IBPP1/443-248/14/MS | Interpretacja indywidualna

- jakie stawki VAT zastosować w momencie sprzedaży usług cięcia i/lub transportu wraz z dostawą towarów wymienionych w załączniku 11,- jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru wraz z usługą cięcia i/ lub transportu na odwrotne obciążenie, to czy i w jakim miesiącu należy te usługi opodatkować i czy i kiedy Wnioskodawca może odliczyć ten samonaliczony podatek VAT od tych transakcji,- jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru z odwrotnym obciążeniem wraz z usługą cięcia i/ lub transportu opodatkowaną stawką 23% to czy i w jakim miesiącu można ten VAT odliczyć lub zamiast odliczenia VAT-u Wnioskodawca misi te usługi opodatkować i jaką kwotę przyjąć za podstawę opodatkowania,- jak rozliczyć usługę cięcia i/lub transportu, gdy na jednej fakturze jest zakup towaru z odwrotnym obciążeniem, towaru ze stawką 23% i usługa cięcia i/lub transportu dotycząca obu tych towarów.
IBPP1/443-248/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. dostawa
 3. dostawa towarów
 4. faktura
 5. obciążenia
 6. odliczenia
 7. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2014 r. (data wpływu 3 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) oraz pismem które wpłynęło do tut. Biura 16 czerwca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia:

 • jakie stawki VAT zastosować w momencie sprzedaży usług cięcia i/lub transportu wraz z dostawą towarów wymienionych w załączniku 11 - jest nieprawidłowe,
 • jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru wraz z usługą cięcia i/ lub transportu na odwrotne obciążenie, to czy i w jakim miesiącu należy te usługi opodatkować i czy i kiedy Wnioskodawca może odliczyć ten samonaliczony podatek VAT od tych transakcji - jest nieprawidłowe,
 • jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru z odwrotnym obciążeniem wraz z usługą cięcia i/ lub transportu opodatkowaną stawką 23% to czy i w jakim miesiącu można ten VAT odliczyć lub zamiast odliczenia VAT-u Wnioskodawca misi te usługi opodatkować i jaką kwotę przyjąć za podstawę opodatkowania - jest nieprawidłowe,
 • jak rozliczyć usługę cięcia i/lub transportu, gdy na jednej fakturze jest zakup towaru z odwrotnym obciążeniem, towaru ze stawką 23% i usługa cięcia i/lub transportu dotycząca obu tych towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z 20 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia i sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z usługami ich cięcia lub transportu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 maja 2014 r. znak: IBPP1/443-248/14/MS oraz pismem, które wpłynęło do tut. Biura 16 czerwca 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 czerwca 2014 r. znak: IBPP1/443-248/14/MS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu - sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.72.Z a ewidencję księgową prowadzi w formie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT od 1 października 2013 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT, Wnioskodawca kupuje i sprzedaje materiał handlowy ujęty w załączniku nr 11 do ustawy tzn. z „odwróconym obciążeniem”. W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2014 r. zmian w ustawie o podatku VAT - art. 29a ust. 1 pkt 6 dotyczący podstawy opodatkowania i wliczania do niej kosztów dodatkowych tj. prowizji, kosztów opakowania, transportu i ubezpieczenia, Wnioskodawca ma problem z ustaleniem stawki podatku VAT od usługi transportowej i usługi cięcia materiałów ujętych w załączniku nr 11 do ww. ustawy. W miesiącu styczniu 2014 r. Wnioskodawca miał kontrolę z Urzędu Skarbowego w P., która zakwestionowała usługę transportową materiału z odwróconym obciążeniem ujętą na fakturze również z odwróconym obciążeniem. Natomiast 7 lutego 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od jednego z kontrahentów pismo, że do wszystkich faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 r. w których to fakturach usługa transportowa ujęta jest w stawce 23%, sporządzone zostaną korekty, gdyż usługa transportowa materiału z odwrotnym obciążeniem, powinna być ujęta również z odwróconym obciążeniem.

W piśmie z 29 maja 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w dniu 17 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.

