0111-KDIB3-1.4012.907.2018.1.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie wystawienia faktury korygującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadzi podatkowa książkę przychodów i rozchodów w sposób uproszczony. Rozlicza podatek VAT miesięcznie. W ramach działalności gospodarczej wykonuje usługi remontowe, budowlane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak również dla innych firm jako wykonawca usługi lub podwykonawca usługi.

Na zlecenie innej Firmy Budowlanej (zwanej dalej zleceniodawcą) Wnioskodawca wykonał w 2014 r. remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki. Prace zakończył w dniu 31.12.2014 r. i w tym dniu wystawił fakturę VAT na kwotę netto 76.422,76 zł plus podatek VAT 23% co dało kwotę brutto 93.999,99zł. Rozliczył z tego tytułu wszystkie należne budżetowi podatki (ujął sprzedaż w przychodach i opodatkował podatkiem dochodowym oraz wykazał i odprowadził podatek VAT z wystawionej faktury). Fakturę za wykonaną usługę wysłał listem poleconym, którego zleceniodawca nie odebrał. Zleceniobiorca odmówił zapłaty nie kwestionując zakresu wykonanych prac, lecz kwestionując cenę. Korespondencja wraca do nadawcy nie podjęta przez zleceniodawcę.

Po długich mediacjach w asyście prawników uzgodniono opust i nowa cena za usługę została ustalona na kwotę netto 40.000 zł plus podatek VAT 23% co dało kwotę brutto 49.200 zł. W dniu 20.12.2017 r. Wnioskodawca wystawił fakturę korektę - jako podstawa korekty uwzględnił - zmiana ceny w wyniku negocjacji - rabat. Zleceniodawca odmówił przyjęcia korekty twierdząc, że nie będzie korygował 2014 r. lecz żąda wystawienia faktury korekty do zera i z bieżącą datą wystawienia faktury na kwotę 49.200 zł brutto, tak jak by usługa została wykonana obecnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku negocjacji ceny prawidłowo wystawiono korektę na różnicę pomiędzy ceną pierwotną (było 93.999,99 zł - winno być 49.200 zł - do zwrotu - korekta brutto 44.799,99zł) podając przyczynę korekty zmiana ceny w wyniku negocjacji - opust, obniżka ceny odmawiając wydania korekty pierwotnej faktury do zera?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że prawidłowo wystawił fakturę z tytułu wykonanej usługi w dniu jej faktycznego zakończenia, co jest zgodne z 106i pkt 1 ustawy o VAT czyli w dniu 31.12.2014 r. Fakturę wysłał listem poleconym w dniu 15.01.2015 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zleceniodawca unikał odbioru korespondencji prawdopodobnie chcąc uchylić się od zapłaty za wykonana usługę. W wyniku długich negocjacji w związku z kwestionowaniem ceny (zakres prac nie budził wątpliwości zleceniodawcy) udzielono opustu i obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży z kwoty pierwotnej brutto 93.999,99 zł na kwotę brutto 49.200 zł, co jest zgodnie z art. 106j pkt 1 ppkt 2 ustawy o VAT. W przypadku udzielenia opustu i obniżki ceny jak ww. podatnik winien wystawić fakturę korygującą zgodnie z art. 106j pkt 2 ustawy o VAT. Brak jest podstaw do korygowania całej pierwotnie wystawionej faktury do zera, gdyż przyczyna korekty była tylko zmiana ceny. W takim przypadku należy podać zgodnie z art. 106j pkt 2 ust. 4 - przyczynę korekty (w omawianym przypadku opust - zmiana ceny w wyniku negocjacji) oraz podać zgodnie z art. 106j pkt 2 ust. 5 ustawy o VAT - korektę podstawy opodatkowania. Zastosowanie korekty do zera (brak podstawy takiej korekty, gdyż usługa faktycznie została wykonana) i wystawienie nowej faktury (było by to błędem gdyż usługa została faktycznie wykonana w 2014 r. a nie w 2017) na kwotę uzgodnioną było by błędne, gdyż nie zastosowano by przepisów z art. 106j pkt 1 oraz 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy art. 106j ustawy o VAT Wnioskodawca uważa, że w wyniku negocjacji ceny prawidłowo wystawiono korektę na różnicę pomiędzy ceną pierwotną (było 93.999,99 zł - winno być 49.200 zł - do zwrotu - korekta brutto 44.799,99 zł) podając przyczynę korekty zmiana ceny w wyniku negocjacji - rabat odmawiając wydania korekty pierwotnej faktury do zera.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29a ust. 13 ustawy).

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy).

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej.

Zasady dotyczące wystawiania faktur oraz faktur korygujących zostały określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy.

Stosownie do treści art. 106e ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem; (...)

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a.

Art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

-podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego
  • odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (zwrotu całości lub części należności) oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Z powołanych przepisów dotyczących korygowania faktur wynika, że dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury”, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na zlecenie innej Firmy Budowlanej wykonał w 2014 r. remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia. Prace zakończył w dniu 31.12.2014 r. i w tym dniu wystawił fakturę VAT na kwotę netto 76.422,76 zł plus podatek VAT 23% co dało kwotę brutto 93.999,99 zł. Fakturę za wykonaną usługę wysłał listem poleconym, którego zleceniodawca nie odebrał. Zleceniobiorca odmówił zapłaty nie kwestionując zakresu wykonanych prac, lecz kwestionując cenę. Po długich mediacjach uzgodniono opust i nowa cena za usługę została ustalona na kwotę netto 40.000 zł plus podatek VAT 23% co dało kwotę brutto 49.200 zł. W dniu 20.12.2017 r. Wnioskodawca wystawił fakturę korektę - jako podstawa korekty uwzględnił - zmiana ceny w wyniku negocjacji - rabat.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawidłowości wystawienia faktury korygującej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą do faktury z dnia 31.12.2014 r. w związku z obniżeniem ceny, na postawie art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż jak wskazał Wnioskodawca wykonał remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia, który ukończył w dniu 31.12.2014 r., a następnie po mediacjach uzgodniono opust i nową cenę za usługę. Zatem zmiana ceny w sytuacji wykonanych prac dla zleceniobiorcy nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania „do zera” i wystawienia nowej faktury. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą i skorygować podstawę opodatkowania oraz nienależnie wykazaną kwotę podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.