IBPP2/4512-1016/15/IK | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie projektu wykonawczego i warsztatowo-montażowego
IBPP2/4512-1016/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. miejsce świadczenia usług
 3. prawo do odliczenia
 4. usługi związane z nieruchomościami
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie projektu wykonawczego i warsztatowo-montażowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dopuszczalności odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie projektu wykonawczego i warsztatowo-montażowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-1016/15/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terenie Polski. Spółka podpisała umowę na wykonanie i dostarczenie stolarki aluminiowej obejmującej fasadę budynku, okna oraz drzwi dla budynku położonego na terenie Anglii. Nabywcą stolarki jest podmiot będący angielskim podatnikiem podatku od towarów i usług. Montaż przedmiotowej stolarki będzie dokonywał innym podmiot. Spółka odpowiedzialna jest jedynie za dostarczenie stolarki. W ramach umowy Spółka zobowiązana jest przygotować również projekt wykonawczy oraz warsztatowo-montażowy w zakresie budowy przedmiotowej stolarki i dostarczyć go odbiorcy.

W zakres prac projektu wykonawczego wchodzą:

 • analiza projektu architektury oraz konstrukcji pod względem możliwości wykonania zabudowy,
 • obliczenia statystyczne konstrukcji aluminiowych, wsporników mocujących szkła,
 • uzgodnienie i przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej (dotyczy prac na terenie budowy),
 • opracowanie widoków, rzutów i przekrojów zabudowy aluminiowej,
 • opracowanie detali zabudowy aluminiowej z uwzględnieniem styków z elementami będącymi poza zakresem opracowania.

W zakres prac projektu warsztatowo-montażowego wchodzą:

 • wykonanie dokumentacji montażowej – uzupełnienie na widokach konstrukcji aluminiowej oznaczeń produkcyjnych dla słupów, rygli, wsporników, szkła,
 • wykonanie dokumentacji montażowej, uzupełnienie na detalach oznaczeń produkcyjnych dla obróbek blacharskich, wełny, EPDM i innych elementów montażowych,
 • przekazanie wytycznych do zamówienia materiałowego (optymalizacja materiałowa – zapotrzebowanie w zakresie systemowym,),
 • przekazanie wytycznych do zamówienia szkła – zestawienie, rysunki formatek jeśli wymagane,
 • przekazanie wytycznych do zamówienia dla konstrukcji poza systemowych (wkręty, blachy, gumy, wełny itp. - zapotrzebowania),
 • wykonanie dokumentacji warsztatowej (dla prefabrykacji elementów – rysunki produkcyjne słupów, rygli, wsporników).

Projekt wykonawczy opracowany na zlecenie Spółki ma być przez wyspecjalizowaną firmę architektoniczną polskiego podatnika podatku od towarów i usług w oparciu o projekt architektoniczny, konstrukcyjny oraz zestawienie przewidywanych do zabudowy materiałów, które to informacje przekazać firmie architektonicznej ma Spółka.

Projekt wykonawczy jest to dokumentacja techniczna ściśle powiązana z konkretnym budynkiem ( w tym wypadku mieszczącym się za granicą).

Obejmuje ona przede wszystkim uszczegółowienie projektu architektonicznego budynku o rozwiązania Producenta Stolarki w celu jego zatwierdzenia dla potrzeb wykonania projektu warsztatowo montażowego.

Projekt warsztatowo-montażowy jest to projekt wykonywany tylko dla wewnętrznych potrzeb producenta stolarki. By mógł on prawidłowo wyprodukować określone elementy (fasady) w swoim zakładzie produkcyjnym (w tym wypadku mieszczącym się a terenie Polski).

Wyprodukowane elementy, dla których jest stworzony projekt wykonawczy oraz warsztatowo montażowy fasady zostaną dostarczone i zamontowane na przedmiotowy obiekt za granicą.