Usługi cięcia i transportu świadczone przez Wnioskodawcę a także dostawców Wnioskodawcy są ściśle związane z dostawami towarów. Niezbędność ta polega na tym, że odbiorcy Wnioskodawcy wymagają konkretnych parametrów (różnych długości i szerokości danego towaru) a także nie każdy z nich posiada własny transport. Zamówienie więc obejmuje oprócz konkretnych parametrów także usługę transportową. Wnioskodawca również zamawiając u dostawcy dany towar nie zawsze dysponuję własnym transportem aby go przywieść do swojego magazynu.

Przedmiotem zamówienia zarówno Wnioskodawcy jak i odbiorców Wnioskodawcy jest kompleksowa czynność świadczonych usług i jest to nieodłączny element dostaw lub nabycia towarów.

Umowy z dostawcami towarów i odbiorcami towarów są zawsze zawierane ze wskazaniem miejsca ich dostawy.

Składając zamówienie na towar u dostawcy Wnioskodawca ustala z nim w jakiej formie towar będzie odbierany - albo Wnioskodawca jedzie po niego własnym transportem albo zamawia towar wraz z usługą transportową i wówczas wskazuje mu miejsce dostawy tzn. adres magazynu Wnioskodawcy.

Odbiorca towaru Wnioskodawcy składając zamówienie na zakup towaru określa się czy towar odbierze osobiście z magazynu Wnioskodawcy czy zamawia towar wraz usługą transportową wskazując jednocześnie miejsce dostarczenia zamawianego towaru.

Przy składaniu zamówienia na towar, cena towaru nie obejmuje usługi cięcia i transportu.

Jeżeli Wnioskodawca zamawia towar u dostawcy wraz z usługą transportową to w czasie transportu towar jest własnością dostawcy. Natomiast jeżeli po zamówiony towar Wnioskodawca wysyła własny transport to towar jest własnością Wnioskodawcy od momentu wydania Wnioskodawcy towaru przez dostawcę z jego magazynu. Identycznie jest w sytuacji gdy odbiorca towaru Wnioskodawcy zamawia go z usługą transportową to towar w czasie transportu do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest własnością Wnioskodawcy natomiast jeżeli odbiorca własnym transportem odbiera towar z magazynu Wnioskodawcy to w czasie transportu jest on już jego własnością.

Jednocześnie Wnioskodawca w uzupełnieniu wyjaśnił, że:

 • dnia 7 lutego 2014 r. otrzymał pismo z firmy, która jest dostawcą towaru dla niego, informujące go o wystawieniu korekt do faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 r. w których przy zakupie towaru z „odwrotnym obciążeniem” usługa cięcia, palenia lub wstawienia atestu była ujęta ze stawką 23% - jest to stan faktyczny. Wnioskodawca natomiast sprzedając ten sam towar usługę cięcia, palenia i wydania atestu opodatkował stawką 23% i uważa, ze nie powinien wystawiać żadnej faktury korygującej;
 • kontrola skarbowa zakwestionowała fakturę nr 13410489 z 26 listopada 2013 r., w której w poz. 7 sprzedawca zastosował „odwrotne obciążenie” również dla usługi transportu towarów;
 • postępowania podatkowego nie wszczęto;
 • kontrola skarbowa przeprowadzona była w firmie Wnioskodawcy w dniach: 8 stycznia 2014 r., 9 stycznia 2014 r., 10 stycznia 2014 r., 13 stycznia 2014 r., 14 stycznia 2014 r., 15 stycznia 2014 r., 23 stycznia 2014 r., 27 stycznia 2014 r. Protokół zakończenia kontroli został podpisany 27 stycznia 2014 r.;
 • przedmiotem kontroli była kontrola prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za październik i listopad 2013 r.;
 • dnia 10 lutego 2014 r. Wnioskodawca złożył korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc październik i listopad 2013 r. w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej, która w całości uwzględniała ujawnione przez kontrolę nieprawidłowości,
 • pytanie Wnioskodawcy dotyczyło tego czy dostawca Wnioskodawcy słusznie wystawi korekty do wystawionych faktur - jeśli tak to czy i Wnioskodawca sprzedając ten towar wraz z usługą cięcia, palenia i transportu ma wystawić fakturę korygującą.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył pod odpowiedzialnością karną, ze elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie były przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Jakie stawki VAT zastosować w momencie sprzedaży usług cięcia i/lub transportu wraz z dostawą towarów wymienionych w załączniku 11...

