1462-IPPP3.4512.956.2016.2.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przedmiotowej sprawie prawidłowo uznano, że dochodzi do dostawy kompletnego serwera nieobjętego mechanizmem odwrotnego obciążenia, którego procesor stanowi jedynie część składową, a tym samym Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek opodatkowania dostawy serwera komputerowego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 13 marca 2017 r. (data wpływu 15 marca 2017 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 27 lutego 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 6 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy procesorów, które będą częścią składową serwerów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy procesorów, które będą częścią składową serwerów. Wniosek został uzupełniony w dniu 13 marca 2017 r. (data wpływu 15 marca 2017 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 27 lutego 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 6 marca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. nr 2024), na mocy której rozszerzeniu ulega katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz Załącznikiem nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z 2011 roku), zwanej dalej „Ustawą o VAT”, w brzmieniu nadanym im przez ustawę zmieniającą, mechanizmem odwrotnego obciążenia objęta zostanie również dostawa „Elektronicznych układów scalonych - wyłącznie procesorów – PKWiU ex 26.11.30.0”.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej dokonuje dostawy serwerów komputerowych, jak również części zamiennych oraz części składowych, w tym procesorów. Dostawy są dokonywane na rzecz prowadzących działalność gospodarczą podmiotów krajowych, zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług.

Zasadą jest, że wnioskodawca dokonuje oceny statusu podatkowego swoich klientów na bieżąco, na podstawie weryfikacji przekazanych przez klientów dokumentów rejestrowych oraz kontroli podmiotów w wyszukiwarce „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na stronie www.mf.gov.pl.

Wnioskodawca nie planuje zmiany zakresu prowadzonej działalności ani sposobu realizacji zamówień w najbliższej przyszłości, a w szczególności w okresie następującym bezpośrednio po zmianie przepisów Ustawy o VAT, o których mowa wyżej.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności realizuje dostawy serwerów w oparciu o bezpośrednie umowy z klientami lub o zamówienia.

Zamówienie i realizacja dostawy dokonywana jest najczęściej za pośrednictwem portalu internetowego B2B (Business to Business), który zapewnia klientowi dowolną, indywidualnie dopasowaną konfigurację sprzętu - także pojedynczej sztuki. System ten pozwala Klientom na wybór optymalnego serwera pod względem paramentów oraz ceny.

Korzystając z portalu klient komponuje serwer (z elementów składowych takich jak procesor, karty pamięci, dysk, obudowa i tym podobne). Zamawiający otrzymuje towar kompletny i zdatny do bezpośredniego użycia. Wnioskodawca składa bowiem zamówienie na produkcję sprzętu według specyfikacji określonej przez klienta do odpowiedniej spółki produkcyjnej. Pomimo, iż zamawiający otrzymuje kompletny produkt, to w związku z powyżej opisanym sposobem zamawiania towarów, na fakturze sprzedaży wymienione są osobno wszystkie elementy składowe serwera. Każdy z elementów (w tym również procesor) jest osobną linią faktury, posiadającym swoją cenę. Dostawy dokonywane są w sposób wynikający z zamówienia, jednak mogą być również realizowane partiami.

Dzięki portalowi internetowemu klient ma możliwość dokonywania zamówień w dowolny sposób i w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zatem nie można wykluczyć sytuacji, w której ten sam klient składa dwa lub więcej zamówień jednego dnia.

Sprzedaż serwerów może być też oparta o umowę, w której jest określona specyfikacja sprzętu lub o zamówienie.

Zapłata za dostawę serwera następuje na podstawie faktury VAT, odnoszącej się do konkretnego zamówienia klienta, zawierającej jak wskazano wcześniej wszystkie elementy składowe oraz ewentualnie dodatkową gwarancję czy akcesoria.

Spółka realizuje również dostawy samych części na podstawie osobno tworzonych zamówień, w takich przypadkach wymienione na fakturze procesory nie będą stanowiły części składowej konkretnego serwera, będą natomiast sprzedawane jako osobny towar.

Spółka:

 1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 2. realizowana przez niego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. nabywcami serwerów są krajowi zarejestrowani, czynni podatnicy VAT.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, że pytanie dotyczy zakupu przez klienta serwerów kompletnych i zdatnych do użytku, w momencie ich nabycia, których cześć składową stanowi procesor.

Nabywane od Wnioskodawcy przez jego klientów serwery komputerowe należy klasyfikować do jednego z poniższych kodów PKWiU:

 • 26.20.13.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
 • 26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż procesora stanowiącego część składową konkretnego serwera produkowanego na podstawie specyfikacji klienta będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT, w sytuacji gdy procesor będzie wymieniony jako osobna pozycja na fakturze?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym wyżej stanie faktycznym dochodzi do dostawy kompletnego serwera, którego procesor stanowi jedynie część składową. Tym samym przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT dotyczy wyłącznie procesorów sprzedawanych oddzielnie, które stanowią przedmiot osobnej dostawy.

