IBPP2/443-738/15/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia:- czy w dniach 21-25 maja 2015 r. S.A. mógł wystawiać faktury na udzielane usługi,
- czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. i na podstawie jakich dokumentów należy dokonać ewentualnych korekt zafiskalizowanych w ww. okresie usług,
- w jaki sposób należy skorygować faktury sprzedażowe wystawione przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r. oraz jaki podmiot będzie zobowiązany do dokonania korekty - nieistniejący już S.A. czy Sp. z o.o.
IBPP2/443-738/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełniony pismem z 29 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie ustalenia czy w dniach 21-25 maja 2015 r. S.A. mógł wystawiać faktury na udzielane usługi,
 • nieprawidłowe – w zakresie ustalenia czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. i na podstawie jakich dokumentów należy dokonać ewentualnych korekt zafiskalizowanych w ww. okresie usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie ustalenia w jaki sposób należy skorygować faktury sprzedażowe wystawione przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r. oraz jaki podmiot będzie zobowiązany do dokonania korekty - nieistniejący już S.A. czy Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia:

 • czy w dniach 21-25 maja 2015 r. S.A. mógł wystawiać faktury na udzielane usługi,
 • czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. i na podstawie jakich dokumentów należy dokonać ewentualnych korekt zafiskalizowanych w ww. okresie usług,
 • w jaki sposób należy skorygować faktury sprzedażowe wystawione przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r. oraz jaki podmiot będzie zobowiązany do dokonania korekty - nieistniejący już S.A. czy Sp. z o.o.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 października 2015 r. znak: IBPP2/4512-372/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 kwietnia 2015 r. o połączeniu spółek C Sp. z o.o. i S.A. poprzez utworzenie nowej spółki Sp. z o.o. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. o połączeniu spółek C Sp. z o.o. i S.A. poprzez utworzenie nowej spółki Sp. z o.o. zawiązano Spółkę Sp. z o.o., która powstała z połączenia Spółki S.A. ze Spółką C Sp. z o.o.

Spółka Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w dniu 21 maja 2015 r. Wpis w rejestrze o numerze 4 - nadanie spółce numeru NIP został dokonany w dniu 25 maja 2015 r. Spółka S.A. wykonywała usługi również w okresie od 21 maja 2015 r. do 25 maja 2015 r. i dokonywała ich fiskalizacji.

Spółka S.A. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w dniu 1 lipca 2015 r., natomiast spółka C Sp. z o.o. została wykreślona w dniu 23 czerwca 2015 r.

Pismem z 29 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

1.Wnioskodawca – Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia dwóch spółek: C Sp. z o.o. oraz S.A. Połączenie ww. spółek i utworzenie nowej spółki tj. Wnioskodawcy nastąpiło na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

2.Utworzenie nowej spółki tj. Wnioskodawcy nastąpiło poprzez połączenie dwóch spółek: C Sp. z o.o. oraz S.A. i zawiązanie spółki kapitałowej Sp. z o.o. (Wnioskodawcy), na którą przeszedł majątek obu ww. łączących się spółek za udziały nowej spółki. Zawiązanie nowej spółki tj. Wnioskodawcy nastąpiło w wyniku podjęcia następujących uchwał:

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki C Sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2015 r. o połączeniu spółek C Sp. z o.o. i S.A. poprzez utworzenie nowej spółki Sp. z o.o.
 • Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki S.A. z dnia 17 kwietnia 2015 r. o połączeniu spółek C Sp. z o.o. i S.A. poprzez utworzenie nowej spółki Sp. z o.o.

W wyniku podjęcia ww. uchwał powstała spółka Sp. z o.o., która postała z połączenia Spółki S.A. ze spółką pod firmą: C Sp. z o.o. Żadna z ww. spółek nie jest podmiotem przejmującym, gdyż połączenie nastąpiło poprzez zawiązanie nowej spółki tj. Wnioskodawcy.

3.Spółka C Sp. z o.o. przed połączeniem nie była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, natomiast spółka S.A. przed połączeniem była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Ostatnią przed połączeniem ww. spółek deklarację dla podatku od towarów i usług za 2 kwartał 2015 r. VAT-7K spółka S.A. złożyła w dniu 27 lipca 2015 r.

4.Spółka nowo zawiązana tj. Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 maja 2015 r.

5.W okresie 21-25 maja 2015 r. były wykonywane czynności zgodnie z przedmiotem działalności przez spółkę S.A. Spółka S.A. w ww. okresie wykonywała usługi medyczne i w dniach od 21 maja do 22 maja 2015 r. wystawiała faktury sprzedażowe VAT, natomiast w dniach od 21 do 25 maja 2015 r. S.A. wystawiała paragony fiskalne dla pacjentów będących osobami fizycznymi.

