IBPP2/443-646/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia:
- czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu tych faktur do Spółki przejmowanej i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
- czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
- czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
- czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu,
- czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
- czy potwierdzenie noty korygującej zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy VAT przez wystawcę faktury może być dokonane mailowo lub też poprzez brak zgłoszenia sprzeciwu przez wystawcę faktury w terminie oznaczonym przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu tych faktur do Spółki przejmowanej i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • prawidłowe – w zakresie ustalenia czy potwierdzenie noty korygującej zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy VAT przez wystawcę faktury może być dokonane mailowo lub też poprzez brak zgłoszenia sprzeciwu przez wystawcę faktury w terminie oznaczonym przez Wnioskodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia:

 • czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu tych faktur do Spółki przejmowanej i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu,
 • czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach,
 • czy potwierdzenie noty korygującej zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy VAT przez wystawcę faktury może być dokonane mailowo lub też poprzez brak zgłoszenia sprzeciwu przez wystawcę faktury w terminie oznaczonym przez Wnioskodawcę.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej - „B” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę.

Do dnia połączenia zarówno Spółka, jak i Spółka przejmowana, będą prowadzić działalność i wystawiać oraz otrzymywać faktury dokumentujące sprzedaż i zakup towarów i usług. W związku z tym prawdopodobne są sytuacje, w których faktury wystawione na Spółkę przejmowaną przez jej kontrahentów przed datą połączenia wpłyną do Wnioskodawcy już po dniu połączenia, a także iż faktury te zostaną wystawione już po dniu połączenia z danymi Spółki przejmowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu tych faktur do Spółki przejmowanej i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 2. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 3. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 4. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu...
 5. Czy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ich ujęcia we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i czy w takim przypadku będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach...
 6. Czy potwierdzenie noty korygującej zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy VAT przez wystawcę faktury może być dokonane mailowo lub też poprzez brak zgłoszenia sprzeciwu przez wystawcę faktury w terminie oznaczonym przez Wnioskodawcę...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia) Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu faktur do Spółki przejmowanej i nie będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które wpłynęły, do Wnioskodawcy po dniu połączenia Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i nie będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ad. 4. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu.

Ad. 5. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ad 6. Zdaniem Wnioskodawcy akceptacja noty korygującej przez wystawcę faktury może być dokonana w każdej formie jaką uzgodnią pomiędzy sobą strony, w tym akceptacja poprzez e-mail (również gdy nota została wysłana drogą pocztową), a także milcząca akceptacja, poprzez zawarcie w treści noty informacji, że brak sprzeciwu w określonym terminie oznacza akceptację noty korygującej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Stosownie do art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu połączenia wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Jednym z praw podatnika VAT wynikającym z przepisów prawa podatkowego jest określone w art. 86 ust. 1 ustawy VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi między innymi w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy VAT). Jednocześnie jednak prawo to w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy VAT).

Na podstawie powyższych przepisów Spółka przejmowana niewątpliwie będzie mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego w fakturach wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, za miesiąc, w którym wpłynęły one do Spółki przejmowanej.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W przepisie tym brak jest wprawdzie odesłania do ust. 10b, ale w ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zasadę neutralności podatku VAT, należy przyjąć, że pomimo iż nie wynika to bezpośrednio z tego przepisu ustawy VAT, Spółka przejmowana będzie mieć również prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych po miesiącu, w którym wpłynęły one do Spółki przejmowanej.

Z podejściem tym zgadzają się również organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2014 r. nr IPTPP4/443-43/14-2/JM).

W konsekwencji należy uznać, iż Wnioskodawca w dniu połączenia wstąpi jako następca prawny w wymienione powyżej prawa Spółki przejmowanej wymienione w przepisach ustawy VAT. Wobec tego Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu tych faktur do Spółki przejmowanej.

Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do przedmiotowych faktur nie będzie ciążył na nim, jako na następcy prawnym Spółki przejmowanej, obowiązek korekty danych identyfikacyjnych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, ponieważ zostały one wystawione w sposób prawidłowy (Spółka przejmowana w dniu ich wystawienia będzie jeszcze istnieć jako odrębny podmiot).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, które wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia). Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po miesiącu wpływu faktur do Spółki przejmowanej i nie będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 2

Jak już powyżej stwierdzono prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy VAT). Obowiązek ten co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy VAT).

