IBPP1/443-897/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze w części dokumentującej czynności, które nie uległy przedawnieniu
IBPP1/443-897/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz pismem z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 listopada 2014 r., oraz pismem z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Teren, na którym znajduje się przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, Wnioskodawca zakupił od syndyka po upadłym dużym przedsiębiorstwie.

Równocześnie z Wnioskodawcą pozostałą część terenów zakupiło kilka innych firm.

Na terenie zakupionej nieruchomości istniała bardzo przestarzała infrastruktura.

W lipcu 2014 roku Wnioskodawca otrzymał pisemną informację od firmy graniczącej z jego nieruchomością, że dokonali oni analizy dokumentów i opłat za odprowadzanie ścieków. Analiza wykazała że całość opłat za ścieki pochodzących z firmy Wnioskodawcy jak i z innych firm z którymi wspólnie Wnioskodawca nabył tereny od upadłego przedsiębiorstwa zostały zafakturowane w całości na ich przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą. Wnioskodawca został poinformowany, że Przedsiębiorstwo Wodociągów zawarło (ze względów technicznych) na odprowadzanie ścieków z całego terenu upadłego przedsiębiorstwa wyłącznie z graniczącym z Wnioskodawcą przedsiębiorstwem. W związku z powyższym przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą poinformowało Wnioskodawcę, że obciążą Wnioskodawcę kosztami za odprowadzanie ścieków z jego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wyraził zgodę na obciążenie go kosztami.

Wnioskodawca w dniu 24 lipca 2014 r. otrzymał fakturę od przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą fakturę o treści: „REFAKTURA odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w okresie 28 maja 2008 do 28 lutego 2014”.

Wnioskodawca nadmienił, że kwota faktury stanowi kwotę powyżej 50 tys. zł brutto i stanowi spory wydatek dla jego działalności.

W uzupełnieniu wniosku z 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 9 listopada 1995 roku jako indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą, przedmiot działalności wytwarzanie rur stalowych PKD 2420Z, od dnia 9 listopada 1995 roku jest podatnikiem VAT czynnym.
 2. Przedsiębiorstwo, które wystawiło fakturę na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych jest podatnikiem VAT czynnym.
 3. Wnioskodawca nie miał zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w okresie od 28 maja 2008 do 28 luty 2014 roku. Powodem były „względy techniczne” na terenie nieruchomości (tj. przestarzała infrastruktura i ukształtowanie terenu).
 4. Najważniejsze z powodów dla których Przedsiębiorstwo Wodociągów zawarło umowę wyłącznie z przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą: przestarzała infrastruktura na terenie odkupionej nieruchomości od syndyka i ukształtowanie terenu nieruchomości. Nieruchomość odkupiona od syndyka znajduje się na wzgórzu. Przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą znajduje się w najniżej położonym miejscu nieruchomości oraz najbliżej punktu odbioru ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów. O sytuacji iż Przedsiębiorstwo Wodociągów zawrze umowę wyłącznie z jednym przedsiębiorstwem Wnioskodawca został ustnie poinformowany przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów w 2008 roku. Zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą miała określać warunki rozliczeń między innymi przedsiębiorcami znajdującymi się na terenie odkupionej od syndyka nieruchomości.
 5. Z dniem 26 maja 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą.
 6. Wnioskodawca nie otrzymał żadnej faktury od Przedsiębiorstwa Wodociągów za odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych za okres od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014.
 7. W tej sprawie Wnioskodawca wielokrotnie kontaktował się osobiście z pracownikami przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą. Wnioskodawca nalegał na wystawianie faktur z naliczeniem opłat za ścieki gdyż wiedział że będzie to znacząca kwota dla jego firmy.
 8. Wnioskodawca podjął dwa rodzaje działań:
  • w dniu 21 lipca 2014 zawarł porozumienie z przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą w sprawie uiszczenia płatności za odprowadzanie ścieków w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014, w którym wyraził zgodę na całkowite rozliczenie za ww. okres,
  • podjął działania w celu rozdzielenia infrastruktury ściekowej i możliwości podpisania indywidualnej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów.
 9. Faktura została wystawiona w dniu 24 lipca 2014 r.
 10. Faktura jest wystawiona o treści: REFAKTURA odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w okresie 28 maja 2008 do 28 lutego 2014.
 11. Nie została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą na odsprzedaż usług odprowadzania ścieków.
 12. Zakupy udokumentowane ww. fakturą służą wyłącznie wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. wytwarzanie rur stalowych.
 13. Przedmiotowa faktura nie dotyczy usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 14. W dniu 21 lipca 2014 Wnioskodawca zawarł porozumienie z graniczącym z Wnioskodawcą przedsiębiorstwem w sprawie uiszczenia płatności za odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014. Nie została sporządzona inna umowa określająca terminy płatności i rozliczeń.
 15. Nie została sporządzona umowa pomiędzy firmą Wnioskodawcy a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą określająca terminy wystawienia faktury rozliczającej.
 16. Nie została sporządzona umowa pomiędzy firmą Wnioskodawcy a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą określająca terminy płatności i rozliczeń.Termin płatności wynikający z wystawionej faktury to 7 dni.
 17. Kwota wynikająca z przedmiotowej faktury została uregulowana w dniu 24 lipca 2014 tj. w dniu jej wystawienia. Wcześniej Wnioskodawca nie wpłacał żadnych zaliczek na poczet usługi odprowadzania ścieków.
 18. Rozliczenia ścieków dokonało przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą. W dniu 21 lipca 2014 Wnioskodawca zawarł porozumienie z graniczącym z Wnioskodawcą przedsiębiorstwem w sprawie uiszczenia płatności za odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014 w ilości 7650 metrów sześciennych, ilość ta odpowiada faktycznej ilości pobranej przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wody ze studni głębinowej w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014. Ilość odprowadzonych ścieków ewidencjonowana jest na podstawie kwartalnych odczytów z zainstalowanych liczników zużycia wody ze studni głębinowej.
 19. Wnioskodawcy nie są znane przyczyny z powodu których przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą nie wystawiało faktur za odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na bieżąco.
 20. Całość nieruchomości gruntowej na której znajduje się obecnie prowadzone przedsiębiorstwo zostało nabyte od syndyka w dwóch częściach: pierwszą nabyto w 2004 roku a drugą w 2007 roku.

