0111-KDIB3-2.4012.315.2018.1.SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Przyjmowanie od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przyjmowania od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przyjmowania od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową oraz podatnikiem VAT czynnym.

W wyniku procesów restrukturyzacyjnych, jakie zostały przeprowadzone w grupie kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, Wnioskodawca przejął – wskutek połączenia przez przejęcie – inną spółkę kapitałową z grupy. W następstwie tego połączenia spółka przejmowana utraciła byt prawny, natomiast Wnioskodawca jako spółka przejmująca stała się właścicielem całego majątku spółki przejmowanej oraz jej następcą prawnym.

Spółka przejmowana, w okresie poprzedzającym połączenie przez przejęcie, świadczyła usługi na rzecz swoich kontrahentów. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w zakresie usług świadczonych przez spółkę przejmowaną na rzecz osób trzecich powstał w okresie poprzedzającym dzień połączenia przez przejęcie, obowiązek podatkowy z tego tytułu został rozpoznany przez spółkę przejmowaną w ostatnim okresie rozliczeniowym spółki przejmowanej. Oznacza to, że transakcje powyższe zostały ujęte w rejestrach sprzedaży VAT spółki przejmowanej oraz w deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy spółki przejmowanej, czyli za okres od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego połączenie przez przejęcie.

Z uwagi na okoliczność, że przepisy ustawy o VAT przewidują termin na wystawienie faktury dokumentującej dokonanie czynności opodatkowanej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, faktury dokumentujące czynności opodatkowane spółki przejmowanej dokonane w ostatnim okresie rozliczeniowym tej spółki, w zakresie których obowiązek podatkowy w VAT powstał przed dniem połączenia przez przejęcie, zostały wystawione już po dniu połączenia przez przejęcie. Faktury te zostały wystawione przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) działającego jako następca prawny spółki przejmowanej.

Z uwagi na okoliczność, że w zakresie transakcji dokumentowanych ww. fakturami obowiązek podatkowy w VAT zobowiązana była wykazać spółka przejmowana w rozliczeniu za ostatni okres rozliczeniowy (obowiązek podatkowy powstał w okresie poprzedzającym dzień połączenia przez przejęcie), faktury VAT wystawione przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) po dniu połączenia przez przejęcie wykazywały – zgodnie ze stanem rzeczywistym, gdyż czynności opodatkowane zostały dokonane przez spółkę przejmowaną – jako sprzedawcę spółkę przejmowaną i dane tej spółki.

Jednakże w związku ze złożeniem plików JPK oraz otrzymaniem komunikatu o nieaktywnym numerze NIP, kontrahenci spółki przejmowanej, którzy otrzymali po dniu połączenia przez przejęcie faktury, w których jako sprzedawcę za okres poprzedzający połączenie przez przejęcie wskazano spółkę przejmowaną, zgłaszają się z prośbą o stosowne wyjaśnienia do Wnioskodawcy. Wnioskodawca wyjaśnia kontrahentom przyczyny zaistniałej sytuacji, powołując się na połączenie spółek w wyniku, którego spółka przejmowana utraciła byt prawny. Wskutek powyższego kontrahenci, w celu uniknięcia wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia, wystawiają, jako nabywcy usług, noty korygujące, w których zmieniają dane sprzedawcy wykazane na przedmiotowych fakturach, a mianowicie numer NIP spółki przejmowanej na numer NIP spółki przejmującej (Wnioskodawcy), będącej następcą prawnym spółki przejmowanej oraz adres siedziby z adresu spółki przejmowanej na adres spółki przejmującej. Ze względu na okoliczność, że nazwa spółki przejmowanej wykazana na fakturze jest tożsama z nazwą spółki przejmującej po połączeniu przez przejęcie, nie ma konieczności korygowania nazwy podatnika (sprzedawcy) wykazanej na fakturze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest działalnie Wnioskodawcy polegające na przyjmowaniu not korygujących wystawionych przez kontrahentów, w których korygowane są dane sprzedawcy, a mianowicie zamiast danych spółki przejmowanej (numer NIP i adres) noty korygujące wskazują dane (tj. numer NIP i adres) Wnioskodawcy (spółki przejmującej)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest przyjmowanie od kontrahentów not korygujących, w których zmieniane są dane spółki przejmowanej (numer NIP i adres) wykazane na fakturze na dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy). Zgodnie z przepisem art. 106 k ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT) nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Z przepisu powyższego wynika zatem możliwość wystawienia noty korygującej w przypadku stwierdzenia pomyłek w danych innych niż określone w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT. Oznacza to, a contrario, że w przypadku stwierdzenia pomyłki w danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 1-7 ustawy o VAT możliwe jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Dotyczyć to będzie zatem pomyłek w:

