IBPP2/4512-3/16/ICz | Interpretacja indywidualna

Umowa w sprawie „samofakturowania” – skutki podatkowe.
IBPP2/4512-3/16/ICzinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. odliczenie podatku
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015r. (data wpływu 5 października 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia terminu powstania prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania”, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe,
 • określenia terminu zgodnie z którym Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie określenia terminu powstania prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania” o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT oraz określenia terminu, zgodnie z którym Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Główna działalność Wnioskodawcy (dalej również: Spółki) dotyczy handlu detalicznego oraz hurtowego w branży odzieży sportowej. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2003 r.

Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca zamierza skorzystać z instytucji „samofakturowania” opisanej w art. 106d ustawy o VAT.

W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 106d ustawy o VAT Wnioskodawca planuje zawrzeć z kontrahentami umowy w sprawie „samofakturowania”. W każdej umowie zawarte będzie:

1.upoważnienie Wnioskodawcy („Nabywcy”) do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych w imieniu i na rachunek kontrahentów („Dostawcy”) w okresie obowiązywania umowy, w zakresie towarów i usług określonych w jego treści, a także oświadczenie Nabywcy w przedmiocie akceptacji upoważnienia.

2.zostanie określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę wykonującego czynności na rzecz Spółki.

W zakresie procedury zatwierdzania faktur przez Dostawcę Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch rozwiązań (a lub b) w zależności od uzgodnień z danym Nabywcą:

a.Udzielenie pracownikowi (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę; dalej: Pracownik) lub współpracownikowi (z którym współpraca realizowana jest na podstawie umowy prawa cywilnego; dalej Współpracownik) Wnioskodawcy pełnomocnictwa przez Dostawcę do dokonywania w jego imieniu akceptacji wystawianych przez Wnioskodawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów oraz faktur zaliczkowych, na warunkach i w formie według uznania pełnomocnika.

Proces zatwierdzania faktur polegać będzie na:

 1. zapoznaniu się przez pełnomocnika z wystawionymi fakturami, a następnie na złożeniu podpisów na przygotowanym przez Wnioskodawcę wykazie faktur, przy czym każda pozycja wykazu odnosząca się do konkretnej, indywidualnie oznaczonej faktury opatrzona będzie osobną adnotacją o akceptacji oraz osobnym podpisem pełnomocnika
 2. obowiązku powiadomienia przez pełnomocnika Wnioskodawcy w przypadku stwierdzenia błędu w wystawionej fakturze uniemożliwiającego jej zaakceptowanie poprzez wysłanie informację na wskazany w umowie adres mailowy wskazując równocześnie informację o numerze faktury i rodzaju stwierdzonych błędów. Dodatkowo każda wystawiona przez Wnioskodawcę faktura zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy wskazany w umowie.

b.zatwierdzanie faktur w oparciu o mechanizm tzw. milczącego akceptu; w tym przypadku procedura wystawiania i zatwierdzania faktur opierać się będzie o następujące założenia:

 • faktury z tytułu usług wykonanych przez podatnika (tj. Dostawcę) na rzecz Spółki w danym miesiącu będą wystawiane zawsze w ściśle określonym wskazanym w umowie okresie (przy założeniu zgodności terminów wystawiania faktur z terminami przewidzianymi w ustawie o VAT)
 • każda wystawiona przez Spółkę faktura zostanie przesyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Dostawcy, w imieniu i na rzecz którego została wystawiona;
 • nieprzekazanie żadnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę w terminie określonym w umowie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem faktury przez Dostawcę;
 • termin na zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu będzie wynosił 7 dni kalendarzowych od daty przesłania Dostawcy faktury wystawionej przez Spółkę;
 • przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Dostawcę może odbywać się tylko w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresów mailowych wskazanych w umowie, przekazanie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika będzie skutkować brakiem zatwierdzenia faktury i koniecznością wystawienia faktury korygującej przez Wnioskodawcę
 • w przypadku milczącego zatwierdzenia faktury przez Dostawcę (tj. braku zastrzeżeń lub sprzeciwu przez podatnika w wyznaczonym terminie) faktura zostaje uznana za poprawną.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że z danym Dostawcą stosowane będzie tylko jedno w wymienionych wyżej rozwiązań (a lub b).

Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone będą wzmianką „samofakturowanie”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczenia jak we wniosku):

3.W którym momencie powstaje prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania”, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT...

5.W którym momencie zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pytanie 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy jednak nie wcześniej niż (zgodnie z art. 86 ust. 10b) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (..). Zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brzmienie art. 86 ust. 10b ustawy o VAT powołującego się na okres rozliczeniowy w którym podatnik otrzymał fakturę, pierwszym okresem w którym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku vat jest okres rozliczeniowy, w którym faktura została wystawiona w imieniu i na rzecz Dostawcy, ponieważ Wnioskodawca znajduje się w posiadaniu tej faktury w momencie jej wystawiania. W związku z powyższym Spółka prosi o potwierdzenie wyżej opisanego stanowiska.

