IBPP1/4512-549/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawa towarów, o których mowa w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku VAT.
IBPP1/4512-549/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. obciążenia
 3. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia:

 • czy właściwym będzie traktowanie dostaw realizowanych przez Wnioskodawcę w wykonaniu poszczególnych zamówień towarów, o których mowa w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., składanych przez danego kontrahenta Wnioskodawcy w ramach jednej umowy, jako jednolitej gospodarczo transakcji w rozumieniu art. 17 ust. 1d ustawy - jest nieprawidłowe,
 • czy prawidłowym będzie traktowanie różnych umów podpisanych pomiędzy danym kontrahentem a Wnioskodawcą za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu art. 17 ust. 1e ustawy, nawet gdy ich warunki, w tym warunki dostaw towarów wskazanych w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy, będą różniły się od siebie rodzajowością w rozumieniu cywilnoprawnym, np. umowa sprzedaży a umowa o dzieło, skoro skutkiem gospodarczym każdej z tych umów będzie dostawa towarów - jest nieprawidłowe,
 • czy prawidłowym będzie ustalenie przez Wnioskodawcę wartości towarów, o której mowa w art. 17 ust. 1c ustawy, jako wartości cennikowej (katalogowej) po pomniejszeniu jej o umową udzielone danemu kontrahentowi rabaty, naliczane przed wykonaniem dostawy tych towarów - jest prawidłowe,
 • czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę do dostaw towarów dokonanych na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. stawki podatku z art. 41 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146a pkt 1 ustawy, jeśli suma ich wartości nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł - jest nieprawidłowe,
 • czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę tzw. odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, dla dostawy towarów dokonanej na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r., której wartość, dodana do wartości dotychczas zrealizowanych dla tego kontrahenta dostaw towarów spowoduje przekroczenie przez sumę wartości tej i dotychczasowych dostaw kwoty 20.000,00 zł - jest nieprawidłowe,
 • czy prawidłowe będzie skorygowanie przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących dostawy towarów zrealizowane na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. a przed dostawą, której wartość dodana do wartości tych dostaw spowodowała przekroczenie przez sumę wartości wszystkich tych dostaw kwoty 20.000,00 zł, w zakresie stawki i kwoty podatku i zaznaczenie zastosowania co do tych dostaw tzw. odwrotnego obciążenia - jest nieprawidłowe,
 • czy prawidłowe będzie, w przypadku opisanym w pytaniu nr 6, skorygowanie przez Wnioskodawcę deklaracji w zakresie podatku za okresy, w których dokonano dostaw udokumentowanych fakturami skorygowanymi jak w pytaniu nr 6, poprzez odjęcie kwoty podatku, o którą dokonano korekty, od wykazanej w deklaracji kwoty podatku należnego (obniżenie kwoty podatku należnego) oraz oznaczenie na fakturze odwrotnego obciążenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostaw towarów, o których mowa w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Wniosek uzupełniono pismem z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 września 2015 r. nr IBPP1/4512-549/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przed dniem 1 lipca 2015 r. zawarł ze swoimi kontrahentami umowy obejmujące dostawy towarów (zwane dalej „umowami”), w tym m.in. towarów określonych w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. (dalej zwanej „ustawą”). Wnioskodawca realizuje te dostawy na podstawie zamówień składanych przez tych kontrahentów w ramach danej umowy i będzie je realizował po 1 lipca 2015 r. na tych samych zasadach. Wartość poszczególnych zamówień nie przekracza kwoty 20.000,00 zł bez podatku od towarów i usług (dalej zwanego „podatkiem”), wobec czego Wnioskodawca zakłada, że po 1 lipca 2015 r. także poszczególne zamówienia nie przekroczą tej wartości. Wartość towarów, o których mowa wyżej (dalej zwanych „towarami”), Wnioskodawca ustalał będzie z uwzględnieniem przysługujących poszczególnym kontrahentom zgodnie z zawartymi umowami rabatów handlowych, udzielanych przed dostawą, a wskazanych na fakturach. W oparciu o tak ustalone wartości Wnioskodawca będzie wystawiał tym kontrahentom faktury za zrealizowanie poszczególnego zamówienia, czyli za dostawę. Mając jednakże na uwadze dotychczasowy wolumen zakupów niektórych kontrahentów Wnioskodawca przewiduje, że łączna wartość, o której mowa wyżej, wszystkich dokonywanych na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. dostaw towarów przekroczy kwotę 20.000,00 zł bez podatku.