Spółka z firmą architektoniczną określiła jedną cenę na całość powyżej opisanej dokumentacji projektowej. W jednym przypadku Spółka zamierza odsprzedać projekt firmie wykonującej fasadę, w drugim przypadku projekt służyć ma tylko do wyprodukowania elementów, które firma montująca zamontuje na budynku oraz służyć ma prawidłowemu ich montażowi.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. Przedmiotem umowy jest jedno kompleksowe świadczenie obejmujące swoim zakresem dostawę stolarki aluminiowej wraz z opracowanymi projektami montażowymi oraz architektonicznymi.
 2. Elementem dominującym jest dostawa towaru.
 3. Czynnościami pomocniczymi do dostawy towaru jest opracowanie oraz dostarczenie projektów. Projekty dzielą się na dwa podprojekty:
  • montażowy będący de facto instrukcją jak montować poszczególne elementy naszych wyrobów na budynku,
  • architektoniczny obrazujący to jak ma wyglądać budynek po zakończeniu montażu stolarki.
 4. Bez wykonania czynności pomocniczych (tj. opracowania i dostarczenia projektów) – nabywca nie byłby zainteresowany zakupem naszych towarów.
 5. Wynagrodzenie za wywiązanie się z umowy obejmuje osobno wynagrodzenie za dostawę towarów wraz z projektem montażowym oraz osobno za dostarczenie projektu architektonicznego.
 6. Osobno będzie zafakturowana dostawa towarów oraz osobno przekazanie projektu architektonicznego.
 7. Przekazanie prawa do dysponowania towarem jak właściciel następuje na terenie Anglii
 8. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej na terenie Anglii.
 9. Podatnik angielski jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 10. Kontrahent z Anglii nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski.
 11. Usługa wykonania projektu świadczona jest dla miejsca gdzie podatnik angielski posiada siedzibę tj. dla miejsca położonego na terenie Anglii.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wystawione na rzecz Spółki Wnioskodawcy faktury za wykonane usługi architektoniczne związane z budynkami położonymi poza terytorium Polski daje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na tych fakturach...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Usługi firmy architektonicznej w obu przypadkach związane są z wykonaniem konkretnego projektu budowlanego dotyczącego konkretnej nieruchomości położonej poza terytorium Polski w związku z powyższym zastosowanie do tych usług będzie miał art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług w konsekwencji więc firma projektowa powinna wystawić na firmę Wnioskodawcy faktury VAT bez kwoty podatku VAT. W związku z powyższym gdyby na tych fakturach firma projektowa wykazała podatek należny faktury takie w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie będą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek wykazany na tych fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Ograniczenia, o których mowa powyżej zostały wskazane m.in. w art. 88 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona)
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony)
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony)
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia prawa do odliczenia z faktur dokumentujących nabycie projektów: wykonawczego i warsztatowo-montażowego, w sytuacji gdy firma projektowa wykazała podatek należny na tych fakturach.

W ocenie Wnioskodawcy Usługi firmy architektonicznej w obu przypadkach związane są z wykonaniem konkretnego projektu budowlanego dotyczącego konkretnej nieruchomości położonej poza terytorium Polski w związku z powyższym zastosowanie do tych usług będzie miał art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług w konsekwencji więc firma projektowa powinna wystawić na firmę Wnioskodawcy faktury VAT bez kwoty podatku VAT. W związku z powyższym gdyby na tych fakturach firma projektowa wykazała podatek należny faktury takie w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie będą stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek wykazany na tych fakturach.

W celu zbadania czy wystawione przez wykonawców projektów tj. projektu wykonawczego oraz projektu warsztatowo-montażowego faktury będą stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony należy określić miejsce opodatkowania tych usług. Regulacje prawne dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług, zostały zawarte w rozdziale 3 działu V ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, w myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

W odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. Na podstawie art. 28e ustawy, miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, aby uznać usługi związane z nieruchomością, wynik prac musi się wiązać z konkretną nieruchomością, np. działką, budynkiem, budowlą o określonych parametrach, numerach, będących w posiadaniu określonych osób.

Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy, dla uznania usługi za związaną z nieruchomością istotne są cechy, które można ująć w następujący sposób:

 • usługa powinna odnosić się do konkretnie określonej nieruchomości, czyli takiej, która jest identyfikowalna co do jej indywidualnego położenia;
 • przedmiotem usługi powinna być skonkretyzowana nieruchomość lub usługa powinna być świadczona na/wobec konkretnej nieruchomości a nie jakiejkolwiek;
 • ta konkretna nieruchomość powinna być wpisana w istotę świadczonej usługi, być jej centralnym elementem, nadając główny sens usłudze i determinować jej treść, co należy rozumieć w ten sposób, że usługa może być wykonana tylko i wyłącznie w bezpośrednim związku z tą a nie inną nieruchomością;
 • zmiana takiego miejsca, polegająca na ukierunkowaniu usługi na inną nieruchomość, powinna niweczyć istotę i sens pierwotnie świadczonej usługi.

