IBPP3/443-1055/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wystawianie faktur przez zarządcę-operatora nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego –dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez zarządcę-operatora nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez zarządcę-operatora nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miejska (zwana dalej Gminą) zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki realizacji następujących zadań:

a. na etapie wstępnym:

 • zakup gruntów pod drogę, wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności,

b. na etapie realizacji inwestycji:

 • wybudowanie hali Inkubatora (13 modułów dla małych firm) wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, wjazdy, oświetlenie, zieleń),
 • utworzenie drogi obsługującej komunikacyjnie obszar „A” w MPP oraz rozległe tereny przeznaczone pod inwestycje (północna część SSE)
 • działania informacyjno-promocyjne

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę dostępności komunikacyjnej terenów północnych SSE oraz udostępnienie atrakcyjnej, przystępnej powierzchni w ramach ośrodka innowacyjności do działalności gospodarczej małym firmom z różnych branż.

Dzięki temu będzie możliwe osiągnięcie następujących celów:

 • polepszenie warunków inwestowania na terenie M. przekładające się na napływ nowych inwestycji,
 • rozwój lokalnej gospodarki poprzez rozwój firm działających w różnych branżach,
 • ukierunkowania sfery tzw. małego biznesu na innowacyjność, konkurencyjność, rozwój,
 • uzupełnienie istniejącej mieleckiej infrastruktury wspierania biznesu o inkubator dla małych firm nastawionych na rozwój.

Utworzenie Inkubatora spowoduje powstanie i udostępnienie atrakcyjnej i przystępnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez małe firmy. Usytuowanie ośrodka, jakim jest inkubator przedsiębiorczości, w otoczeniu zaawansowanych obiektów istniejącego parku przemysłowego, zapewni zaplecze dla tych firm w zakresie usług w zakresie B+R, innowacji, transferu technologii – w zależności od zapotrzebowania.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegną warunki do powstawania i pozyskiwania nowych podmiotów gospodarczych dla obszaru gminy i regionu, w tym małych firm działających w różnych branżach, innowacyjnych, konkurencyjnych oraz wykorzystujących wiedzę. Rozwój tej inicjatywy sprzyjać będzie zdynamizowanej lokalnej gospodarki oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

Budowa nowego układu drogowego w północnej części strefy będzie alternatywnym, znacznie krótszym i bezpieczniejszym dojazdem do strefy. Budowa przedmiotowego układu drogowego, poprzez zapewnienie (ułatwienie dostępu do prawie 47 ha oferowanych terenów inwestycyjnych, uwzględnia także potrzeby potencjalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenie M. Infrastruktura komunikacyjna utworzona zostanie na bazie istniejącego odcinka drogi wewnętrznej przewidzianego do przebudowy (1131 mb). Natomiast budowa nowego odcinka będącego przedłużeniem istniejącego w kierunku wschodnim jako drogi dojazdowej wewnętrznej klasy L dla kategorii ruchu KR3, długości 1331 mb wraz z budową ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia. Po zakończeniu realizacji inwestycji zostanie podjęta uchwała rady Miejskiej o zakwalifikowaniu tej drogi do kategorii dróg gminnych publicznych. Celem operacyjnym nowego układu komunikacyjnego będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności drogowej do miejsc koncentracji działalności gospodarczej.

Infrastrukturą inkubatora zarządzał będzie operator. W szczególności do zadań operatora należeć będzie wynajem powierzchni dla firm w ramach powstałej infrastruktury oraz wsparcie dla firm inkubowanych w zakresie rozwoju i innowacji. Do jego obowiązku na podstawie umowy oraz odpowiedniego upoważnienia należeć będzie zawieranie umów najmu, fakturowanie w imieniu i na rzecz Gminy, pobieranie zafakturowanych należności i odprowadzanie w umownym terminie na konto Gminy, windykacja należności, sporządzanie dokumentacji rejestru cząstkowego sprzedaży dla potrzeb VAT i przekazywanie ich w czasie określonym w umowie do Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 6):

Czy zarządca-operator nieruchomości inkubatora może wystawiać faktury dla najemców w imieniu i na rzecz Gminy i sporządzać dokumentację dla celów VAT w postaci wyłącznie rejestru cząstkowego VAT, który będzie przekazywany do Gminy wraz z kopiami faktur...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina jest podmiotem prawa publicznego o charakterze określonym przepisami ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Poza zadaniami właściwymi dla jednostki samorządu terytorialnego, jako szeroko pojętego organu władzy publicznej, Gmina realizuje sprzedaż na podstawie umów cywilnoprawnych. Wskazana sprzedaż podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie, w jakim Gmina jest w stanie przyporządkować zakupy towarów i usług do określonego rodzaju sprzedaży opodatkowanej, kwoty podatku naliczonego są przez nią odliczane, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 86 i następnymi ustawy o VAT. Natomiast w zakresie, w jakim zakupy towarów lub usług są związane z wykonywaniem przez Gminę zadań w oparciu o reżim publicznoprawny, podatek naliczony z faktur dokumentujących te zakupy nie jest odliczany.