Mając powyższe na uwadze, w świetle przepisów ustawy i przepisów art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą zmieniającą”), Wnioskodawca zamierza po dniu 1 lipca 2015 r. realizować dostawy towarów dla poszczególnych kontrahentów w oparciu o pojedyncze zamówienia, w ramach których to zamówień wartość towarów, bez podatku, ustalona jak wyżej z uwzględnieniem przysługujących danemu kontrahentowi rabatów handlowych (dalej zwana "wartością"), nie będzie przekraczała jednorazowo 20.000,00 zł, które to zamówienia zamierza dokumentować fakturami z zastosowaniem podstawowej stawki podatku (23% - przez okres ustalony w art. 146a pkt 1 ustawy). Wnioskodawca zamierza sumować wartość dostarczonych poszczególnym kontrahentom towarów udokumentowanych powyższymi fakturami, a dopiero poczynając od dostawy realizowanej w ramach pojedynczego zamówienia, której wartość dodana do sumy wartości dotychczasowych dostaw zrealizowanych po dniu 1 lipca 2015 r. przekroczy 20.000,00 zł, zamierza dostawę tą udokumentować fakturą z zastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia, zaznaczając na fakturze, iż nabywca (kontrahent) jest podatnikiem podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Następnie, po zrealizowaniu tej ostatniej dostawy, Wnioskodawca zamierza wystawić temu kontrahentowi faktury korygujące do faktur dokumentujących dokonane dla niego po dniu 1 lipca 2015 r. dostawy towarów, poprzez korektę w zakresie stawki i kwoty podatku, z zaznaczeniem jak wyżej tzw. odwrotnego obciążenia. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać korekty rozliczenia podatku za okres lub okresy, w których korygowane dostawy były wykonane.

W opisanym przypadku Wnioskodawca zamierza wszystkie kolejne dostawy towarów dokonywane na rzecz danego kontrahenta po dniu dostawy towarów, w której ich wartość zsumowana z sumą wartości dotychczasowych dostaw towarów zrealizowanych po dniu 1 lipca 2015 r. przekroczyła kwotę 20.000,00 zł, dokumentować fakturami z zastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia podatkiem, w sposób jak wyżej opisany.

W piśmie z 2 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, na ogólnych zasadach od całej dokonywanej przez niego dostawy towarów i usług (bez wyjątku), od 1 grudnia 2009 r.

Ad. 2

Co do zasady, kontrahenci nabywający od Wnioskodawcy w oparciu o zawarte umowy towary wymienione w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (dalej zwane „towarami”) są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. Są jednak także nabywcy, którym status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego nie przysługuje.

Na potrzeby ustalenia przedstawianego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) należy przyjąć, iż nabywcy tych towarów od Wnioskodawcy są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

Ad. 3

Dostawa towarów przez Wnioskodawcę nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ad. 4

Przed dniem 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca zawarł z kontrahentami będącymi partnerami handlowymi Wnioskodawcy umowy obejmujące między innymi dostawy towarów, którymi są ramowe umowy współpracy. Tego rodzaju umowy Wnioskodawca zawiera i będzie zawierał nadal z innymi partnerami także po dniu 1 lipca 2015 r. Dostawy towarów tym samym dokonywane przez Wnioskodawcę jego partnerom dokonywane są w oparciu o jedną umowę, lecz na warunkach i terminach zindywidualizowanych w podpisywanych do tych umów zamówieniach, które stanowią załączniki do tych umów ramowych.

Ponadto, Wnioskodawca z innymi kontrahentami, nie będącymi jego partnerami handlowymi, zawiera odrębne umowy obejmujące dostawy towarów. Przy czym każda z tych umów jest traktowana jako odrębna umowa, rodząca odrębny stosunek umowny. Wobec czego dostawy towarów dla tych kontrahentów realizowane są w oparciu o wiele umów.

Na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) należy przyjąć tylko te dwa wyżej opisane warianty, to jest (A) umów zawieranych przez wnioskodawcę z partnerami handlowymi i (B) umów zawieranych z kontrahentami, którzy nie są partnerami handlowymi Wnioskodawcy. Z takim też rozróżnieniem będą udzielane odpowiedzi na dalsze ujęte w wezwaniu pytania.

Ad. 5

 1. Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy rozdzielić dwa opisane w odpowiedzi na pytanie nr 4 warianty umów zawieranych przez Wnioskodawcę a obejmujących dostawy towarów.
  (A) Umowy ramowe zawarte (zawierane) z partnerami handlowymi Wnioskodawcy są umowami zawartymi (zawieranymi) na czas nieokreślony. Umowy te nie przewidują konkretnych (przewidywanych) wartości dostaw towarów i innego sprzętu elektronicznego, lecz w tym zakresie realizowane są dane, indywidualizowane w zamówieniach stanowiących do tych umów, potrzeby partnerów Wnioskodawcy. Ponieważ współpraca z poszczególnymi partnerami jest współpracą w różnym okresie obowiązywania umów ramowych o bardzo zróżnicowanej historii i rodzajowości zamówień, Wnioskodawca nie jest w stanie przy podpisaniu umowy ramowej z danym partnerem określić, że realizowane w oparciu o tą umowę dostawy towarów na rzecz tego partnera przekroczą wartość 20.000 zł bez podatku od towarów i usług (dalej zwanego „podatkiem”). Wnioskodawca jedynie z doświadczeń i historii współpracy ze swoimi dotychczasowymi partnerami, w ogólnym, globalnym rozumieniu, wywodzi, że w trakcie obowiązywania umowy ramowej, w końcu wartość dostaw towarów realizowanych (skumulowana z dostawami już zrealizowanymi) na rzecz pojedynczego partnera przekroczy kwotę 20.000 zł bez podatku. Osiągnięcie tego stanu nie jest jednak przewidywalne w określonym czasie, a co więcej nie jest to regułą, gdyż współpraca i umowy ramowe z częścią partnerów ulegają rozwiązaniu lub wygasają (np. wskutek śmierci partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub likwidacji spółki handlowej) przed osiągnięciem tego stanu. Niemniej jednak Wnioskodawca podaje, że jak wskazał we wniosku: pojedyncza dostawa towarów realizowana na rzecz danego partnera w oparciu o jednostkowe zamówienie do umowy ramowej nie przekracza wartości 20.000 zł bez podatku, co należy przyjąć na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).
  (B) Umowy zawarte z pozostałymi kontrahentami Wnioskodawcy, nie będącymi jego partnerami handlowymi, są natomiast umowami czasowymi, czyli, że wskazują termin ich realizacji. Umowy te wymieniają, konkretną wartość dostaw nimi realizowanych, w tym dostaw towarów.
 2. Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy rozdzielić dwa opisane w odpowiedzi na pytanie nr 4 warianty umów zawieranych przez Wnioskodawcę a obejmujących dostawy towarów.
  (A) Przy zawieraniu umowy ramowej z partnerem handlowym Wnioskodawca nie był i nie jest w stanie przywidzieć, że wartość dostaw towarów, które będą realizowane na rzecz tego partnera w ramach tej umowy przekroczy 20.000 zł bez podatku.
  (B) Przy zawieraniu umów obejmujących dostawy towarów z pozostałymi kontrahentami Wnioskodawca zna wartość tych dostaw, czyli wie, czy przekracza ona 20.000 zł bez podatku.

