IBPP1/443-656/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dostawa nieruchomości i prawidłowość udokumentowania tej dostawy fakturą
IBPP1/443-656/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. faktura
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest:

 • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że dla dostawy budynków i budowli posadowionych na działkach nr 204/2 i nr 204/3 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
 • nieprawidłowe odnośnie obowiązku wystawienia nabywcy faktury ze stawką „zw” oraz zwolnienia od podatku ruchomości znajdujących się na działkach mających być przedmiotem sprzedaży oraz udokumentowania ich dostawy fakturą ze stawką „zw”.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 września 2014 r. znak: IBPP1/443-656/14/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca i jego małżonka są współwłaścicielami (na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej) nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi. Nieruchomość została zakupiona w 1999 r. od osoby prywatnej (sprzedaż nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu VAT). W momencie zakupu na nieruchomości znajdowały się w stanie ruiny drewniana stodoła, dom mieszkalny i obora.

W tym okresie Wnioskodawca poczynił na gruncie liczne nakłady celem zwiększenia jego funkcjonalności w prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu wykonano prace polegające w szczególności na utwardzeniu gruntu, wybudowaniu dróg, budowie ogrodzenia, instalacji oświetlenia, wykonaniu tablicy reklamowej, szamba, budowie hali wraz z pomieszczeniem socjalnym, garaży oraz wykonano prace remontowe w budynku mieszkalnym i zaadaptowano go na biuro firmy. Przedmiotowe nakłady wykonywane były przez Wnioskodawcę we własnym zakresie (tzw. sposobem gospodarczym) w latach 1999-2000.

Od początku prowadzenia działalności Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT (działalność prowadzi jako indywidualny przedsiębiorca). W związku z nakładami poniesionymi na nieruchomość Wnioskodawca odliczał podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wytworzenie budowli i budynków na zakupionym gruncie. Wytworzone i ulepszone budynki i budowle Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywał od nich odpisów amortyzacyjnych. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy nigdy nie była jednak sprzedaż nieruchomości.

Ponad pięć lat temu Wnioskodawca wydzierżawił nieruchomość innemu przedsiębiorcy. Od tego czasu aż do marca 2014 r. z nieruchomości korzystali równocześnie Wnioskodawca, jak i dzierżawca (dzierżawca prowadził działalność o zbliżonym profilu). Każdy z nich miał wówczas prawo do korzystania z całej infrastruktury znajdującej się na nieruchomości. Dzierżawa miała charakter odpłatny - Wnioskodawca wystawiał dzierżawcy faktury VAT i rozliczał podatek wynikający z tychże faktur w deklaracjach VAT-7 (do 2012 r. faktury wystawiane były raz w roku za cały rok, zaś począwszy od 2012 r. były wystawiane za każdy miesiąc).

Z końcem lutego 2014 r. Wnioskodawca zakończył działalność gospodarczą polegającą na naprawie i serwisie maszyn budowlanych (Wnioskodawca został wykreślony z CEIDG). Począwszy od marca 2014 r. z nieruchomości gruntowej korzysta wyłącznie dzierżawca, który, celem zminimalizowania kosztów, dzierżawi jednak tylko część tejże nieruchomości na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. W związku z kontynuowaniem stosunku dzierżawy Wnioskodawca zachował status podatnika VAT i nadal wystawia dzierżawcy comiesięczne faktury na czynsz dzierżawy. Na dzień dzisiejszy dzierżawa nieruchomości, wraz z całą posadowioną na niej infrastrukturą, jest jednak jedynym rodzajem aktywności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie prowadzi zatem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.). Przychód ze stosunku dzierżawy Wnioskodawca zalicza do źródła przychodów określonego w art. 10 pkt 6 ww. ustawy. W rozumieniu przepisów ustawy VAT Wnioskodawca nadal jednak uważany jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, gdyż dzierżawa ma charakter zorganizowany, ciągły i ma charakter zarobkowy (w tym zakresie definicje działalności gospodarczej w ustawie o VAT jest szersza niż w ustawie o PIT). Ze względu na niską kwotę czynszu i trudności ze znalezieniem innego dzierżawcy Wnioskodawca zadecydował jednak o zaprzestaniu i tej aktywności.

Obecnie Wnioskodawca rozważa sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Po dokonaniu sprzedaży Wnioskodawca prawdopodobnie zakończy działalność w charakterze podatnika VAT i wyrejestruje się dokonując zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-Z. Zanim jednak sprzedaż dojdzie do skutku Wnioskodawca chciałby rozwiać swoje wątpliwości co do jej skutków podatkowych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od dnia 1 marca 1997 r.

Nieruchomość składa się z dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działek, z których każda posiada własny numer ewidencyjny. Nieruchomość położona jest w miejscowości K. i składa się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 204/2 oraz 204/3.

Obie geodezyjnie wyodrębnione działki, które składają się na przedmiotową nieruchomość są zabudowane budynkami lub/i budowlami.

Działka 204/2 - na działce znajdują się: hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym (część - hala posadowiona jest na obydwu działkach), ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (część - ogrodzenie otacza całą nieruchomość), teren wystawowy (utwardzany tłuczniem), garaże blaszane.

Działka 204/3 - na działce znajdują się: hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym (część - hala posadowiona jest na obydwu działkach), ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (część - ogrodzenie otacza całą nieruchomość), studnia wiercona, szambo szczelne, budynek biurowy (bez piwnic i użytkowego poddasza), budka „stróżówka”, drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej (z kostki brukowej), teren wystawowy (utwardzany tłuczniem), garaże blaszane, namioty magazynowe, chodnik z płytek typu gres. słup reklamowy.

