0114-KDIP1-2.4012.249.2018.2.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od zleceniobiorcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.) oraz w dniu 11 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od zleceniobiorcy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od zleceniobiorcy. Wniosek został uzupełniony w dniu 10 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.) oraz w dniu 11 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski, jest częścią grupy kapitałowej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej ‘VAT’). Zakres działalności Spółki obejmuje przede wszystkim budownictwo obiektów o charakterze infrastrukturalnym, w tym dróg, tuneli, wiaduktów, mostów, estakad, lotnisk, parkingów, a także budownictwo mieszkaniowe i użytkowe.

Wnioskodawca jest właścicielem blachownic oraz klatek rusztowaniowych, które stanowią materiały służące do wielokrotnego wykorzystania w trakcie realizacji różnych projektów budowlanych. W Spółce blachownice oraz klatki rusztowaniowe znajdują zastosowanie co do zasady przy budowie mostów. Służą one do podparcia konstrukcji nośnej przy wybudowaniu przęsła mostu (stanowią pewnego rodzaju rusztowanie podpierające przęsło mostu w trakcie jego budowy). Zarówno blachownice, jak i klatki rusztowaniowe nie są wbudowywane na stałe w żadną konstrukcję obiektu budowlanego i nie pozostają na stałe w obiekcie budowlanym po zakończeniu budowy. Po wybudowaniu przęsła mostu, blachownice oraz klatki rusztowaniowe są zdejmowane, demontowane i zabierane do wykorzystania w trakcie realizacji kolejnej budowy. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe będące w posiadaniu Wnioskodawcy mają charakter uniwersalny, stanowią element systemowy i powtarzalny, co oznacza, że generalnie mogą być wykorzystane na kolejnej budowie bez dokonywania ich spawania. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe są wykorzystywane w trakcie budowy obiektu budowlanego zgodnie z projektem technologicznym, dostosowanym do każdej konkretnej budowy. Projekt technologiczny może wskazywać przykładowo: sposób ustawienia blachownie oraz klatek rusztowaniowych, zachowanie odpowiednich odległości w ustawieniu blachownie oraz klatek rusztowaniowych przy podparciu konstrukcji nośnej przęsła mostu. W celu realizacji projektu technologicznego może zaistnieć konieczność dokonania spawania blachownie oraz klatek rusztowaniowych w celu ich wykorzystania w toku budowy obiektu, ale nie jest to warunek występujący każdorazowo. Konkretny projekt technologiczny wskazuje, czy uniwersalne blachownice oraz klatki rusztowaniowe muszą zostać pospawane w celu jego wykorzystania w trakcie danej budowy. Ponadto, ze względu na fakt, że niektóre elementy blachownic oraz klatek rusztowaniowych mogą ulec zużyciu lub zniszczeniu w trakcie ich eksploatacji na budowie, może zaistnieć konieczność dokonania ich naprawy (remontu) polegającej (-go) m.in. na spawaniu, czy też czyszczeniu za pomocą szlifierki.

Spółka podpisała z kontrahentem (dalej także: ‘zleceniobiorca’, ‘podmiot świadczący’), zlecenie na usługę spawania stalowych elementów blachownic (stanowiących własność Spółki) według dokumentacji technologicznej. Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż dokonywana przez zleceniobiorcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT. W ramach przedmiotowego zlecenia, kontrahent dokonał spawania stalowych elementów blachownie oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych. Celem prac realizowanych przez kontrahenta dotyczących elementów blachownie oraz klatek rusztowaniowych było ich dostosowanie do realizacji budowy danego mostu, przy jednoczesnym nadaniu - zarówno blachownicom, jak i klatkom rusztowaniowym - charakteru uniwersalności do ich wykorzystania na innych budowach. Dokumentację technologiczną zleceniobiorcy dostarczył Wnioskodawca. W zakresie dotyczącym blachownic - zleceniobiorca wykonał (na zapleczu budowy prowadzonej przez Wnioskodawcę) usługę polegającą na: malowaniu, spawaniu oraz przecinaniu stalowych elementów konstrukcyjnych blachownie na placu budowy. W zakresie klatek rusztowaniowych - kontrahent wykonał usługę polegającą na czyszczeniu klatek za pomocą szlifierki, remontu i spawaniu stalowych części klatki rusztowania na placu budowy. Zleceniobiorca przygotował gotowe elementy konstrukcyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w zleceniu. Odpowiednie przytwierdzenie i ustawienie gotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych jako podpór konstrukcji nośnej przy budowie przęsła mostu leżało po stronie Wnioskodawcy. Prace polegające na odpowiednim przytwierdzeniu i ustawieniu gotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych zostały wykonane siłami własnymi Wnioskodawcy lub przy pomocy podwykonawców, innych niż zleceniobiorca. Zadaniem zleceniobiorcy było jedynie przygotowanie (zespawanie) gotowych blachownic oraz naprawa stalowych klatek rusztowaniowych w celu ich wykorzystania przez Wnioskodawcę na placu budowy. Zleceniobiorca nie uczestniczył w pracach polegających na ustawieniu blachownic oraz klatek rusztowaniowych jako podpór konstrukcji nośnej przy budowie przęsła mostu. Zdjęcie, demontaż oraz zabranie blachownic i klatek rusztowaniowych z placu budowy dokonywane jest siłami własnymi Wnioskodawcy lub przy pomocy podwykonawców, innych niż zleceniobiorca.