Ad. 6

 1. Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy rozdzielić dwa opisane w odpowiedzi na pytanie nr 4 warianty umów zawieranych przez Wnioskodawcę a obejmujących dostawy towarów.
  (A) Z partnerem handlowym Wnioskodawca zawiera jedną tylko umowę, umowę ramową, na czas nieokreślony, który obejmować może nawet kilką lat. W ramach tej umowy natomiast strony podpisują poszczególne zamówienia, w tym zamówienia na dostawy towarów, zależnie od potrzeb partnera. Wnioskodawca jednak nie jest w stanie podać generalnej ilości takich zamówień pojedynczego partnera, obejmujących dostawy towarów, w ciągu roku. Na dzień składania niniejszego pisma Wnioskodawca ma podpisane umowy ramowe o współpracy z 292 (dwustu dziewięćdziesięciu dwoma) partnerami.
  (B) Wnioskodawca nie jest w stanie podać ilości umów obejmujących dostawy towarów zawieranych z pozostałymi kontrahentami, nie będącymi jego partnerami handlowymi, w ciągu roku. Ilość ta zależy od zapotrzebowania na dostawy towarów danego kontrahenta w ciągu roku.
 2. Przy określeniu rodzaju umowy (w tym i zamówienia podpisywanego w ramach umowy ramowej z partnerem) ma znaczenie zapotrzebowanie jego kontrahenta w danym przypadku. Czasem zapotrzebowanie to obejmuje dostawę towaru samego w sobie, np. laptopa bez lub z zainstalowanym przez producenta systemem operacyjnym. Wówczas dokonywana jest sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym. W przypadku partnerów handlowych Wnioskodawcy (wariant A) jest to wyłączny rodzaj umów obejmujących dostawy towarów, ale dotyczy też pozostałych kontrahentów Wnioskodawcy (wariant B). Czasem zapotrzebowanie obejmuje dostawę towaru uprzednio skonfigurowanego na potrzeby danego kontrahenta, co realizowane jest poprzez nabycie przez Wnioskodawcę osobno towaru, np. laptopa, i wymaganego przez kontrahenta systemu operacyjnego, oprogramowania lub innego komponentu, który nie stanowi elementu tego towaru, następnie na zainstalowaniu tego systemu, oprogramowaniu lub komponentu w tym towarze, np. zainstalowanie systemu operacyjnego na laptopie bez takiego systemu lub zainstalowanie systemu operacyjnego zindywidualizowanego przez kontrahenta na laptopie w zastępstwie systemu zainstalowanego na nim przez producenta. W tym natomiast przypadku zawierana jest umowa o dzieło, obejmująca dostawę towaru wytworzonego na indywidualne zapotrzebowanie kontrahenta poprzez zespolenie urządzenia i innego składnika nie będącego jego elementem pochodzącym od (dostarczonym przez) producenta tego urządzenia. Ten rodzaj umów dotyczy tylko innych niż partnerzy handlowi kontrahentów Wnioskodawcy (wariant B). Wnioskodawca nie zawiera umów obejmujących dostawę towarów innych typów niż sprzedaż i umowa o dzieło.
 3. Wnioskodawca nie jest w stanie określić w jakich odstępach czasu zawiera z danym kontrahentem poszczególne umowy, czy to sprzedaży, czy to o dzieło. Podkreśla on jedynie, iż z danym partnerem handlowym zawiera jedną tylko umowę ramową o współpracy.
 4. Wnioskodawca podaje, iż kolejna umowa obejmująca dostawę towarów zawierana z tym samym kontrahentem nie jest powiązana z poprzednio zawartą z nim przez Wnioskodawcę umową na dostawę towarów.
 5. Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie i wyczerpująco określić jakich konkretnie towarów (towarów handlowych) dotyczą dostawy realizowane w oparciu o poszczególne umowy, gdyż oprócz towarów wskazanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy niejednokrotnie dotyczą one dostaw innego sprzętu elektronicznego, komputerowego i urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, skanery, urządzenia UPS, macierze dyskowe). Zakres rzeczowy dostawy z poszczególnej umowy zależy od indywidualnego, skonkretyzowanego zapotrzebowania kontrahenta, którego Wnioskodawca nie jest w stanie z góry założyć. Wnioskodawca jest jedynie w stanie określić, iż w ogólnym wolumenie dokonywanych przez niego dostaw towarów wskazanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy najczęściej realizuje on dostawy laptopów, notebooków i tabletów (poz. 28a), znacznie rzadziej smartfonów (poz. 28b), a okazjonalnie konsol do gier wideo (poz. 28c).
 6. Wnioskodawca ze swoimi partnerami handlowymi ma zawartą jedną umowę ramową. Zawieranie wielu umów z innymi kontrahentami (czy to podmiotami publicznymi, czy prywatnymi realizującymi okazjonalne zakupy) uwarunkowane jest ich indywidualnymi w danym okresie czasu potrzebami. Potrzeby te zaś warunkuje rynek, na którym te podmioty prowadzą działalność, jak i konkurencja na rynku dostawców towarów, gdyż kontrahent taki zawsze ma prawo wyboru dostawcy (w tym Wnioskodawcy) i nie z każdym zobowiązany jest wiązać się umową o współpracy.
 7. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 6.f) powyżej. Zdaniem Wnioskodawcy to rynek dostawców towarów i potrzeby rynkowe ich odbiorców (nabywców), dokonujących okazjonalnych zakupów, warunkują, że nie są oni zainteresowani stałą współpracą z Wnioskodawcą, w tym w zakresie dostaw towarów. Wnioskodawca zaś, aby móc utrzymać sprzedaż tych towarów tym kontrahentom nie ma prawnych podstaw aby obligować ich do podpisywania stałych umów o współpracy, w tym takich jakie mają podpisane z nim jego partnerzy handlowi.
 8. Odpowiedź na to pytanie dla wariantu (A) została już udzielona w odpowiedzi na pytanie 5.a) powyżej. Uogólniając zaś Wnioskodawca podaje, że wartość dostawy z danej pojedynczej umowy nie zawsze przekracza 20.000 zł bez podatku, aczkolwiek w przypadku kontrahentów Wnioskodawcy nie będących jego partnerami handlowymi jest on w stanie w chwili podpisywania umowy wartość tę określić. W tym przypadku, dla przykładu Wnioskodawca podaje, że wartość dostaw towarów realizowana w ramach pojedynczych umów zawartych w wyniku udzielenia mu zamówienia publicznego najczęściej przekracza tą wartość.
 9. W przypadku umów o dzieło, w wyniku których dochodzi do dostawy na rzecz zamawiającego towarów, materiały, to jest urządzenia i łączone z nimi komponenty, pochodzą od Wnioskodawcy. Na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) należy przyjąć takie właśnie stanowisko.