Powyższe działki uzbrojone są w instalacje energetyczną kablową, wodociąg wiejski i instalacje gazową, które jednak nie będą stanowiły przedmiotu planowanej dostawy (urządzenia te nie są trwale związane z gruntem i stanowią własność poszczególnych operatorów sieci).

Poniżej rozpisany został każdy z obiektów znajdujących się na przedmiotowych działkach:

 • Hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym - budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, wybudowany i oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r.. w grudniu 2000 r. ulepszony i oddany do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 1.12.125.1252 (budynki/budynki niemieszkalne/budynki przemysłowe i magazynowe/zbiorniki, silosy i budynki magazynowe).
 • Budynek biurowy - budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, wybudowany przed 1999 r. (Wnioskodawca zakupił nieruchomość ze zrujnowanym budynkiem niezdatnym do użytku i nie wie kiedy dokładnie został on wybudowany), w 2000 r. poddany gruntownemu remontowi, zaadaptowany na cele biurowe i po remoncie oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 1.12.122.1220 (budynki/budynki niemieszkalne/budynki biurowe/budynki biurowe).
 • Garaże blaszane (łącznie 4) - budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowe obiekty budowlane), wybudowane i oddane do użytkowania w grudniu 2006 r. nieobjęte PKOB (Wnioskodawca podkreśla, iż PKOB obejmuje wyłącznie obiekty budowlane stanowiące konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, podczas, gdy definicja budowli w ustawie prawo budowlane nie wymaga trwałego związku z gruntem i do kategorii budowli pozwala zakwalifikować również tymczasowe obiekty budowlane - patrz uzasadnienie uchwały NSA z 3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13).
 • Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej/ obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 • Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r.. oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 • Studnia wiercona - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 • Szambo szczelne - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 • Budka „stróżówka” - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowy obiekt budowlany), wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r.. nieobjęte PKOB (Wnioskodawca podkreśla, iż PKOB obejmuje wyłącznie obiekty budowlane stanowiące konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, podczas, gdy definicja budowli w ustawie prawo budowlane nie wymaga trwałego związku z gruntem i do kategorii budowli pozwala zakwalifikować również tymczasowe obiekty budowlane - patrz uzasadnienie uchwały NSA z 3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13).
 • Drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowane i oddane do użytkowania w sierpniu 2000 r.. w grudniu 2000 r. ulepszone i oddane do użytkowania po ulepszeniu oznaczenie według PKOB - 2.21.211.2112 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej/infrastruktura transportu/ autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe/ulice i drogi pozostałe).
 • Namioty magazynowe (łącznie 4) - budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowe obiekty budowlane), wybudowane i oddane do użytkowania odpowiednio w marcu 2011 r.. sierpniu 2011 r. grudniu 2011 r. i czerwcu 2012 r., nieobjęte PKOB (Wnioskodawca podkreśla, iż PKOB obejmuje wyłącznie obiekty budowlane stanowiące konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, podczas, gdy definicja budowli w ustawie prawo budowlane nie wymaga trwałego związku z gruntem i do kategorii budowli pozwala zakwalifikować również tymczasowe obiekty budowlane - patrz uzasadnienie uchwały NSA z 3 lutego 2014 r.. sygn. akt II FPS 11/13).
 • Chodnik z płytek typu gres - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r.. oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 • Słup reklamowy - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszony i oddany do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.24.241. 2420 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe / obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane/obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).

Pierwsze zasiedlenie wszystkich obiektów, poza namiotami magazynowymi nastąpiło w styczniu 2007 r. Pierwsze zasiedlenie namiotów magazynowych nastąpiło odpowiednio w marcu 2011 r. sierpniu 2011 r., grudniu 2011 r. i czerwcu 2012 r.

Pierwsze zasiedlenie stanowiło oddanie nieruchomości w odpłatną dzierżawę innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą o zbliżonym profilu (naprawa maszyn budowlanych i samochodów, transport samochodowy, sprzedaż części zamiennych). Umowa dzierżawy dotyczyła całej nieruchomości tj. wszystkich budynków oraz budowli na niej posadowionych. W momencie posadowienia na nieruchomości nowych obiektów (namioty magazynowe) umowa została rozszerzona o te obiekty.

Na pyt. tut. organu: „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem każdego budynku, budowli lub ich części a ich dostawą...”, Wnioskodawca odpowiedział, że „trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jako. że nieruchomość nie została jeszcze sprzedana i prawdopodobnie nie zostanie sprzedana do końca roku (jest to duża nieruchomość, w zasadzie nadająca się wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, więc znalezienie klienta na nią nie jest łatwe). Wobec powyższego będzie to nie mniej niż 6,5-7 lat. a w przypadku namiotów magazynowych nie mniej niż 3,5-¬4 lata (w każdym przypadku ponad 2 lata).

Na pyt. tut. organu: „Czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynków, budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego budynku, budowli lub ich części i czy od tych nakładów przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego... (proszę podać odrębnie dla każdego z budynków, budowli lub ich części)”, Wnioskodawca odpowiedział, że:

„Takie wydatki były ponoszone wyłącznie na ulepszenie budynku biurowego (gruntowny remont i adaptacja budynku na biuro firmy), hali magazynowej, dróg i parkingów oraz słupa reklamowego. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.