Faktury wystawione przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, które wpłyną do Wnioskodawcy już po tym dniu, będą dokumentować czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, (co do których obowiązek podatkowy powstał przed dniem połączenia). W konsekwencji prawo do odliczenia VAT z tych faktur powstanie po stronie Spółki przejmowanej również przed dniem połączenia, tj. w rozliczeniu za okresy, w których wskazane w fakturach czynności podatkowe VAT zostaną dokonane.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca w dniu połączenia wstąpi jako następca prawny w to prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia i będzie uprawniony do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc, w którym faktury te do niego wpłynęły lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu.

Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do przedmiotowych faktur nie będzie ciążył na nim. jako na następcy prawnym Spółki przejmowanej, obowiązek korekty danych identyfikacyjnych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, ponieważ zostały one wystawione w sposób prawidłowy (Spółka przejmowana w dniu ich wystawienia będzie jeszcze istnieć jako odrębny podmiot).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i nie będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Ad. 3

Jak już powyżej stwierdzono prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy VAT). Jednocześnie jednak prawo to w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a ustawy VAT, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy należy zatem uznać, iż prawo do ujęcia w deklaracji VAT-7 VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które to faktury wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, powstanie po stronie Wnioskodawcy jako następcy prawnego Spółki przejmowanej w miesiącu wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu.

Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do przedmiotowych faktur będzie ciążył na nim obowiązek skorygowania danych identyfikacyjnych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, ponieważ mimo iż w momencie wykonania dokumentowanej tymi fakturami czynności opodatkowanej VAT Spółka przejmowana istniała, to zostały one wystawione po dniu połączenia, a więc w momencie, w którym Spółka przejmowana nie funkcjonowała już jako odrębny podmiot (została przejęta przez Wnioskodawcę). Otrzymana faktura obarczona byłaby błędem co do oznaczenia osoby nabywcy, który powstał z braku świadomości faktu połączenia spółek po stronie wystawców faktur.

W ocenie Wnioskodawcy wystarczające będzie w tej sytuacji wystawienie przez niego noty korygującej, która będzie zmieniać dane nabywcy z danych Spółki przejmowanej na dane Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 106k ust. 1 ustawy VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jako że element faktury w postaci nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów nie został wskazany w punktach 8-15 art. 106e ust. 1 ustawy VAT (znajduje się on w punkcie 3), nie ma obowiązku korygowania tych faktur poprzez wystawienie faktury korygującej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2011 r., sygn. IBPP1/443-839/11/AL), a także w orzecznictwie sądowym (np. w wyroku NSA z dnia 21 marca 2012 r, sygn. I FSK 806/11).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako następca prawny Spółki przejmowanej, do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on mieć prawo do ujęcia w deklaracji VAT-7 VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, w przypadku gdy będą one dokumentować czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, ponieważ jest on następcą prawnym tej spółce stosownie do art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia Wnioskodawca będzie uprawniony zgodnie z art. 86 ustawy VAT do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu, ponieważ dokumentowane tymi fakturami czynności opodatkowane VAT zostały już wykonane po dniu połączenia na rzecz Wnioskodawcy. W przypadku tych faktur będziemy mieć zatem jedynie do czynienia z błędem co do oznaczenia osoby nabywcy (Spółka przejmowana zamiast Wnioskodawcy), wynikającym np. z braku świadomości taktu połączenia po stronie wystawców faktur.

W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy w odniesieniu do przedmiotowych faktur będzie ciążył na nim obowiązek skorygowania danych identyfikacyjnych nabywcy (ze Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę) umieszczonych na takich fakturach, który może być wykonany poprzez wystawienie przez niego noty korygującej, która będzie zmieniać dane nabywcy z danych Spółki przejmowanej na dane Wnioskodawcy.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia tych faktur we własnej deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc wpływu tych faktur do Wnioskodawcy lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po tym miesiącu i będzie na nim ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ad. 6

