IBPBI/1/415-886/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy możliwe jest dokonanie korekty przychodu z chwilą uzyskania potwierdzenia przyjęcia wystawionej faktury VAT korygującej?
IBPBI/1/415-886/14/ESZinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 30 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu należnego w związku z zakwestionowaniem przez kontrahenta wysokości należności wynikającej z faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu należnego w związku z zakwestionowaniem przez kontrahenta wysokości należności wynikającej z faktury. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 października 2014 r. Znak: IBPP2/443-760/14/KO, IBPBI/415-866/14/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2011 r. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi zgodnie z umową doradztwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Usługi polegały na doradztwie i przygotowywaniu sprawozdania rocznego dla przedsiębiorcy, który to sprawozdanie jest obowiązany złożyć do urzędu. Zgodnie z umową sprawozdanie zostało przygotowane i została wystawiona faktura. Kontrahent zakwestionował fakturę i odmówił zapłaty. Kontrahent zakwestionował istnienie roszczenia związanego z ww. fakturą. W tej sytuacji przedsiębiorca dokonał korekty faktury. Faktura została przyjęta przez kontrahenta. Faktura korygująca po otrzymaniu potwierdzenia została uwzględniona w deklaracji VAT za miesiąc otrzymania.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 27 października 2014 r. wskazano m.in., że:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę opodatkowane są tzw. podatkiem liniowym,
 • zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • faktura, o której mowa we wniosku została zarachowana jako przychód należny,
 • umowa doradztwa w przewozie towarów niebezpiecznych została zawarta w dwóch wariantach. Wariant pierwszy to umowa roczna z wypowiedzeniem w ostatnim miesiącu, przy czym brak wypowiedzenia przedłuża ją na okres kolejnego roku. Wariant drugi - bezterminowo.
 • zgodnie z zawartą umową, fakturowanie odbywa się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku przy okazji wykonania sprawozdania rocznego lub przy okazji sprawozdania rocznego i kontroli w ciągu roku,
 • na fakturach nie są wskazane okresy rozliczeniowe, lecz może być wskazywany rok którego faktura dotyczy,
 • z umowy nie wynika, kiedy powstaje przychód należny,
 • powodem kwestionowania faktury nie była nieprawidłowość, ani nienależyte wykonanie usługi, lecz odmowa dokonania zapłaty i nieprzyjęcie usługi.
 • wystawiając fakturę korygującą Wnioskodawca uznał, że można w tej sytuacji skorygować przychód o wartość wyrażoną w wystawionej fakturze korygującej,
 • Wnioskodawca wystawiając fakturę korygującą uznał, że kwoty są nienależne,
 • Wnioskodawca nie będzie dochodził kwot w żaden sposób,
 • kontrahent nie przyjął usługi bez podania przyczyny.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest dokonanie korekty przychodu z chwilą uzyskania potwierdzenia przyjęcia wystawionej faktury VAT korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, z chwilą uzyskania potwierdzenia przyjęcia wystawionej faktury VAT korygującej, możliwym jest zmniejszenie o jej wartość przychodu należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 1c ww. ustawy, określającego generalną zasadę momentu powstania przychodu podatkowego, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Zauważyć w tym miejscu należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „należny”. Zatem, należy dokonać jego interpretacji zgodnie z powszechnie przyjętym rozumieniem, odwołując się do słownikowego rozumienia tego pojęcia. Wg definicji słownikowej, należny to „przysługujący”, należący się komuś”. Z kolei czasownik „należeć się” oznacza tyle co „przysługiwać komuś”, „stanowić dług”, powinność”, zapłatę” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Przychody należne – niejasność potrzeba zmian. Lex). Kwota należna najbardziej odpowiada określeniu długu (pieniężnego). Zatem kwota należna powstaje wówczas, gdy po stronie dłużnika powstaje obowiązek świadczenia. Od tego czasu możemy w zasadzie mówić o przychodzie (A .Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 10, art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex).

W konsekwencji uznać należy, że przysługująca podmiotowi gospodarczemu (osobie fizycznej) zapłata za wykonaną usługę, stanowi kwotę należną w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika m.in., że w związku z wykonaniem usługi wynikającej z umowy doradztwa w przewozie towarów niebezpiecznych i sporządzeniem sprawozdania rocznego dla przedsiębiorcy w roku 2011 Wnioskodawca wystawił fakturę, a przychód z niej wynikający zarachował jako przychód należny. Kontrahent zakwestionował fakturę i odmówił zapłaty. Powodem zakwestionowania faktury nie była nieprawidłowość, ani nienależyte wykonanie usługi, lecz odmowa dokonania zapłaty i nie przyjęcie usługi bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą, uznając, że kwoty określone w fakturze pierwotnej są nienależne. Przy czym, Wnioskodawca nie będzie dochodził ww. należności od kontrahenta.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, przychód uzyskiwany z pierwotnie wystawionej faktury VAT, nie był przychodem należnym, w związku z czym Wnioskodawca wystawił kontrahentowi fakturę korygującą, to koniecznym stało się dokonanie stosownej korekty tej kategorii podatkowej. Z tego też względu, korekta przychodu należnego, może zostać dokonana w momencie potwierdzenia przyjęcia przez kontrahenta Wnioskodawcy faktury korygującej, jednakże skutki tej korekty winny zostać odniesione wstecz do okresu zaewidencjonowania przychodu wynikającego z pierwotnie wystawionej faktury (wykazania przychodu należnego). Jeżeli bowiem wystawiona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny (nienależny przychód), to skutkowało to zadeklarowaniem i zapłatą podatku dochodowego w nieodpowiedniej wysokości.

Korekta ta nie generuje przy tym nowego momentu powstania przychodu, lecz odnosi się do przychodu uprzednio wykazanego w ewidencji księgowej na podstawie wystawionej faktury. Nieprawidłowości te powinny zatem zostać skorygowane w odpowiednim okresie sprawozdawczym, tj. w okresie, w którym pierwotnie wykazano przychód należny z określonej transakcji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.