Ad. 7

 1. Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy rozdzielić dwa opisane w odpowiedzi na pytanie nr 4 warianty umów zawieranych przez Wnioskodawcę a obejmujących dostawy towarów.
  (A) Umowy ramowe zawarte (zawierane) z partnerami handlowymi Wnioskodawcy są umowami zawartymi (zawieranymi) na czas nieokreślony. Umowy te nie przewidują konkretnych (przewidywanych) wartości dostaw towarów i innego sprzętu elektronicznego, lecz w tym zakresie realizowane są dane, indywidualizowane w zamówieniach stanowiących do tych umów, potrzeby partnerów Wnioskodawcy. Ponieważ z współpraca z poszczególnymi partnerami jest współpracą w różnym okresie obowiązywania umów ramowych o bardzo zróżnicowanej historii i rodzajowości zamówień, Wnioskodawca nie jest w stanie przy podpisaniu umowy ramowej z danym partnerem określić, że realizowane w oparciu o tą umowę dostawy towarów na rzecz tego partnera przekroczą wartość 20.000 zł bez podatku od towarów i usług (dalej zwanego „podatkiem”). Wnioskodawca jedynie z doświadczeń i historii współpracy ze swoimi dotychczasowymi partnerami, w ogólnym, globalnym rozumieniu, wywodzi, że w trakcie obowiązywania umowy ramowej, w końcu wartość dostaw towarów realizowanych (skumulowana z dostawami już zrealizowanymi) na rzecz pojedynczego partnera przekroczy kwotę 20.000 zł bez podatku. Osiągnięcie tego stanu nie jest jednak przewidywalne w określonym czasie, a co więcej nie jest to regułą, gdyż współpraca i umowy ramowe z częścią partnerów ulegają rozwiązaniu lub wygasają (np. wskutek śmierci partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub likwidacji spółki handlowej) przed osiągnięciem tego stanu. Niemniej jednak Wnioskodawca podaje, że jak wskazał we wniosku: pojedyncza dostawa towarów realizowana na rzecz danego partnera w oparciu o jednostkowe zamówienie do umowy ramowej nie przekracza wartości 20.000 zł bez podatku, co należy przyjąć na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).
  (B) Umowy zawarte z pozostałymi kontrahentami Wnioskodawcy, nie będącymi jego partnerami handlowymi, są natomiast umowami czasowymi, czyli, że wskazują termin ich realizacji. Umowy te wymieniają, konkretną wartość dostaw nimi realizowanych, w tym dostaw towarów.
 2. Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy rozdzielić dwa opisane w odpowiedzi na pytanie nr 4 warianty umów zawieranych przez Wnioskodawcę a obejmujących dostawy towarów.
  (A) Przy zawieraniu umowy ramowej z partnerem handlowym Wnioskodawca nie był i nie jest w stanie przywidzieć, że wartość dostaw towarów, które będą realizowane na rzecz tego partnera w ramach tej umowy przekroczy 20.000 zł bez podatku.
  (B) Przy zawieraniu umów obejmujących dostawy towarów z pozostałymi kontrahentami Wnioskodawca zna wartość tych dostaw, czyli wie, czy przekracza ona 20.000 zł bez podatku.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że jeżeli z umowy zawartej przed 1 lipca 2015 r. wynika, że wartość dostaw dokonanych na jej podstawie po 1 lipca 2015 r. (niezależnie od ilości tych dostaw w ramach jednej umowy) będzie wyższa niż 20.000 zł bez podatku, to transakcję taką należy uznać za jednolitą gospodarczo i od pierwszej dostawy mającej miejsce od 1 lipca 2015 r. należy zastosować odwrotne obciążenie.

