IBPP2/443-645/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawidłowe numerowanie wystawianych faktur VAT.
IBPP2/443-645/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej numeracji wystawianych faktur VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawidłowej numeracji wystawianych faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, którego siedziba znajduje się w D, obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej B Sp. z o.o. z siedzibą w C (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Jednocześnie po połączeniu planowane jest utworzenie oddziałów Wnioskodawcy. Na obecną chwilę przyjmuje się, że jeden z oddziałów będzie miał siedzibę w D, a drugi w C (odpowiednio obecna siedziba Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej).

Do dnia połączenia zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka przejmowana, będą prowadzić działalność i wystawiać lub otrzymywać faktury dokumentujące odpowiednio sprzedaż i zakup towarów i usług. Z uwagi na to, że należą one do tej samej grupy kapitałowej w celu rozróżnienia faktur wystawianych przez każdą z nich obecnie stosowane jest rozwiązane polegające na zamieszczaniu w numerach faktur wystawianych przez Wnioskodawcę i Spółkę przejmowaną innych znaczników (/6/ w przypadku Wnioskodawcy i /7/ w przypadku Spółki przejmowanej). Ponadto w ramach tak wyróżnionych faktur w każdej ze spółek wprowadzono dla każdego z rodzajów czynności opodatkowanych VAT osobną serię numeracyjną.

Po połączeniu i utworzeniu oddziałów Wnioskodawca planuje kontynuować stosowanie odrębnych znaczników w numerach wystawianych przez niego faktur (/6/ w przypadku faktur wystawianych z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalności oddziału w D i /7/ w przypadku faktur wystawianych z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością oddziału w C), a także osobne serie numeracyjne faktur dla każdego z rodzajów czynności opodatkowanych VAT. Ponadto Wnioskodawca chciałby kontynuować narastająco numerację tych faktur w stosunku do faktur wystawianych przez niego i Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia (tj. przykładowo gdy ostatnia wystawiona przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia faktura miałaby numer ..., to pierwsza faktura wystawiona po dniu połączenia przez Wnioskodawcę z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością zakładu w C będzie mieć numer ... .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stosowanie przez Wnioskodawcę po dniu połączeniu w wystawianych przez niego fakturach odrębnych serii numeracyjnych dla oddziału w D i oddziału w C, a także kontynuacja w ramach tych serii narastającej numeracji faktur wystawianych przed dniem połączenia odpowiednio przez Wnioskodawcę i przez Spółkę przejmowaną, jest zgodne z przepisami Ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy stosowanie przez Wnioskodawcę po dniu połączeniu w wystawianych przez niego fakturach odrębnych serii numeracyjnych dla oddziału w D i oddziału w C, a także kontynuacja w ramach tych serii narastającej numeracji faktur wystawianych przed dniem połączenia odpowiednio przez Wnioskodawcę i przez Spółkę przejmowaną (lub innymi słowy rozpoczęcie narastającej numeracji faktur dla oddziałów w taki sposób, że pierwsza faktura dla oddziału w C będzie miała numer następny licząc po ostatnim numerze danej serii faktury wystawionej przez Spółkę przejmowaną a w przypadku oddziału w D nastąpi kontynuacja numeracji serii faktur wystawianych dotychczas przez Wnioskodawcę), jest zgodne z przepisami Ustawy VAT.

Uzasadnienie:

Ustawa VAT w art. 106e wskazuje jakie elementy ma zawierać wystawiana przez podatnika VAT faktura. Wśród nich znajduje się, zgodnie z art. 106c ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Z powyższej regulacji wynika, iż podatnik posiada swobodę co do wyboru sposobu wyodrębnienia serii faktur. W ramach każdej z tych serii musi on jednak pamiętać o nadawaniu fakturom kolejnych numerów, co ma na celu przyporządkowanie odpowiedniego dokumentu do konkretnej transakcji opodatkowanej VAT. Jak stwierdza się w doktrynie „istotą kolejnej numeracji jest jednoznaczna identyfikacja faktury. (...) unikalność numeru ma zapobiec możliwości zastosowania tego samego numeru dla kilku rożnych faktur, dokumentujących kilka różnych transakcji”.

W związku z powyższym należy uznać, iż planowane stosowanie przez Wnioskodawcę po dniu połączenia osobnych serii faktur (wyróżnionych w oparciu o rodzaje czynności opodatkowanych VAT) wystawianych z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością oddziału w D oraz osobnych serii faktur (również wyróżnionych w oparciu o rodzaje czynności opodatkowanych VAT) wystawianych z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością oddziału w C, będzie całkowicie zgodne z art. 106e ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT. ponieważ spełni wymóg jednoznacznej identyfikacji (unikalności) każdej faktury.

Z tego samego powodu dopuszczalna będzie również zdaniem Wnioskodawcy kontynuacja po dniu połączenia, w ramach serii wyróżnionych dla oddziałów Wnioskodawcy, narastającej numeracji faktur prowadzonej przed dniem połączenia odpowiednio przez Wnioskodawcę i przez Spółkę przejmowaną. W praktyce patrząc od innej strony można będzie przyjąć, że zaprowadzenie (dopuszczalnej) odrębnej numeracji faktur odnoszących się do poszczególnych oddziałów nastąpi w taki sposób, że pierwszy numer danej serii faktury będzie odpowiadał następnemu w kolejności numerowi po numerze jaki miała ostatnia wystawiona przez Spółkę przejmowaną faktura (w odniesieniu dla faktur dotyczących oddziału w C). Przepis art. 106e ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT mówi bowiem jedynie o numerze kolejnym faktury i nie wskazuje, że w każdym przypadku konieczne jest rozpoczęcie numerowania faktur od zera (w praktyce od numeru 1).

