IBPP2/4512-860/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Umowa w sprawie „samofakturowania” – skutki podatkowe.
IBPP2/4512-860/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. odliczenie podatku
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015r. (data wpływu 5 października 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości dokonywania akceptacji faktur wystawionych przez Wnioskodawcę w systemie „samofakturowania” przez pełnomocnika Dostawcy będącego Pracownikiem lub Współpracownikiem Wnioskodawcy – jest prawidłowe,
 • uznania czy umowa w sprawie „samofakturowania” zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcą może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę – jest prawidłowe
 • uznania czy w przypadku gdy Dostawca towarów lub usług w imieniu i na rzecz którego Wnioskodawca wystawia faktury nie zatwierdzi wystawionej przez Wnioskodawcę faktury lub wskaże błędy w fakturze, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie możliwości dokonywania akceptacji faktur wystawionych przez Wnioskodawcę w systemie „samofakturowania” przez pełnomocnika Dostawcy będącego Pracownikiem lub Współpracownikiem Wnioskodawcy, uznania czy umowa w sprawie „samofakturowania” zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcą może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę oraz uznania czy w przypadku gdy Dostawca towarów lub usług w imieniu i na rzecz którego Wnioskodawca wystawia faktury nie zatwierdzi wystawionej przez Wnioskodawcę faktury lub wskaże błędy w fakturze Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Główna działalność Wnioskodawcy (dalej również: Spółki) dotyczy handlu detalicznego oraz hurtowego w branży odzieży sportowej. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2003 r.

Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca zamierza skorzystać z instytucji „samofakturowania” opisanej w art. 106d ustawy o VAT.

W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 106d ustawy o VAT Wnioskodawca planuje zawrzeć z kontrahentami umowy w sprawie „samofakturowania”. W każdej umowie zawarte będzie:

1.upoważnienie Wnioskodawcy („Nabywcy”) do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych w imieniu i na rachunek kontrahentów („Dostawcy”) w okresie obowiązywania umowy, w zakresie towarów i usług określonych w jego treści, a także oświadczenie Nabywcy w przedmiocie akceptacji upoważnienia.

2.zostanie określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę wykonującego czynności na rzecz Spółki.

W zakresie procedury zatwierdzania faktur przez Dostawcę Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch rozwiązań (a lub b) w zależności od uzgodnień z danym Nabywcą:

a.Udzielenie pracownikowi (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę; dalej: Pracownik) lub współpracownikowi (z którym współpraca realizowana jest na podstawie umowy prawa cywilnego; dalej Współpracownik) Wnioskodawcy pełnomocnictwa przez Dostawcę do dokonywania w jego imieniu akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.

Proces zatwierdzania faktur polegać będzie na:

 • zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona będzie osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika
 • obowiązku powiadomienia przez pełnomocnika Wnioskodawcy w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze uniemożliwiającego jej zaakceptowanie poprzez wysłanie informację na wskazany w umowie adres mailowy wskazując równocześnie informację o numerze faktury i rodzaju stwierdzonych błędów. Dodatkowo każda wystawiona przez Wnioskodawcę faktura zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy wskazany w umowie.

b.zatwierdzanie faktur w oparciu o mechanizm tzw. milczącego akceptu; w tym przypadku procedura wystawiania i zatwierdzania faktur opierać się będzie o następujące założenia:

 • faktury z tytułu usług wykonanych przez podatnika (tj. Dostawcę) na rzecz Spółki w danym miesiącu będą wystawiane zawsze w ściśle określonym wskazanym w umowie okresie (przy założeniu zgodności terminów wystawiania faktur z terminami przewidzianymi w ustawie o VAT)
 • każda wystawiona przez Spółkę faktura zostanie przesyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy, w imieniu i na rzecz którego została wystawiona;
 • nieprzekazanie żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę w terminie określonym w umowie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem faktury przez Dostawcę;
 • termin na zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu będzie wynosił 7 dni kalendarzowych od daty przesłania Dostawcy faktury wystawionej przez Spółkę;
 • przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Dostawcę może odbywać się tylko w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresów mailowych wskazanych w umowie przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika będzie skutkować brakiem zatwierdzenia faktury i koniecznością wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę
 • w przypadku milczącego zatwierdzenia faktury przez Dostawcę (tj. braku zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika w wyznaczonym terminie) faktura zostaje uznana za poprawną.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że z danym Dostawcę stosowane będzie tylko jedno w wymienionych wyżej rozwiązań (a lub b).

