IBPB-1-2/4510-901/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przeszłości obniżony o kwoty należne Spółce X na podstawie zasad ogólnych u.p.d.o.p., t.j. w dacie, w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)
IBPB-1-2/4510-901/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. konsorcjum
 3. moment powstania przychodów
 4. przedsięwzięcia wspólne
 5. przychód
 6. transfery
 7. umowa
 8. środki finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przeszłości obniżony o kwoty należne Spółce X w dacie, w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przeszłości obniżony o kwoty należne Spółce X w dacie, w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca z siedzibą w Polsce i Spółka X z siedzibą we Włoszech (dalej razem: „Spółki”, „Członkowie konsorcjum”) są spółkami powiązanymi należącymi do grupy kapitałowej X.

Spółki, działając w ramach konsorcjum, zawarły z Y S.A. umowę (dalej: „Umowa”) na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokich prędkości (dalej: „EZT”) i usługi związane z tą dostawą.

Zakres prac do wykonania przez Spółki oparty na umowie z Y S.A. został podzielony na 3 specyficzne i odrębne etapy (dalej: „Etap”):

 • Etap I - wytworzenie i dostawa 20 EZT,
 • Etap II - budowa warsztatów utrzymania wraz z infrastrukturą,
 • Etap III - świadczenie usług utrzymania EZT podczas ich eksploatacji.

Wynagrodzenie za każdy z etapów zostało określone w Umowie oddzielnie. Początkowo, zaoferowane przez Spółki wynagrodzenie wynosiło odpowiednio:

 • 440 mln EUR za Etap I,
 • 30 mln EUR za Etap II,
 • 235 mln EUR za Etap III,

W celu zwiększenia szans na zawarcie Umowy, Spółki działając jako konsorcjum musiały obniżyć pierwotnie zaoferowaną cenę za Etap I o 40 mln EUR („Umowne Zmniejszenie Wynagrodzenia”). Wynagrodzenie za Etapy II i III nie mogło natomiast zostać zmienione, tj. na moment negocjowania i podpisania Umowy konsorcjum nie mogło proporcjonalne zmniejszyć wynagrodzenia za każdy z etapów w celu odzwierciedlenia ekonomicznego efektu Umownego Zmniejszenia Wynagrodzenia na wszystkie 3 Etapy. Pomimo że całkowity oczekiwany zysk z tytułu realizacji Kontraktu pozostał satysfakcjonujący, Umowne Zmniejszenie Wynagrodzenia dotyczyło tylko Etapu I projektu, więc wpłynęło jedynie na przychody oraz zysk Spółki X. Poskutkowało to redukcją marży brutto Spółki X prawie do 0%, podczas gdy Spółka utrzymała dodatnią marżę brutto z tytułu realizacji Etapu II i Etapu III.

Mając na uwadze, że: (i) Wnioskodawca i Spółka X działają jako konsorcjum i (ii) bez zmniejszenia ceny za Etap I zawarcie Umowy z Y S.A. mogłoby zostać zagrożone, Spółki uznały, że Umowne Zmniejszenie Wynagrodzenia powinno zostać rozłożone pomiędzy Wnioskodawcę i Spółkę X tak, aby każdy z tych podmiotów mógł osiągnąć standardową marżę w ramach przypisanego mu zakresu prac.

W ramach analizy różnych scenariuszy wzięto pod uwagę okoliczność, że alokacja Umownego Zmniejszenia Wynagrodzenia pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką X realizuje zasady rynkowe, tj. rozwiązanie jest takie, jakie przyjęłyby podmioty niezależne.

W rezultacie, w celu zapewnienia rynkowego poziomu marż Członków konsorcjum i uczestnictwa przez każdą ze Spółek w korzyściach i ryzykach wynikających z Umowy w odpowiednim zakresie, następujące kwoty zostaną alokowane do Wnioskodawcy i Spółki X w ramach Umownego Zmniejszenia Wynagrodzenia:

 • 23,47 mln EUR do pokrycia przez Wnioskodawcę,
 • 16,53 mln EUR do pokrycia przez Spółkę X.

Spółki postanowiły zawrzeć umowę konsorcjum (dalej: „Umowa konsorcjum”), która potwierdza działania dokonane przez Spółki jako członków konsorcjum. W myśl projektowanych warunków Umowy konsorcjum, Wnioskodawca zostanie wyznaczony liderem konsorcjum, a Spółki wyrażą zgodę na ich reprezentowanie przed Y S.A. i stronami trzecimi przez Wnioskodawcę w zakresie wszelkich kwestii związanych z wykonaniem Umowy.