6.Wnioskodawca wskazując, iż „Spółka S.A. wykonywała usługi również w okresie od 21 maja 2015 r. do 25 maja 2015 r. i dokonywała ich fiskalizacji” informuje, iż Spółka S.A. w okresie od 21 maja 2015 r. do 25 maja 2015 r. wykonywała swoją dotychczasową działalność i wystawiała za świadczone przez nią usługi paragony fiskalne dla pacjentów będących osobami fizycznymi oraz faktury VAT dla klientów wykonujących działalność gospodarczą.

7.Wnioskodawca nie posiada oryginałów paragonów dokumentujących czynności wykonywane w okresie 21-25 maja 2015 r., gdyż wystawiane w tym okresie paragony były wydawane pacjentom, a ich kopia znajdująca się w pamięci kas fiskalnych została oddana w dniu 26 maja 2015 r. do Urzędu Skarbowego do odczytu, a następnie pamięć kas fiskalnych została skasowana. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca nie ma obecnie możliwości uzyskać kopii wystawionych w ww. okresie paragonów.

8.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Sp. z o.o. złożyła deklarację dla podatku od towarów i usług za 2 kwartał 2015 r. VAT-7K w dniu 27 lipca 2015 r.

9.Wnioskodawca kontynuuje działalność gospodarczą Spółek: C Sp. z o.o. i S.A.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytania oznaczone we wniosku 2, 3 i 3:

2.Czy w dniach 21-25 maja 2015 r. S.A. mógł wystawiać faktury na udzielane usługi...

3.Czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. i na podstawie jakich dokumentów należy dokonać ewentualnych korekt zafiskalizowanych w ww. okresie usług...

3.W jaki sposób należy skorygować faktury sprzedażowe wystawione przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r.... Jaki podmiot będzie zobowiązany do dokonania korekty - nieistniejący już S.A. czy Sp. z o.o....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zarówno zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych jak i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za dzień połączenia spółek przyjmuje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej. Art. 493 par. 4 k.s.h. stanowi, iż wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki. Zgodnie z art. 494 k.s.h. spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Art. 93 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stanowi, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W wyniku połączenia spółki S.A. ze spółką C Sp. z o.o. powstała spółka Sp. z o.o., która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 maja 2015 r. Jednak dopiero w dniu 25 maja 2015 r. został wpisany do rejestru nadany nowo powstałej spółce numer NIP. Spółka S.A. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w dniu 1 lipca 2015 r.

Zdaniem Wnioskodawcy do dnia 25 maja 2015 r. włącznie spółka S.A. była uprawniona do wystawiania faktur za wykonane usługi, gdyż nowo postała spółka Sp. z o.o. nie posiadała do dnia 25 maja 2015 r. numeru NIP i nie mogła rozpocząć świadczenia przez nią usług. Zdaniem Wnioskodawcy wszystkie wystawione przez S.A. w dniach 21-25 maja 2015 r. faktury zostały wystawione prawidłowo, a S.A. jest jedynym uprawnionym podmiotem do ich wystawienia, w związku z czym nie należy wstawiać faktur korygujących.

Pismem z 29 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko następująco:

W tym miejscu udzielając odpowiedzi na pytanie, czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazuje, iż z uwagi na fakt, że w rejestrze przedsiębiorców KRS Wnioskodawcy numer NIP został wpisany i ujawniony dopiero w dniu 25 maja 2015 r. i dopiero od dnia 25 maja 2015 r. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prawidłowym jest, iż to spółka S.A. dokonywała fiskalizacji wykonywanych usług i w związku z powyższym nie należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, nie należy skorygować faktur sprzedażowych wystawionych przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Nadmienić przy tym należy, iż zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że spółka nowo zawiązana tj. sp. z o.o. została w dniu 21 maja 2015 r. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia dwóch spółek: C Sp. z o.o. oraz S.A. Połączenie ww. spółek i utworzenie nowej spółki tj. Wnioskodawcy nastąpiło na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w dniach 21-25 maja 2015 r. S.A. mógł wystawiać faktury na udzielane usługi oraz w jaki sposób należy skorygować faktury sprzedażowe wystawione przez S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r. i jaki podmiot będzie zobowiązany do dokonania korekty - nieistniejący już S.A. czy Sp. z o.o.

Instytucja łączenia spółek jest uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zwanej dalej k.s.h.

Zgodnie z art. 491 § 1 k.s.h. spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 2 k.s.h. połączenie może być dokonane przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 k.s.h.). Dniem wpisania połączenia do rejestru jest dzień, w którym nastąpiło wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego (patrz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1142).