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone będą wzmianką „samofakturowanie”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):
 1. Czy dopuszczalne jest dokonywanie akceptacji faktur wystawionych przez Wnioskodawcę przez pełnomocnika Dostawcy będącego Pracownikiem lub Współpracownikiem Wnioskodawcy...
 2. Czy umowa w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę...
 3. Czy w przypadku gdy Dostawca towarów lub usług w imieniu i na rzecz którego Wnioskodawca wystawia faktury nie zatwierdzi wystawionej przez Wnioskodawcę lub wskaże błędy w fakturze Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pytanie 1

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
 2. których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b ustawy o VAT - jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w Imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Przepisy ustawy o VAT, w tym w szczególności cytowany wyżej art. 106d nie zawierają żadnych regulacji w przedmiocie określenia kształtu procedury zatwierdzania faktur. Przywołany przepis nakazuje jedynie uregulowanie procedury zatwierdzania faktur w umowie, która pozwalać będzie na wyraźne zatwierdzenie przez Dostawcę każdej faktury z osobna.

Dodatkowo przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych regulacji dotyczących osób uprawnionych do akceptacji w imieniu podatnika faktur wystawionych w trybie opisanym w art. 106d tejże ustawy.

W opinii Spółki, żaden z przepisów ustawy o VAT czy też aktów wykonawczych do tej ustawy nie wyłącza możliwości dokonywania zatwierdzania faktur w ramach mechanizmu „samofakturowania” przez Pracownika lub Współpracownika nabywcy, na podstawie pełnomocnictwa szczegółowego udzielonego mu w tym zakresie przez Dostawcę będącego stroną umowy o samofakturowaniu. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w zakresie oceny dopuszczalności udzielenia takiego pełnomocnictwa należy odnieść się do przepisów dotyczących pełnomocnictw zawartych między innymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm. dalej: Kodeks Cywilny).

Kwestia udzielenia pełnomocnictwa uregulowana została min. w art. 98-108 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z powyższymi przepisami, na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa, pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy umocowanie do dokonania czynności prawnej w jego Imieniu ze skutkami dla mocodawcy. Natomiast, w świetle art. 108 Kodeksu Cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że przepisy Kodeksu Cywilnego KC do zasady wyłączają możliwość udzielenia pełnomocnictwa drugiej stronie czynności prawnej, chyba że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku gdy Pracownikowi nabywcy udzielone zostanie odrębne pełnomocnictwo szczególne w zakresie dokonywania akceptacji faktur, faktur korygujących, faktur zaliczkowych i duplikatów faktur w imieniu dostawcy, powyższa przesłanka zawarta w art. 108 Kodeksu Cywilnego wyłączająca możliwość udzielenia pełnomocnictwa nie zostanie wypełniona.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w Interpretacji DIS w Katowicach z dnia 4 września 2015, sygn. IBPP2/4512-508/15/WN interpretacji DIS w Katowicach z dnia 21 stycznia 2015, sygn. IBPP2/443-803/14/WN jak również wyroku WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2011 r. sygn. III SA/Wa 2494/10.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest udzielenie przez Dostawcę pełnomocnictwa do zatwierdzania faktur zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT zarówno Pracownikowi jak i Współpracownikowi Wnioskodawcy.

Pytanie 2

Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w celu wystawienia faktury w imieniu i na rzecz podmiotu dokonującego sprzedaży konieczne jest zawarcie z tym podmiotem umowy w sprawie wystawiania faktur. Obligatoryjnym elementem takiej umowy jest procedura zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży.

Jednocześnie ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera żadnych ograniczeń ani wytycznych dotyczących tego, jak taka procedura miałaby wyglądać. Wydaje się zatem, że sposób zatwierdzania faktur jest zależny wyłącznie od woli stron umowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z brakiem jakichkolwiek wytycznych dotyczących sposobu zatwierdzenia faktur wystawionych przez nabywcę towaru lub usługi, można przyjąć, że zatwierdzenie faktury może nastąpić nie tylko przez określone działania podmiotu dokonującego dostawy, ale także przez brak podjęcia określonych działań, jeżeli tylko taki mechanizm zostanie uregulowany w umowie oraz jeżeli będzie pozwalał na jednoznaczne rozstrzygnięcie czy dana faktura została zatwierdzona przez nabywcę. Mając w szczególności na uwadze projekt procedury zaproponowany przez Spółkę w opisie stanu przyszłego należy przyjąć, że stanowi ona gwarancję należytego zabezpieczenia interesów stron umowy, ze względu na szczegółowe opisanie zasad wymiany informacji dotyczących faktur pomiędzy Wnioskodawcą i Dostawcą.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidulanej z dnia 24 kwietnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-139/14-2/MN.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie, że zatwierdzenie faktury przez Dostawcę może nastąpić na zasadzie milczącego akceptu tzn. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę.

Pytanie 4

Zgodnie z art. art. 106j. 1. w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Ponieważ w przypadku mechanizmu „samofakturowania” strony umowy postanowiły, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawiania w imieniu i na rzecz dostawcy faktur, faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz duplikatów uprawionym do wystawiania faktury korygującej w przypadku braku zatwierdzenia jej przez dostawcę będzie Wnioskodawca.