Zleceniobiorca wystawił na Wnioskodawcę fakturę z dnia 31 stycznia 2018 r. dokumentującą realizację wyżej wymienionych czynności z zastosowaniem 23% stawki VAT. Z uwagi na fakt, że faktura z tytułu wykonania powyższych czynności została wystawiona przez kontrahenta z wykazanym podatkiem VAT, Spółka powzięła wątpliwość w zakresie prawa do odliczenia VAT z takiej faktury. W przypadku przedmiotowej faktury nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek z art. 88 Ustawy o VAT, wykluczających możliwość odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do zleceniobiorcy aby wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: ‘GUS’) z wnioskiem o sklasyfikowanie usług spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych do odpowiedniego symbolu PKWiU. Pismem z dnia 14 marca 2018 r., GUS zaklasyfikował powyższe czynności do symbolu PKWiU 43.99.20.0 „Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań”.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu o wskazanie czy usługi udokumentowane fakturami, o których mowa w pytaniu Wnioskodawca nabywa w celu świadczenia usługi wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz innego (kolejnego) podmiotu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Usługa wykonana na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych (stanowiących własność Wnioskodawcy) – nabyta została przez Spółkę w celu przygotowania przedmiotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych, do wykorzystania w trakcie świadczenia przez Spółkę usług budowlanych, wymienionych w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, na rzecz podmiotów trzecich.
 • Opisane w stanie faktycznym, zespawane blachownice oraz klatki rusztowaniowe są wykorzystywane do realizacji usługi budowlanej polegającej na budowie mostu (wymienionej w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do Ustawy o VAT) na rzecz podmiotu trzeciego. Spółka planuje wykorzystanie zespawanych blachownie oraz klatek rusztowaniowych w trakcie świadczenia w przyszłości usług budowlanych (wymienionych w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do Ustawy o VAT), polegających na budowie mostów, na rzecz innych kolejnych podmiotów trzecich.
 • Ponadto, Spółka wyjaśniła, że zespawane blachownice oraz klatki rusztowaniowe, wykorzystywane obecnie w trakcie budowy mostu, po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdjęte w całości, bez usuwania spawania wykonanego przez kontrahenta. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe (bez usuwania spawania i bez konieczności wykonywania ponownego ich spawania) mogą zostać w przyszłości wykorzystywane do świadczenia usług budowlanych (wymienionych w pozycji 2 – 48 Załącznika nr 14 do Ustawy o VAT), polegających na budowie mostów na rzecz innych kolejnych podmiotów trzecich.
 • Celem Spółki jest optymalne i wielokrotne wykorzystanie blachownie oraz klatek rusztowaniowych, stanowiących własność Spółki, w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Wykonane usługi na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych przez kontrahenta, nadały im charakter uniwersalny, pozwalający na ich wielorazowe użycie w trakcie realizacji usług budowlanych obecnie i w przyszłości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury od zleceniobiorcy w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm„ dalej: Ustawa o VAT) „opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Należy zauważyć, że rozliczenia Spółki i podmiotu świadczącego usługę polegającą na wykonaniu spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych (wymienioną w poz. 42 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT), mieszczą się w zakresie czynności opodatkowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT. Czynności realizowane przez kontrahenta na podstawie zawartego zlecenia, stanowią czynności odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że zleceniobiorca wykonał usługi budowlane (wymienione w poz. 42 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT) za wynagrodzeniem otrzymanym od Spółki.

