0112-KDIL2-3.4012.571.2017.2.ZD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury oraz w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 28 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury,
 • prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury oraz prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną. Wniosek uzupełniono w dniu 21 lutego 2018 r. o przedstawienie skutków prawno-podatkowych, jakie Wnioskodawca chce wywieść z faktu otrzymania interpretacji, sformułowanie pytania drugiego z wniosku oraz ostateczne sformułowanie własnego stanowiska w sprawie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się głównie produkcją mrożonek (mrożone warzywa, owoce). Jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT. Prowadzi tylko i wyłącznie działalność opodatkowaną.

Spółka dokonuje zakupów warzyw i owoców między innymi od rolników ryczałtowych, które to produkty są podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji. Nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną i jest przez Spółkę dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT RR.

Spółka stosuje następujące typy umów:

 • umowy typu A i B – umowy kontraktacyjne,
 • umowy typu C, które odwołują się do umów kontraktacyjnych, będące uściśleniem zapisów umów kontraktacyjnych typu A i B. W umowie typu C Wnioskodawca jest w stanie dokładniej podać kupowaną ilość produktu, wymaganą jakość i cenę,
 • umowy typu D (zakupy z wolnego rynku od rolników nie-kontraktacyjnych).

Skup surowca w Spółce odbywa się w ten sposób, że zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji na dany produkt, Spółka informuje rolników o terminie skupu. We wskazanym terminie rolnicy przywożą produkt do skupu i otrzymują dokument potwierdzający przyjęcie.

W następnym etapie dokonywana jest weryfikacja surowca pod względem jakościowym i jego zafakturowanie. Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 13, faktury VAT RR muszą zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. W celu uzyskania podpisu rolnika ryczałtowego wystawiona faktura VAT RR jest wysyłana w dwóch egzemplarzach pocztą. Niestety ten sposób jest często bezskuteczny, rolnicy nie odsyłają lub odsyłają z dużym opóźnieniem, tj. po terminie płatności wskazanym w umowie. Ze względu na dużą ilość transakcji i rozproszenie rolników na terenie całego kraju nie jest możliwe osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym i odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur. Z uwagi na powyższe trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka, w celu zachowania prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku VAT zawartego w fakturach VAT RR, zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi:

 1. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów udzieli pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Spółki imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów).
 2. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług), jako osoba upoważniona do odbioru faktury.

W piśmie z dnia 15 lutego 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał co następuje:

Skutkiem prawno-podatkowym, wywodzącym się z faktu otrzymania interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury, będzie w przypadku Wnioskodawcy prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które będą podpisane i odebrane w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy będzie można uznać za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury?
 2. Czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu rolnika przez osobę przez tego rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru faktur VAT RR), czyli pracownika Spółki? (Pytanie sformułowane w piśmie z dnia 15 lutego 2018 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 15 lutego 2018 r.), faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na mocy udzielonego jej przez rolnika ryczałtowego pełnomocnictwa, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. będzie można uznać taką fakturę za zawierającą czytelny podpis (lub imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również Ordynacji podatkowej, brak jest przeciwwskazań do podpisania oryginału faktury przez pełnomocnika umocowanego do dokonania tej czynności przez podatnika, będącego osobą uprawnioną do odbioru faktury z mocy ustawy.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest przeszkód prawnych do podpisania faktury VAT RR w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, działającego w oparciu o pisemne pełnomocnictwo udzielone na jego rzecz przez tego rolnika, na mocy którego pracownik upoważniony jest do odbioru tej faktury.

Powyższa teza znajduje swoje oparcie w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), której przepisy dotyczące udzielania pełnomocnictw należy w niniejszej sprawie stosować z powodu braku odpowiednich przepisów w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej.