Zgodnie bowiem z brzmieniem ustawy zmieniającej Ustawę o VAT z dnia 1 grudnia 2016 roku, poz. 28 Załącznika nr 11 do Ustawy otrzymuje brzmienie „ex 26.11.30.0 Elektroniczne Układy Scalone - wyłącznie procesory”. Tym samym mechanizmem odwrotnego obciążenia określonym w art. 17 ust. 1 pkt 7 zostanie objęta jedynie dostawa towarów klasyfikowanych do powyższego grupowania PKWiU.

Przepisem tym, co do zasady, nie będą zaś objęte sytuacje, w którym dostawa dotyczy kompletnego urządzenia, którego jedynie częścią składową stanowi procesor, a samo urządzenie nie jest klasyfikowane bezpośrednio do jednej z pozycji wymienionej w Załączniku nr 11 do Ustawy o VAT.

O sposobie opodatkowania dostawy kompletnego urządzenia nie może decydować ani sposób dokonywania zamówienia, ani sposób w jaki została wystawiona faktura. Przedmiotem dostawy pozostaje bowiem kompletne urządzenie bez względu na to jak wygląda specyfikacja zamówienia czy faktura. Istotna jest bowiem wola i cel stron zawierających transakcję oraz rzeczywisty sposób jej realizacji.

W opisanym wyżej stanie faktycznym intencją klienta jest zakup urządzenia, kompletnego i zdatnego do użycia w momencie dostawy, a składającego się ze ściśle określonych części składowych, w tym z procesora. Urządzenie jest zamawiane przez Wnioskodawcę w fabryce zgodnie ze specyfikacją zamówienia, a przedmiotem dostawy jest kompletne urządzenie gotowe do użycia. Takie urządzenie jest zatem dostarczane do odbiorcy końcowego.

Jeżeli powyższe urządzenie, zamówione przez klienta nie mieści się w katalogu zawartym w Załączniku nr 11 do Ustawy o VAT, to nie stosuje się do dostawy tego urządzenia przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT.

Sam opis na fakturze nie może zmieniać rzeczywistego obrazu transakcji, przedmiotu umowy czy intencji stron.

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem Wnioskodawcy dostawa serwera, którego część składową stanowi procesor, nie podlega odwrotnemu obciążeniu, również w przypadku, gdy części składowe komputera są wymienione jako osobne pozycje na fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy (art. 17 ust. 1d ustawy).

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy (art. 17 ust. 1e ustawy).

Z kolei w myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024) rozszerzył się katalog towarów wobec których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. W nowym brzmieniu, wśród ww. towarów znalazła się dostawa „Elektronicznych układów scalonych – wyłącznie procesorów”, znajdująca się w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU ex 26.11.30.0.

Tak więc, art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, zgrupowanych pod symbolem PKWiU ex 26.11.30.0 – elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory, jeżeli dostawa tych towarów dokonana na rzecz jednego nabywcy przez jednego dostawcę w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy, bez kwoty podatku, kwotę 20 000 zł. Jednocześnie, do transakcji musi dochodzić pomiędzy dwoma podatnikami VAT czynnymi, a dostawy towarów nie mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i w art. 122 ustawy. Przy czym, ponieważ symbole dotyczące towarów z poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy zawierają dodatkowe oznaczenie „ex” to oznacza to, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, że zakres wyrobów lub usług znajdujący się w tej pozycji jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej dokonuje dostawy serwerów komputerowych, jak również części zamiennych oraz części składowych, w tym procesorów. Dostawy są dokonywane na rzecz prowadzących działalność gospodarczą podmiotów krajowych, zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności realizuje dostawy serwerów w oparciu o bezpośrednie umowy z klientami lub o zamówienia.

Zamówienie i realizacja dostawy dokonywana jest najczęściej za pośrednictwem portalu internetowego B2B (Business to Business), który zapewnia klientowi dowolną, indywidualnie dopasowaną konfigurację sprzętu - także pojedynczej sztuki. System ten pozwala Klientom na wybór optymalnego serwera pod względem paramentów oraz ceny.

Korzystając z portalu klient komponuje serwer (z elementów składowych takich jak procesor, karty pamięci, dysk, obudowa i tym podobne). Zamawiający otrzymuje towar kompletny i zdatny do bezpośredniego użycia. Wnioskodawca składa bowiem zamówienie na produkcję sprzętu według specyfikacji określonej przez klienta do odpowiedniej spółki produkcyjnej. Pomimo, iż zamawiający otrzymuje kompletny produkt, to w związku z powyżej opisanym sposobem zamawiania towarów, na fakturze sprzedaży wymienione są osobno wszystkie elementy składowe serwera. Każdy z elementów (w tym również procesor) jest osobną linią faktury, posiadającym swoją cenę. Dostawy dokonywane są w sposób wynikający z zamówienia, jednak mogą być również realizowane partiami.

Dzięki portalowi internetowemu klient ma możliwość dokonywania zamówień w dowolny sposób i w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zatem nie można wykluczyć sytuacji, w której ten sam klient składa dwa lub więcej zamówień jednego dnia.

Sprzedaż serwerów może być też oparta o umowę, w której jest określona specyfikacja sprzętu lub o zamówienie.