Pytanie 5

Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W opisanym stanie przyszłym faktury korygujące w imieniu Dostawcy będzie wystawiał nabywca, tj. Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT Wnioskodawca jest zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę korygującą. W ramach mechanizmu samofakturowania nabywca jest jednak w posiadaniu faktury korygującej już w momencie jej wystawiania w związku z czym obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego wystąpi w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Spółka prosi o potwierdzenie wyżej opisanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie określenia terminu powstania prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania”, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia terminu, zgodnie z którym Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia podatku naliczonego, w przypadku gdy w ramach mechanizmu „samofakturowania” wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujące.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zatem, z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Główna działalność Wnioskodawcy dotyczy handlu detalicznego oraz hurtowego w branży odzieży sportowej. Celem ułatwienia rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawca zamierza skorzystać z instytucji „samofakturowania” opisanej w art. 106d ustawy o VAT. W związku z powyższym, kierując się przepisami art. 106d ustawy o VAT Wnioskodawca planuje zawrzeć z kontrahentami umowy w sprawie „samofakturowania”. Wystawiane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych porozumień faktury opatrzone będą wzmianką „samofakturowanie”. Faktury z tytułu wykonanych usług przez dostawcę na rzecz Spółki w danym miesiącu będą wykonane zawsze w ściśle określonym wskazanym w umowie okresie, przy założeniu zgodności terminów wystawienia faktur z terminami przewidzianymi w ustawie o VAT. W zakresie zatwierdzenia faktur przez Dostawcę Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch rozwiązań (a lub b) w zależności od uzgodnień z danym Nabywcą.

Należy wyjaśnić, że wymóg przedstawienia faktury wystawionej w ramach „samofakturowania” do akceptacji dostawcy pełni funkcję kontrolną — kontrola ta ma charakter kontroli wewnętrznej sprawowanej pomiędzy stronami umowy o „samofakturowanie” i sprowadza się do umożliwienia dostawcy sprawowania pieczy nad prawidłowością rozliczeń z kontrahentem. Dostawca upoważnia bowiem nabywcę do wystawiania faktur w jego imieniu i na jego rachunek, jednakże musi mieć również prawo do kontroli, czy faktury te zostały przez nabywcę wystawione prawidłowo. Przedstawienie faktury do akceptacji powinno następować w terminie umożliwiającym dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez Dostawcę.

Zatem zatwierdzenie faktur przez sprzedawcę jest bardzo istotne dla obu stron. Sprzedawcy pozwala na upewnienie się, że faktury wystawione są prawidłowo i terminowo. Natomiast nabywca nie traci prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ w świetle art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy nie uprawniają do odliczenia faktury oraz faktury korygujące wystawione przez nabywcę , które nie zostały zaakceptowane przez Sprzedającego.

W konsekwencji należy przyjąć, że mechanizm kontroli takich faktur przez Dostawcę znajduje odzwierciedlenie w art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami, które nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego. Jeśli dostawca nie dokona akceptacji takich faktur, uznając że są one w jakimś zakresie nieprawidłowe, nabywcy nie może przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na takiej fakturze.

W związku z powyższym, faktury wystawione przez Wnioskodawcę w imieniu Dostawcy poprzez przedstawiony we wniosku system, z zastosowaniem opisanej szczegółowo procedury zatwierdzania faktur, spełnia wymogi określone w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT, tym samym wystawione w przedstawiony sposób faktury będą upoważniały Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z omawianych faktur w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi zatwierdzenie danej faktury przez Dostawcę towarów, o ile przed końcem tego okresu w odniesieniu do nabytych towarów powstanie obowiązek podatkowy po stronie Dostawcy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 3 jest nieprawidłowe.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 5 należy mieć na uwadze niżej wskazany stan prawny:

W myśl art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy).

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy).

Jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Natomiast przepisy dotyczące samofakturowania zostały obecnie określone w art. 106d ust. 1 ustawy.

W zakresie otrzymania faktur korygujących zmniejszających podatek wskazać należy, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym i samowolnym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur, bowiem celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług. Z powyższego wynika, że skoro będący podstawą opodatkowania obrót ulega zmniejszeniu, to czynność taka dokonywana przez sprzedawcę towarów i usług powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. W przeciwnym razie dochodziłoby do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.

Analiza ww. przepisów prowadzi do wniosku, że występują dwie przesłanki do uznania prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku korekty faktury (zmniejszającej): korekta ta musi dotrzeć do nabywcy, a następnie informacja o tym – do sprzedawcy.

W okolicznościach opisanych we wniosku jeżeli korekta faktury zmniejszająca podatek będzie wystawiana przez Spółkę będącą Nabywcą, to jest on w posiadaniu tej faktury zaraz po jej wystawieniu i akceptuje tym samym jej treść. Natomiast akceptacja przez Dostawcę następuje na zasadach określonych w opisie sprawy.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzyma.

Powyższe unormowanie przewiduje również, że w przypadku, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a ma do tego prawo, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę w ramach samofakturowania faktur korygujących zarówno „in plus” jak i „in minus”, odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia podatku naliczonego Wnioskodawca powinien dokonać w rozliczeniu za okres, w którym zostaną one zatwierdzone przez Dostawcę towarów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, objęte pytaniem nr 5, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2 i 4 zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.