2.Jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru wraz z usługą cięcia i/ lub transportu na odwrotne obciążenie, to czy i w jakim miesiącu należy te usługi opodatkować i czy i kiedy Wnioskodawca może odliczyć ten samonaliczony podatek VAT od tych transakcji...

3.Jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru z odwrotnym obciążeniem wraz z usługą cięcia i/ lub transportu opodatkowaną stawką 23% to czy i w jakim miesiącu:

 • można ten VAT odliczyć,
 • zamiast odliczenia VAT-u Wnioskodawca misi te usługi opodatkować i jaką kwotę przyjąć za podstawę opodatkowania...

4.Jak rozliczyć usługę cięcia i/lub transportu, gdy na jednej fakturze jest zakup towaru z odwrotnym obciążeniem, towaru ze stawką 23% i usługa cięcia i/lub transportu dotycząca obu tych towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z 29 maja 2014 r.),

 1. Pytanie 1 Wnioskodawcy brzmiało - jakie stawki VAT zastosować w momencie sprzedaży usług cięcia i/lub transportu wraz z dostawą towarów wymienionych w załączniku 11... Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące sprzedając towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z usługą cięcia i/lub transportu, gdy usługi te nie są ujęte w cenie towaru lecz na fakturze występują jako pozycja faktury Wnioskodawca stosuje podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Pytanie 2 Wnioskodawcy - jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru wraz z usługą cięcia i/lub transportu na odwrotne obciążenie, to czy i w jakim miesiącu należy te usługi opodatkować i czy i kiedy Wnioskodawca może odliczyć ten samonaliczony podatek VAT od tych transakcji... Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące - otrzymując fakturę zakupu towarów wraz z usługą cięcia i/lub transportu na odwrotne obciążenie wszystkich pozycji powinien otrzymać korektę tej faktury dotyczącą usługi cięcia i/lub transportu uwzględniającą 23% podatek VAT.
 3. Pytanie 3 Wnioskodawcy – jak Wnioskodawca otrzymał fakturę zakupu towaru na odwrotne obciążenie wraz z usługą cięcia i/lub transportu opodatkowaną stawką 23% to czy i w jakim miesiącu można ten VAT odliczyć, zamiast odliczenia VAT-u musi te usługi opodatkować i jaką kwotę przyjąć za podstawę opodatkowania... Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące: VAT naliczony od usługi cięcia i/lub transportu Wnioskodawca odlicza w miesiącu wystawienia faktury i nie opodatkowuje tych usług, ponieważ uważa, że faktura jest wystawiona poprawnie i nie mam podstaw do samonaliczania podatku VAT.
 4. Pytanie 4 Wnioskodawcy - jak rozliczyć usługę cięcia i/lub transportu, gdy na jednej fakturze jest zakup towaru z odwrotnym obciążeniem, towaru ze stawką 23% i usługa cięcia i/lub transportu dotycząca obu tych towarów... Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące - do usługi cięcia i/lub transportu stosuje VAT 23% bez względu na rodzaj towaru którego dotyczy tj. opodatkowanego stawką 23% lub z odwrotnym obciążeniem.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) na mocy art. 1 pkt 49 ww. ustawy uchylono art. 106 ustawy o VAT. Wprowadzono natomiast blok przepisów dotyczących fakturowania w dodanych do ustawy o VAT art. 106a – 106q oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485). Tym samym rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r., wydane m.in. na podstawie art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2014 r. (w związku z uchyleniem art. 106) utraciło moc w zakresie dotyczącym szczegółowych zasad wystawiania faktur.

