewalnię owoców cytrusowych.

Usługi transportowe kupowane byłyby u przewoźników polskich i zagranicznych. Usługi dojrzewania owoców kupowane byłyby w Polsce i krajach UE. Za wykonane usługi Spółka wystawiałaby faktury dla firm we Francji i w Niemczech.

Wszystkie firmy biorące udział w transakcjach są zarejestrowane, jako podatnicy VAT UE. Kontrahenci z Niemiec i Francji nie posiadają siedziby prowadzenia działalności gospodarczej ani stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Spółka będzie posiadała dokumenty (np. umowy, faktury zakupu), z których będzie wynikał związek odliczonego podatku ze świadczonymi przez Spółkę usługami opodatkowanymi w miejscu siedziby nabywcy (zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1).
 2. Klienci, dla których Spółka zamierza świadczyć usługi są zobowiązani rozliczyć podatek VAT w kraju swojej siedziby.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest wystawianie przez Spółkę faktur VAT sprzedaży usług z podaniem europejskich numerów identyfikacji podatkowej oraz bez podawania stawki i kwoty VAT oraz kwoty należności wraz z podatkiem a z zastosowaniem na fakturze oznaczenia „odwrotne obciążenie”...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym prawidłowe byłoby wykazywanie sprzedaży ww. usług w pozycji 11 deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja zakresu zlecenia określonego w przedstawionym wyżej zdarzeniu przyszłym miałaby charakter sprzedaży usług dla firm z Francji i Niemiec. Realizowane zlecenie nie byłoby dla Spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku VAT.

Ponadto Spółka uważa, że miejscem świadczenia usług transportu jak i dojrzewania owoców jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (art. 28b ust. 1 ustawy o podatku VAT). Dlatego zasadnym będzie wystawianie faktur VAT sprzedaży dla firmy z Francji i Niemiec z podaniem ich europejskich numerów Identyfikacji podatkowej (art. 106e ust. 1 pkt 24) oraz adresów gdzie znajdują się ich siedziby. Spółka uważa ponadto, że faktury VAT sprzedaży usług powinny być wystawione bez podania stawki i kwoty podatku VAT oraz sumy należności wraz z podatkiem, natomiast powinny zawierać określenie „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 i art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT).

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że jego zdaniem transakcja sprzedaży usług opisane we wniosku należy wykazać w poz. 11 deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zauważyć, iż pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy.

Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy).

Aby doszło do transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik dokonujący tej czynności musi nabyć prawo do rozporządzania jak właściciel towarami w konsekwencji dokonanej dostawy. Z przesłanki tej wynika w istocie konieczność zaistnienia dwóch zdarzeń prawnych:

 1. nabycie prawa do rozporządzania towarami będącymi przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz
 2. wcześniejsze dokonanie dostawy tych towarów.

Mając na uwadze, że kontrahenci Wnioskodawcy będą sprzedawali owoce cytrusowe bezpośrednio odbiorcom w Polsce po wykonaniu usług przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do uznania transakcji Wnioskodawcy za WNT albowiem nie będzie on podmiotem nabywającym przedmiotowe owoce. Natomiast czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będą miały charakter usług.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie, a w konsekwencji od tego będzie zależał sposób dokumentowanie usługi fakturą oraz wykazania w deklaracji VAT.

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 i 2 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ww. przepisy wiążą miejsce świadczenia usług z siedzibą usługobiorcy, który winien być podatnikiem tj. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a w sytuacji gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy to z tym miejscem.

Od ww. zasady ogólnej prawodawca przewidział kilka wyjątków, jednym z nich jest miejsce opodatkowanie usług transportu towarów dla podmiotów niebędących podatnikami (art. 28f ust. 2-5 ustawy) co jednak nie ma wpływu na niniejszą sprawę albowiem jak wynika z wniosku kontrahenci Wnioskodawcy są podatnikami.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie świadczyć usługę transportu towarów do dojrzewalni położonych na terenie krajów UE w których świadczona jest przez Wnioskodawcę usługa dojrzewania owoców. Po dojrzewaniu owoców świadczyłby usługę transportu owoców do wskazanego przez kontrahentów (nie posiadających siedziby prowadzenia działalności gospodarczej ani stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski) miejsca na terenie Polski - do ostatecznego odbiorcy. Schemat świadczenia przez Wnioskodawcę zarówno usługi transportu jak i dojrzewania owoców jest podobny, mianowicie Wnioskodawca zakupuje te usługi od podmiotów trzecich, a następnie je odsprzedaje swoim klientom.

Usługa transportu towarów będzie świadczona z miejsca wskazanego przez ww. firmy do dojrzewalni położonych na terenie krajów UE i po dojrzewaniu owoców Wnioskodawca świadczyłby transport owoców do wskazanego przez obie firmy miejsca na terenie Polski do ostatecznego odbiorcy.

Ponadto Spółka będzie posiadała dokumenty (np. umowy, faktury zakupu), z których będzie wynikał związek odliczonego podatku ze świadczonymi przez Spółkę usługami opodatkowanymi w miejscu siedziby nabywcy (zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1), a klienci, dla których Spółka zamierza świadczyć usługi są zobowiązani rozliczyć podatek VAT w kraju swojej siedziby.

Mając na uwadze, że dla usług transportu jak i dojrzewania owoców świadczonych dla podatników nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia to przy określaniu tego miejsca znajdzie zastosowanie powyższa zasada ogólna zgodnie, z którą miejsce świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi, powiązane jest z miejscem odbioru (konsumpcji) tych usług.

Powyższe ma przełożenie na sposób fakturowania i ujęcia tych usług w deklaracji VAT.

Zgodnie z art. 106a ustawy przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z brzmieniem art. 106e ust. 1 ustawy pkt 4, 5, 12, 14, 18 i 24, faktura powinna zawierać m.in.:

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • stawkę podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”,
 • w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Z kolei w świetle art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy, faktura może nie zawierać, w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14;

Na podstawie ww. przepisów Wnioskodawca dokumentując świadczenie usług poza terytorium kraju, na rzecz kontrahentów unijnych, nie wykazuje na fakturze stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz podatkiem. Natomiast w sytuacji gdy nabywca usługi jest zobowiązany do rozliczenia podatku, faktura winna zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Równocześnie - dla tych transakcji - Wnioskodawca jest zobowiązany posługiwać się numerem NIP poprzedzonym kodem PL jak i też podając numer identyfikacji podatkowej kontrahenta winien poprzedzić go dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Trzeba tutaj zauważyć, że przywołany przez Wnioskodawcę art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy, dla świadczonych przez niego usług, nie znajdzie zastosowania. Zgodnie z tym przepisem faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy odnosi się do opodatkowania transakcji, które podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju w przypadku nabycia towarów wymienione w załączniku nr 11 do ustawy i nabycia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zatem są to sytuację niezwiązane z niniejszą sprawą.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Na mocy delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 914) w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - wydanym na podstawie ww. delegacji - w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia określono wzór deklaracji VAT-7.
Zgodnie z objaśnieniem do tej deklaracji (zawartym w załącznik nr 4 rozporządzenia) w:

 • poz. 11 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. (...).
 • poz. 12 wykazuje się świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Dlatego też, w sytuacji gdy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od nabyć związanych ze świadczeniem tych usług, winienie wykazać świadczone usługi w poz. 11 jako świadczenie usług poza terytorium kraju.

Ponadto należy mieć na uwadze, że świadczenie ww. usług należy wykazać również w poz. 12 deklaracji, w sytuacji gdy są to usługi o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.