IBPP1/4512-256/16/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wystawianie faktur w przypadku wykonywania usług w gospodarstwie należącym do żony Wnioskodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 marca 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur w przypadku wykonywania usług w gospodarstwie należącym do żony Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur w przypadku wykonywania usług w gospodarstwie należącym do żony Wnioskodawcy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 maja 2016 r. znak: IBPP1/4512-256/16/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W lutym 1987 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. W 1989 r. żona Wnioskodawcy (sama) aktem notarialnym otrzymała w formie darowizny gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Wnioskodawca również posiada gospodarstwo powyżej 1 ha, które otrzymał (sam) w formie darowizny w 1996 r. Od września 2012 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze i od tego czasu jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca złożył VAT-R i zrezygnował ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, składa miesięczne deklaracje VAT- 7.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca świadczy usługi ciągnikiem z pługiem, agregatem lub ładowaczem, które zakupił za dotację w zakresie działania „R.”. Wnioskodawca wykonuje usługi w swojej miejscowości i pobliskich.

Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca wykonuje również usługi w gospodarstwie jego żony, która od marca 2013 r. również jest czynnym podatnikiem VAT. Małżonka Wnioskodawcy złożyła VAT-R i zrezygnowała ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Składa miesięczne deklaracje VAT-7. Za wykonaną usługę w gospodarstwie żony Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży VAT. Wnioskodawca nadmienia, że małżonkowie otrzymują oddzielne nakazy na podatek rolny, każdy na swoje imię i nazwisko.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał:

Na pytanie tut. Organu: „Czy stwierdzenie Wnioskodawcy, że żona „sama” otrzymała gospodarstwo rolne oraz, że Wnioskodawca otrzymał „sam” gospodarstwo rolne oznacza, że gospodarstwa te stanowią majątki odrębne każdego z małżonków...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. Gospodarstwo rolne otrzymane przez żonę i przeze mnie stanowią nasze majątki odrębne.

Wspólnego gospodarstwa wraz z żoną Wnioskodawca nie posiada.

Przedmiotem działalności rolniczej Wnioskodawcy są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). PKWiU - 0150Z, Regon 691625466.

Przedmiotem działalności rolniczej żony są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). PKWiU - 0150Z, Regon 691242021.

Na pytanie tut. Organu: „Czy wniosek o dotację na zakup ciągnika z pługiem, agregatem i ładowaczem został złożony przez Wnioskodawcę i na kogo (na jaki podmiot) została wystawiona faktura dokumentująca dostawę tego sprzętu...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. Wniosek o dotację na zakup ciągnika z pługiem, agregatem i ładowaczem został złożony przeze mnie. Faktura dokumentująca zakup wyżej wymienionego sprzętu została wystawiona na „Usługi rolnicze (imę i nazwisko Wnioskodawcy)”.”

Ciągnik, pług, agregat i ładowacz są wyłącznie własnością Wnioskodawcy.

Symbol PKWiU usług świadczonych przez Wnioskodawcę to: 0161Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonując usługi w gospodarstwie należącym do żony prawidłowe jest wystawianie faktur sprzedaży VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego gospodarstwo otrzymane przez żonę w formie darowizny należy do jej osobistego majątku. Również gospodarstwo, które Wnioskodawca otrzymał należy do jego majątku osobistego. Wspólnego gospodarstwa małżonkowie nie mają. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od września 2012 r., od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 pkt 1.

Żona Wnioskodawcy dokonała zgłoszenia rejestracyjnego - jako czynny podatnik VAT- od marca 2013 r. - zgodnie z art. 15 pkt 4 ustawy.

Na mocy art. 106b pkt 1 podatnik musi wystawić fakturę sprzedaży za świadczone usługi na rzecz innego podatnika. W przypadku Wnioskodawcy i on jest czynnym podatnikiem VAT i jego żona również jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonując więc usługi w gospodarstwie żony, Wnioskodawca wystawia fakturę sprzedaży VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 cyt. ustawy).

Działalność rolnicza – zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 tej ustawy – obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin: „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy o VAT – gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ww. ustawy o VAT, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Także wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem, jak wynika z cyt. przepisu art. 2 pkt 15 ustawy – w pojęciu działalności rolniczej mieści się również świadczenie usług rolniczych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 cyt. ustawy o VAT wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wyżej wymienionych przypadkach. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Z opisu sprawy wynika, że w lutym 1987 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. W 1989 r. żona Wnioskodawcy (sama) aktem notarialnym otrzymała w formie darowizny gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Wnioskodawca również posiada gospodarstwo powyżej 1 ha, które otrzymał (sam) w formie darowizny w 1996 r. Gospodarstwa te stanowią majątki odrębne każdego z małżonków. Wspólnego gospodarstwa wraz z żoną Wnioskodawca nie posiada. Małżonkowie otrzymują oddzielne nakazy na podatek rolny, każdy na swoje imię i nazwisko. Przedmiotem działalności rolniczej zarówno Wnioskodawcy jak i jego żony są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).