Zasady te będą miały zastosowanie również do umów zawartych przez Wnioskodawcę po 1 lipca 2015 r. jeśli z treści umowy bądź okoliczności towarzyszących transakcji i warunków na jakich zostanie zrealizowana wynika, że wartość dostaw dokonanych na jej podstawie będzie wyższa niż 20.000 zł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiera dwa rodzaje umów, tj.:

 1. wariant A - umowy ramowe zawierane z partnerami handlowymi na czas nieokreślony, obejmujący nawet kilka lat, w przypadku których Wnioskodawca nie był i nie jest w stanie przewidzieć, że wartość dostaw towarów z tej umowy przekroczy 20.000 zł bez podatku;
 2. wariant B - umowy z pozostałymi kontrahentami nie będącymi jego partnerami handlowymi, są to umowy czasowe, tj. wskazujące termin ich realizacji oraz wymieniają konkretną wartość dostaw nimi realizowanych.

W odniesieniu do umów z wariantu A należy wskazać, że wprawdzie z doświadczeń i historii współpracy z dotychczasowymi partnerami, w ogólnym, globalnym rozumieniu, Wnioskodawca wywodzi, że w trakcie obowiązywania umowy ramowej, w końcu wartość dostaw towarów realizowanych (skumulowana z dostawami już zrealizowanymi) na rzecz pojedynczego partnera przekroczy kwotę 20.000 zł bez podatku, to jednak Wnioskodawca podał, że mimo to nie był i nie jest w stanie przewidzieć, że wartość dostaw towarów realizowanych na rzecz danego partnera przekroczy 20.000 zł bez podatku. Osiągnięcie tego stanu nie jest jednak przewidywalne w określonym czasie, a co więcej nie jest to regułą, gdyż współpraca i umowy ramowe z częścią partnerów ulegają rozwiązaniu lub wygasają (np. wskutek śmierci partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub likwidacji spółki handlowej) przed osiągnięciem tego stanu. Niemniej jednak Wnioskodawca podaje, że jak wskazał we wniosku: pojedyncza dostawa towarów realizowana na rzecz danego partnera w oparciu o jednostkowe zamówienie do umowy ramowej nie przekracza wartości 20.000 zł bez podatku, co należy przyjąć na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).

W związku z powyższym w ocenie tut. organu w przypadku tych umów, jeżeli nie zawierają one deklaracji o wartości planowanych dostaw, jak również nie wynika to z całokształtu okoliczności ich zawarcia należy stwierdzić, że dokonywane w ramach takiej umowy dostawy powinny być oceniane indywidualnie, tj.:

 • jeżeli wartość dostarczanych towarów przekracza 20.000 zł - rozliczenie dostawy na zasadzie odwróconego obciążenia,
 • jeżeli wartość dostarczanych towarów nie przekracza 20.000 zł - rozliczenie dostawy na zasadach ogólnych.

W odniesieniu natomiast do umów z wariantu B, tj. umów w których określono wartość dostarczanych na jej podstawie towarów wszystkie dostawy dokonywane na jej podstawie należy uznać za dokonywane w ramach jednolitych gospodarczo transakcji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że z partnerem handlowym Wnioskodawca zawiera jedną tylko umowę, umowę ramową, na czas nieokreślony, który obejmować może nawet kilką lat. W ramach tej umowy natomiast strony podpisują poszczególne zamówienia, w tym zamówienia na dostawy towarów, zależnie od potrzeb partnera. Wnioskodawca jednak nie jest w stanie podać generalnej ilości takich zamówień pojedynczego partnera, obejmujących dostawy towarów, w ciągu roku. Na dzień składania uzupełnienia do wniosku Wnioskodawca ma podpisane umowy ramowe o współpracy z 292 (dwustu dziewięćdziesięciu dwoma) partnerami. Wnioskodawca natomiast nie jest w stanie podać ilości umów obejmujących dostawy towarów zawieranych z pozostałymi kontrahentami, nie będącymi jego partnerami handlowymi, w ciągu roku. Ilość ta zależy od zapotrzebowania na dostawy towarów danego kontrahenta w ciągu roku.