Spółka nabywając usługi od zleceniobiorcy, nabyła je we własnym imieniu, i na własną rzecz, w celu dostosowania blachownic i klatek rusztowaniowych (stanowiących własność Wnioskodawcy) do realizacji budowy danego mostu, przy jednoczesnym nadaniu blachownicom oraz klatkom rusztowaniowym charakteru uniwersalnego, do ich wykorzystania na innych budowach. Spółka dokonała bowiem naprawy blachownic oraz stalowych klatek rusztowaniowych - mając na uwadze ich wielokrotne zastosowanie - z własnej inicjatywy i na własny koszt. Zlecenie przez Spółkę spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych było niezależne od realizowanego przez Spółkę kontraktu budowlanego, o czym świadczy zamiar Wnioskodawcy wielokrotnego wykorzystania na innych budowach posiadanych blachownic i klatek rusztowaniowych. Oznacza, to że powyższe naprawy nie stanowiły świadczenia dedykowanego przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz budowy jednego konkretnego mostu, lecz przyszłościowo mają służyć do użytku przez Spółkę w trakcie realizacji innych prac budowlanych.

Zdaniem Spółki, w analizowanym przypadku to Spółka była ostatecznym odbiorcą prac wykonanych na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, ze względu na fakt, że były one własnością Spółki z przeznaczeniem do wielokrotnego użytku na różnych budowach. Za powyższym tokiem rozumowania przemawia również fakt, że Spółka nie planowała ograniczyć zastosowania blachownie oraz klatek rusztowaniowych jedynie do jednej konkretnej budowy mostu, lecz wykorzystywać omawiane blachownice oraz klatki rusztowaniowe na rzecz innych budów. Przedmiotowe blachownice oraz klatki rusztowaniowe nie zostały bowiem wbudowane na stałe w żadną konstrukcję mostu, w związku z czym istnieje fizyczna możliwość ich wykorzystania w trakcie realizacji innych prac budowlanych. Blachownice i stalowe klatki rusztowaniowe zostały dedykowane do wykorzystania w trakcie realizacji różnych kontraktów budowlanych, a pierwszym z nich była budowa mostu. Spółka może wykorzystać blachownice i stalowe klatki rusztowaniowe na innych budowach, ponieważ istnieje fizyczna możliwość ich przeniesienia z jednego placu budowy na inny.

Ze względu na fakt, że przedmiotem transakcji, przedstawionej w stanie faktycznym wniosku o wydanie interpretacji, były wykonywane przez podmiot świadczący usługi budowlane (wymienione w poz. 42 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT), istotne jest przeanalizowanie, kto jest podatnikiem z tytułu wykonywanych czynności: Spółka czy zleceniobiorca, w oparciu o przepis art. 17 ust. 1h w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT, „w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca”.

Wnioskodawca zauważa, że w Ustawie o VAT nie została zawarta definicja legalna pojęcia ‘podwykonawcy’, o którym mowa w art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. W takim przypadku, dla prawidłowego ustalenia rozumienia terminu ‘podwykonawca’ należy odwołać się do definicji ‘podwykonawcy’ zawartej w Słowniku języka polskiego, zgodnie z którym podwykonawcą jest firma lub osoba wykonująca prace na zlecenie głównego wykonawcy.

Zgodnie z treścią pkt 7 „Zdefiniowanie pojęcia podwykonawca” zawartego w Objaśnieniach Podatkowych z dnia 17 marca 2017 r. pt. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”, „należy mieć na względzie, że jeżeli „generalny / główny wykonawca” zleci wykonanie usług w ramach swojej umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podatnikowi - wówczas podatnik staje się jego podwykonawcą. Każdy kolejny podatnik w takim szeregu zleceń staje się podwykonawcą w stosunku do generalnego / głównego wykonawcy, niezależnie od liczby dalszych podzleceń usług”.