Wskazując na treść przepisów art. 95 i 108 Kodeksu cywilnego, osoba pozostająca w stosunku pracy ze Spółką może zostać umocowana przez rolnika ryczałtowego do podpisania i otrzymania faktury VAT RR. W tym przypadku pracownik nie będzie umocowany jednocześnie przez Spółkę do podpisywania tych faktur, a więc nie będzie dochodziło do naruszenia zakazu dokonywania „czynności z samym sobą”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będąc w posiadaniu faktur VAT RR podpisanych i odebranych w imieniu rolnika, spełni wymóg art. 116 ust. 1 pkt 13 i po spełnieniu pozostałych warunków zawartych w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miała prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z tych faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 19 ustawy – rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT RR określone zostały w art. 116 ust. 2 ustawy. I tak, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Jak wynika z powyższego przepisu, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej elementy wymienione w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, o której mowa w art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy.

W myśl art. 116 ust. 3 ustawy – faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) zajmuje się głównie produkcją mrożonek (mrożone warzywa, owoce). Jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT. Prowadzi tylko i wyłącznie działalność opodatkowaną. Spółka dokonuje zakupów warzyw i owoców między innymi od rolników ryczałtowych, które to produkty są podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji. Nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną i jest przez Spółkę dokumentowane poprzez wystawianie faktur VAT RR. Skup surowca w Spółce odbywa się w ten sposób, że zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji na dany produkt, Spółka informuje rolników o terminie skupu. We wskazanym terminie rolnicy przywożą produkt do skupu i otrzymują dokument potwierdzający przyjęcie. W następnym etapie dokonywana jest weryfikacja surowca pod względem jakościowym i jego zafakturowanie. W celu uzyskania podpisu rolnika ryczałtowego wystawiona faktura VAT RR jest wysyłana w dwóch egzemplarzach pocztą. Ten sposób jest często bezskuteczny, rolnicy nie odsyłają kopii faktur lub odsyłają je z dużym opóźnieniem, tj. po terminie płatności wskazanym w umowie. Ze względu na dużą ilość transakcji i rozproszenie rolników na terenie całego kraju nie jest możliwe osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym i odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur. Z uwagi na powyższe trudności z uzyskaniem podpisu na kopii faktury VAT RR, a co za tym idzie, wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, Spółka, w celu zachowania prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku VAT zawartego w fakturach VAT RR, zamierza wprowadzić następujące rozwiązanie w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi:

 1. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów udzieli pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pracownika Spółki imiennie upoważnionego do odbioru w jego imieniu (rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w imieniu Spółki (nabywcy produktów).
 2. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo, pracownik Spółki będzie dokonywał odbioru faktury w imieniu rolnika ryczałtowego, na dowód czego pracownik będzie podpisywał fakturę (z zachowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 pkt 13), jako osoba upoważniona do odbioru faktury.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął m.in. wątpliwość, czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, będzie spełniać wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisem art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie natomiast z art. 96 ww. ustawy, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Z kolei, w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W świetle powyższego, pełnomocnictwo uprawnia określoną w nim osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy spełnia ono warunki prawem przewidziane.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro z okoliczności sprawy wynika, że rolnik ryczałtowy, który jest dostawcą nabywanych przez Wnioskodawcę produktów rolnych, będzie udzielać, na rzecz pracownika Spółki, pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu (w imieniu rolnika ryczałtowego) faktur VAT RR, to zawarcie na tych fakturach czytelnych podpisów osoby upoważnionej, bądź jej podpisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, w tym odbiór przez osobę upoważnioną w imieniu rolnika ryczałtowego faktury, nie będzie stać w sprzeczności z treścią powołanego art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy, przy założeniu, że osoba umocowana do przedmiotowego podpisywania i odbioru faktur (pracownik Wnioskodawcy) faktycznie (w sensie cywilnoprawnym) będzie upoważniona do tej czynności. W powyższym przypadku pracownik ten nie będzie bowiem jednocześnie umocowany do podpisywania faktur VAT RR w imieniu Wnioskodawcy, których odbiór będzie poświadczał w imieniu rolnika ryczałtowego (mocodawcy).

Podsumowując, faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez pracownika Spółki, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymywania faktur w jego imieniu, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Ponadto, Zainteresowany ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu rolnika przez osobę przez tego rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu faktur VAT RR), czyli pracownika Wnioskodawcy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy – zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku z faktur VAT RR wystawionych zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach dokonywanych od rolników ryczałtowych).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy również w ww. zakresie oceniono jako prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.