W związku z tym pierwsza faktura wystawiana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością oddziału w D będzie mogła mieć nadany numer kolejny (większy o 1) w stosunku do ostatniej faktury wystawionej przez Wnioskodawcę przed dniem połączenia. Natomiast pierwsza faktura wystawiana przez Wnioskodawcę po dniu połączenia z tytułu czynności opodatkowanych VAT związanych z działalnością oddziału w C będzie mogła mieć nadany numer kolejny (większy o 1) w stosunku do ostatniej faktury wystawionej przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy stosowanie przez Wnioskodawcę po dniu połączeniu w wystawianych przez niego fakturach odrębnych serii numeracyjnych dla oddziału w D i oddziału w C, a także kontynuacja w ramach tych serii narastającej numeracji faktur wystawianych przed dniem połączenia odpowiednio przez Wnioskodawcę i przez Spółkę przejmowaną, jest zgodne z przepisami Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

A mianowicie według art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikami są zatem osoby fizyczne, prawne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Jak wskazuje wyżej wskazany przepis art. 106e ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę fakturze, na fakturze powinny znajdować się imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Z powyższych przepisów wynika, że faktury VAT powinny być tak numerowane, aby zapewnić ciągłość ewidencjonowania wystawianych faktur poprzez ich kolejne numerowanie, jak również umożliwić identyfikację danej faktury. Zachowanie powyższych założeń ciągłości numerowania i możliwości identyfikacji, sposób nadawania numerów poszczególnym fakturom, ustala wyłącznie podatnik czynny VAT, wystawiający te faktury.

Zgodnie natomiast z art. 226 pkt 2 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.) wskazuje, iż bez uszczerbku dla przepisów szczególnych przewidzianych w niniejszej dyrektywie, faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, do celów VAT, zawierają wyłącznie m.in. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Określone w art. 226 Dyrektywy elementy faktury VAT, stanowią katalog jej obowiązkowych elementów.

Przepisy nie określają co należy rozumieć pod pojęciem „kolejny”. Zasadne jest więc sięgnięcie do języka potocznego, gdzie „kolejny” pojmowany jest jako występujący w porządku następczym, jeden po drugim, następny (Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją S. Dubisza, PWN 2003, tom 2, s. 362).

Chodzi zatem o to, by kolejno następującym po sobie fakturom nadawać numery w porządku chronologicznym. Tym samym prawidłowa jest taka wykładnia art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, że każda kolejna faktura musi mieć numer o jeden większy od poprzedniego.

Sformułowanie „numer kolejny” oznacza bowiem numer większy o jeden w stosunku do poprzedniego. Pogląd taki został także wyrażony w piśmiennictwie (por. też A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, 4 wydanie, LEX, s. 1108).

Zatem, w świetle art. 106e ww. ustawy, poprawną metodą jest nadawanie fakturom kolejnych, następujących po sobie numerów. Zgodne bowiem z literalnym brzmieniem ww. przepisu, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. numer kolejny faktury oznaczonej jako „faktura VAT”. Przy wystawianiu faktur powinna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć wszystkich dokumentów będących fakturami VAT. Faktury VAT powinny zawierać m.in. indywidualne numery – według prowadzonej przez podatnika ewidencji.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej B Sp. z o.o. z siedzibą w C. Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Jednocześnie po połączeniu planowane jest utworzenie oddziałów Wnioskodawcy. Na obecną chwilę przyjmuje się, że jeden z oddziałów będzie miał siedzibę w D, a drugi w C (odpowiednio obecna siedziba Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej). Do dnia połączenia zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka przejmowana, będą prowadzić działalność i wystawiać lub otrzymywać faktury dokumentujące odpowiednio sprzedaż i zakup towarów i usług. Z uwagi na to, że należą one do tej samej grupy kapitałowej w celu rozróżnienia faktur wystawianych przez każdą z nich obecnie stosowane jest rozwiązane polegające na zamieszczaniu w numerach faktur wystawianych przez Wnioskodawcę i Spółkę przejmowaną innych znaczników. Ponadto w ramach tak wyróżnionych faktur w każdej ze spółek wprowadzono dla każdego z rodzajów czynności opodatkowanych VAT osobną serię numeracyjną. Po połączeniu i utworzeniu oddziałów Wnioskodawca planuje kontynuować stosowanie odrębnych znaczników w numerach wystawianych przez niego faktur, a także osobne serie numeracyjne faktur dla każdego z rodzajów czynności opodatkowanych VAT. Ponadto Wnioskodawca chciałby kontynuować narastająco numerację tych faktur w stosunku do faktur wystawianych przez niego i Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Mają powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że przepisy prawa polskiego nie regulują szczegółowo sposobu numeracji faktur. Podatnik ma więc w tym zakresie swobodę ustalenia sposobu numeracji pod warunkiem zapewnienia, że każda wystawiana faktura będzie miała numer kolejny.

Tym samym stosowanie przez Wnioskodawcę po dniu połączeniu w wystawianych przez niego fakturach odrębnych serii numeracyjnych dla oddziału w D i oddziału w C, a także kontynuacja w ramach tych serii narastającej numeracji faktur wystawianych przed dniem połączenia odpowiednio przez Wnioskodawcę i przez Spółkę przejmowaną, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT.

Tak więc, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura
IPPB2/415-517/14-8/MK1 | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-348/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.