Przy określeniu rodzaju umowy (w tym i zamówienia podpisywanego w ramach umowy ramowej z partnerem) ma znaczenie zapotrzebowanie jego kontrahenta w danym przypadku. Czasem zapotrzebowanie to obejmuje dostawę towaru samego w sobie, np. laptopa bez lub z zainstalowanym przez producenta systemem operacyjnym. Wówczas dokonywana jest sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym. W przypadku partnerów handlowych Wnioskodawcy (wariant A) jest to wyłączny rodzaj umów obejmujących dostawy towarów, ale dotyczy też pozostałych kontrahentów Wnioskodawcy (wariant B). Czasem zapotrzebowanie obejmuje dostawę towaru uprzednio skonfigurowanego na potrzeby danego kontrahenta, co realizowane jest poprzez nabycie przez Wnioskodawcę osobno towaru, np. laptopa, i wymaganego przez kontrahenta systemu operacyjnego, oprogramowania lub innego komponentu, który nie stanowi elementu tego towaru, następnie na zainstalowaniu tego systemu, oprogramowaniu lub komponentu w tym towarze, np. zainstalowanie systemu operacyjnego na laptopie bez takiego systemu lub zainstalowanie systemu operacyjnego zindywidualizowanego przez kontrahenta na laptopie w zastępstwie systemu zainstalowanego na nim przez producenta. W tym natomiast przypadku zawierana jest umowa o dzieło, obejmujące dostawę towaru wytworzonego na indywidualne zapotrzebowanie kontrahenta poprzez zespolenie urządzenia i innego składnika nie będącego jego elementem pochodzącym od (dostarczonym przez) producenta tego urządzenia. Ten rodzaj umów dotyczy tylko innych niż partnerzy handlowi kontrahentów Wnioskodawcy (wariant B). Wnioskodawca nie zawiera umów obejmujących dostawę towarów innych typów niż sprzedaż i umowa o dzieło.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić w jakich odstępach czasu zawiera z danym kontrahentem poszczególne umowy, czy to sprzedaży, czy to o dzieło. Podkreśla on jedynie, iż z danym partnerem handlowym zawiera jedną tylko umowę ramową o współpracy.

Wnioskodawca podaje, iż kolejna umowa obejmująca dostawę towarów zawierana z tym samym kontrahentem nie jest powiązana z poprzednio zawartą z nim przez Wnioskodawcę umową na dostawę towarów.

Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie i wyczerpująco określić jakich konkretnie towarów (towarów handlowych) dotyczą dostawy realizowane w oparciu o poszczególne umowy, gdyż oprócz towarów wskazanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy niejednokrotnie dotyczą one dostaw innego sprzętu elektronicznego, komputerowego i urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, skanery, urządzenia UPS, macierze dyskowe). Zakres rzeczowy dostawy z poszczególnej umowy zależy od indywidualnego, skonkretyzowanego zapotrzebowania kontrahenta, którego Wnioskodawca nie jest w stanie z góry założyć. Wnioskodawca jest jedynie w stanie określić, iż w ogólnym wolumenie dokonywanych przez niego dostaw towarów wskazanych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy najczęściej realizuje on dostawy laptopów, notebooków i tabletów (poz. 28a), znacznie rzadziej smartfonów (poz. 28b), a okazjonalnie konsol do gier wideo (poz. 28c).

Wnioskodawca ze swoimi partnerami handlowymi ma zawartą jedną umowę ramową. Zawieranie wielu umów z innymi kontrahentami (czy to podmiotami publicznymi, czy prywatnymi realizującymi okazjonalne zakupy) uwarunkowane jest ich indywidualnymi w danym okresie czasu potrzebami. Potrzeby te zaś warunkuje rynek, na którym te podmioty prowadzą działalność, jak i konkurencja na rynku dostawców towarów, gdyż kontrahent taki zawsze ma prawo wyboru dostawcy (w tym Wnioskodawcy) i nie z każdym zobowiązany jest wiązać się umową o współpracy.

Zdaniem Wnioskodawcy to rynek dostawców towarów i potrzeby rynkowe ich odbiorców (nabywców), dokonujących okazjonalnych zakupów, warunkują, że nie są oni zainteresowani stałą współpracą z Wnioskodawcą, w tym w zakresie dostaw towarów. Wnioskodawca zaś, aby móc utrzymać sprzedaż tych towarów tym kontrahentom nie ma prawnych podstaw aby obligować ich do podpisywania stałych umów o współpracy, w tym takich jakie mają podpisane z nim jego partnerzy handlowi.