W przypadku pozostałych budynków, budowli lub ich części takie wydatki nie były ponoszone od momentu ich wytworzenia i oddania do użytkowania.”

Ulepszenie budynku biurowego miało miejsce w latach w 2000 r. (prace zakończono w sierpniu 2000 r.). Budynek biurowy po ulepszeniach został oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r.

Ulepszenie hali magazynowej, dróg i parkingów oraz słupa reklamowego miały miejsce w grudniu 2000 r. Hala magazynowa, drogi i parkingi oraz słup reklamowy po ulepszeniach zostały oddane do użytkowania w grudniu 2000 r.

Pozostałe budynki, budowle lub ich części nie zostały ulepszone.

Wszystkie działki i budynki/budowle, należące do Wnioskodawcy od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili dostawy były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie naprawy maszyn budowlanych oraz (w późniejszym okresie) odpłatnej dzierżawy. Na przedmiotowej nieruchomości znajdowała się siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawcy - jego biuro i magazyny. Na nieruchomości prowadzony był serwis i naprawa maszyn budowlanych. Sposób wykorzystania poszczególnych działek/budynków/budowli przedstawia się następująco:

Działka 204/2 - na działce znajduje się część hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym, w której Wnioskodawca, a potem również dzierżawca, przechowywał części do naprawy maszyn budowlanych. Teren działki jest utwardzony tłuczniem, w związku z czym, w okresie prowadzenia działalności były na nim parkowane maszyny budowlane, które zostały pozostawione Wnioskodawcy do naprawy przez jego klientów. Ponadto działka była przedmiotem dzierżawy.

Działka 204/3 - na działce znajduje się część hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym, w której wnioskodawca, a potem również dzierżawca, przechowywał części do naprawy maszyn budowlanych. Teren działki jest utwardzony tłuczniem, w związku z czym, w okresie prowadzenia działalności były na nim parkowane maszyny budowlane, które zostały pozostawione Wnioskodawcy do naprawy przez jego klientów. Na działce znajduje się również budynek biurowy, w którym mieściło się biuro Wnioskodawcy, a potem również dzierżawcy. Ponadto działka była przedmiotem dzierżawy.

Hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym - w hali były przechowywane części do serwisowanych maszyn budowlanych. Znajduje się tam również pomieszczenie sanitarne dla pracowników Wnioskodawcy. Ponadto hala była (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką - ogrodzenie zapewnia ochronę nieruchomości i znajdujących się na niej urządzeń / maszyn przed ewentualną kradzieżą. Ponadto było (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Studnia wiercona - zapewniała dostęp do wody przed podłączeniem do wodociągu. Ponadto była (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Szambo szczelne - zapewnia możliwość odprowadzania nieczystości. Ponadto było (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Budynek biurowy - był wykorzystywany jako biuro wnioskodawcy w okresie prowadzenia działalności w zakresie naprawy maszyn budowlanych. Tutaj znajdowała się m. in. dokumentacja firmowa i pracownicza. Był również (i do chwili obecnej pozostaje) przedmiotem dzierżawy (dzierżawca posiada w nim swoje biuro).

Drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej (z kostki brukowej) były wykorzystywane do przemieszczania i parkowania samochodów firmowych, samochodów klientów oraz niektórych aktualnie serwisowanych maszyn budowlanych, zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę. Ponadto były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Chodniki z płytek typu gres - zapewniają dojście do budynku biurowego. Ponadto były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) - były wykorzystywane do parkowania aktualnie serwisowanych maszyn budowlanych, zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę (ze względu na rozmiar i wagę maszyn, możliwość ich wjazdu na teren nieruchomości i poruszania się po tym terenie wymagała wykonania utwardzenia). Ponadto był (i nadal jest) przedmiotem dzierżawy.

Namioty magazynowe - w namiotach były przechowywane części do serwisowanych maszyn budowlanych. Ponadto namioty były (i są) przedmiotem dzierżawy (dzierżawca przechowuje w nich m. in. części zamienne, którymi handluje).

Garaże blaszane wolnostojące - były wykorzystywane do parkowania samochodów firmowych, zarówno przez wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę. Ponadto garaże były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Budka „Stróżówka” - była wykorzystywana do celów ochrony obiektu (jako stanowisko stróża). Ponadto była (i nadal jest) przedmiotem dzierżawy.

Słup reklamowy - słup wykorzystywany był do reklamy działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz w późniejszym okresie, dzierżawcy (wspólna reklama). Obecnie jest wykorzystywany wyłącznie przez dzierżawcę, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi już na nieruchomości działalności gospodarczej.

Na pytanie tut. organu: „Czy przedmiotowe działki i budynki/budowle były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jeśli tak to jakiej i w jakim zakresie... (proszę podać odrębnie dla każdej z działek i budynków/budowli).”, Wnioskodawca odpowiedział, że:

„Tak. Obie działki i wszystkie budynki i budowle były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie naprawy maszyn budowlanych oraz, w późniejszym okresie, oddane w odpłatną dzierżawę. Na przedmiotowej nieruchomości znajdowała się siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawcy - jego biuro i magazyny. Na działach prowadzony był serwis i naprawa maszyn budowlanych. Sposób wykorzystania poszczególnych działek/budynków/budowli przedstawia się następująco:

Działka 204/2 - na działce znajduje się część hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym, w której Wnioskodawca, a potem również dzierżawca, przechowywał części do naprawy maszyn budowlanych. Teren działki jest utwardzony tłuczniem, w związku z czym. w okresie prowadzenia działalności były na nim parkowane maszyny budowlane, które zostały pozostawione Wnioskodawcy do naprawy przez jego klientów. Ponadto działka była przedmiotem dzierżawy.