W uzupełnieniu wniosku z 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca nie ma dostępu do umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą a Przedsiębiorstwem Wodociągów. W porozumieniu zawartym w dniu 21 lipca 2014 pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą jest zamieszczona informacja o treści: „Przedmiotowe umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów określają warunki wprowadzania przez Usługobiorcę ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy oraz zasady rozliczeń między stronami”.W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać konkretnych warunków, zasad i terminów rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą a Przedsiębiorstwem Wodociągów.
 2. Z Pracownikami przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą Wnioskodawca kontaktował się wielokrotnie na przestrzeni tych kilku lat jednak nie jest w stanie wskazać konkretnych terminów. Wnioskodawca nigdy tego nie notował bo nie sądził że będą mu potrzebne takie informacje. Czynności odprowadzania ścieków socjalno-bytowych od 28 maja 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą miało wyłącznie charakter odpłatny. Od samego początku zamiarem Wnioskodawcy było odpłatne kupienie usługi polegającej na odprowadzeniu ścieków socjalno-bytowych.
 3. Wnioskodawca informuje że zmienia informację udzieloną w piśmie z dnia 28 listopada 2014 roku. A mianowicie: przedmiotowa faktura dotyczy usług wymienionych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługa na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych świadczona przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą ma symbol PKWiU 37.00.11.0 tj. usługę związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Przedsiębiorstwo Wodociągów wystawia fakturę na przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą tytułem odprowadzania ścieków PKWiU 37.00.11.0 ze stawką 8% VAT. Przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą wystawiło Wnioskodawcy fakturę o treści REFAKTURA za odprowadzanie ścieków bez podania numeru PKWiU ze stawką 23% VAT. Wnioskodawca pragnie poinformować, że od przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą nie korzysta z usług najmu, podnajmu, itp. Cała współpraca obejmuje wyłącznie usługi na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może od powyższej faktury odliczyć kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. faktury. Przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą nigdy wcześniej nie wystawiło mu żadnej faktury ani nie żądało płatności za odprowadzanie ścieków. Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 Wnioskodawca ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy ma prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury o treści: „REFAKTURA odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w okresie 28 maja 2008 do 28 lutego 2014”. Faktura została wystawiona w dniu 24 lipca 2014 r..

W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że Wnioskodawca w dniu 21 lipca 2014 r. zawarł porozumienie z przedsiębiorstwem graniczącym z Wnioskodawcą w sprawie uiszczenia płatności za odprowadzanie ścieków w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014, w którym wyraził zgodę na całkowite rozliczenie za ww. okres. Rozliczenia ścieków dokonało przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą. Ww. porozumienie dotyczyło uiszczenia płatności za odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych we wskazanym okresie w ilości 7650 metrów sześciennych, ilość ta odpowiada faktycznej ilości pobranej przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcą wody ze studni głębinowej w okresie od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014. Ilość odprowadzonych ścieków ewidencjonowana jest na podstawie kwartalnych odczytów z zainstalowanych liczników zużycia wody ze studni głębinowej.

Wnioskodawcy nie są znane przyczyny z powodu których przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą nie wystawiało faktur za odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na bieżąco.

