IBPP1/4512-122/15/MS | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy Wnioskodawca zasadnie wystawił faktury korygujące za sierpień i wrzesień 2010 r. oraz za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r.
IBPP1/4512-122/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura korygująca
 3. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2015 r. (data złożenia 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca zasadnie wystawił faktury korygujące za sierpień i wrzesień 2010 r. oraz za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. złożono w tut. organu ww. wniosek z 10 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca zasadnie wystawił faktury korygujące za sierpień i wrzesień 2010 r. oraz za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r.

Wniosek uzupełniono pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-122/15/MS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o ustalenie zasadności wystawienia przez niego faktur korygujących w styczniu 2015 r., a dotyczących wykonywanych przez Wnioskodawcę usług sprzątania terenów zewnętrznych w okresie styczeń/2012 do luty/2013 - usługa fakturowana co miesiąc; oraz faktur korygujących wystawionych również w styczniu 2015 r. związanych z wyrokiem sądu apelacyjnego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wyrażenie opinii, czy odbiorca wystawionych przez Wnioskodawcę faktur korygujących miał podstawy prawne do odesłania tychże faktur bez księgowania, uważając je za bezpodstawne.

Sprawa przedstawia się następująco: Wyrokiem sądu apelacyjnego z grudnia 2014 r. Wnioskodawca został zobowiązany do zwrotu kwoty 8.998,52 zł z dnia 7 września 2010 r. oraz kwoty 8.998,52 zł z dnia 8 października 2010 r. wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnego świadczenia. Kwoty te wynikają z wystawianych wcześniej przez Wnioskodawcę faktur (za sierpień i wrzesień 2010 r.). Wnioskodawca świadczył usługi sprzątania terenów zewnętrznych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o zawartą umowę. Za sprzątaną powierzchnię (271.161 m2) pobierał wynagrodzenie miesięczne na kwotę 42.710,20 zł brutto z VATem w oparciu o wystawiane faktury. W trakcie okresu współpracy Spółdzielnia dokonała pomiaru obsługiwanych przez Wnioskodawcę powierzchni (wcześniej nie było pomiarów) i okazało się, że powierzchnia wynosi 197.957 m2 co dawało wynagrodzenie 32.242,49 zł. Na taką kwotę były wystawiane faktury od października 2010 r. do lutego 2013 r. Jednak w okresie wypowiedzenia umowy przez Spółdzielnię, Wnioskodawca pobierał zawyżoną kwotę w wysokości 42.710,20 zł. W trakcie poprzedniej rozprawy sądowej o zasadność wypowiedzenia umowy o świadczenie usług została powołana biegła sądowa która stwierdziła, że sprzątana faktycznie powierzchnia wynosi 209.279 m2 - rozprawa o zasadność wypowiedzenia umowy trwała prawie trzy lata. Następnie Spółdzielnia wystąpiła do sądu o zwrot nienależnego świadczenia w okresie wypowiedzenia umowy w kwocie: 10.677,55 zł brutto za każdy miesiąc wypowiedzenia (42.710,20 zł - 32.242,49 zł). Sąd uwzględniając okres przedawnienia zasądził od Wnioskodawcy kwotę na rzecz Spółdzielni w wysokości 17.997,04 zł wraz ustawowymi odsetkami. Na kwotę tą złożyło się: 8.998,52 zł od 7 września 2010 r. - faktura z sierpnia oraz 8998,52 zł od 8 października 2010 r. - faktura z września. Sąd uwzględnił w wyroku powierzchnię ustaloną przez biegłą sądową - 209.279 m2 - stąd pomniejszone żądanie zwrotu o kwotę 1.679,03 zł - kwota ta wynika z różnicy między powierzchnią uwzględnianą przez Wnioskodawcę przy fakturowaniu – 197.857 m2 a faktyczną powierzchnią ustaloną przez biegłą sądową w poprzedniej rozprawie. W styczniu 2015 r. Wnioskodawca przelał na konto byłego zleceniodawcy kwotę 17.997,04 zł należności głównej + ok. 10 tys. odsetek + koszty sądowe. Stosownie do przelanej kwoty Wnioskodawca wystawił faktury korygujące na kwotę należności głównej tj. 17.997,04 zł a dotyczące faktur z których kwota ta wynikała - pierwotnie wystawionych - zmniejszające sprzedaż - za sierpień 2010 r. - na 8.998,52 brutto; za wrzesień 2010 r. - na kwotę 8.998,50 brutto.