Wynika z tego, że aby podmiot został uznany za podwykonawcę niezbędne jest zaistnienie trzech przesłanek:

 1. oddelegowaniu w dół realizacji zadań budowlanych, które ma wykonać główny wykonawca na rzecz inwestora, polegającym na powierzeniu pewnego zakresu realizacji prac budowlanych przez głównego wykonawcę podmiotowi trzeciemu,
 2. rezultat świadczenia podwykonawcy powinien składać się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane,
 3. stosunek podrzędności podwykonawcy wobec głównego wykonawcy.

W opinii Spółki, w analizowanym przypadku nie zaistniała sytuacja pozwalająca zakwalifikować zleceniobiorcę jako podwykonawcę, gdyż nie realizował on prac na rzecz generalnego wykonawcy w ramach realizowanego przez Spółkę kontraktu na budowę mostu. Usługi budowlane dotyczące spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych, wykonane przez zleceniobiorcę, były dedykowane na rzecz Spółki jako ostatecznego odbiorcy tych usług budowlanych. Za tym tokiem rozumowania przemawia fakt, że Spółka będąca właścicielem blachownic oraz klatek rusztowaniowych zamówiła na własną rzecz usługi budowlane od zleceniobiorcy, które to usługi były związane z realizacją przez Spółkę jej praw właścicielskich dotyczących przedmiotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych. Koszty wykonanych usług przez zleceniobiorcę obciążyły Spółkę, która mogła swobodnie dysponować przedmiotem swojej własności oraz podejmować decyzje na jakich budowach wykorzysta blachownice oraz klatki rusztowaniowe. Spółka podejmując przedsięwzięcie - polegające na spawaniu stalowych elementów blachownie oraz naprawie stalowych klatek rusztowaniowych - stała się inwestorem, realizującym własną inwestycję.

Ze względu na powyższe, nie można traktować relacji Spółka - podmiot świadczący jako relacji generalny wykonawca - podwykonawca, gdyż łańcuch tej transakcji opiera się jedynie na dwóch podmiotach współpracujących ze sobą, tj. Spółce jako inwestorze oraz zleceniobiorcy jako generalnym wykonawcy.

Należy mieć na względzie, że mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach, których przedmiotem są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do Ustawy o VAT, ma zastosowanie wyłącznie do usług wykonanych przez podatników działających w charakterze podwykonawcy w ramach zleconej przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy inwestycji. W konsekwencji nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz inwestorów. W przedmiotowym stanie faktycznym, Wnioskodawca jest inwestorem, który zamówił usługę budowlaną u zleceniobiorcy na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, będących własnością Spółki, zatem Wnioskodawca jest ostatecznym odbiorcą usługi wykonanej przez kontrahenta. Zatem, pomimo że w analizowanym przypadku spawanie stalowych elementów blachownic oraz naprawa stalowych klatek rusztowaniowych została zaklasyfikowana do symbolu PKWiU 43.99.20.0 - wymienionego w poz. 42 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT, nie znajduje zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia, gdyż zleceniobiorca nie wypełnił definicji podwykonawcy.

W stanie faktycznym opisanym w przedmiotowym wniosku, nie występuje sytuacja, w której Spółka zlecałaby wykonanie usług budowlanych w ramach realizowanej przez siebie umowy z inwestorem, kolejnemu podatnikowi - który stał się podwykonawcą. Realizowana inwestycja polegająca na spawaniu stalowych elementów blachownic oraz naprawie stalowych klatek rusztowaniowych była odrębną inwestycją, niezależną od umowy łączącej Spółkę z inwestorem budującym most. Brak powiązań pomiędzy umowami zawartymi pomiędzy Spółką a inwestorem oraz Spółką a podmiotem świadczącym spowodował, że podmiot świadczący nie miał charakteru podwykonawcy. Podmiot świadczący nie wystąpił bowiem w szeregu zleceń pomiędzy Spółką a inwestorem, w ramach realizowanej przez Spółkę usługi budowlanej na budowę mostu. Należy mieć na względzie, że Spółka realizując roboty budowlane polegające na budowie mostu, mogła jednocześnie prowadzić odrębną inwestycję własną dotyczącą składników majątku Spółki, nie wynikającą z umowy z inwestorem.