Od września 2012 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze (jest to działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną) i od tego czasu jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca złożył VAT-R i zrezygnował ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, składa miesięczne deklaracje VAT-7. W ramach swojej działalności Wnioskodawca świadczy usługi ciągnikiem z pługiem, agregatem lub ładowaczem, które zakupił za dotację w zakresie działania „R.”. Wniosek o dotację na zakup ciągnika z pługiem, agregatem i ładowaczem został złożony przez Wnioskodawcę i faktura dokumentująca zakup ww. sprzętu została wystawiona na „Usługi rolnicze (imię i nazwisko Wnioskodawcy)”. Ciągnik, pług, agregat i ładowacz są wyłącznie własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca wykonuje usługi w swojej miejscowości i pobliskich. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca wykonuje również usługi w gospodarstwie jego żony, która od marca 2013 r. również jest czynnym podatnikiem VAT. Małżonka Wnioskodawcy złożyła VAT-R i zrezygnowała ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Składa miesięczne deklaracje VAT-7. Za wykonaną usługę w gospodarstwie żony Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy wykonując usługi w gospodarstwie należącym do żony prawidłowe jest wystawianie przez Wnioskodawcę faktur sprzedaży VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 cyt. ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Elementy jakie powinna zawierać faktura zostały wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Jak wcześniej wskazano, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Wówczas faktury dotyczące tego wspólnego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne – w takim przypadku tylko jeden z małżonków może być czynnym podatnikiem VAT.

Jednakże w przypadku Wnioskodawcy wyżej opisana sytuacja nie występuje, ponieważ Wnioskodawca wraz z jego żoną nie posiadają i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca i jego małżonka prowadzą (każde z nich własne) otrzymane w darowiźnie gospodarstwo rolne stanowiące majątek odrębny każdego z małżonków, zatem są to dwie odrębne działalności gospodarcze prowadzone przez dwóch odrębnych podatników VAT, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - zarówno on jak i jego małżonka są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Jednocześnie w opisanej sytuacji Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych.

Należy zauważyć, że w załączniku nr 2 do ustawy o VAT stanowiącym wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, a tym samym stanowiący wg art. 2 pkt 21 ustawy o VAT wykaz usług rolniczych w pozycji 35 wymieniono usługi rolnicze sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.6 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0). Natomiast w poz. 38 wymieniono usługi wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

W oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2

W przedmiotowej sprawie od września 2012 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze i od tego czasu jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca złożył VAT-R i zrezygnował ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, składa miesięczne deklaracje VAT- 7.

Odnosząc zatem przedstawiony powyżej stan prawny do opisu sprawy wskazać należy, że świadczenie usług rolniczych przez Wnioskodawcę nie stanowi odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego działalności gospodarczej, tylko nadal jest działalnością rolniczą wykonywaną w ramach tego prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego tj. wpisuje się w pojęcie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawca dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku rolniczej), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.), do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro prowadzone przez Wnioskodawcę gospodarstwo rolne nie jest własnością wspólną Wnioskodawcy i jego małżonki oraz małżonkowie nie posiadają i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa rolnego, to Wnioskodawca, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego pozostającego w jego odrębnym majątku i który z wykorzystaniem maszyn rolniczych będących wyłączną własnością Wnioskodawcy (nabytych z dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę na jego wniosek i udokumentowanych fakturą wystawioną na Wnioskodawcę) świadczy usługi na rzecz gospodarstwa rolnego pozostającego w odrębnym majątku małżonki Wnioskodawcy – zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - jest zobowiązany udokumentować świadczone przez siebie usługi fakturą, ponieważ zarówno Wnioskodawca jak i jego małżonka są odrębnymi zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wykonując usługi w gospodarstwie żony, Wnioskodawca wystawia fakturę sprzedaży VAT, należało uznać za prawidłowe.

Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, udokumentowaniu fakturą podlegają usługi świadczone odpłatnie. Zatem niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wnioskodawca świadczy na rzecz żony usługi za odpłatnością.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.