Uogólniając zaś Wnioskodawca podaje, że wartość dostawy z danej pojedynczej umowy nie zawsze przekracza 20.000 zł bez podatku, aczkolwiek w przypadku kontrahentów Wnioskodawcy nie będących jego partnerami handlowymi jest on w stanie w chwili podpisywania umowy wartość tę określić. W tym przypadku, dla przykładu Wnioskodawca podaje, że wartość dostaw towarów realizowana w ramach pojedynczych umów zawartych w wyniku udzielenia mu zamówienia publicznego najczęściej przekracza tą wartość.

W przypadku umów o dzieło, w wyniku których dochodzi do dostawy na rzecz zamawiającego towarów, materiały, to jest urządzenia i łączone z nimi komponenty, pochodzą od Wnioskodawcy. Na potrzeby ustalenia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) należy przyjąć takie właśnie stanowisko.

W odniesieniu do tak przedstawionego opisu sprawy należy uznać, że jeżeli zawieranie wielu umów z innymi kontrahentami (czy to podmiotami publicznymi, czy prywatnymi realizującymi okazjonalne zakupy) uwarunkowane jest ich indywidualnymi w danym okresie czasu potrzebami, potrzeby te zaś warunkuje rynek, na którym te podmioty prowadzą działalność, jak i konkurencja na rynku dostawców towarów, gdyż kontrahent taki zawsze ma prawo wyboru dostawcy (w tym Wnioskodawcy) i nie z każdym zobowiązany jest wiązać się umową o współpracy, to każdą z tych umów należy traktować odrębnie i odrębnie ocenić pod względem uznania za transakcję jednolitą gospodarczo.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, że w tym przypadku dochodzi do jednolitej gospodarczo transakcji, lecz w rozumieniu art. 17 ust. 1e ustawy, gdyż mamy co najmniej dwie umowy, z których każda z osobna spełnia wymogi art. 17 ust. 1d ustawy, jako że stanowi dostawę towarów, chociaż okoliczności ich realizacji oraz warunki, na jakich są realizowane, różnią się, a okoliczności i warunki np. umowy o dzieło odbiegają od zwykle realizującej dostawę towaru umowy sprzedaży, należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ sam fakt, że umów jest więcej niż 1 pozostaje w tym przypadku bez znaczenia, gdyż nie są one ze sobą powiązane.

Natomiast każda z nich z osobna będzie stanowiła odrębną transakcję jednolitą gospodarczo.

Ponadto z wniosku wynika, że wartość towarów, o których mowa w poz. 28a - 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT Wnioskodawca ustalał będzie z uwzględnieniem przysługujących poszczególnym kontrahentom zgodnie z zawartymi umowami rabatów handlowych, udzielanych przed dostawą, a wskazanych na fakturach.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii stwierdzić należy, że obniżka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od kontrahenta już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z cytowanym już art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Ponadto art. 17 ust. 1f ustawy o VAT odnosi się do opustu lub obniżki ceny po dokonaniu dostawy.

Tak więc należy stwierdzić, że jeżeli rabat jest udzielany kontrahentowi w momencie zawarcia umowy, ale jednocześnie jest to rabat faktyczny i ostateczny, tj. nieuzależniony od jakichkolwiek warunków wymaganych do spełnienia w okresie późniejszym (np. od wpłaty w określonym terminie) to do limitu obrotów na potrzeby określenia transakcji jednolitej gospodarczo należy wliczyć kwoty obrotu obniżone o rabat udzielony w momencie zawarcia umowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że wartością transakcji, o której mowa w art. 17 ust. 1c ustawy jest wartość dostarczonych w jej ramach towarów ustalona na podstawie cenników (katalogów) Wnioskodawcy, pomniejszona o udzielone w ramach zawartych z nabywcą (kontrahentem) rabaty handlowe (przedsprzedażowe), bez podatku należało uznać za prawidłowe, przy jednoczesnym założeniu, tak jak wskazano wyżej, że jest to rabat faktycznie udzielony i ostateczny w momencie zawarcia umowy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że mając na uwadze dotychczasowy wolumen zakupów niektórych kontrahentów przewiduje, że łączna wartość, o której mowa w art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, wszystkich dokonywanych na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. dostaw towarów przekroczy kwotę 20.000,00 zł bez podatku.

Wnioskodawca zamierza po dniu 1 lipca 2015 r. realizować dostawy towarów dla poszczególnych kontrahentów w oparciu o pojedyncze zamówienia, w ramach których to zamówień wartość towarów, bez podatku, ustalona jak wyżej z uwzględnieniem przysługujących danemu kontrahentowi rabatów handlowych, nie będzie przekraczała jednorazowo 20.000,00 zł, które to zamówienia zamierza dokumentować fakturami z zastosowaniem podstawowej stawki podatku. Wnioskodawca zamierza sumować wartość dostarczonych poszczególnym kontrahentom towarów udokumentowanych powyższymi fakturami, a dopiero poczynając od dostawy realizowanej w ramach pojedynczego zamówienia, której wartość dodana do sumy wartości dotychczasowych dostaw zrealizowanych po dniu 1 lipca 2015 r. przekroczy 20.000,00 zł, zamierza dostawę tą udokumentować fakturą z zastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia, zaznaczając na fakturze, iż nabywca (kontrahent) jest podatnikiem podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Następnie, po zrealizowaniu tej ostatniej dostawy, Wnioskodawca zamierza wystawić temu kontrahentowi faktury korygujące do faktur dokumentujących dokonane dla niego po dniu 1 lipca 2015 r. dostawy towarów, poprzez korektę w zakresie stawki i kwoty podatku, z zaznaczeniem jak wyżej tzw. odwrotnego obciążenia. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać korekty rozliczenia podatku za okres lub okresy, w których korygowane dostawy były wykonane.