Na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r., większość regulacji dotyczących fakturowania a objęta dotychczas rozporządzeniem z dnia 28 marca 2011 r., została przeniesiona do ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106e ust. 1, faktura powinna zawierać:

1.datę wystawienia;

2.kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.stawkę podatku;

13.sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.kwotę należności ogółem;

16.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;

17.w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;

18.w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

20.w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21.w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

22.w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

 1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
 2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23.w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;

24.w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
 2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Na podstawie art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca – danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu - sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.72.Z a ewidencję księgową prowadzi w formie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT od 1 października 2013 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT, Wnioskodawca kupuje i sprzedaje materiał handlowy ujęty w załączniku nr 11 do ustawy tzn. z „odwróconym obciążeniem”. W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2014 r. zmian w ustawie o podatku VAT - art. 29a ust. 1 pkt 6 dotyczący podstawy opodatkowania i wliczania do niej kosztów dodatkowych tj. prowizji, kosztów opakowania, transportu i ubezpieczenia, Wnioskodawca ma problem z ustaleniem stawki podatku VAT od usługi transportowej i usługi cięcia materiałów ujętych w załączniku nr 11 do ww. ustawy. W dniu 7 lutego 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od jednego z kontrahentów pismo, że do wszystkich faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 r. w których to fakturach usługa transportowa ujęta jest w stawce 23%, sporządzone zostaną korekty, gdyż usługa transportowa materiału z odwrotnym obciążeniem, powinna być ujęta również z odwróconym obciążeniem.

Usługi cięcia i transportu świadczone przez Wnioskodawcę a także dostawców Wnioskodawcy są ściśle związane z dostawami towarów. Niezbędność ta polega na tym, że odbiorcy Wnioskodawcy wymagają konkretnych parametrów (różnych długości i szerokości danego towaru) a także nie każdy z nich posiada własny transport. Zamówienie więc obejmuje oprócz konkretnych parametrów także usługę transportową. Wnioskodawca również zamawiając u dostawcy dany towar nie zawsze dysponuje własnym transportem aby go przywieść do swojego magazynu.

Przedmiotem zamówienia zarówno Wnioskodawcy jak i odbiorców Wnioskodawcy jest kompleksowa czynność świadczonych usług i jest to nieodłączny element dostaw lub nabycia towarów.

Umowy z dostawcami towarów i odbiorcami towarów są zawsze zawierane ze wskazaniem miejsca ich dostawy.

Składając zamówienie na towar u dostawcy Wnioskodawca ustala z nim w jakiej formie towar będzie odbierany - albo Wnioskodawca jedzie po niego własnym transportem albo zamawia towar wraz z usługą transportową i wówczas wskazuje mu miejsce dostawy tzn. adres magazynu Wnioskodawcy.

Odbiorca towaru Wnioskodawcy składając zamówienie na zakup towaru określa się czy towar odbierze osobiście z magazynu Wnioskodawcy czy zamawia towar wraz usługą transportową wskazując jednocześnie miejsce dostarczenia zamawianego towaru.

Przy składaniu zamówienia na towar, cena towaru nie obejmuje usługi cięcia i transportu.

Jeżeli Wnioskodawca zamawia towar u dostawcy wraz z usługą transportową to w czasie transportu towar jest własnością dostawcy. Natomiast jeżeli po zamówiony towar Wnioskodawca wysyła własny transport to towar jest własnością Wnioskodawcy od momentu wydania Wnioskodawcy towaru przez dostawcę z jego magazynu. Identycznie jest w sytuacji gdy odbiorca towaru Wnioskodawcy zamawia go z usługą transportową to towar w czasie transportu do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest własnością Wnioskodawcy natomiast jeżeli odbiorca własnym transportem odbiera towar z magazynu Wnioskodawcy to w czasie transportu jest on już jego własnością.