Do końca 2012 r., stosownie do § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360) Ustawodawca wymagał od wystawcy faktury, aby potwierdzał akceptację treści noty podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury. Począwszy od 1 stycznia 2013 r., regulacje podatku VAT nie zawierają tak restrykcyjnych wymagań, wskazując obecnie w art. 106k ust. 2 ustawy VAT, że nota korygująca wymaga akceptacji, nie wskazując jednak w jakiej formie powinna nastąpić taka akceptacja. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalna jest każda forma akceptacji, jaką uzgodnią pomiędzy sobą strony transakcji, w tym akceptacja poprzez e-mail (również gdy nota została wysłana drogą pocztową), a także milcząca akceptacja, poprzez zawarcie w treści noty informacji, że brak sprzeciwu w określonym terminie oznacza akceptację noty korygującej.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej Poznaniu w interpretacji z 8 listopada 2013 r., sygn. ILPP2/443-773/13-2/MR: „Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nie jest wymagane wysłanie do sprzedawcy oryginału i kopii noty korygującej w celu jej akceptacji. Ponadto przepisy nie stanowią ani o sposobie, ani o formie jej akceptacji. W szczególności nie zastrzegają już, aby wystawca faktury akceptował notę korygującą podpisem na przesianym egzemplarzu. Sposób akceptacji jest zatem dowolny. Dlatego wystarczy, że sprzedawca prześle potwierdzenie np. e-mailem, jednocześnie wskazać należy, że nie jest wymagana akceptacja pisemna. Zatem sposób akceptacji odbioru noty korygującej pozostawiono w gestii stron. (...) Zatem z uwagi na (akt, że Zainteresowany na nocie korygującej zamieszcza określoną adnotację o skutkach braku reakcji na otrzymaną notę uznać należy, że wystawca faktury ma świadomość, że w przypadku niewyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) dla noty w sposób dorozumiany ją zaakceptuje. Sugeruje to zatem, że brak wyrażenia sprzeciwu lub brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) oznacza, że nota korygująca została zaakceptowana (...).

Reasumując akceptacja wystawionej przez Wnioskodawcę noty korygującej może być potwierdzona przez wystawcę faktury w każdej uzgodnionej formie np. e-mailowo lub również przez brak zgłoszenia sprzeciwu w określonym przez Wnioskodawcę na nocie korygującej terminie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Nadmienić przy tym należy, iż zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Kwestie dotyczące zasad łączenia się spółek kapitałowych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), dalej: Ksh.

Na podstawie art. 491 § 1 Ksh spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W świetle art. 492 § 1 pkt 1 Ksh połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Art. 493 § 1 Ksh stanowi, że spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Z zapisu § 2 tego artykułu wynika, że połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507.

Stosownie do art. 494 § 1 Ksh spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 Ksh).

Jak wynika z powyższego, połączenie spółek następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia), i z tym dniem spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Rozstrzygając kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego należy mieć na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, iż formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej - „B” Sp. z o.o. Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Do dnia połączenia zarówno Spółka, jak i Spółka przejmowana, będą prowadzić działalność i wystawiać oraz otrzymywać faktury dokumentujące sprzedaż i zakup towarów i usług. W związku z tym prawdopodobne są sytuacje, w których faktury wystawione na Spółkę przejmowaną przez jej kontrahentów przed datą połączenia wpłyną do Wnioskodawcy już po dniu połączenia, a także iż faktury te zostaną wystawione już po dniu połączenia z danymi Spółki przejmowanej.

W związku z powyższym zwrócić należy uwagę, że z chwilą zarejestrowania przejęcia połączonego z wykreśleniem spółki przejmowanej z rejestru sądowego, ustanie nie tylko jej byt cywilnoprawny, ale także prawno-podatkowy. Z tą chwilą spółka przejmowana przestaje zatem istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji spółka przejmowana traci zdolność do wywiązywania się z przysługujących jej praw lub nałożonych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie jednak zgodnie z powołanym art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, prawa te i obowiązki, związane z działalnością spółki przejmowanej, przejdą z chwilą rejestracji połączenia na Wnioskodawcę. Z dniem połączenia, Wnioskujący wstąpi bowiem we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (poprzednika prawnego) i stanie się jego następcą prawnym dla celów podatkowych.