Ponadto Wnioskodawca wystawił faktury korygujące sprzedaż za okres styczeń/2012 do luty 2013 r. uwzględniające powierzchnię obsługiwaną w wysokości ustalonej przez biegłą sądową (powierzchnia fakturowana za 197.857 m2 a ustalona przez biegłą na 209.279 m2). Wcześniejsze faktury za okres od X/2010 do 12/2011 r. Wnioskodawca pominął w korekcie ze względu na okres przedawnienia świadczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym od 1993 r. Wykonuje czynności opodatkowane (usługi sprzątania - PKD 8121 wewnątrz budynków, oraz sprzątanie terenów zewnętrznych - PKD 8129). Wartość sprzedaży przekracza kwoty zwolnione z VAT.

Wszystkie wystawione faktury korygujące za wskazane okresy zostały zwrócone przez byłego kontrahenta. Kontrahent nie wskazał konkretnych powodów odesłania przedmiotowych faktur. W piśmie przewodnim odsyłającym wszystkie wystawione faktury - 32 szt łącznie napisano: „W załączeniu odsyłamy Państwu bez księgowania 32 szt faktur korygujących o numerach 1/2015 do 32/2015 nie znajdując podstaw prawnych do ich przyjęcia.

W odesłanych fakturach znajdowały się również faktury korygujące sprzedaż za sierpień i wrzesień 2010 r. o numerach 1-4/2015, które były potwierdzeniem wyroku sądu z grudnia 2014 r. o nienależnym świadczeniu (zawyżona sprzedaż) - potwierdzeniem przelanych kwot w styczniu 2015 r. przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta – Spółdzielni - Spółdzielnia napisała, że nie znajduje postaw prawnych do przyjęcia faktur.

Należności za usługi świadczone za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. nie były przedmiotem prowadzonego postępowania sądowego.

Pierwotna umowa o świadczenie usług sprzątania terenów Spółdzielni była zawarta od 2003 r. na czas nieokreślony (okresowo aneksowana) z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Od 24 lutego 2009 r. powierzchnia sprzątana, która była brana jako podstawa do wyliczenia wynagrodzenia - i co za tym idzie do wystawiania faktur wynosiła 271.161 m2. Następnie w maju 2009 r. Spółdzielnia wystąpiła do Wnioskodawcy o podpisanie kolejnego aneksu, gdyż dokonała pomiarów terenów (wcześniej przekazane tereny do obsługi nie były obmiarowane) i okazało się że według Spółdzielni obsługiwana powierzchnia winna wynosić 197.857 m2. Po negocjacjach trwających 10 miesięcy Wnioskodawca zgodził się podpisać aneks, jednak uzależnił podpisanie go od upływu 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ostatecznie Spółdzielnia wypowiedziała Wnioskodawcy umowę o świadczenie usług, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy tj. od kwietnia 2010 r. do września 2010 r. faktury za świadczone usługi były wystawiane i regulowane w oparciu o zawyżoną powierzchnię tj. 271.161 m2. Wnioskodawca wystąpił do sądu o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o świadczenie usług sprzątania terenów zewnętrznych. W trakcie postępowania sądowego powołany biegły sądowy stwierdził, że sprzątana powierzchnia wynosiła 209.279 m2 , a nie 271.161 m2 , czy też 197.857 m2. W okresie od października 2010 r. do lutego 2013 r. - czyli po zakończonym okresie wypowiedzenia – a w trakcie toczącego się postępowania sądowego były zawierane ze Spółdzielnią umowy okresowe bez okresu wypowiedzenia, które zakończyły się w lutym 2013 r. wraz z wydaniem orzeczenia sądu uznającym zasadność wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

W wymienionym okresie Wnioskodawca świadczył usługi w oparciu o projekt nr 7 aneksu z lutego 2010 r. dotyczącego umowy z 2003 r., gdzie powierzchnia wyliczona przez Spółdzielnię wynosiła 197.857 m2 i w oparciu o te metry były wystawiane faktury.

Okres wypowiedzenia pierwotnej umowy zawartej w 2003 r. wynosił sześć miesięcy i zakończył się we wrześniu 2010 r.

Od października 2010 r. do lutego 2013 r. były zawierane umowy okresowe bez okresu wypowiedzenia.