Od 1 stycznia 2014 r. art. 1 pkt 24 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35) wprowadzono do porządku prawnego art. 29a zawierający przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści wskazanego art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. – podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwot podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W świetle art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Natomiast przepis art. 78 Dyrektywy wskazuje, że do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT,
 2. koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Należy zauważyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Co istotne, aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną winna się ona składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), nie regulują kwestii czynności złożonych. Jednakże, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wyróżnić można kilka elementów składowych: dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, wykonywane przed sprzedażą cięcie ww. towarów, oraz transport sprzedawanych towarów (Wnioskodawca stwierdza bowiem we wniosku, że odbiorcy wymagają konkretnych parametrów - różnych długości i szerokości danego towaru - a także, że nie każdy z odbiorców posiada własny transport).

W przedmiotowej sprawie nie można uznać, że obróbka (cięcie) przed sprzedażą towarów i usługa transportu tych wyrobów stanowi cel sam w sobie i powinna ona być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy zgodnie ze złożonym przez nabywcę zamówieniem (łącznie z obróbką – cięciem i usługą transportu) związana jest z realizacją jednego zamówienia kontrahenta.

Wnioskodawca stwierdza, że sługi cięcia i transportu świadczone przez Wnioskodawcę są ściśle związane z dostawami towarów. Niezbędność ta polega na tym, że odbiorcy Wnioskodawcy wymagają konkretnych parametrów (różnych długości i szerokości danego towaru) a także nie każdy z nich posiada własny transport. Zamówienie więc obejmuje oprócz konkretnych parametrów także usługę transportową. Wnioskodawca również zamawiając u dostawcy dany towar nie zawsze dysponuje własnym transportem aby go przywieść do swojego magazynu.

Przedmiotem zamówienia zarówno Wnioskodawcy jak i odbiorców Wnioskodawcy jest kompleksowa czynność świadczonych usług i jest to nieodłączny element dostaw lub nabycia towarów.

W okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne - uznać należy dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z cięciem ww. towarów oraz usługą transportu tych towarów.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi ciecia sprzedanych towarów oraz usługi transportu tych towarów stanowią integralną część dostawy towaru. Wnioskodawca świadczy ww. usługi w związku ze sprzedażą towaru i służą one zrealizowaniu dostawy towaru zgodnie z zamówieniem nabywcy. Świadczenie ww. usług nie może być samodzielnym przedmiotem dostawy dla klienta. Zatem dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym są ww. usługi, które są ściśle powiązane z dostawą tych towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy wraz z tymi usługami jest obiektywnie jedną transakcją, jaką niewątpliwie jest dostawa ww. towarów. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z usługą obróbki, uzyskaniem atestu i usługą transportu tych towarów, nie powinna być dzielona dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzy jedną kompleksową dostawę.

W przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej dostawy.

Skoro kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to winny one wchodzić w podstawę opodatkowania i nie powinny być odrębnie fakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług.

Zatem wartość usługi cięcia wyrobów oraz usługi transportu tych wyrobów realizowane w związku ze sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na podstawie jednej umowy (stanowiące elementy transakcji dostawy towaru) zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towaru i powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla dostawy danego wyrobu.

W rezultacie, w omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania - jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tej czynności jest łączna wartość dostawy wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, usługi cięcia tych wyrobów oraz ich transportu.

W stosunku do całej transakcji zastosowanie mają przepisy w zakresie obowiązku podatkowego, stawki podatku, miejsca świadczenia czy podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku, które są właściwe dla dostawy danego rodzaju towaru.

Tak więc w przypadku gdy dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie opodatkowana na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (dla których podatnikiem jest nabywca) również świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie tej samej umowy (zamówienia) usługi cięcia tych wyrobów, ich transport (jako elementy transakcji zasadniczej) powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przez nabywcę. Dostawa towarów oraz ww. usługi powinny być udokumentowane jedną fakturą.

W konsekwencji w przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest nabywca, Wnioskodawca (dostawca) jest obowiązany wystawić zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT fakturę VAT, która nie zawiera:

 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Analogicznie należy wskazać, że skoro kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od Wnioskodawcy obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dokonywaną przez kontrahentów (dostawców) na rzecz Wnioskodawcy sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to winny one również wchodzić w podstawę opodatkowania należną z tytułu nabyć przez Wnioskodawcę i nie powinny być odrębnie fakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług.