Działka 204/3 - na działce znajduje się część hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym, w której Wnioskodawca, a potem również dzierżawca, przechowywał części do naprawy maszyn budowlanych. Teren działki jest utwardzony tłuczniem, w związku z czym. w okresie prowadzenia działalności były na nim parkowane maszyny budowlane, które zostały pozostawione Wnioskodawcy do naprawy przez jego klientów. Na działce znajduje się również budynek biurowy, w którym mieściło się biuro Wnioskodawcy, a potem również dzierżawcy. Ponadto działka była przedmiotem dzierżawy.

Hala magazynowa - w hali były przechowywane części do serwisowanych maszyn budowlanych. Znajduje się tam również pomieszczenie sanitarne dla pracowników Wnioskodawcy. Ponadto hala była (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką - ogrodzenie zapewnia ochronę nieruchomości i znajdujących się na niej urządzeń / maszyn przed ewentualną kradzieżą. Ponadto było (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Studnia wiercona - zapewnia dostęp do wody przed podłączeniem do wodociągu. Ponadto była (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Szambo szczelne - zapewnia możliwość odprowadzania nieczystości. Ponadto było (i jest) przedmiotem dzierżawy.

Budynek biurowy - był wykorzystywany jako biuro Wnioskodawcy w okresie prowadzenia działalności w zakresie naprawy maszyn budowlanych. Tutaj znajdowała się m. in. dokumentacja firmowa i pracownicza. Był również (i do chwili obecnej pozostaje) przedmiotem dzierżawy (dzierżawca posiada w nim swoje biuro).

Drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej (z kostki brukowej) - były wykorzystywane do przemieszczania i parkowania samochodów firmowych, samochodów klientów oraz niektórych aktualnie serwisowanych maszyn budowlanych, zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę. Ponadto były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Chodniki z płytek typu gres - zapewniają dojście do budynku biurowego. Ponadto były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) były wykorzystywane do parkowania aktualnie serwisowanych maszyn budowlanych, zarówno przez wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę (ze względu na rozmiar i wagę maszyn, możliwość ich wjazdu na teren nieruchomości i poruszania się po tym terenie wymagała wykonania utwardzenia). Ponadto był (i nadal jest) przedmiotem dzierżawy.

Namioty magazynowe - w namiotach były przechowywane części do serwisowanych maszyn budowlanych. Ponadto namioty były (i są) przedmiotem dzierżawy (dzierżawca przechowuje w nich m. in. części zamienne, którymi handluje).

Garaże blaszane wolnostojące - były wykorzystywane do parkowania samochodów firmowych, zarówno przez wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę. Ponadto garaże były (i nadal są) przedmiotem dzierżawy.

Budka „Stróżówka” - była wykorzystywana do celów ochrony obiektu (jako stanowisko stróża). Ponadto była (i nadal jest) przedmiotem dzierżawy.

Słup reklamowy - słup wykorzystywany był do reklamy działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz, w późniejszym okresie, dzierżawcy (wspólna reklama). Obecnie jest wykorzystywany wyłącznie przez dzierżawcę, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi już na nieruchomości działalności gospodarczej.

W okresie od stycznia 2007 r. do marca 2014 r. przedmiotem dzierżawy były wszystkie działki składające się na przedmiotową nieruchomość oraz wszystkie budynki/budowle na niej posadowione.

W okresie od marca 2014 r. przedmiot dzierżawy (stosunek dzierżawy nadal trwa) został ograniczony do części gruntu, przy czym dzierżawa nadal obejmuje wszystkie budynki/budowle posadowione na nieruchomości (stosunek dzierżawy nie obejmuje części działki nr 204/2, na której nie znajdują się żadne budynki/budowle lub ich części).

Przedmiotem umowy dzierżawy zawartej ponad pięć lat temu była dzierżawa całej nieruchomości tj. gruntu (wszystkich działek) ze wszystkimi posadowionymi na tym gruncie budynkami, budowlami lub ich częściami. W momencie posadowienia na nieruchomości nowych budowli (namiotów magazynowych) dzierżawa została rozszerzona na te budowle.

Na pytanie tut. organu: „Czy też niektóre z budynków, budowli lub ich części były wykorzystywane wyłącznie przez Wnioskodawcę i tylko on miał do nich prawo, klucze i dostęp... (jeśli tak, to proszę je wymienić).”, Wnioskodawca odpowiedział:

„Nie. Wszystkie budynki, budowle lub ich części były wykorzystywane zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę (dzierżawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu częściowo zbliżonym do działalności wnioskodawcy - naprawa samochodów i maszyn budowlanych, sprzedaż części zamiennych, transport samochodowy).

Współużytkowanie nieruchomości z dzierżawcą począwszy od roku 2007 wynikało z ograniczenia aktywności zawodowej Wnioskodawcy w zakresie naprawy maszyn budowlanych. Dodatkowo. Wnioskodawca miał zaufanie do Dzierżawcy, który jest wobec niego osobą bliską.”

Na pytanie tut. organu: „Które budynki i budowle są przedmiotem dzierżawy od marca 2014 r.... (proszę je wymienić)”, Wnioskodawca odpowiedział, że:

„Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 9.198.00 m2, przy czym dzierżawa nadal obejmuje wszystkie budynki/budowle posadowione na nieruchomości (stosunek dzierżawy nie obejmuje części działek, na których nie znajdują się żadne budynki/budowle lub ich części).