Projekt warsztatowo – montażowy jest projektem wykonywanym dla potrzeb producenta stolarki, jest potrzebny po to, aby producent stolarki mógł prawidłowo wyprodukować określone elementy tej stolarki. Ponadto jest on instrukcją jak montować poszczególne elementy stolarki na konkretnym budynku. Natomiast projekt wykonawczy jest dokumentacją techniczną powiązaną z konkretnym budynkiem, obejmuje on przede wszystkim uszczegółowienie architektonicznego budynku o rozwiązania Producenta Stolarki w celu jego zatwierdzenia dla potrzeb wykonania projektu warsztatowo-montażowego. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, bez opracowania i dostarczenia projektów nabywca nie byłby zainteresowany zakupem stolarki. Projekt ma wyłącznie służyć wyprodukowaniu elementów stolarki aluminiowej oraz ma posłużyć jako instrukcja montażu. Projekt ten jest w istocie instrukcją dla producenta stolarki oraz montera tej stolarki. Projekt warsztatowo-montażowy stanowi świadczenie pomocnicze do dostawy stolarki dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz angielskiego kontrahenta, które będą stanowić element fasady budynku znajdującego się poza terytorium kraju. Wyprodukowane elementy, dla których jest stwarzany projekt wykonawczy oraz warsztatowo-montażowy fasady zostaną dostarczone i zamontowane na opisany obiekt za granicą. Wnioskodawca z firmą architektoniczną określił jedną ceną na całość opisanej dokumentacji.

Zatem projekty te niewątpliwie powiązane są z konkretną lokalizacją, w której ma być przeprowadzony montaż stolarki okiennej, pod przygotowanie której zostały sporządzone projekty. Bez wykonania tych projektów nie byłaby możliwa ani sprzedaż stolarki ani też jej montaż w określonej (zidentyfikowanej) nieruchomości, w której elementy stolarki są odpowiednio (z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych konkretnej nieruchomości) instalowane.

Tym samym usługi projektowe (projekt wykonawczy i warsztatowo-montażowy) mają ścisły, nierozerwalny i wystarczająco bezpośredni związek z określoną nieruchomością, która to nieruchomość stanowi zarazem nieodzowny element świadczonych usług.

Usługi wykonania projektów wykonawczego i warsztatowo-montażowego są usługami związanymi z nieruchomością, do której będzie miał zastosowanie art. 28e ustawy o VAT i w tym przypadku bez znaczenia jest status nabywcy usługi, tj. okoliczność czy jest on podatnikiem mającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju czy też jest podatnikiem zagranicznym. Decydujące znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia tej usługi ma miejsce położenia nieruchomości. Tym samym usługi wykonania ww. projektów związanych z nieruchomością położoną poza terytorium kraju, podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości.

Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

I tak, zgodnie z art. 106a ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

1.sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-18 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie” (...).

Stosownie do treści art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy – faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a – danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14.

Zatem w świetle przytoczonego wyżej art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy, jeśli miejscem świadczenia dostawy towarów lub świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, faktura może nie zawierać:

 • kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Powyżej cytowane przepisy w zakresie wystawiania faktur dotyczą m.in. transakcji krajowych i świadczenia usług przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę swojej działalności gospodarczej, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

W zakresie wykonania projektów wskazane wyższej przepisy krajowe dotyczące fakturowania nie mają zastosowania. Wykonanie projektów na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowane na terytorium Anglii zgodnie z przepisami tam obowiązującymi, zasady ich opodatkowania i dokumentowania (fakturowania).

Powyższe oznacza, że skoro otrzymane od firmy architektonicznej faktury za wykonanie projektu wykonawczego i warsztatowo-montażowego dokumentują transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju na podstawie art. 28e ustawy, to należy stwierdzić, że w świetle wskazanego wyżej przepisu art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej nabycie ww. usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, jednakże prawidłowość stanowiska wynika z innej podstawy prawnej, aniżeli wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.