W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku transakcja (dotycząca usług budowlanych, wymienionych w poz. 42 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT) pomiędzy Spółką a zleceniobiorcą nie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT. W takim przypadku Spółka powinna otrzymać od podmiotu świadczącego fakturę za realizację usług budowlanych, z wykazanym podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Zdaniem Spółki, ma Ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury od zleceniobiorcy w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że przy określaniu czy opodatkowanie danej czynności powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. klasyfikacji podanej przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Zatem to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem realizowanych świadczeń. W przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia to nabywca jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku, tym samym nabywca jest zobowiązany do wskazania prawidłowej klasyfikacji nabywanych świadczeń.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wskazanej we wniosku) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz wpływa na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 88 tej ustawy. W treści tej regulacji ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Zatem w sytuacji, gdy zostały wystawione faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Natomiast według art. 17 ust. 1h ustawy – w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Ponadto, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego – art. 17 ust. 2 ustawy.

Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Natomiast, transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy usług, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora, podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN - podwykonawca to „firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”.

W przypadku, wystąpienia dalszych „podzleceń” podwykonawca zlecający staje się głównym wykonawcą swojego zakresu prac w stosunku do swojego podwykonawcy i jest on wówczas zobowiązany do rozliczenia „podzleconych” usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy faktura nie zawiera, w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Dane, które powinna zawierać faktura, zostały wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy, gdzie w punktach 12 – 14 wymieniono:

 1. stawkę podatku (pkt 12),
 2. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku (pkt 13),
 3. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (pkt 14),

a ponadto, w pkt 18 wskazano, że w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zatem w sytuacji gdy podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, wówczas podatnik dokonujący dostaw lub świadczący usługę wystawia na rzecz tego nabywcy fakturę, która nie uwzględnia stawki i kwoty podatku oraz sumy sprzedaży netto, powinna być jednak opatrzona adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, jest właścicielem blachownic oraz klatek rusztowaniowych, które stanowią materiały służące do wielokrotnego wykorzystania w trakcie realizacji różnych projektów budowlanych. W Spółce blachownice oraz klatki rusztowaniowe znajdują zastosowanie co do zasady przy budowie mostów. Służą one do podparcia konstrukcji nośnej przy wybudowaniu przęsła mostu (stanowią pewnego rodzaju rusztowanie podpierające przęsło mostu w trakcie jego budowy). Zarówno blachownice, jak i klatki rusztowaniowe nie są wbudowywane na stałe w żadną konstrukcję obiektu budowlanego i nie pozostają na stałe w obiekcie budowlanym po zakończeniu budowy. Po wybudowaniu przęsła mostu, blachownice oraz klatki rusztowaniowe są zdejmowane, demontowane i zabierane do wykorzystania w trakcie realizacji kolejnej budowy. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe będące w posiadaniu Spółki mają charakter uniwersalny, stanowią element systemowy i powtarzalny, co oznacza, że generalnie mogą być wykorzystane na kolejnej budowie bez dokonywania ich spawania. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe są wykorzystywane w trakcie budowy obiektu budowlanego zgodnie z projektem technologicznym, dostosowanym do każdej konkretnej budowy. Projekt technologiczny może wskazywać przykładowo: sposób ustawienia blachownie oraz klatek rusztowaniowych, zachowanie odpowiednich odległości w ustawieniu blachownie oraz klatek rusztowaniowych przy podparciu konstrukcji nośnej przęsła mostu. W celu realizacji projektu technologicznego może zaistnieć konieczność dokonania spawania blachownic oraz klatek rusztowaniowych w celu ich wykorzystania w toku budowy obiektu, ale nie jest to warunek występujący każdorazowo. Konkretny projekt technologiczny wskazuje, czy uniwersalne blachownice oraz klatki rusztowaniowe muszą zostać pospawane w celu jego wykorzystania w trakcie danej budowy. Ponadto, ze względu na fakt, że niektóre elementy blachownic oraz klatek rusztowaniowych mogą ulec zużyciu lub zniszczeniu w trakcie ich eksploatacji na budowie, może zaistnieć konieczność dokonania ich naprawy (remontu) polegającej (-go) m.in. na spawaniu, czy też czyszczeniu za pomocą szlifierki.