W skład nieruchomości, o której mowa we wniosku wchodzą wyłącznie działki zabudowane.

Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi przedmiotowa nieruchomość nie została jeszcze sprzedana.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi, którą Wnioskodawca wykorzystywał wcześniej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad pytanie 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w zaistniałym opisanym zdarzeniu przyszłym transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi, wykorzystywanej przez niego wcześniej do działalności gospodarczej, będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług pomimo tego, że sprzedaż nieruchomości nie jest i nie nigdy nie była przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (patrz art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Z powyższych przepisów wynika, że dokonując zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi dochodzi, na gruncie ustawy o VAT, do czynności opodatkowanej polegającej na dostawie towarów w postaci budynków, budowli i gruntu. Żeby jednak czynność taka podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi ona zostać dokonana w ramach działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy przy tym zaznaczyć, iż w rozumieniu przepisów ustawy o VAT działalność gospodarczą stanowi również dzierżawa nieruchomości, o ile ma ona charakter zorganizowany, ciągły oraz jest wykonywana w celach zarobkowych (w przeciwieństwie do ustawy o PIT, gdzie przychód ze stosunku dzierżawy jest co do zasady przychodem ze źródła odrębnego od działalności gospodarczej).

W ocenie Wnioskodawcy, dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi będzie odbywała się w ramach jego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów VAT. Co prawda sprzedaż nieruchomości nie stanowi i nigdy nie stanowiła przedmiotu działalności Wnioskodawcy, jednak przedmiotowa nieruchomość była wcześniej przez wiele lat wykorzystywana na potrzeby jego działalności gospodarczej (jako miejsce wykonywania działalności i potem jako przedmiot dzierżawy) i jej dostawy nie można potraktować jako dokonanej poza tą działalnością. Jest to swego rodzaju ostatni akt działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca prowadził przez kilkanaście lat. Przypomnijmy, że Wnioskodawca odliczał VAT naliczony w związku z wydatkami poczynionymi na wytworzenie na nieruchomości budynków i budowli oraz ulepszenie infrastruktury już istniejącej. Wszystkie wytworzone budynki i budowle Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywał od nich odpisów amortyzacyjnych. W takich warunkach nie można uznać, że dostawa nieruchomości ma charakter „prywatny” i odbywa się poza działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że planowana dostawa nieruchomości będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i będzie wykonywana w ramach jego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca winien udokumentować przedmiotową transakcję fakturą VAT.

Ad pytanie 2.

W ocenie Wnioskodawcy dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z przepisem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W konsekwencji, w przypadku dostawy budynku lub budowli posadowionych na gruncie, brak jest podstaw do wyodrębniania z podstawy opodatkowania budynku lub budowli wartości gruntu.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca zawarł definicję pierwszego zasiedlenia w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Poprzez oddanie nieruchomości do użytkowania należy rozumieć m. in. oddanie jej w odpłatny najem lub dzierżawę.

Mając powyższe na względzie, dostawa przedmiotowej nieruchomości nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż pierwsze zasiedlenie stanowiło oddanie przedmiotowej nieruchomości w odpłatną dzierżawę innemu przedsiębiorcy, które miało miejsce przed ponad dwoma laty (przy czym w początkowym okresie dzierżawca i Wnioskodawca korzystali z przedmiotowej nieruchomości równocześnie, zaś począwszy od marca 2014 r., kiedy Wnioskodawca ograniczył zakres swojej aktywności zarobkowej, korzystał z niej wyłącznie dzierżawca). Do omawianej transakcji znajdzie zatem zastosowanie zwolnienie określone art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Reasumując, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budowlami i budynkami użytkowymi będzie zwolniona z VAT, chyba, że Wnioskodawca i nabywca nieruchomości postanowią zrezygnować ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W związku z dokonaną sprzedażą Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany wystawić nabywcy fakturę ze stawką „zw”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że dla dostawy budynków i budowli posadowionych na działkach nr 204/2 i nr 204/3 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
 • nieprawidłowe odnośnie obowiązku wystawienia nabywcy faktury ze stawką „zw” oraz zwolnienia od podatku ruchomości znajdujących się na działkach mających być przedmiotem sprzedaży oraz udokumentowania ich dostawy fakturą ze stawką „zw”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 tej ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, stosownie do art. 694 K.c.

Z powyższego wynika, iż dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług dzierżawy wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych. Umowy dzierżawy mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe.

W konsekwencji dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 1 marca 1997 r., prowadził działalność gospodarczą polegającą na naprawie i serwisie maszyn budowlanych. W 1999 r. wprawdzie na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej Wnioskodawca nabył od osoby prywatnej (sprzedaż nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu VAT) nieruchomość zabudowaną (w stanie ruiny drewniana stodoła, dom mieszkalny i obora), jednakże Wnioskodawca poczynił na gruncie liczne nakłady celem zwiększenia jego funkcjonalności w prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu wykonano prace polegające w szczególności na utwardzeniu gruntu, wybudowaniu dróg, budowie ogrodzenia, instalacji oświetlenia, wykonaniu tablicy reklamowej, szamba, budowie hali wraz z pomieszczeniem socjalnym, garaży oraz wykonano prace remontowe w budynku mieszkalnym i zaadaptowano go na biuro firmy. Przedmiotowe nakłady wykonywane były przez Wnioskodawcę we własnym zakresie (tzw. sposobem gospodarczym) w latach 1999-2000. W związku z nakładami poniesionymi na nieruchomość Wnioskodawca odliczał podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wytworzenie budowli i budynków na zakupionym gruncie. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać tę nieruchomość, w skład której wchodzą 2 działki zabudowane tj. działka nr 204/2 i nr 204/3.