Zatem wartość usługi cięcia i usługi transportu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (stanowiące elementy transakcji dostawy towaru skoro nie są świadczone na podstawie odrębnej umowy) zwiększają kwotę należną od nabywcy (Wnioskodawcy) z tytułu dostawy towaru i powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla dostawy tych wyrobów.

W rezultacie, w omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania - jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tej czynności jest łączna wartość dostawy wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, usługi transportu oraz usługi cięcia tych wyrobów.

W stosunku do całej transakcji zastosowanie mają przepisy w zakresie obowiązku podatkowego, stawki podatku, miejsca świadczenia czy podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku, które są właściwe dla dostawy danego rodzaju towaru.

Tak więc w przypadku gdy dokonywana przez kontrahentów Wnioskodawcy dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie opodatkowana na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (dla których podatnikiem jest nabywca) również świadczone przez kontrahentów Wnioskodawcy na podstawie tej samej umowy (zamówienia) usługi transportu i cięcia tych wyrobów (jako elementy transakcji zasadniczej) powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przez nabywcę. Dostawa towarów oraz ww. usługi powinny być udokumentowane jedną fakturą.

W konsekwencji w przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest nabywca, dostawca Wnioskodawcy jest obowiązany wystawić zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT fakturę VAT, która nie zawiera:

 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedając towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z usługą cięcia i/lub transportu, gdy usługi te nie są ujęte w cenie towaru lecz na fakturze występują jako pozycja faktury Wnioskodawca stosuje podatek VAT w wysokości 23%, należało uznać za nieprawidłowe.

Również stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymując fakturę zakupu towarów wraz z usługą cięcia i/lub transportu na odwrotne obciążenie wszystkich pozycji Wnioskodawca powinien otrzymać korektę tej faktury dotyczącą usługi cięcia i/lub transportu uwzględniającą 23% podatek VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 8 ww. ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Kwotę podatku naliczonego stanowi: kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy).

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W świetle powyższych przepisów obowiązek podatkowy w przypadku dostawy na rzecz Wnioskodawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z usługą cięcia i/lub transportu powstanie u Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT, tj. z chwilą dokonania dostawy towarów lub - jeśli przed tym momentem dokonano całości lub części zapłaty – z chwilą dokonania zapłaty w odniesieniu do tej części.

Odnosząc się natomiast do kwestii prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego stwierdzić należy, że przysługuje ono w zakresie wskazanym w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy w odniesieniu do kwoty podatku należnego, stanowiącego kwotę podatku naliczonego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy podatnikiem jest ich nabywca – art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy. Zatem w sytuacji gdy nabywane towary służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o ww. kwotę podatku naliczonego, o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 88 ustawy. Obniżenia takiego Wnioskodawca dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez Wnioskodawcę towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem, że Wnioskodawca uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Wnioskodawca ma ponadto wątpliwości czy w sytuacji, gdy dostawcy towarów nabywanych przez Wnioskodawcę nie wliczają kosztów cięcia towarów oraz kosztów transportu towarów do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych dostaw i opodatkowują cięcie i usługę transportu towarów przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 23%, to czy i kiedy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT).

Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika podatku od towarów i usług. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (tj. służą czynnościom zwolnionym od podatku VAT, lub czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

Odliczenie podatku naliczonego to przysługujące - zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczonych usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że podatnik w momencie zakupu określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Z powołanych przepisów wynika, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis art. 88 ustawy przewiduje sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W przypadku gdy wystąpią okoliczności określone w tym przepisie, podatnik w zasadzie nie ma możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jedno z takich wyłączeń zawarte jest w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

W niniejszej interpretacji stwierdzono już, że wykonywane przez Kontrahentów Wnioskodawcy usługi cięcia i transportu wyrobów, realizowane w związku ze sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (stanowiących elementy transakcji dostawy towarów) zwiększają kwotę należną od nabywcy (Wnioskodawcy) i powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla dostawy tych towarów.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, ponieważ są to towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, przedmiotowe dostawy podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia.