 1. dacie wystawienia;
 2. kolejnym numerze nadanym w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imionach i nazwiskach lub nazwach podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresach;
 4. numerze, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numerze, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub dacie otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwie (rodzaju) towaru lub usługi.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, faktura wystawiona po dniu połączenia przez przejęcie z tytułu czynności dokonanych przez spółkę przejmowaną w okresie poprzedzającym dzień połączenia błędnie wskazywała dane spółki przejmowanej, gdyż w dacie wystawienia tej faktury spółka przejmowana już nie istniała. Z uwagi zatem na fakt, że w wyniku połączenia przez przejęcie spółka przejmowana utraciła swój byt prawny, faktura wystawiona po tym dniu, nawet w stosunku do czynności dokonanych przed dniem połączenia powinna zawierać dane spółki przejmującej (Wnioskodawcy) działającej jako następca prawny spółki przejmowanej.

Wnioskodawca natomiast na wystawianej przez siebie fakturze, działając jako następca prawny spółki przejmowanej, wskazał dane spółki przejmowanej działając w przeświadczeniu o prawidłowości swojego działania, z uwagi na okoliczność, że obowiązek podatkowy w zakresie dokumentowanych czynności powstał przed dniem połączenia, a zatem został ujęty w rejestrze sprzedaży VAT za ostatni okres rozliczeniowy spółki przejmowanej i został wykazany w deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy spółki przejmowanej, która została złożona przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę), jako następcę prawnego, już po dniu połączenia przez przejęcie i w której wskazano dane spółki przejmowanej.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca (Wnioskodawca) po przejęciu spółki przejmowanej zmieniła swoją nazwę na nazwę spółki przejmowanej, korekta danych wskazanych na fakturze w drodze wystawionej przez nabywcę noty korygującej obejmowałaby wyłącznie numer NIP podatnika (zmiana z numeru NIP spółki przejmowanej na numer NIP Wnioskodawcy jako spółki przejmującej) oraz adres siedziby. Nazwa podatnika pozostawała by bez zmian.

W konsekwencji wykazana powyżej pomyłka w danych spółki wykazanej na fakturze jako sprzedawca, może być skorygowana, na mocy przepisu art. 106k w związku z art. 106e pkt 8-15 ustawy o VAT, przy pomocy noty korygującej wystawionej przez nabywcę usług, a w konsekwencji postępowanie Wnioskodawcy działającego jako następca prawny spółki przejmowanej, polegające na przyjmowaniu not korygujących wystawianych przez nabywców usług spółki przejmowanej jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przepisy regulujące prawną instytucję łączenia spółek zawiera ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.), zwanej dalej KSH.

Zgodnie z art. 491 § 1 k.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 1 tej ustawy, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej.

W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych;
 2. osobowych spółek handlowych;
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych;