Na działce nr 204/2 - znajdują się:

o Hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym (część - hala posadowiona jest na obydwu działkach), jest to budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, (PKOB - 1.12.125.1252), wybudowany i oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów. Ulepszenie hali magazynowej, miało miejsce w grudniu 2000 r. Hala magazynowa po ulepszeniu została oddane do użytkowania w grudniu 2000 r.

 • Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (część - ogrodzenie otacza całą nieruchomość), jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem (PKOB - 2.24.241.2420), wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, PKOB - 2.24.241.2420, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Garaże blaszane - budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowe obiekty budowlane), wybudowane i oddane do użytkowania w grudniu 2006 r. nieobjęte PKOB.

Na działce nr 204/3 - znajdują się:

 • Hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym (część - hala posadowiona jest na obydwu działkach), jest to budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, (PKOB - 1.12.125.1252), wybudowany i oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów. Ulepszenie hali magazynowej, miało miejsce w grudniu 2000 r. Hala magazynowa po ulepszeniu została oddane do użytkowania w grudniu 2000 r.
 • Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, PKOB - 2.24.241.2420, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (część - ogrodzenie otacza całą nieruchomość), jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem (PKOB - 2.24.241.2420), wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budynek biurowy - budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, (PKOB - 1.12.122.1220), wybudowany przed 1999 r. (Wnioskodawca zakupił nieruchomość ze zrujnowanym budynkiem niezdatnym do użytku i nie wie kiedy dokładnie został on wybudowany), w 2000 r. poddany gruntownemu remontowi, zaadaptowany na cele biurowe i po remoncie oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Studnia wiercona - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Szambo szczelne - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Chodnik z płytek typu gres - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Słup reklamowy - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszony i oddany do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.24.241. 2420. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie tego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowane i oddane do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszone i oddane do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.21.211.2112. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie danego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Budka „stróżówka” - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowy obiekt budowlany), wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., nieobjęte PKOB.
 • Namioty magazynowe (łącznie 4) - budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowe obiekty budowlane), wybudowane i oddane do użytkowania odpowiednio w marcu 2011 r., sierpniu 2011 r., grudniu 2011 r., i czerwcu 2012 r., nieobjęte PKOB.
 • Garaże blaszane - budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, brak trwałego związku z gruntem (tymczasowe obiekty budowlane), wybudowane i oddane do użytkowania w grudniu 2006 r. nieobjęte PKOB.

Obie działki i budynki/budowle, należące do Wnioskodawcy od momentu wejścia w ich posiadanie były i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT w zakresie naprawy maszyn budowlanych oraz (w późniejszym okresie) odpłatnej dzierżawy.

Wszystkie budynki, budowle lub ich części były wykorzystywane zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę (dzierżawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu częściowo zbliżonym do działalności Wnioskodawcy - naprawa samochodów i maszyn budowlanych, sprzedaż części zamiennych, transport samochodowy).

Współużytkowanie nieruchomości z dzierżawcą począwszy od roku 2007 wynikało z ograniczenia aktywności zawodowej Wnioskodawcy w zakresie naprawy maszyn budowlanych. Dodatkowo Wnioskodawca miał zaufanie do dzierżawcy, który jest wobec niego osobą bliską.

W okresie od stycznia 2007 r. do marca 2014 r. przedmiotem dzierżawy były wszystkie działki składające się na przedmiotową nieruchomość oraz wszystkie budynki/budowle na niej posadowione.

Z końcem lutego 2014 r. Wnioskodawca zakończył działalność gospodarczą polegającą na naprawie i serwisie maszyn budowlanych (Wnioskodawca został wykreślony z CEIDG). W związku z kontynuowaniem stosunku dzierżawy Wnioskodawca zachował status podatnika VAT i nadal wystawia dzierżawcy comiesięczne faktury na czynsz dzierżawy.

W okresie od marca 2014 r. przedmiot dzierżawy (stosunek dzierżawy nadal trwa) został ograniczony do części gruntu, przy czym dzierżawa nadal obejmuje wszystkie budynki/budowle posadowione na nieruchomości (stosunek dzierżawy nie obejmuje części działki nr 204/2, na której nie znajdują się żadne budynki/budowle lub ich części).

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcą zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, że skoro mające być przedmiotem sprzedaży nieruchomości były wykorzystywane do działalności Wnioskodawcy opodatkowanej podatkiem VAT w zakresie naprawy maszyn budowlanych oraz (w późniejszym okresie) odpłatnej dzierżawy, to pomimo zakończenia (wykreślenia z CEIDG) w lutym 2014 r. działalności gospodarczej polegającej na naprawie i serwisie maszyn budowlanych Wnioskodawca zachował status podatnika VAT w związku z kontynuowaniem stosunku dzierżawy, bowiem jak już wcześniej stwierdzono, dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie działał w charakterze podatnika, gdyż przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności gospodarczej. Przedmiotem sprzedaży będzie więc majątek przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nie można zatem tu mówić o sprzedaży majątku prywatnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zwolnienia od podatku dostawy przedmiotowej nieruchomości.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl natomiast art. 43 ust. 7a ww. ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle trwale na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Ponadto zgodnie z art. 47 § 1 ustawy Kodeks cywilny część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Jak stanowi § 2 cyt. przepisu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Zgodnie z art. 48 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Powyższy przepis prawny jest wyrazem zasady ujętej w art. 191 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