Powyższe dotyczy również sytuacji, dla których ustawa o VAT przewiduje korygowanie błędów notą korygującą zgodnie z art. 106k ustawy o VAT ze względu na brzmienie ust. 1 oraz ust. 4 tego artykułu. W związku z powyższym Spółka prosi o potwierdzenie wyżej opisanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości dokonywania akceptacji faktur wystawionych przez Wnioskodawcę w systemie „samofakturowania” przez pełnomocnika Dostawcy będącego Pracownikiem lub Współpracownikiem Wnioskodawcy – jest prawidłowe,
 • uznania czy umowa w sprawie „samofakturowania” zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcą może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę – jest prawidłowe
 • uznania czy w przypadku gdy Dostawca towarów lub usług w imieniu i na rzecz którego Wnioskodawca wystawia faktury nie zatwierdzi wystawionej przez Wnioskodawcę faktury lub wskaże błędy w fakturze, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 106a ustawy – przepisy Działu XI Rozdziału 1 zatytułowanego „Faktury” stosuje się do:

1.sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Przepis art. 106b ust. 2 ustawy stanowi, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Według art. 106b ust. 3 ustawy – na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy – podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
 2. o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 3. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b

-jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Na mocy art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy – faktura powinna zawierać w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”.

Z opisu sprawy wynika, że główna działalność Wnioskodawcy dotyczy handlu detalicznego oraz hurtowego w branży odzieży sportowej. Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca zamierza skorzystać z instytucji „samofakturowania” opisanej w art. 106d ustawy o VAT. W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 106d ustawy o VAT Wnioskodawca planuje zawrzeć z kontrahentami umowy w sprawie „samofakturowania”. W każdej umowie zawarte będzie m.in. w zakresie procedury zatwierdzania faktur przez Dostawcę Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch rozwiązań (a lub b) w zależności od uzgodnień z danym Nabywcą:

 1. udzielenie pracownikowi lub współpracownikowi Wnioskodawcy pełnomocnictwa przez Dostawcę do dokonywania w jego imieniu akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.
 2. zatwierdzanie faktur w oparciu o mechanizm tzw. milczącego akceptu.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że z danym Dostawcę stosowane będzie tylko jedno w wymienionych wyżej rozwiązań (a lub b).

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone będą wzmianką „samofakturowanie”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dokonywania akceptacji faktur wystawionych przez Wnioskodawcę w systemie „samofakturowania” przez pełnomocnika Dostawcy będącego Pracownikiem lub Współpracownikiem Wnioskodawcy.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że samofakturowanie może zostać zastosowane pod warunkiem istnienia wcześniej zawartej (a zatem zawartej przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży) umowy. Ustawodawca nie określa żadnych – poza jednym – elementów, które umowa ta powinna zawierać. Tym jedynym określonym przez ustawodawcę elementem, który powinien zostać ujęty w przedmiotowej umowie jest określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane.

Przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona. Jednakże, w najlepszym interesie podatnika dokonującego dostawy towarów (świadczącego usługę) jest to, aby procedura ta była właściwie określona i przestrzegana, albowiem wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi oznacza określenie kwoty podatku należnego po stronie podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy, ważne jest aby strony transakcji potrafiły udowodnić, że porozumienie takie zostało zawarte i że sprzedawca zatwierdza poszczególne faktury według określonej przez strony zasady. Istotne jest także określenie właściwej procedury akceptacji faktur przez sprzedawcę. Bowiem w sytuacji, gdy nabywca nie przedstawi faktury do akceptacji sprzedawcy, to i tak dostawca nie będzie zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy.

Należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają wyłączenia możliwości udzielenia odrębnego pełnomocnictwa do dokonywania akceptacji faktur VAT przez pełnomocnika dostawcy towarów i usług. W związku z tym do oceny dopuszczalności takich czynności należy stosować przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Kwestia udzielenia pełnomocnictw uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.). Stosownie do art. 98 pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Zgodnie z art. 99 § 1, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. W myśl § 2 powołanego przepisu pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Jednakże w myśl art. 108 Kodeksu cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z treści pełnomocnictwa albo jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Należy uznać, że obie powyższe przesłanki w przedmiotowej sprawie zostały spełnione. Dostawcy udzielają współpracownikowi Nabywcy pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu akceptacji wystawionych przez Nabywcę faktur, faktur korygujących, duplikatów i faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika. Powyższe wskazuje, że pełnomocnictwo udzielone przez Dostawcę upoważnia pełnomocnika będącego równocześnie współpracownikiem Nabywcy na podstawie umowy cywilnej, do podpisywania faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów oraz faktur zaliczkowych.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że akceptacja faktur VAT, faktur korygujących, faktur zaliczkowych i duplikatów, przez pracownika lub współpracownika Spółki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dostawcę towarów, wypełnia dyspozycje art. 106d ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego uznania czy umowa w sprawie „samofakturowania” zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcą może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę, należy wyjaśnić, że przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona. Jednakże, w najlepszym interesie podatnika dokonującego dostawy towarów (świadczącego usługę) jest to, aby procedura ta była właściwie określona i przestrzegana, albowiem wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi oznacza określenie kwoty podatku należnego po stronie podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.