Nakłady poniesione na obszar I, tj. budowę inkubatora będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Źródłem przychodów dla Gminy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy t.j. dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526) będą opłaty za wynajem powierzchni w Inkubatorze. W ramach opłaty za wynajem powierzchni w Inkubatorze najemcy otrzymają dostęp do określonej wielkości powierzchni. Oprócz tego Gmina gwarantuje miejsca parkingowe na parkingu ogólnodostępnym. Opłaty indywidualne np. za energię elektryczną, wodę, ścieki nie stanowią składnika opłaty za wynajem – będą regulowane indywidualnie przez najemców na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcami.

Zważywszy na powyższe, Gmina może zlecić wykonywanie określonych zadań odrębną umową regulującą między innymi sposób rozliczania finansowego w tym również dotyczącego podatku VAT. Operator będzie mógł zawierać umowy najmu, fakturować w imieniu i na rzecz Gminy, pobierać zafakturowane należności, windykować należności oraz sporządzać dokumentację rejestru cząstkowego sprzedaży dla potrzeb VAT i przekazywać je w czasie określonym w umowie do Gminy.

Nie narusza przepisów podatkowych zlecenie innemu podmiotowi, na podstawie pełnomocnictwa, technicznej czynności wystawiania faktur oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy w części dotyczącej transakcji związanych z realizowanymi przez Operatora czynnościami wynajmu w imieniu i na rzecz Gminy (podatnika podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Należy wskazać, że zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Przez sprzedaż – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 106a ustawy o VAT – obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności (...).

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106d ust. 2 ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. – faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a.

Ponadto, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Na mocy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu VAT. Przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Ważne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „...”. Infrastrukturą Inkubatora zarządzał będzie operator. W szczególności do zadań operatora należeć będzie wynajem powierzchni dla firm w ramach powstałej infrastruktury oraz wsparcie dla firm inkubowanych w zakresie rozwoju i innowacji. Do jego obowiązków na podstawie umowy oraz odpowiedniego upoważnienia należeć będzie zawieranie umów najmu, fakturowanie w imieniu i na rzecz Gminy, pobieranie zafakturowanych należności i odprowadzanie w umownym terminie na konto Gminy, windykacja należności, sporządzanie dokumentacji rejestru cząstkowego sprzedaży dla potrzeb VAT i przekazywanie ich w czasie określonym w umowie do Gminy.

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedstawionej sprawie dotyczą kwestii czy zarządca-operator nieruchomości inkubatora może wystawiać faktury dla najemców w imieniu i na rzecz Gminy i sporządzać dokumentację dla celów VAT w postaci wyłącznie rejestru cząstkowego VAT, który będzie przekazywany do Gminy wraz z kopiami faktur.

Mając powyższe przepisy na uwadze należy wskazać, że skoro zarządca-operator nieruchomości inkubatora będzie wykonywać na podstawie zawartej z Gminą umowy czynności, o których mowa we wniosku w imieniu i na rzecz Gminy, to może on wystawiać faktury VAT w imieniu i na rzecz Gminy z tytułu pobieranych czynszów za wynajem powierzchni dla firm w ramach powstałej infrastruktury. Również zarządca-operator może sporządzać dokumentację dla celów VAT w postaci wyłącznie rejestru cząstkowego VAT, który będzie przekazywany do Gminy z kopiami wystawionych faktur.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w konfrontacji z powołanymi przepisami prawa prowadzi do wniosku, że nie narusza przepisów podatkowych zlecenie przez Gminę innemu podmiotowi, na podstawie stosownej umowy, technicznej czynności wystawienia faktury i pobrania czynszu za najem powierzchni inkubatora w imieniu i na rzecz Gminy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania nr 6 przedstawionego we wniosku, a zatem w zakresie pozostałych zapytań wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.