W konsekwencji należy uznać, że wszelkie rzeczy ruchome tracą swoją odrębność prawną, jeżeli zostają połączone z nieruchomością w sposób trwały, tak że stają się jej częściami składowymi.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa posadowionych na działkach budynków i budowli może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych budynków i budowli mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego budynek hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym posadowiony w części na działce nr 204/2 oraz w części na działce nr 204/3 był ulepszany. W grudniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów. Po ulepszeniu hala została oddane do użytkowania w grudniu 2000 r.

W okresie od stycznia 2007 r. do chwili obecnej budynek ten jest przedmiotem dzierżawy.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki na ulepszenie budynku stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, a ulepszenie było dokonane w 2000 r., ponadto budynek był przedmiotem dzierżawy od 2007 r. do nadal, to pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana dostawa ww. budynku hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie natomiast posadowionej w części na działce nr 204/2 oraz w części na działce nr 204/3 budowli tj. ogrodzenia z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (ogrodzenie otacza całą nieruchomość), oraz posadowionej na działce nr 204/2 budowli w postaci terenu wystawowego (utwardzonego tłuczniem), które nie były ulepszane, a które były przedmiotem dzierżawy od 2007 r., należy wskazać, że do ich pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania ich w dzierżawę oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli pierwszym oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a dostawą przedmiotowych budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana dostawa ww. budowli (ogrodzenia z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką) oraz terenu wystawowego utwardzonego tłuczniem), będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, że przedmiotem dostawy ma być również działka nr 204/3, na której znajdują się:

 • Hala magazynowa z pomieszczeniem sanitarnym (część - hala posadowiona jest na obydwu działkach), jest to budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, (PKOB - 1.12.125.1252), wybudowany i oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów. Ulepszenie hali magazynowej, miało miejsce w grudniu 2000 r. Hala magazynowa po ulepszeniu została oddane do użytkowania w grudniu 2000 r.
 • Teren wystawowy (utwardzany tłuczniem) - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, PKOB - 2.24.241.2420, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Ogrodzenie z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką (część - ogrodzenie otacza całą nieruchomość), jest to budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem (PKOB - 2.24.241.2420), wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budynek biurowy - budynek w rozumieniu prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, (PKOB - 1.12.122.1220), wybudowany przed 1999 r. (Wnioskodawca zakupił nieruchomość ze zrujnowanym budynkiem niezdatnym do użytku i nie wie kiedy dokładnie został on wybudowany), w 2000 r. poddany gruntownemu remontowi, zaadaptowany na cele biurowe i po remoncie oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Studnia wiercona - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Szambo szczelne - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Chodnik z płytek typu gres - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r.. oznaczenie według PKOB - 2.24.241.2420. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Słup reklamowy - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszony i oddany do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.24.241. 2420. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie tego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Drogi i parkingi o powierzchni przepuszczalnej - budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związana z gruntem, wybudowane i oddane do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszone i oddane do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.21.211.2112. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie danego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.

W okresie od stycznia 2007 r. do marca 2014 r. przedmiotem dzierżawy były wszystkie działki składające się na przedmiotową nieruchomość oraz wszystkie budynki/budowle na niej posadowione.

W okresie od marca 2014 r. przedmiot dzierżawy (stosunek dzierżawy nadal trwa) został ograniczony do części gruntu, przy czym dzierżawa nadal obejmuje wszystkie budynki/budowle posadowione na nieruchomości (stosunek dzierżawy nie obejmuje części działki nr 204/2, na której nie znajdują się żadne budynki/budowle lub ich części).

Pierwsze zasiedlenie wszystkich obiektów, nastąpiło w styczniu 2007 r. Pierwsze zasiedlenie stanowiło oddanie nieruchomości w odpłatną dzierżawę innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą o zbliżonym profilu (naprawa maszyn budowlanych i samochodów, transport samochodowy, sprzedaż części zamiennych). Umowa dzierżawy dotyczyła całej nieruchomości tj. wszystkich budynków oraz budowli na niej posadowionych.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem każdego budynku, budowli lub ich części a ich dostawą upłynie nie mniej niż 6,5-7 lat (w każdym przypadku ponad 2 lata).

Obie działki i budynki/budowle, należące do Wnioskodawcy od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili dostawy były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT w zakresie naprawy maszyn budowlanych oraz (w późniejszym okresie) odpłatnej dzierżawy.

Wszystkie budynki, budowle lub ich części były wykorzystywane zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez dzierżawcę (dzierżawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu częściowo zbliżonym do działalności wnioskodawcy - naprawa samochodów i maszyn budowlanych, sprzedaż części zamiennych, transport samochodowy).

Współużytkowanie nieruchomości z dzierżawcą począwszy od roku 2007 wynikało z ograniczenia aktywności zawodowej Wnioskodawcy w zakresie naprawy maszyn budowlanych. Dodatkowo Wnioskodawca miał zaufanie do dzierżawcy, który jest wobec niego osobą bliską.