W konsekwencji w przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest nabywca, dostawca Wnioskodawcy obowiązany jest wystawić, zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, fakturę VAT na całość dokonanej dostawy (obejmującej dostawę towaru wraz z kosztami cięcia i kosztami transportu tego towaru), która nie zawiera:

 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zatem faktura dokumentująca przedmiotową transakcję (w tym sprzedaż związanych z dostawą wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT usług transportu i usług ciecia tych wyrobów) nie powinna zawierać stawki oraz kwoty podatku VAT. Tym samym w niniejszej sprawie występują okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, wykluczające możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług cięcia i transportu nabywanych wyrobów.

Zgodnie bowiem z powołanym przepisem art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w sytuacji gdy otrzyma fakturę zakupu towaru na odwrotne obciążenie wraz z usługą cięcia i/lub transportu opodatkowaną stawką 23% to VAT naliczony od usługi cięcia i/lub transportu Wnioskodawca odlicza w miesiącu wystawienia faktury i nie opodatkowuje tych usług, ponieważ uważa, że faktura jest wystawiona poprawnie i nie mam podstaw do samonaliczania podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

W przedmiotowym przypadku wystąpi bowiem sytuacja w której kontrahent Wnioskodawcy (sprzedawca) wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności, tj. w części dotyczącej usług cięcia i transportu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości jak rozliczyć usługę cięcia i/lub transportu towarów wymienionych załączniku nr 11 do ustawy o VAT, gdy na jednej fakturze jest zakup towaru z odwrotnym obciążeniem, towaru ze stawką 23% i usługa cięcia i/lub transportu dotycząca obu tych towarów.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie stwierdzono już, że wartość usługi cięcia wyrobów oraz usługi transportu tych wyrobów realizowane na podstawie jednej umowy (zamówienia) w związku ze sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (stanowiące elementy transakcji dostawy towaru) zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towaru i powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla dostawy tych wyrobów.

W rezultacie, bowiem w omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania - jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tej czynności jest łączna wartość dostawy wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, usługi cięcia tych wyrobów oraz ich transportu.

Tak więc w przypadku gdy dokonywana na rzecz Wnioskodawcy dostawa wyrobów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie opodatkowana na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (dla których podatnikiem jest nabywca) również świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi cięcia tych wyrobów, ich transport (jako elementy transakcji zasadniczej) powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przez nabywcę.

Jednocześnie w przypadku gdy dokonywana na rzecz Wnioskodawcy dostawa będzie dotyczyła wyrobów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 23 % (dla których podatnikiem jest dostawca) i będzie to dostawa mająca charakter świadczenia kompleksowego, to również świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi cięcia tych wyrobów, ich transport (jako elementy transakcji zasadniczej) powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji gdy dostawa na rzecz Wnioskodawcy dotyczy zakupu towarów z odwrotnym obciążeniem oraz zakupu towarów ze stawką 23% to usługi cięcia i transportu tych towarów dostawca powinien proporcjonalnie przyporządkować do tych rodzajów sprzedaży (opodatkowanej na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT i opodatkowanej stawką podatku VAT w wysokości 23%).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do usługi cięcia i/lub transportu należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% bez względu na rodzaj towaru którego dotyczy tj. opodatkowanego stawką 23% lub z odwrotnym obciążeniem, należało również uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie usług cięcia i transportu wskazanych we wniosku towarów stanowiących wraz z dostawą towaru świadczenie kompleksowe bo w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie i przedstawił własne stanowisko, a nie dotyczy natomiast usług palenia o których Wnioskodawca nadmienił w uzupełnieniu wniosku, bowiem w tym zakresie Wnioskodawca nie przedstawił wyczerpująco opisu stanu faktycznego, nie zadał pytania jak również nie przedstawił własnego stanowiska.

Końcowo należy zwrócić uwagę, iż analiza dokumentów dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.