Wnioskodawca wyjaśnił, że nie miał zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w okresie od 28 maja 2008 do 28 luty 2014 roku. Powodem były „względy techniczne” na terenie nieruchomości (tj. przestarzała infrastruktura i ukształtowanie terenu). Wnioskodawca nie otrzymał żadnej faktury od Przedsiębiorstwa Wodociągów za odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych za okres od 28 maja 2008 do 28 lutego 2014.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa faktura dotyczy usług wymienionych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Usługa na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych świadczona przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą ma symbol PKWiU 37.00.11.0 tj. usługa związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Czynności odprowadzania ścieków socjalno-bytowych od 28 maja 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą miało wyłącznie charakter odpłatny. Od samego początku zamiarem Wnioskodawcy było odpłatne kupienie usługi polegającej na odprowadzeniu ścieków socjalno-bytowych.

Z powyższego wynika, że faktura otrzymana 24 lipca 2014 r przez Wnioskodawcę od przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą dotyczy odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w okresie 28 maja 2008 do 28 lutego 2014.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepis art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć.

W związku z powyższym należy przyjąć tezę, że jeżeli przedawnia się zobowiązanie podatkowe, to wraz z nim przedawnieniu ulegają także inne elementy danego stosunku prawno-podatkowego.

Należy zauważyć, że z końcem 2013 r. przedawnieniu uległy rozliczenia podatkowe (zobowiązania podatkowe) do listopada 2008 r. włącznie.

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. usług powstał w okresie do listopada 2008 r. włącznie, wówczas Wnioskodawca w tej części nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze z dnia 24 lipca 2014 r., ponieważ w tej części faktura dokumentuje czynności, które uległy już przedawnieniu.

W odniesieniu natomiast do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowej faktury w pozostałej części, tj. w odniesieniu do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą na rzecz Wnioskodawcy, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po listopadzie 2008 r., wówczas stwierdzić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, a zakupy udokumentowane ww. fakturą służą wyłącznie wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. wytwarzanie rur stalowych.

Tym samym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z ww. faktury wystawionej w dniu 24 lipca 2014 r. przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą w tej części, w której dotyczy ona usług świadczonych przez przedsiębiorstwo graniczące z Wnioskodawcą, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po listopadzie 2008 r.

Odnosząc się natomiast do stwierdzenia Wnioskodawcy zawartego we własnym stanowisku, że „zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 Wnioskodawca ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę” przytoczyć należy przepis art. 86 ust. 10 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do 86 ust. 10b pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak wynika z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jak wynika z art. 86 ust. 13 ww. ustawy, (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z powyższego wynika, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich odpowiednich przesłanek.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., co do zasady podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku spełnienia łącznie trzech przesłanek, wynikających z treści art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy tj.:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Należy zatem przywołać przepisy regulujące w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego dla nabywanych przez Wnioskodawcę usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, dla których Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU 37.00.11.0.

Art. 19a ust. 1 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

I tak, na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 ww. ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

a.dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b.świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

-z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Ustawodawca (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.) w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienił „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” o symbolu PKWiU ex 37.

Jak stanowi art. 19a ust. 7 ww. ustawy (obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.), w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.), fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.) fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Łączna analiza przywołanych powyżej norm prawnych tj. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b, art. 19a ust. 7, art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT - dotyczących zarówno obowiązku podatkowego jak też dokumentowania sprzedaży - prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. Innymi słowy, o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. usług decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. Zatem w przypadku usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków świadczonych na rzecz innego podatnika podatku VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. W sytuacji, gdy podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawianie tj. z chwilą upływu terminu płatności.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ma on prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca otrzymał fakturę od przedsiębiorstwa graniczącego z Wnioskodawcą w dniu 24 lipca 2014 r., dotyczącą odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w okresie 28 maja 2008 r. do 28 lutego 2014 r. Kwota wynikająca z przedmiotowej faktury została uregulowana w dniu 24 lipca tj. w dniu jej wystawienia. Termin płatności wynikający z wystawionej faktury to 7 dni.

Wnioskodawcy przysługuje zatem do prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z ww. faktury w części dotyczącej usług świadczonych w okresie od grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. (a więc za okres, który nie uległ przedawnieniu), przy czym odnośnie terminu dokonania tego odliczenia Wnioskodawca winiec mieć na uwadze przepis art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Natomiast moment odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury z dnia 24 lipca 2014 r. w części dotyczącej usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w 2014 r. uwarunkowany jest przez łączne spełnienie trzech przesłanek, mianowicie: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych usług, doszło do faktycznego nabycia usług oraz podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tą transakcję.

Jeżeli zatem w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, przedmiotowa faktura dokumentuje faktycznie nabyte przez Wnioskodawcę usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wówczas Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w części dotyczącej usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w 2014 r.) w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał tę fakturę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Na marginesie należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2011 r. właściwą stawką podatku dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków jest stawka podatku w wysokości 8% (poprzednio 7%).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.