Jak wynika z niniejszej interpretacji planowana dostawa posadowionych w części na działce nr 204/2 oraz w części na działce nr 204/3 budynku hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym oraz budowli tj. ogrodzenia z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką oraz terenu utwardzonego tłuczniem będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie natomiast będących od stycznia 2007 r. do chwili obecnej budynek przedmiotem dzierżawy, posadowionych na działce nr 204/3:

 • Budynku biurowego, trwale związanego z gruntem (PKOB - 1.12.122.1220), wybudowanego przed 1999 r., w stosunku do którego Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów. Budynek ten został poddany gruntownemu remontowi, zaadaptowany na cele biurowe w 2000 r. i oddany do użytkowania w sierpniu 2000 r.
 • Słupa reklamowego będącego budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związanego z gruntem (PKOB - 2.24.241.2420), wybudowanego i oddanego do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszonego i oddanego do użytkowania po ulepszeniu. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie tego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.
 • Dróg i parkingów o powierzchni przepuszczalnej, stanowiących budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związane z gruntem, wybudowane i oddane do użytkowania w sierpniu 2000 r., w grudniu 2000 r. ulepszone i oddane do użytkowania po ulepszeniu, oznaczenie według PKOB - 2.21.211.2112. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie danego obiektu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% jej wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów.

należy wskazać, że skoro wydatki na ulepszenie ww. obiektów (budynku i budowli) stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego z nich, a ulepszenie było dokonane w 2000 r., ponadto obiekty te były przedmiotem dzierżawy od 2007 r. do nadal, to pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowych budynku i budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana dostawa ww. budynku biurowego oraz budowli tj. słupa reklamowego, dróg i parkingów o powierzchni przepuszczalnej będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie natomiast posadowionych na działce nr 204/3 budowli w postaci studni wierconej, szamba szczelnego, chodnika z płytek typu gres, które nie były ulepszane, a które były przedmiotem dzierżawy od 2007 r., należy wskazać, że do ich pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania ich w dzierżawę oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli pierwszym oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a dostawą przedmiotowych budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana dostawa ww. budowli tj. studni wierconej, szamba szczelnego, chodnika z płytek typu gres, będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zatem, skoro dla dostawy budynków i budowli posadowionych na wymienionych we wniosku działkach nr 204/2 i nr 204/3 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to również dostawa gruntu (działek nr 204/2 i nr 204/3) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, opodatkowanie dostawy przedmiotowych działek zabudowanych tj. działki nr 204/2 i nr 204/3.

W myśl art. 106b ust. 1 tej ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a sprzedaż nieruchomośći składającej się z 2 działek o nr 204/2 i 204/3 zabudowanych budynkami i budowlami (tj. budynkiem hali magazynowej z pomieszczeniem sanitarnym, budynkiem biurowym, ogrodzeniem z siatki i słupków metalowych z bramą rozsuwaną z furtką, słupem reklamowym, drogami i parkingami o powierzchni przepuszczalnej, terenem wystawowym (utwardzonym tłuczniem), studnią wierconą, szambem szczelnym, chodnikiem z płytek typu gres, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy, to zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia nabywcy faktury dokumentującej tę sprzedaż.

Obowiązek taki wystąpi jednak w przypadku żądania określonego w ww. art. 106b ust. 3 ustawy o VAT oraz w przypadku gdy Wnioskodawca zrezygnowałby ze zwolnienia tej dostawy od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż dla dostawy budynków i budowli posadowionych na działkach nr 204/2 i nr 204/3 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast odnośnie obowiązku wystawienia nabywcy faktury ze stawką „zw”, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Z opisu sprawy wynika ponadto, że przedmiotem sprzedaży będą również znajdujące się na działce nr 204/2 garaże blaszane oraz znajdujące się na działce nr 204/3: budka „stróżówka”, namioty magazynowe i garaże blaszane, które od chwili wybudowania (odpowiednio w latach 2000-2012) do chwili obecnej są przedmiotem dzierżawy (działalności opodatkowanej podatkiem VAT). Ponadto obiekty te służyły również Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca odliczał podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wytworzenie tych obiektów. Obiekty te nie są trwale związane z gruntem, nie są też objęte klasyfikacją PKOB.

Jak już wskazano, zgodnie z PKOB przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcje połączoną z gruntem w sposób trwały. Tym samym obiekty te nie stanowią budowli, do których odnoszą się art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, stanowią zatem towary ruchome.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie wprowadzonej w art. 43 ust. 1 pkt 2 regulacji zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze - towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykorzystywał ww. obiekty do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem zastosowanie tego zwolnienia nie będzie możliwe.

W związku z powyższym dostawa tych obiektów niebędacych budowlami w rozumieniu PKOB (budki „stróżówki”, namiotów magazynowych i garaży blaszanych podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Jak już wcześniej wskazano, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106e ust. 1, faktura powinna zawierać:

1.datę wystawienia;

2.kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.stawkę podatku;

13.sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.kwotę należności ogółem;

16.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;

17.w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;

18.w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”;

19.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

20.w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21.w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

22.w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

 1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
 2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23.w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;

24.w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
 2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że jeśli przedmiotowe obiekty, stanowiące w istocie ruchomości będą również przedmiotem sprzedaży, Wnioskodawca winien tę sprzedaż zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT udokumentować fakturą i opodatkować 23% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Jednocześnie w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę uchwały II FPS 11/13 należy stwierdzić, że została ona wydana na potrzeby podatku od nieruchomości oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w ocenie tut. organu nie znajduje zastosowania na gruncie ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-656/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.