Na podstawie Umowy konsorcjum, obszary odpowiedzialności i obowiązki związane z każdym z etapów wykonania Umowy będą rozkładały się następująco:

 • Spółka X będzie odpowiedzialna za wytworzenie i dostawę EZT (Etap I),
 • Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za prace związane z realizacją Etapów II i III.

Każda ze Spółek będzie fakturowała Y S.A. za te prace, za które jest odpowiedzialna w ramach poszczególnych Etapów. Obecnie, Spółka wystawiła faktury opiewające na część wynagrodzenia należnego od Y S.A. Pozostała część zostanie zafakturowana w przyszłości. Na podstawie Umowy konsorcjum, jakiekolwiek uzyskane korzyści bądź poniesione koszty związane z przypisanym Członkowi konsorcjum zakresem prac są uzyskiwane lub ponoszone przez tego Członka konsorcjum z wyjątkiem sytuacji, w której Członek konsorcjum będzie otrzymywał korzyści lub ponosił koszty niezgodnie z warunkami rynkowymi. W takiej sytuacji, Spółki dokonają niezbędnych działań, w celu zapewnienia, że korzyści każdej ze stron będą odpowiadały warunkom rynkowym. W szczególności, ze względu na konieczność zmniejszenia wynagrodzenia za prace w ramach Etapu I i w celu umożliwienia efektywnej alokacji konsekwencji wspólnej decyzji Członków konsorcjum o zaakceptowaniu redukcji wynagrodzenia od Y S.A., Spółki doszły do porozumienia w zakresie rozłożenia ciężaru Umownego Zmniejszenia Wynagrodzenia między Wnioskodawcą i Spółką X.

W związku z powyższym, Spółki uzgodniły, że Wnioskodawca przekaże Spółce X 23,47 mln EUR. Ze względu na fakt, że kwota zostanie wypłacona jednorazowo z góry, Spółki uzgodniły, że zostanie ona zredukowana do 20,15 mln EUR (aby odzwierciedlić wartość pieniądza w czasie). Ze względu na specyfikę opodatkowania VAT świadczeń między członkami konsorcjów, Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej tego tematu. W indywidualnej interpretacji, którą Spółka otrzymała wskazano, że transfer środków pieniężnych powinien być udokumentowany na podstawie faktury. W konsekwencji, transfer środków pieniężnych zostanie udokumentowany fakturą VAT.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: „MSR”) i zawartymi w nich regułami dotyczącymi rozpoznawania przychodów (w szczególności MSR nr 18 i 11), Spółka X i Wnioskodawca prezentują stanowisko, że transfer środków powinien nastąpić w postaci korekty przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przeszłości obniżony o kwoty należne Spółce X na podstawie zasad ogólnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), t.j. w dacie, w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości wynikającej z faktur wystawionych dla Y S.A. w przeszłości obniżony o kwoty należne Spółce X na podstawie zasad ogólnych u.p.d.o.p., t.j. w dacie w której Spółka dokonała całkowitego lub częściowego wykonania usługi na rzecz Y S.A., nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., przychody związane z działalnością gospodarczą obejmują także przychody należne (choćby nie zostały otrzymane). W świetle art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., przychód powstaje w dacie wykonania lub częściowego wykonania usługi, ale nie później niż w dacie wystawienia faktury lub płatności za usługi.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Spółka świadczy usługi na rzecz Y S.A. na podstawie Umowy. Część wynagrodzenia zafakturowanego dla Y S.A. jest należnością Spółki X na podstawie wzajemnych porozumień między Spółką X i Wnioskodawcą. W związku z tym, tylko część płatności Y S.A., czyli ta, która faktycznie jest należna Wnioskodawcy stanowi przychód podatkowy Spółki.

Z powyższego wynika, że Spółka powinna rozpoznać przychód z Umowy z Y S.A. w wysokości wynikającej z faktur już wystawionych obniżonej o część płatności, która ma zostać przetransferowana na rzecz Spółki X proporcjonalnie do całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę za prace Etapu w ramach II i III (zgodnie z porozumieniem Członków konsorcjum). Ten przychód powinien być rozpoznawany na podstawie ogólnych reguł zawartych w art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., t.j. w dniu, w którym usługi zostały całkowicie lub częściowo wykonane na rzecz Y S.A., ale nie później niż w dacie wystawienia faktury lub otrzymania płatności za te usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 (zdarzenie przyszłe) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.