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Stosownie do treści art. 93 § 2 pkt 1 ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych).
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Nadmienić przy tym należy, że zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Wskazać należy, że z chwilą przejęcia spółki przejmowanej, ustaje nie tylko jej byt cywilnoprawny, ale także prawnopodatkowy. Z tą chwilą spółka przejmowana przestaje istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji traci zdolność do wywiązywania się z przysługujących praw lub nałożonych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie prawa te i obowiązki, związane z działalnością spółki przejmowanej przechodzą z chwilą dokonania połączenia na spółkę przejmującą. Konsekwencją dokonanego połączenia jest wstąpienie następcy prawnego (sukcesora), tj. spółki przejmującej, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca przejął – wskutek połączenia przez przejęcie – inną spółkę kapitałową z grupy. Spółka przejmowana, w okresie poprzedzającym połączenie przez przejęcie, świadczyła usługi na rzecz swoich kontrahentów. Z uwagi na okoliczność, że przepisy ustawy o VAT przewidują termin na wystawienie faktury dokumentującej dokonanie czynności opodatkowanej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, faktury dokumentujące czynności opodatkowane spółki przejmowanej dokonane w ostatnim okresie rozliczeniowym tej spółki, w zakresie których obowiązek podatkowy w VAT powstał przed dniem połączenia przez przejęcie, zostały wystawione już po dniu połączenia przez przejęcie. Faktury te zostały wystawione przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) działającego jako następca prawny spółki przejmowanej. Faktury VAT wystawione przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) po dniu połączenia przez przejęcie wykazywały jako sprzedawcę spółkę przejmowaną i dane tej spółki. Kontrahenci, jako nabywcy usług, wystawiają noty korygujące, w których zmieniają dane sprzedawcy wykazane na przedmiotowych fakturach, a mianowicie numer NIP spółki przejmowanej na numer NIP spółki przejmującej (Wnioskodawcy), będącej następcą prawnym spółki przejmowanej oraz adres siedziby z adresu spółki przejmowanej na adres spółki przejmującej. Ze względu na okoliczność, że nazwa spółki przejmowanej wykazana na fakturze jest tożsama z nazwą spółki przejmującej po połączeniu przez przejęcie, nie ma konieczności korygowania nazwy podatnika (sprzedawcy) wykazanej na fakturze.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości postępowania Wnioskodawcy polegającego na przyjmowaniu not korygujących wystawionych przez kontrahentów, w których korygowane są dane sprzedawcy, a mianowicie zamiast danych spółki przejmowanej (numer NIP i adres) noty korygujące wskazują dane (tj. numer NIP i adres) Wnioskodawcy (spółki przejmującej).

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy.

Stosownie do treści art. 106e ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Faktura ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy).

Jak stanowi art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących (art. 106k ust. 4 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (zwrotu całości lub części należności) oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy).

Zatem w sytuacji, gdy nabywca otrzymał fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że przez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, głównym skutkiem połączenia spółek przez przejęcie jest sukcesja generalna – spółka przejmująca ustanawiana jest następcą prawnym spółki przejmowanej, co oznacza, że spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W wyniku przejęcia spółka przejmowana traci swój byt prawny.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w fakturach wystawianych po dacie przejęcia, powinny widnieć dane sprzedawcy i wystawcy będącego następcą prawnym spółki przejmowanej, tj. Wnioskodawcy, bowiem wstąpił on w prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego. Nadmienić jednakże należy, że jednocześnie nie ma przeszkód, aby na wystawianych fakturach umieszczone były dodatkowo adnotacje, że spółka przejmująca działa jako następca prawny spółki przejmowanej. Należy jednak pamiętać, że dane spółki przejmowanej nie mogą być wskazywane zamiast danych spółki przejmującej.

Tym samym Wnioskodawca po połączeniu był zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych dotyczących sprzedaży zrealizowanej przez spółkę przejmowaną do dnia połączenia (jeżeli faktura taka nie została wystawiona do dnia połączenia przez spółkę przejmowaną, a obowiązek wystawienia faktury mógł ciągle być realizowany w dniu lub po dniu połączenia) zawierających dane spółki przejmującej, tj. Wnioskodawcy.

Jak wynika z treści przywołanego wcześniej przepisu art. 106k ustawy o VAT, ustawodawca dał nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki uprawnienie do skorygowania tych pomyłek poprzez wystawienie noty korygującej. Ustawodawca zastrzegł jednak, że powyższe nie dotyczy pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, tj. w zakresie miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto), stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwoty należności ogółem.

W tej sytuacji należy przyjąć, że jeżeli w otrzymanej fakturze dokumentującej nabycie towaru lub usługi nabywca stwierdzi pomyłkę, która nie dotyczy danych wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, to może on skorygować te omyłki w drodze wystawienia noty korygującej, przy czym nota ta wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji należy stwierdzić, że skoro w wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach błędnie wskazano dane sprzedawcy (tj. numer NIP i adres), to w tym przypadku dopuszczalne jest skorygowanie takiej wadliwości faktur za pomocą not korygujących wystawianych przez nabywców. Nota korygująca wymaga jednak akceptacji wystawcy faktury, tj. Wnioskodawcy.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że prawidłowe jest działanie Wnioskodawcy polegające na przyjmowaniu not korygujących wystawionych przez kontrahentów, w których korygowane są dane sprzedawcy, a mianowicie zamiast danych spółki przejmowanej (numer NIP i adres) noty korygujące wskazują dane (tj. numer NIP i adres) Wnioskodawcy (spółki przejmującej).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.