W opisanym przypadku Wnioskodawca zamierza wszystkie kolejne dostawy towarów dokonywane na rzecz danego kontrahenta po dniu dostawy towarów, w której ich wartość zsumowana z sumą wartości dotychczasowych dostaw towarów zrealizowanych po dniu 1 lipca 2015 r. przekroczyła kwotę 20.000,00 zł, dokumentować fakturami z zastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia podatkiem, w sposób jak wyżej opisany.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż w przypadku umów, w odniesieniu do których Wnioskodawca przy ich zawarciu nie zna (nie jest w stanie ustalić w oparciu o treść umowy lub okoliczności jej zawarcia) łącznej wartości dostaw realizowanych w jej ramach, to wówczas należy brać pod uwagę poszczególne zamówienia składane przez partnera handlowego i realizowane w ich ramach dostawy (i traktować je jako jednolite gospodarczo transakcje). Jeżeli wartość towarów dostarczanych po 1 lipca br. w ramach danego zamówienia przekroczy 20.000 zł wówczas już od pierwszej dostawy po tej dacie (jeżeli w ramach danego zamówienia realizowanych jest kilka dostaw) podatnikiem będzie będący czynnym podatnikiem nabywca (od tej dostawy, a nie dostawy, którą ta wartość zostanie przekroczona), a nie według zasad wskazanych przez Wnioskodawcę.

W przypadku zaś, gdy wartość dostaw towarów realizowanych w ramach umów jest możliwa do ustalenia przez Wnioskodawcę przy ich zawieraniu (jest zatem możliwe ustalenie wartości dostaw realizowanych w ramach danej umowy po 1 lipca 2015 r.), wówczas podatnikiem będzie będący czynnym podatnikiem nabywca począwszy od pierwszej dostawy realizowanej w ramach umowy po dniu 1 lipca br. gdy wartość dostaw po tej dacie ma przekroczyć 20.000 zł. W odwrotnej sytuacji – tj. w przypadku, gdy wartość dostaw po 1 lipca 2015 r. ma nie przekroczyć 20 000 zł realizowane dostawy powinny być opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

Nie dochodzi tutaj do sumowania wartości dostaw wg zasad wskazanych przez Wnioskodawcę i wstecznego korygowania dokonanego pierwotnie sposobu rozliczenia podatku.

W takim przypadku nie byłoby konieczności wystawiania faktur korygujących. Jeżeli natomiast Wnioskodawca nieprawidłowo udokumentował fakturami ze stawką 23% dostawy, które od początku były transakcjami jednolitymi gospodarczo to ma obowiązek ich skorygowania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stwierdzeń:

 • czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę do dostaw towarów dokonanych na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. stawki podatku z art. 41 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146a pkt 1 ustawy, jeśli suma ich wartości nie przekroczy kwoty 20.000,00 zł,
 • czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Wnioskodawcę tzw. odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, dla dostawy towarów dokonanej na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r., której wartość, dodana do wartości dotychczas zrealizowanych dla tego kontrahenta dostaw towarów spowoduje przekroczenie przez sumę wartości tej i dotychczasowych dostaw kwoty 20.000,00 zł,
 • czy prawidłowe będzie skorygowanie przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących dostawy towarów zrealizowane na rzecz danego kontrahenta po dniu 1 lipca 2015 r. a przed dostawą, której wartość dodana do wartości tych dostaw spowodowała przekroczenie przez sumę wartości wszystkich tych dostaw kwoty 20.000,00 zł, w zakresie stawki i kwoty podatku i zaznaczenie zastosowania co do tych dostaw tzw. odwrotnego obciążenia,

należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Przepis § 2 tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. stanowi, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zgodnie z art. 81 § 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.

Natomiast zgodnie z art. 81 § 3 ww. ustawy, dodanym od 1 stycznia 2015 r., skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Zgodnie z art. 81b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Art. 81b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji ma zatem na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio.

Jak jednak wskazano powyżej, skoro w przypadkach będących przedmiotem wniosku nie będzie dochodzić – na potrzeby określenia sposobu rozliczenia podatku VAT – do sumowania wartości dostaw wg zasad wskazanych przez Wnioskodawcę, nie zajdzie potrzeba wstecznego korygowania dokonanego pierwotnie sposobu rozliczenia podatku. Jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nieprawidłowo (np. wskutek pomyłkowej kwalifikacji danej transakcji) udokumentował fakturami ze stawką 23% dostawy, które od początku były transakcjami jednolitymi gospodarczo i z uwagi na wartość przekraczającą kwotę 20 000 zł powinny zostać rozliczone przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia, to ma obowiązek ich skorygowania – taka sytuacja jednak nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 7 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Zaznaczyć również należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-549/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.