Zapłata za dostawę serwera następuje na podstawie faktury VAT, odnoszącej się do konkretnego zamówienia klienta, zawierającej jak wskazano wcześniej wszystkie elementy składowe oraz ewentualnie dodatkową gwarancję czy akcesoria.

Spółka realizuje również dostawy samych części na podstawie osobno tworzonych zamówień, w takich przypadkach wymienione na fakturze procesory nie będą stanowiły części składowej konkretnego serwera, będą natomiast sprzedawane jako osobny towar.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizowana przez niego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto, nabywcami serwerów są krajowi zarejestrowani, czynni podatnicy VAT.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy zakupu przez klienta serwerów kompletnych i zdatnych do użytku, w momencie ich nabycia, których cześć składową stanowi procesor.

Nabywane od Wnioskodawcy przez jego klientów serwery komputerowe należy klasyfikować do jednego z poniższych kodów PKWiU: 26.20.13.0 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone oraz 26.20.14.0 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy sprzedaż procesora stanowiącego część składową konkretnego serwera produkowanego na podstawie specyfikacji klienta będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia, w sytuacji gdy procesor będzie wymieniony jako osobna pozycja na fakturze.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży jednego kompletnego produktu jakim jest serwer komputerowy. Jak bowiem sam wskazał Wnioskodawca, klient korzystając z portalu komponuje serwer komputerowy. Zakup przez klienta dotyczy serwerów kompletnych i zdatnych do użytku, w momencie ich nabycia, których część składową stanowi procesor. Nabywane od Wnioskodawcy przez klientów serwery komputerowe należy klasyfikować do jednego z kodów PKWiU: 26.20.13.0 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone oraz 26.20.14.0 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów.

Zatem, skoro przedmiotem transakcji realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz klientów jest kompletny i zdatny do użytku serwer klasyfikowany według kodów PKWiU 26.20.13.0 oraz 26.20.14.0, tj. jako towar niewymieniony w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy, jego dostawa powinna być rozliczana według właściwego opodatkowania dla kompletnego serwera. W konsekwencji, do dostawy procesora, który będzie elementem składowym niezbędnym do funkcjonowania całego serwera produkowanego na podstawie specyfikacji klienta, niewymienionego w poz. 28 załącznika nr 11 do ustawy, nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1 – 18, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
  1. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub
  2. w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
  - wyrazy "metoda kasowa";
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie".

Zauważyć należy, że z treści ww. art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy, jednoznacznie wynika, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Podkreślić należy, że faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa krajowego. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zaistniałe zdarzenie gospodarcze, a elementy formalne faktury, wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy, mają znaczenie dowodowe.

Treść ww. art. 106e ust. 1 ustawy określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Są to elementy obligatoryjne, których podanie ma przede wszystkim cel fiskalny. Służą one bowiem do prawidłowego zidentyfikowania dla celów podatkowych strony podmiotowej danej transakcji, rodzaju transakcji, jak również wartości służących do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w kwotach bezwzględnych. Podmiot zobowiązany do wystawienia faktury powinien precyzyjnie określić rodzaj „fakturowanej” czynności, tj. podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Źródłem tego obowiązku jest aktualnie art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy.

Z treści złożonego wniosku wynika, że pomimo, że zamawiający otrzymuje kompletny produkt to na fakturze sprzedaży wymienione są osobno wszystkie elementy składowe serwera. Każdy z elementów (w tym również procesor) jest osobną linią faktury, posiadającym swoją cenę.

Odnosząc się do ww. kwestii ujęcia opisanej dostawy na fakturze wskazać należy, że w niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży, jak wyżej stwierdzono, jest jeden produkt w postaci kompletnego serwera komputerowego, który nie został wymieniony w poz. 28 załączniku nr 11 do ustawy. Zatem, należna zapłata (cena) za dostawę danego towaru powinna być udokumentowana wystawieniem faktury, w której w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca dostawy danego towaru. Umieszczenie na fakturze w części przeznaczonej na nazwę (rodzaj) towaru lub usługi osobno wszystkich elementów składowych serwera pomimo, że przedmiotem sprzedaży jest kompletny produkt sugeruje, że przedmiotem sprzedaży jest kilka odrębnych towarów, a nie jeden kompletny produkt. W konsekwencji, na fakturze dokumentującej taką sprzedaż – a precyzyjniej rzecz ujmując, w tej jej części, która odzwierciedla elementy obligatoryjne w świetle przepisów prawa – Wnioskodawca powinien wykazać tylko jedną pozycję określającą sprzedaż serwera komputerowego, nie zaś jego elementów składowych.

Mając jednak na uwadze, że w przedmiotowej sprawie prawidłowo uznano, że dochodzi do dostawy kompletnego serwera nieobjętego mechanizmem odwrotnego obciążenia, którego procesor stanowi jedynie część składową, a tym samym Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek opodatkowania dostawy serwera komputerowego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że analiza prawidłowości klasyfikacji sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tut. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Wskazać należy, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem sprzedawanych towarów. W związku z powyższym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane w złożonym wniosku. W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji towarów będących przedmiotem wniosku, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę, tj. 26.20.13.0 oraz 26.20.14.0.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.