Zatem połączenie spółek na podstawie przepisów KSH poprzez przeniesienie całego majątku z jednej ze spółek do drugiej skutkuje również prawem dla spółki przejmującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu VAT, wystawionych dla spółki przejętej. W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku sukcesji generalnej nowo powstały podmiot nie jest całkowicie odrębnym podatnikiem VAT, lecz kontynuuje działalność poprzednika. Natomiast faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby opodatkowania VAT. Jednakże określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejętej, nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury, ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży. Ponadto należy podkreślić, że powołane powyżej przepisy ustawy VAT uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usługi wykorzystywanej następnie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zasady dotyczące faktur zostały uregulowane w art. 106a-108 ustawy o VAT, które zostały zamieszczone w Dziale XI. Dokumentacja, Rozdział 1. Faktury.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać m.in:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (pkt 3);
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a (pkt 4);
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b (pkt 5).

Na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

W świetle art. 106k ust. 2 ustawy faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (korekty), wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak, opisane błędy winny być skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia stwierdza się co następuje.

Ad. 1

Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki przejmowanej, będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą Spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które to faktury wpłynęły do Spółki przejmowanej w miesiącu, w którym nastąpi połączenie (ale przed dniem połączenia), we własnej deklaracji VAT-7 składanej za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych, następujących po miesiącu wpływu faktur do Spółki przejmowanej, oczywiście w sytuacji gdy w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy, z tytułu nabycia towarów i usług dokumentowanych tymi fakturami, a jednocześnie podatek z tych faktur nie został uwzględniony w rozliczeniu podatkowym za okres w którym wpłynęły te faktury, w zakresie jakim nabyte towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi, zgodnie z art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki przejmowanej, będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę przed dniem połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia, które to faktury wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia, we własnej deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za okres, w którym od nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w zakresie jakim nabyte towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek korekty danych identyfikacyjnych umieszczonych na takich fakturach.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki przejmowanej, będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które to faktury wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia we własnej deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za okres, w którym od nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w zakresie jakim nabyte towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ww. dokumenty wystawione zostały bowiem na podmiot już nieistniejący, a faktycznym nabywcą jest już Wnioskodawca. Transakcja bowiem w rzeczywistości dokonywana jest pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, co jest wynikiem błędu co do oznaczenia danych nabywcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na Wnioskodawcę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane przed dniem połączenia na rzecz Spółki przejmowanej, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia we własnej deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w zakresie jakim nabyte towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 5

Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki przejmowanej na tą spółkę po dniu połączenia, dokumentujących czynności opodatkowane VAT wykonane po dniu połączenia, które wpłynęły do Wnioskodawcy po dniu połączenia we własnej deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w zakresie jakim towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 86 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek korekty danych nabywcy (Spółki przejmowanej) umieszczonych na takich fakturach, której może dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

Ww. dokumenty wystawione zostały bowiem na podmiot już nieistniejący, a faktycznym nabywcą jest bowiem Wnioskodawca. Transakcja bowiem w rzeczywistości dokonywana jest pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, co jest wynikiem błędu co do oznaczenia danych nabywcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 6

Przepisy nie stanowią ani o sposobie ani o formie akceptacji noty korygującej. W szczególności nie zastrzegają, aby wystawca faktury akceptował notę korygującą podpisem na przesłanym egzemplarzu. Sposób akceptacji jest zatem dowolny.

Akceptacja noty korygującej przez wystawcę faktury może być dokonana w każdej formie jaką uzgodnią pomiędzy sobą strony, w tym akceptacja poprzez e-mail (również gdy nota została wysłana drogą pocztową), a także milcząca akceptacja, poprzez zawarcie w treści noty informacji, że brak sprzeciwu w określonym terminie oznacza akceptację noty korygującej.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące terminów płatności. Zgodnie z obowiązującą w prawodawstwie polskim zasadą swobody umów, strony transakcji mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęte w nich ustalenia, w tym zasady ustalania terminów płatności, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego postępowania podatkowego.

Zatem z uwagi na fakt, gdy Wnioskodawca na nocie korygującej zamieszcza określoną adnotację o skutkach braku reakcji na otrzymaną notę, uznać należy, że wystawca faktury ma świadomość, że w przypadku niewyrażenia sprzeciwu (braku akceptacji) dla noty w sposób dorozumiany ją zaakceptuje. Sugeruje to zatem, że brak wyrażenia sprzeciwu lub brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) oznacza, że nota korygująca została zaakceptowana.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.