W przypadku przedstawionej procedury zatwierdzenia faktur „w oparciu o mechanizm tzw. „milczącego akceptu” z wykorzystaniem systemów informatycznych, Strony w porozumieniu ustalą, że brak uwag kontrahenta (Dostawcy towaru) w odniesieniu do otrzymanej przez niego od Spółki drogą elektroniczną faktury, w terminie dokładnie określonym w umowie, będzie oznaczać zatwierdzenie danej faktury przez kontrahenta.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy, ważne jest aby strony transakcji potrafiły udowodnić, że porozumienie takie zostało zawarte i że sprzedawca zatwierdza poszczególne faktury według określonej przez strony zasady. Istotne jest także określenie właściwej procedury akceptacji faktur przez sprzedawcę. Bowiem w sytuacji, gdy nabywca nie przedstawi faktury do akceptacji sprzedawcy, to i tak dostawca nie będzie zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy.

Z przedstawionej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur w oparciu o mechanizm tzw. milczącego akceptu, wynika że zatwierdzenie faktury nastąpi przez kontrahenta Spółki wówczas, gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę. Zatem zdaniem tut. organu, powyższe działanie będzie oznaczać spełnienie warunku istnienia określonej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez kontrahenta, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, że umowa w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy może przewidywać, że zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Wnioskodawcę.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 2, jest prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do obowiązku wystawienia faktury korygującej w przypadku braku zatwierdzenia lub błędu na wystawionej przez Wnioskodawcę w imieniu Dostawcy fakturze należy powołać przepisy regulujące wystawianie faktur korygujących.

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy, przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl art. 106j ust. 3 w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Stosownie do art. 106k ust. 2 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

 1. na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
 2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów możliwość korygowania faktur (za pomocą not korygujących) przez nabywcę dotyczy jedynie pomyłek: w sposobie określenia nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Nabywca nie ma możliwości korygowania takich elementów faktury jak np. cena, czy stawka podatku. Korygowanie faktury w tym zakresie bowiem – jak wskazano wyżej – należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.

Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z art. 106k ust. 4 ustawy o VAT przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Regulacja zawarta w art. 106j ustawy, przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać.

Natomiast samofakturowanie może zostać zastosowane pod warunkiem istnienia wcześniej zawartej (a zatem zawartej przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży) umowy. Ustawodawca nie określa żadnych – poza jednym – elementów, które umowa ta powinna zawierać. Tym jedynym określonym przez ustawodawcę elementem, który powinien zostać ujęty w przedmiotowej umowie jest określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane.

Przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona. Jednakże, w najlepszym interesie podatnika dokonującego dostawy towarów (świadczącego usługę) jest to, aby procedura ta była właściwie określona i przestrzegana, albowiem wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługi oznacza określenie kwoty podatku należnego po stronie podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.

Sprzedawca po akceptacji takiej faktury traktuje ją jako dokument sprzedaży i na jej podstawie deklaruje należny podatek VAT oraz ewidencjonuje obrót ze sprzedaży. Zatwierdzenie faktur jest bardzo istotne dla obu stron. Sprzedawcy pozwala na upewnienie się, że faktury są wystawione prawidłowo i terminowo. Natomiast nabywca nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w świetle art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy nie uprawniają do odliczenia faktury i faktury korygujące wystawione przez nabywcę, które nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

Analiza wyżej powołanych przepisów wskazuje, że w przypadku gdy Dostawca po zatwierdzeniu wskaże błędy w tej fakturze, przekaże zastrzeżenie lub sprzeciw, będzie skutkować koniecznością wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej.

Jednocześnie wskazać należy, że w sytuacji, gdy Dostawca nie zatwierdzi faktury wystawionej przez Dostawcę, wówczas wystawiona, niezaakceptowana faktura nie wejdzie do obrotu prawnego, tym samym u Wnioskodawcy brak jest podstaw do dokonania korekty faktury niezatwierdzonej przez Dostawcę.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 4, z uwagi na uzasadnienie w części dotyczącej możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury niezatwierdzonej przez Dostawcę, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 i 5 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.