Wnioskodawca podpisał z kontrahentem zlecenie na usługę spawania stalowych elementów blachownic (stanowiących własność Wnioskodawcy) według dokumentacji technologicznej. Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż dokonywana przez zleceniobiorcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. W ramach przedmiotowego zlecenia, kontrahent dokonał spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych. Celem prac realizowanych przez kontrahenta dotyczących elementów blachownie oraz klatek rusztowaniowych było ich dostosowanie do realizacji budowy danego mostu, przy jednoczesnym nadaniu - zarówno blachownicom, jak i klatkom rusztowaniowym - charakteru uniwersalności do ich wykorzystania na innych budowach. Dokumentację technologiczną zleceniobiorcy dostarczył Wnioskodawca. W zakresie dotyczącym blachownic - zleceniobiorca wykonał (na zapleczu budowy prowadzonej przez Wnioskodawcę) usługę polegającą na: malowaniu, spawaniu oraz przecinaniu stalowych elementów konstrukcyjnych blachownic na placu budowy. W zakresie klatek rusztowaniowych - kontrahent wykonał usługę polegającą na czyszczeniu klatek za pomocą szlifierki, remontu i spawaniu stalowych części klatki rusztowania na placu budowy. Zleceniobiorca przygotował gotowe elementy konstrukcyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w zleceniu. Odpowiednie przytwierdzenie i ustawienie gotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych jako podpór konstrukcji nośnej przy budowie przęsła mostu leżało po stronie Wnioskodawcy. Prace polegające na odpowiednim przytwierdzeniu i ustawieniu gotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych zostały wykonane siłami własnymi Wnioskodawcy lub przy pomocy podwykonawców, innych niż zleceniobiorca. Zadaniem zleceniobiorcy było jedynie przygotowanie (zespawanie) gotowych blachownic oraz naprawa stalowych klatek rusztowaniowych w celu ich wykorzystania przez Wnioskodawcę na placu budowy. Zleceniobiorca nie uczestniczył w pracach polegających na ustawieniu blachownic oraz klatek rusztowaniowych jako podpór konstrukcji nośnej przy budowie przęsła mostu. Zdjęcie, demontaż oraz zabranie blachownic i klatek rusztowaniowych z placu budowy dokonywane jest siłami własnymi Wnioskodawcy lub przy pomocy podwykonawców, innych niż zleceniobiorca.

Zleceniobiorca wystawił na Wnioskodawcę fakturę z dnia 31 stycznia 2018 r. dokumentującą realizację wyżej wymienionych czynności z zastosowaniem 23% stawki VAT. Z uwagi na fakt, że faktura z tytułu wykonania powyższych czynności została wystawiona przez kontrahenta z wykazanym podatkiem VAT, Spółka powzięła wątpliwość w zakresie prawa do odliczenia VAT z takiej faktury. W przypadku przedmiotowej faktury nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek z art. 88 ustawy, wykluczających możliwość odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do zleceniobiorcy aby wystąpił z wnioskiem o sklasyfikowanie usług spawania stalowych elementów blachownic oraz naprawy stalowych klatek rusztowaniowych do odpowiedniego symbolu PKWiU. GUS zaklasyfikował powyższe czynności do symbolu PKWiU 43.99.20.0 „Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań”.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługa wykonana na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, której dotyczy pytanie nabyta została przez Spółkę w celu przygotowania przedmiotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych, do wykorzystania w trakcie świadczenia przez Spółkę usług budowlanych, wymienionych w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do ustawy, na rzecz podmiotów trzecich.

Opisane w stanie faktycznym, zespawane blachownice oraz klatki rusztowaniowe są wykorzystywane do realizacji usługi budowlanej polegającej na budowie mostu (wymienionej w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do ustawy) na rzecz podmiotu trzeciego. Spółka planuje wykorzystanie zespawanych blachownie oraz klatek rusztowaniowych w trakcie świadczenia w przyszłości usług budowlanych (wymienionych w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do ustawy), polegających na budowie mostów, na rzecz innych kolejnych podmiotów trzecich.

Ponadto, zespawane blachownice oraz klatki rusztowaniowe, wykorzystywane obecnie w trakcie budowy mostu, po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdjęte w całości, bez usuwania spawania wykonanego przez kontrahenta. Blachownice oraz klatki rusztowaniowe (bez usuwania spawania i bez konieczności wykonywania ponownego ich spawania) mogą zostać w przyszłości wykorzystywane do świadczenia usług budowlanych (wymienionych w pozycji 2 – 48 Załącznika nr 14 do ustawy), polegających na budowie mostów na rzecz innych kolejnych podmiotów trzecich.