Stosownie do art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Jak wynika z powyższego, połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki nowo zawiązanej i z tym dniem spółka nowo zawiązana wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółek łączących się.

Zauważyć należy, że z chwilą powstania nowo zawiązanej spółki, ustaje nie tylko byt cywilnoprawny spółek łączących się, ale także prawno-podatkowy. Z tą chwilą spółki łączące się przestają bowiem istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji spółka łącząca się traci zdolność do wywiązywania się z przysługujących jej praw lub nałożonych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z powołanym art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej prawa te i obowiązki, związane z działalnością spółek łączących się, przejdą z chwilą rejestracji połączenia na spółkę nowo zawiązaną. Z dniem połączenia, nowo zawiązana spółka wstępuje bowiem we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się i stanie się ich następcą prawnym dla celów podatkowych.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy faktura powinna m.in. zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Stosownie do art. 106j ust. 1 ustawy w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j. ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać:

1.wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

 1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.przyczynę korekty;

5.jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przypadku powstania nowo zawiązanej spółki (Wnioskodawcy) w trybie art. 492 § 1 pkt 2 k.s.h. w wyniku połączenia dwóch spółek: Sp. z o.o. i S.A., mamy do czynienia z sukcesją podatkową o której mowa w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 21 maja 2015 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka nowo zawiązana tj. Sp. z o.o. A zatem z dniem 21 maja 2015 r. spółka nowo zawiązana (Wnioskodawca) wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółek łączących się i z tą chwilą spółka łącząca się (S.A.) przestała istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji spółka łącząca się (S.A.) straciła zdolność do wywiązywania się z przysługujących jej praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o VAT. Tak, więc S.A. nie była uprawniona w dniach 21-22 maja 2015 r. do wystawienia faktur z tytułu świadczonych usług, bowiem od dnia 21 maja 2015 r. była już podmiotem nieistniejącym, a faktycznym sprzedawcą tych usług był już Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jako następca prawny. Transakcja w rzeczywistości dokonywana była pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, co było wynikiem błędu co do oznaczenia danych sprzedawcy.

W związku z powyższym Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest zobowiązana do wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych przez S.A. w okresie 21-22 maja 2015 r. ze wskazaniem prawidłowej informacji wiążącej się z nazwą sprzedawcy, na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

W przedstawionym we wniosku zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że Spółka S.A. w okresie 21-25 maja 2015 r. wystawiała za świadczone usługi paragony fiskalne dla pacjentów będących osobami fizycznymi. Wnioskodawca nie posiada oryginałów paragonów dokumentujących czynności wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r., gdyż wystawiane w tym okresie paragony były wydawane pacjentom. Kopia tych paragonów znajdująca się w pamięci kas fiskalnych została oddana do Urzędu Skarbowego do odczytu, a następnie pamięć kas fiskalnych została skasowana.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy należy dokonać korekt zafiskalizowanych usług przez S.A. wykonanych w okresie 21-25 maja 2015 r. i na podstawie jakich dokumentów należy dokonać ewentualnych korekt zafiskalizowanych w ww. okresie usług.

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).

Omawiana regulacja określa więc zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku VAT, a w szczególności wskazuje elementy, które ta ewidencja powinna zawierać. Ewidencja oparta jest na dokumentach księgowych otrzymywanych i wystawianych przez podatnika.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy (art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy).

Należy zaznaczyć, iż ewidencja prowadzona w kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 111 ustawy dotyczy bowiem części sprzedaży podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy wyłącznie w przypadku, gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

W świetle § 3 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
 2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 rozporządzenia).

Jak już wyżej wskazano S.A. jako podatnik VAT przestała istnieć z dniem 21 maja 2015r. W związku z tym faktem S.A. od tego dnia jako podmiot nieistniejący nie mogła prowadzić ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dokonywać wydruków paragonów fiskalnych, gdyż faktycznym sprzedawcą był już Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jej następca prawny. Przepisy podatku od towarów i usług co do zasady nie regulują kwestii korygowania danych sprzedawcy na paragonie. Jednakże mając na uwadze § 3 ust. 5 cyt. ww. rozporządzenia Wnioskodawca powinien dokonać w odrębnej ewidencji korekty sprzedaży udokumentowanej paragonami wystawionymi przez S.A. poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego uwzględniającego prawidłowe dane identyfikacyjne sprzedawcy.

Powyższe powinno zostać uwzględnione w składanych przez Wnioskodawcę deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest całościowo nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Ocena prawna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu, natomiast ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 we wniosku została zawarta w odrębnym postanowieniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura
IBPP1/4512-532/15/AZb | Interpretacja indywidualna

faktura korygująca
IBPP2/4512-694/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.