Spółdzielnia wystąpiła do sądu we wrześniu 2013 r. pozywając Wnioskodawcę o zwrot nienależnego świadczenia z tytułu zawyżonej powierzchni branej pod uwagę w fakturowaniu w okresie wypowiedzenia umowy z 2003 roku tj. przez okres 6-miesięcy od kwietnia do września 2010 r. (powierzchnia fakturowana 271.161 m2 a winna być wg Spółdzielni 197.857 m2). Ponieważ Spółdzielnia wystąpiła do Sądu we wrześniu 2013 r. a okres przedawnienia wynosi trzy lata - Sąd uwzględnił kwoty do zwrotu za sierpień 2010 r. zapłacone we wrześniu 2010 r. i wrzesień 2010 r. zapłacone w październiku 2010 r. - kwoty za zapłacone w maju 2010 r.; czerwcu 2010 r.; lipcu 2010 r.; sierpniu 2010 r. - uznał za przedawnione. Przy czym Sąd wydając wyrok w sprawie zwrotu kwot nienależnych, uwzględnił powierzchnię ustaloną przez biegłą sądową i o tę kwotę pomniejszył kwotę żądaną do zwrotu przez Spółdzielnię.

Wyrok sądu z grudnia 2014 r. nie dotyczył okresu od października 2010 r. do lutego 2013 r. gdyż w wymienionym okresie Wnioskodawca świadczył usługi w oparciu o okresowe umowy wg powierzchni pomniejszonej tj. od 197.857 m2 - ustalonej przez Spółdzielnię.

Okres październik 2010 r. do grudnia 2011 r. Wnioskodawca uznał za przedawniony przy wystawianiu faktur korygujących sprzedaż z uwzględnieniem powierzchni wyliczonej przez biegłą sądową, ponieważ Wnioskodawca wystawiał te faktury w styczniu 2015 r. (minęły trzy lata od wykonanego świadczenia).

Biegły Sądowy z zakresu geodezji wykazał, iż na dzień 24 lutego 2009 r. tj. na dzień podpisania aneksu nr 6 ostatniego przed wypowiedzeniem powierzchnia wynosiła 209.279 m2 a nie 271.161 m2, czyli była zawyżona od faktycznie sprzątanej. Natomiast powierzchnia wyliczona przez Spółdzielnię z lutego 2010 r. wynosiła 197.857 m2 i w oparciu o te metry były fakturowane usługi od października 2010 r. do lutego 2013 r. - powierzchnia wyliczona wg biegłej to 209.279 m2 i według takiej powierzchni winny być fakturowane usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowo Wnioskodawca postąpił wystawiając faktury korygujące na należność główną zasądzoną w wyroku sądowym...
 2. Czy Wnioskodawca miał prawo do wystawienia faktur korygujących sprzedaż za okres styczeń 2012 r. do lutego 2013 r. uwzględniając powierzchnię ustaloną przez biegłą sądową w pierwszej rozprawie sądowej, która zakończyła się w sądzie apelacyjnym w marcu 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo postąpił wystawiając wszystkie wymienione faktury korygujące. Stanowisko to ustnie było konsultowane z urzędnikiem w komórce VAT w US.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

W związku ze zmianami w ustawie o VAT wprowadzonymi od 1 stycznia 2004 r. ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.):

 • na mocy art. 1 pkt 16 ww. ustawy uchylono art. 19, a na mocy art. 1 pkt 17 ww. ustawy dodano art. 19a określający obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r.,
 • na mocy art. 1 pkt 23 ww. ustawy uchylono art. 29; a na mocy art. 1 pkt 24 ww. ustawy dodano art. 29a regulujący od 1 stycznia 2014 r. kwestie związane z podstawą opodatkowania,
 • na mocy art. 1 pkt 49 ww. ustawy uchylono art. 106; a na mocy art. 1 pkt 50 ww. ustawy dodano blok przepisów zawartych w art. 106a-106q, dotyczących fakturowania od 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. i faktury wystawione zgodnie z ust. 1 oraz do wystawiania faktur będących duplikatami takich faktur stosuje się odpowiednio przepisy art. 106j-106l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z powyższym kwestie związane z wystawieniem przez Wnioskodawcę w styczniu 2015 r. faktur korygujących:

 • do faktur za sierpień i wrzesień 2010 r. wystawionych w związku wyrokiem sądu apelacyjnego z grudnia 2014 r.,
 • do faktur za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r.,

należy rozpatrywać na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy - podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Na mocy art. 29a ust. 13 ustawy - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

W świetle art. 29a ust. 15 ustawy - warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Natomiast na mocy art. 29a ust. 16 ustawy - w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepis art. 106j ust. 2 ustawy stanowi, że faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jak wynika z art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Wskazać należy, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość podstawy opodatkowania ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia można również dokonać podziału tychże faktur ze względu na powód ich wystawienia.

Faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania, winno się rozliczać zgodnie z przepisem art. 29a ust. 13 ustawy, czyli za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawiający taką korektę uzyskał potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Jednak warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT.

Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

 • w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze (np.: błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży) lub
 • z powodu innych przyczyn, np.: podwyższenia ceny sprzedaży po dokonaniu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, winien rozliczyć tę fakturę korygującą w terminie rozliczenia faktury pierwotnej.

W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) za bieżący okres rozliczeniowy.

Zatem kluczową rolę w przedmiotowej sprawie pełni przeanalizowanie sytuacji, czy podwyższenie wartości dostaw towarów lub świadczonych usług stanowi nowe okoliczności, niemożliwe do przewidzenia w chwili wystawienia faktur pierwotnych.

Z treści przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmienia się podstawę opodatkowania muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Z wniosku wynika, że wyrokiem sądu apelacyjnego z grudnia 2014 r. Wnioskodawca został zobowiązany do zwrotu kwoty 8.998,52 zł z dnia 7 września 2010 r. oraz kwoty 8.998,52 zł z dnia 8 października 2010 r. wraz z należnymi odsetkami z tytułu nienależnego świadczenia. Kwoty te wynikają z wystawianych wcześniej przez Wnioskodawcę faktur (za sierpień i wrzesień 2010 r.). Wnioskodawca świadczył usługi sprzątania terenów zewnętrznych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o zawartą umowę. Za sprzątaną powierzchnię (271.161 m2) pobierał wynagrodzenie miesięczne na kwotę 42.710,20 zł brutto z VATem w oparciu o wystawiane faktury. W trakcie okresu współpracy Spółdzielnia dokonała pomiaru obsługiwanych przez Wnioskodawcę powierzchni (wcześniej nie było pomiarów) i okazało się, że powierzchnia wynosi 197.957 m2 co dawało wynagrodzenie 32.242,49 zł. Na taką kwotę były wystawiane faktury od października 2010 r. do lutego 2013 r. Jednak w okresie wypowiedzenia umowy przez Spółdzielnię, Wnioskodawca pobierał zawyżoną kwotę w wysokości 42.710,20 zł. W trakcie poprzedniej rozprawy sądowej o zasadność wypowiedzenia umowy o świadczenie usług została powołana biegła sądowa która stwierdziła, że sprzątana faktycznie powierzchnia wynosi 209.279 m2 - rozprawa o zasadność wypowiedzenia umowy trwała prawie trzy lata. Następnie Spółdzielnia wystąpiła do sądu o zwrot nienależnego świadczenia w okresie wypowiedzenia umowy w kwocie: 10.677,55 zł brutto za każdy miesiąc wypowiedzenia (42.710,20 zł - 32.242,49 zł). Sąd uwzględniając okres przedawnienia zasądził od Wnioskodawcy kwotę na rzecz Spółdzielni w wysokości 17.997,04 zł wraz ustawowymi odsetkami. Na kwotę tą złożyło się: 8.998,52 zł od 7 września 2010 r. - faktura z sierpnia oraz 8998,52 zł od 8 października 2010 r. - faktura z września. Sąd uwzględnił w wyroku powierzchnię ustaloną przez biegłą sądową - 209.279 m2- stąd pomniejszone żądanie zwrotu o kwotą 1.679,03 zł - kwota ta wynika z różnicy między powierzchnią uwzględnianą przez Wnioskodawcę przy fakturowaniu – 197.857 m2 a faktyczną powierzchnią ustaloną przez biegłą sądową w poprzedniej rozprawie. W styczniu 2015 r. Wnioskodawca przelał na konto byłego zleceniodawcy kwotę 17.997,04 zł należności głównej + ok. 10 tys. odsetek + koszty sądowe. Stosownie do przelanej kwoty Wnioskodawca wystawił faktury korygujące na kwotę należności głównej tj. 17.997,04 zł a dotyczące faktur z których kwota ta wynikała - pierwotnie wystawionych - zmniejszające sprzedaż - za sierpień 2010 r. - na 8.998,52 brutto; za wrzesień 2010 r. - na kwotę 8.998,50 brutto.

Odnosząc się do powyższej sytuacji stwierdzić należy, że w związku z wyrokiem sądu z grudnia 2014 r. stwierdzającym, że zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych) za miesiące sierpień 2010 r. i wrzesień 2010 r. jest mniejszy niż wynikało to z pierwotnie wystawionych faktur, obejmujący powierzchnię 209.279 m2 a nie jak wykazano w fakturach pierwotnych powierzchnię 271.161 m2, Wnioskodawca był zobowiązany do zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez wystawienie faktur korygujących za te miesiące. Skoro jak wskazał sąd faktury dokumentujące świadczenie przedmiotowych usług za sierpień i wrzesień 2010 r. zawierały pomyłki co do zakresu świadczenia to powinny zostać skorygowane w ten sposób, aby odzwierciedlały faktycznie dokonaną transakcję między Wnioskodawcą a Spółdzielnią Mieszkaniową.

Faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania w stosunku do faktur pierwotnych są wystawiane w celu naprawienia błędu, który spowodował zmniejszenia wartości wykazanych w pierwotnej fakturze w wyniku błędnie określonego zakresu świadczonej usługi. Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy w związku z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT obniżenia podstaw opodatkowania, w stosunku do podstaw określonych w pierwotnych fakturach Wnioskodawca może dokonać pod warunkiem posiadania, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym usługobiorca (Spółdzielnia Mieszkaniowa) otrzymał faktury korygujące, potwierdzenia otrzymania faktury korygujących przez usługobiorcę, dla którego wystawiono faktury. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktur korygujących po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia Wnioskodawcę do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że prawidłowo postąpił wystawiając faktury korygujące za sierpień 2010 r. i wrzesień 2010 r. w związku z wyrokiem sądowym, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto z wniosku wynika, że wyrok sądu z grudnia 2014 r. nie dotyczył okresu od października 2010 r. do lutego 2013 r. gdyż w wymienionym okresie Wnioskodawca świadczył usługi w oparciu o okresowe umowy wg powierzchni pomniejszonej tj. od 197.857 m2 - ustalonej przez Spółdzielnię. Biegły Sądowy z zakresu geodezji wykazał, iż na dzień 24 lutego 2009 r. tj. na dzień podpisania aneksu nr 6 ostatniego przed wypowiedzeniem powierzchnia wynosiła 209.279 m2 a nie 271.161 m2 , czyli była zawyżona od faktycznie sprzątanej. Natomiast powierzchnia wyliczona przez Spółdzielnię z lutego 2010 r. wynosiła 197.857 m2 i w oparciu o te metry były fakturowane usługi od października 2010 r. do lutego 2013 r. - powierzchnia wyliczona wg biegłej to 209.279 m2 i według takiej powierzchni winny być fakturowane usługi. Zatem Wnioskodawca wystawił faktury korygujące sprzedaż za okres styczeń/2012 do luty 2013 r. uwzględniające powierzchnię obsługiwaną w wysokości ustalonej przez biegłą sądową (powierzchnia fakturowana za 197.857 m2 a ustalona przez biegłą na 209.279 m2).

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że skoro w ocenie Wnioskodawcy faktury dokumentujące świadczenie przez Wnioskodawcę usług na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej zawierały pomyłki co do zakresu świadczenia to uznać należy, że powinny zostać skorygowane w ten sposób, aby odzwierciedlały faktycznie dokonaną transakcję między Wnioskodawcą a Spółdzielnią Mieszkaniową.

Przy czym w przedmiotowej sytuacji wskazana nieprawidłowość zaistniała z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy. Wnioskodawca w momencie wystawienia pierwotnych faktur powinien wiedzieć (dokładnie znać) w jakim zakresie wykonuje usługi. Fakt, iż dokonany obmiar powierzchni sprzątanych według którego pierwotnie rozliczone zostały świadczone usługi był zaniżony, nie może skutkować uznaniem, że przedmiotowy błąd nie powstał z winy Wnioskodawcy. Powyższy fakt nie jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktur pierwotnych.

Zatem faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania w stosunku do faktur pierwotnych są wystawione w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości wykazanych w pierwotnych fakturach w wyniku błędnie określonego zakresu świadczonych usług, Wnioskodawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktur korygujących, powinien rozliczyć te faktury korygujące w terminie rozliczenia faktur pierwotnych.

Zatem również stanowisko Wnioskodawcy, że prawidłowo postąpił wystawiając faktury korygujące za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r., należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć należy, iż w przedmiotowej interpretacji dokonano oceny zasadności wystawienia faktur korygujących za sierpień 2010 r., za wrzesień 2010 r. oraz za okres od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. w sytuacji gdy pierwotne faktury dokumentowały wyświadczenie usług sprzątania terenów zewnętrznych w oparciu o błędnie określoną wielkość powierzchni objętej tą usługą, a tym samym w fakturach tych błędnie określona została podstawa opodatkowania tej usługi. Przedmiotem tej interpretacji nie było jednak stwierdzenie w jakim zakresie i w jakiej wielkości usługa ta w rzeczywistości została wykonana i czy rzeczywiście wykonanie tej usługi było inne niż wartość usługi zafakturowana pierwotnie. Informacje w tym zakresie zostały przyjęte jako element przedstawionego stanu faktycznego i nie podlegały ocenie tut. organu.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-122/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.