Celem Spółki jest optymalne i wielokrotne wykorzystanie blachownic oraz klatek rusztowaniowych, stanowiących własność Spółki, w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Wykonane usługi na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych przez kontrahenta, nadały im charakter uniwersalny, pozwalający na ich wielorazowe użycie w trakcie realizacji usług budowlanych obecnie i w przyszłości.

Wątpliwości dotyczą ustalenia czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury od zleceniobiorcy w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii rozstrzygnąć należy, czy usługi udokumentowane fakturą, o której mowa w pytaniu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Ustalenie czy dana usługa podlega rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdej sytuacji należy zbadać, czy spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • usługobiorcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz
 • usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Wnioskodawca oraz zleceniobiorca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że nabywa od zleceniobiorcy usługi na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, które są sklasyfikowane do PKWiU 43.99.20.0. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy pod poz. 42 zostały wymienione usługi sklasyfikowane do PKWiU 43.99.20.0. Zatem Wnioskodawca nabywa od zleceniobiorcy usługi, które są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że usługa wykonana na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, której dotyczy pytanie nabyta została w celu przygotowania przedmiotowych blachownic oraz klatek rusztowaniowych, do wykorzystania w trakcie świadczenia przez Spółkę usług budowlanych, wymienionych w pozycji 2 - 48 załącznika nr 14 do ustawy, na rzecz podmiotów trzecich. Opisane w stanie faktycznym, zespawane blachownice oraz klatki rusztowaniowe są wykorzystywane do realizacji usługi budowlanej polegającej na budowie mostu (wymienionej w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do ustawy) na rzecz podmiotu trzeciego. Zatem należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca zleca wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (usługi na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, które są sklasyfikowane do PKWiU 43.99.20.0) aby móc wykonać/zrealizować usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy na rzecz podmiotu trzeciego. Zatem, w tym konkretnym przypadku, gdy usługa wykonana na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych, której dotyczy pytanie nabyta została przez Spółkę w celu przygotowania blachownic oraz klatek rusztowaniowych, do wykorzystania w trakcie świadczenia przez Spółkę usług budowlanych, wymienionych w pozycji 2 - 48 załącznika nr 14 do ustawy, na rzecz podmiotów trzecich zleceniobiorca (kontrahent) świadczy te usługi na rzecz Wnioskodawcy jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. Niemniejszego nie zmienia okoliczność, że przedmiotowe blachownice oraz klatki rusztowaniowe Wnioskodawca będzie ponownie wykorzystywał. Jak wynika z wniosku ponowne wykorzystanie również nastąpił w związku ze świadczeniem w przyszłości usług budowlanych (wymienionych w pozycji 2 - 48 Załącznika nr 14 do ustawy), polegających na budowie mostów, na rzecz innych kolejnych podmiotów trzecich. Tym samym, w analizowanym przypadku spełnione są wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji, usługa wykonana na blachownicach oraz klatkach rusztowaniowych udokumentowana fakturą, której dotyczy pytanie wykonana przez zleceniobiorcę na rzecz Spółki powinna zostać opodatkowana na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Tym samym faktura otrzymana przez Wnioskodawcę od zleceniobiorcy nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług, natomiast powinna zawierać wyrazy odwrotne obciążenie.

Jak już wskazano podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas gdy spełnione są przesłanki pozytywne wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 tej ustawy.

Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od zleceniobiorcy z uwagi na fakt, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy. Jak bowiem wynika z treści niniejszej interpretacji faktura wystawiona przez zleceniobiorcę na rzecz Spółki nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług. Tym samym nie można zgodzić się, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od zleceniobiorcy.

Niemniej jednak Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze złożonej deklaracji podatkowej. Należy bowiem wskazać, że w przypadku usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ich nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek należny. Przy czym jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy kwota podatku należnego stanowi kwotę podatku naliczonego. Zatem określony przez Wnioskodawcę, jako nabywcę usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony, który podlega odliczeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury od zleceniobiorcy należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.